STAŁE SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE

W odróżnieniu od gazów i cieczy, ciała stałe mają w danej temperaturze określony kształt i objętość. Zgodnie z przyjętymi zasadami klasyfikacji, substancje stałe nie powinny się znaleźć wśród toksycznych środków przemysłowych. Wynika to z bardzo małego oddziaływania substancji toksycznych w fazie stałej na środowisko. Wyjątek stanowi przypadek ich dużej dyspersji np. w postaci drobnych kryształów i rozsiewania w postaci pyłu do środowiska, w tym także przedostawania się do atmosfery.

W związku z tym wyodrębniono tylko nieliczną grupę substancji stałych (zobacz tabela poniżej), które w przypadku transportowania drogą kolejową, lub samochodową mogą spowodować zagrożenia powszechne nawet w fazie stałej. Awaria taka może powstać zwłaszcza w wyniku katastrof komunikacyjnych na drogach kolejowych i samochodowych, ale również w wyniku rozległych zniszczeń zbiorników i opakowań w eksplozji przemyśle chemicznym. W celu powstrzymania rozpylania toksycznej substancji należy dążyć do ograniczenia oddziaływania pylistości rozsypu poprzez jego przykrycie, a w ostateczności zwilżenie, co jednak nie może dotyczyć trucizn, a jedynie żrących i utleniających. Podstawowym zadaniem podobnie jak w postępowaniu z cieczami jest tu usunięcie substancji stałej z rejonu awarii. Stosuje się tu zbieranie mechaniczne do szczelnych pojemników, a następnie przewiezienie ich do miejsca zniszczenia. Substancje stałe można również poddać spaleniu, z tym że trucizny spala się w spalarniach z przechwytywaniem gazów toksycznych (tabela).Wszelkie prace z pylistymi substancjami toksycznymi muszą być wykonywane w środkach ochrony dróg oddechowych, oraz w odzieży ochronnej. Najwyższe dopuszczalne stężenie dla pyłów niektórych substancji podano w tabeli. Odzież do pracy z substancjami żrącymi nie może być wykonana z materiałów z materiałów organicznych np. skóry czy wełny i powinna mieć charakter pyłochłonny, oraz składać się z fartucha, butów i rękawic. W czasie prac ratowniczych należy szczególną uwagę zwrócić na to aby do rękawic i butów nie dostały się okruchy stałych substancji żrących i utleniających. Gdy podłoże w miejscu awarii jest utwardzone, to w przypadku substancji żrących i utleniających należy pozostałość spłukać dużą ilością wody, a w przypadku substancji trujących neutralizować substancjami przedstawionymi w tabeli

Zestawienie właściwości stałych TSP. (opracowano na podstawie [29] i materiałów własnych)

NAZWA

WŁAŚCIWOŚCI

OTRZYMYWANIE

ZASTOSOWANIE

WODOROTLENEK POTASU KOH

biała masa krystaliczna o t.t. 322° , silnie higroskopijna, rozp.w wodzie, alkoholu i eterze; chłonie dwutlenek węgla z powietrz tworząc węglan działa parząco na skórę

otrzym.przez elektrolizę roztworu chlorku potasowego, zatężanie otrzymanego roztworu i odwadnianie

stosowany do wyrobu mydła, otrzym. celulozy, papieru, jedwabiu wiskozowego, barwników i in.

WODOROTLENEK SODU NaOH

biała masa krystaliczna o t.t. 318° , rozp. w wodzie alkoholu i glicerynie ; chłonie dwutlenek węgla z powietrz tworząc węglan, działa parząco na skórę

otrzym.przez elektrolizę roztworu chlorku sodowego, zatężanie otrzymanego roztworu i odwadnianie

stosowany do wyrobu mydła, otrzym. celulozy, papieru, jedwabiu wiskozowego, barwników i in.

WĘGLAN SODU Na2CO3

biały proszek o t.t.852° rozp. w wodzie, pod wpływem kwasów rozkłada się z wydzieleniem dwutlenku węgla

otrzymywany metodą Solvaya ze stężonej solanki nasyconej amoniakiem i dwutlenkiem węgla

stosowany do wyrobu szkła, w garbarstwie i papiernictwie, w wielu syntezach chemicznych

SIARCZEK SODU NaS

bezb.kryształy o t.t.920° (rozkład) rozp.w wodzie, ma własności redukujące, powstająca w jego roztworze siarka rozpuszcza się tworząc żółty wielosiarczek sodowy

otrzymywany przez redukcję siarczanu sodowego węglanem (prażenie)

stosowany jako depilator w garbarstwie, w produkcji jedwabiu wiskozowego i barwników

AZOTYNY ALKALICZNE

bezbarwne kryształy dobrze rozpuszczające się w wodzie, mają własności utleniające w roztworach zakwaszonych

 

otrzymywane przez ogrzewanie azotanów

stosowane do dwuazowania, w syntezie barwników, do oczyszczania tłuszczów, wyrobu farb mineralnych

FENOL C6H5OH

bezbarwne kryształy różowiejące na powietrzu t.t.43° ,t.w.182° , w zimnej wodzie słabo rozpuszczalny, dobrze rozpuszczalny w alkoholu, eterze

 

otrzymywany działaniem tlenu na pary benzenu w obecności katalizatora

stosowany jako surowiec soli kwasu salicylowego, do produkcji barwników i żywic

CYJANKI ALKALICZNE

bardzo trujące higroskopijne bezbarwne kryształy rozpuszczalne w wodzie, w roztworach wodnych hydrolizują

otrzymywane przez pochłanianie cyjanowodoru w roztworze wodorotlenku, przez stopienie azotniaku z węglem i chlorkiem alkalicznym , przez działanie azotu na mieszaninę potasu lub sodu z węglem

 

stosowane w metalurgii srebra i złota, w galwanoplastyce, do wielu syntez

CHLOREK BIELĄCY

biały higroskopijny proszek o woni chloruskład chemiczny bardzo złożony zasadniczym składnikiem jest podchlorynochlorek wapniowy CaCl(OCl), jon podchlorynowy jest czynnikem silnie utleniającym

 

otrzymywany przez przepuszczanie chloru przez wapno gaszone

stosowany do bielenia bawełny, papieru, szelaku jako utleniacz

TLENEK WAPNIOWY

biały proszek, na powietrzu chłonie dwutlenek węgla techniczna nazwa wapno palone, przyłącza wodę z wydzieleniem dużej ilości ciepła (lasowanie), dodanie małej ilości wody daje wapno hydratyzowane - wodorotlenek wapnia w postaci białego proszku

otrzymywany przez prażenie wapieni

stosowany do wyrobu cementów, wapna gaszonego, szkła, w fabrykacji sody, w metalurgii

Tabela 12. Podstawowe dane ratownicze dla stałych TSP

LP

NAZWA TSP

NEUTRALIZACJA GRUNTU

NDS dla pyłów

mg/m3

1

WODOROTLENEK POTASU

duża ilość wody

 

2

WODOROTLENEK SODU

duża ilość wody

2 (USA)

3

WĘGLAN WAPNIA

duża ilość wody

2

4

AZOTYN SODU

podchloryn sodu przy pH=3

 

5

FENOL

brak danych

10

6

CHLOREK BARU

przeprowadzenie w nierozpuszczalny BaSO4 za pomocą np. Na2SO4

0,5

7

CYJANKI ALKALICZNE

20% wodny roztwór siarczanu żelazowego oraz

10% wodny roztwór wodorotlenku sodowego lub

wapna gaszonego w stosunku 1:1

0,3 Na CN

KONTAKT

ratownictwo [małpka] chem.pl