Zbieranie mechaniczne i enkapsulacja toksycznej cieczy.

Po ograniczeniu źródła skażeń kolejnym priorytetem ratowniczym jest usunięcie toksycznej cieczy z rejonu awarii. Podstawową metodą likwidacji ciekłych środków toksycznych jest zbieranie mechaniczne i umieszczanie ich w szczelnych naczyniach. Jej zasadniczą zaletą jest skuteczność oraz nie stwarzanie dodatkowych zagrożeń dla środowiska. Warunkiem wstępnym do stosowania tej metody jest wytworzenie się w czasie awarii odpowiednio grubej warstwy toksycznej substancji, którą uzyskuje się poprzez budowę obwałowań i rowów zbiorczych. Umożliwia ona stosowanie różnego rodzaju mechanicznych urządzeń zbierających, które znacznie ułatwiają umieszczanie tej substancji w szczelnych naczyniach. Miejscem przeznaczenia transportu toksycznej cieczy może być miejsca jej spalenia, neutralizacji lub odzyskania.

Trzecia z podanych wyżej możliwości jest najbardziej ekologiczną metodą unieszkodliwiania ciekłych. Polega ona na dostarczeniu do zakładu chemicznego dokładnie zebranej cieczy w szczelnych naczyniach i poddaniu jej chemicznej rafinacji, w celu nadania jej ponownie wartości użytkowych. W przypadku dużej ilości cieczy oraz wysokiej jej wartości ta metoda ma dodatkowy aspekt ekonomiczny.

W przypadku ciekłych substancji żrących należy stosować urządzenia zbierające kwasoodporne. A w przypadku palnych TSP po ich dostarczeniu do miejsca przeznaczenia należy koniecznie oczyścić i przemyć naczynia najpierw rozpuszczalnikiem a następnie wodą.

 

Ratownicy noszący pełną odzież ochronną muszą przepompowywać niebezpieczny materiał do zbiornika poprzez pompę, która musi być zabezpieczona przed wniknięciem cząstek stałych, i która może nie radzić sobie z mieszaniną cieczy i powietrza. Pozostałości materiału muszą być usuwane miotłą lub szuflą. Materiał może tworzyć niebezpieczne mieszaniny z brudem i wodą.

 

 

Zbiorniki z otwartym wlotem umożliwiają ulatnianie się niebezpiecznej substancji. Zbiorniki nie mogą być przeniesione i muszą być nadzorowane aż podstawiony będzie odpowiedni transport. Następnie materiał musi być przepompowany do odpowiedniej cysterny celem wywiezienia.

 

 

Puste zbiorniki muszą być czyszczone na miejscu, a pozostałości z tego czyszczenia muszą być bezpiecznie usuwane. Cysterna z napełnionym zbiornikiem nie może być użyta do innych zadań, aż jej zawartość będzie usunięta lub przeniesiona do miejsca tymczasowego składowania.

 

 

Niebezpieczny materiał musi być poddany profesjonalnej utylizacji lub ponownie przetworzony i uzdatniony. Zbiornik cysterny musi być oczyszczony, jak i wszystkie zbiorniki pośrednie użyte w akcji ratowniczej.

 

 

Przy użyciu pompy firmy Alfa Laval materiał niebezpieczny jest pompowany do specjalnych beczek transportowych poprzez urządzenie napełniające, bez pozostawiania wyraźnych resztek. Ani zanieczyszczenia w pompowanym materiale ani obecność powietrza nie pogarszają pracy pompy. Po napełnieniu beczki są szczelnie zamykane zakręcaną pokrywą.

 

 

Od tego momentu pełna odzież ochronna nie jest już potrzebna. Beczki mogą być załadowane na ciężarówkę i przewiezione celem utylizacji. Jeżeli beczka ze stali nierdzewnej ulegnie silnej korozji może być ona umieszczona wewnątrz specjalnej beczki ratowniczej-

Zobacz literatura poz. 31

KONTAKT

ratownictwo [małpka] chem.pl