PROBLEMY RATOWNICZE ZWIĄZANE Z WARUNKAMI METEOROLOGICZNYMI.

Wynikają one z faktu, że powietrze staje się ośrodkiem określanym parametrami pogodowym takimi np. jak temperatura i wilgotność. Powietrze zatem jest tym medium które przekazuje ciepło parowania dla toksycznego gazu, oraz zawiera parę wodną kondensującą się w postaci lodu na ścianach zbiornika schładzanego przez proces awaryjnego parowania. Oblodzone krawędzie uszkodzonych zbiorników mogą chwilowo ograniczyć intensywność procesu parowania toksycznego gazu, utrudniając jednak prowadzenie akcji ratowniczej. Aktualne warunki pogodowe mają zasadniczy wpływ na prędkość i zakres rozprzestrzeniania się gazowych NSCH. Niska temperatura powietrza może nawet kilkakrotnie wydłużyć czas parowania skroplonego gazu, a pionowa stateczność powietrza ma zasadniczy wpływ na zasięg stref skażeń. Naukowe opracowanie takich zagadnień powinno być przedmiotem inżynierii katastrof, która powinna umożliwić zaprojektowanie całej technologii akcji ratowniczej, w rozbiciu co do jednostkowej operacji ratowniczej.

Gaz skroplony który wydostał się do środowiska intensywnie paruje co może mieć katastrofalne skutki dla osób postronnych, w kierunku których pary gazu zaczynają się przemieszczać zgodnie z kierunkiem wiatru.

Dla przykładu w awarii Białostockiej w 1989r., w której wykoleiły się trzy cysterny z chlorem na trasie kolejowej, każda po 50t skroplonego gazu, w przypadku ich mechanicznego uszkodzenia i wycieku całej zawartości, czas parowania wynosiłby ok. 23 godzin w temp. minus 20°C, i ok. 8 godzin dla temp. plus 20° C. Przez ten czas utrzymywałyby się wszystkie strefy skażeń w tym najbardziej rozległa strefa porażeń lekkich, której zasięg zależny byłby od pionowej stateczności powietrza i wynosiłby od 13 km dla inwersji do 7 km dla konwekcji. Katastrofa białostocka zakończyła się na szczęście pomyślnie dla mieszkańców miasta, wykolejone cysterny nie zostały rozsczelnione i udało się je postawić na torowisko. Przykład ten jednak wykazuje doniosłość problematyki prognozowania zasięgu emisji gazów toksycznych do atmosfery.

Zagadnienia niesłusznie ignorowane w czasie akcji ratunkowej:

Pionowa stateczność powietrza

Jej wpływ na rozprzestrzenianie skażeń

charakter działań w izotermii inwersji konwekcji

KONTAKT

ratownictwo [małpka] chem.pl