Rola i znaczenie ratownictwa chemicznego

Problem coraz większej skali zagrożeń cywilizacyjno - środowiskowych i utrzymania równowagi w życiu społeczno - politycznym, ekonomicznym i kulturalnym będzie wymagał rozwijania nowych dziedzin zajmujących się zagadnieniami wszechstronnego rozwoju i likwidacji zagrożeń. Będzie on miał odzwierciedlenie również w obecnym tempie, rozmiarze i złożoności zagadnień wynikających ze stosowania materiałów niebezpiecznych i toksycznych środków przemysłowych ( TSP), który nie ma swego odpowiednika w przeszłości.
Stworzono obecnie około 5mln związków chemicznych, a każdego roku powstaje kilka tysięcy nowych, z czego duża część charakteryzuje się dużą toksycznością. W powszechnym użyciu znajduje się około 60 tys. związków chemicznych, jednak zaledwie 15% z nich przebadano umożliwiając ocenę ryzyka ich użycia. Ich coraz rozleglejsze wykorzystanie w różnych dziedzinach przemysłu i gospodarki stwarza coraz większą skalę zagrożeń powodujących konieczność rozwijania zupełnie nowych dziedzin nauki. Wśród kolejki klientów tych nauk stoi ratownictwo chemiczne, która jako osobna dziedzina umiejętności teoretycznych i praktycznych wymaga wsparcia naukowego ze strony takich dyscyplin jakimi są inżynieria ekologiczna i inżynieria katastrof

Ratownictwo chemiczne jest osobną dziedziną ratownictwa, która zajmuje się sposobami postępowania w przypadkach awarii chemicznych w przemyśle i transporcie, a także ochroną ludności w czasie ataków terrorystycznych z użyciem broni chemicznej i biologicznej. Sytuacje awaryjne jako najbardziej powszechny rodzaj zagrożeń cywilizacyjnych mogą spowodować skomplikowane problemy ekologiczne, mające bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo życia ludzkiego, jego mienia i środowiska. Ich usuwanie będzie wymagać szerokiej wiedzy z różnych dyscyplin technicznych i teoretycznych dających podstawy do poszukiwań coraz skuteczniejszych metod ich rozwiązywania.

Problematyka nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i życia ludzkiego staje się także jednym z najpoważniejszych zagadnień do rozwiązania dla wszystkich jednostek organizacyjnych, które produkują, magazynują, wykorzystują i transportują w swojej działalności materiały niebezpieczne i TSP. Staje się ona szczególnie paląca dla różnego rodzaju służb ratowniczych, które zajmują się organizowaniem akcji ratowniczych polegających w ich decydującej fazie na niszczeniu i neutralizacji tych materiałów.

Problem tych zagrożeń znalazł ostatnio bardzo dobre rozwiązanie w ustawie o ochronie środowiska gdzie ujęto go w zagadnieniu o przeciwdziałaniu poważnym awariom chemicznym i przemysłowym.

W ten sposób powstaje ogromne zapotrzebowanie na specjalistyczną wiedzę dotyczącą organizacji i prowadzenia akcji ratowniczej w przypadku awarii chemicznej, niezbędną do szkolenia i przygotowania odpowiednich kadr ratowniczych. Niniejsza witryna jest próbą odpowiedzi na to zapotrzebowanie.

KONTAKT

ratownictwo [małpka] chem.pl