BAZA DANYCH NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI SEVEZO 3

NUMER ONZ

PEŁNA NAZWA

NUMER CAS

KLASYFIKACJA SEVESO

INNE KLASYFIKACJE

001-001-00-9

wodór

1333-74-0

F+; R12

003-001-00-4

lit

7439-93-2

F; R14/15

C; R34

003-002-00-X

heksylolit; n-heksylolit

21369-64-2

F; R14/15-R17

C; R35

004-001-00-7

beryl

7440-41-7

T+; R26 ! T; R25-48/23

Rakotw. Kat. 2; R49 ! Xi; R36/37/38 ! R43

004-002-00-2

azotan berylu

13597-99-4

T+; R26 ! T; R25-48/23 ! N; R51-53

Rakotw. Kat. 2; R49 ! Xi; R36/37/38 ! R43

004-002-00-2

zwišzki berylu z wyjštkiem glinokrzemianów berylu

-

T+; R26 ! T; R25-48/23 ! N; R51-53

Rakotw. Kat. 2; R49 ! Xi; R36/37/38 ! R43

004-002-00-2

borek berylu (BeB2)

12228-40-9

T+; R26 ! T; R25-48/23 ! N; R51-53

Rakotw. Kat. 2; R49 ! Xi; R36/37/38 ! R43

004-002-00-2

selenek berylu (BeSe)

12232-25-6

T+; R26 ! T; R25-48/23 ! N; R51-53

Rakotw. Kat. 2; R49 ! Xi; R36/37/38 ! R43

004-002-00-2

tellurek berylu

12232-27-8

T+; R26 ! T; R25-48/23 ! N; R51-53

Rakotw. Kat. 2; R49 ! Xi; R36/37/38 ! R43

004-002-00-2

borek berylu (BeB6)

12429-94-6

T+; R26 ! T; R25-48/23 ! N; R51-53

Rakotw. Kat. 2; R49 ! Xi; R36/37/38 ! R43

004-002-00-2

borek berylu (Be2B)

12536-51-5

T+; R26 ! T; R25-48/23 ! N; R51-53

Rakotw. Kat. 2; R49 ! Xi; R36/37/38 ! R43

004-002-00-2

borek berylu (Be4B)

12536-52-6

T+; R26 ! T; R25-48/23 ! N; R51-53

Rakotw. Kat. 2; R49 ! Xi; R36/37/38 ! R43

004-002-00-2

azotek berylu (Be3N2)

1304-54-7

T+; R26 ! T; R25-48/23 ! N; R51-53

Rakotw. Kat. 2; R49 ! Xi; R36/37/38 ! R43

004-002-00-2

węglan berylu

13106-47-3

T+; R26 ! T; R25-48/23 ! N; R51-53

Rakotw. Kat. 2; R49 ! Xi; R36/37/38 ! R43

004-002-00-2

wodorotlenek berylu

13327-32-7

T+; R26 ! T; R25-48/23 ! N; R51-53

Rakotw. Kat. 2; R49 ! Xi; R36/37/38 ! R43

004-002-00-2

siarczan berylu

13510-49-1

T+; R26 ! T; R25-48/23 ! N; R51-53

Rakotw. Kat. 2; R49 ! Xi; R36/37/38 ! R43

004-002-00-2

fosforan berylu (1:1)

13598-15-7

T+; R26 ! T; R25-48/23 ! N; R51-53

Rakotw. Kat. 2; R49 ! Xi; R36/37/38 ! R43

004-002-00-2

siarczek berylu

13598-22-6

T+; R26 ! T; R25-48/23 ! N; R51-53

Rakotw. Kat. 2; R49 ! Xi; R36/37/38 ! R43

004-002-00-2

fosforan berylu

35089-00-0

T+; R26 ! T; R25-48/23 ! N; R51-53

Rakotw. Kat. 2; R49 ! Xi; R36/37/38 ! R43

004-002-00-2

węglik berylu (Be2C)

506-66-1

T+; R26 ! T; R25-48/23 ! N; R51-53

Rakotw. Kat. 2; R49 ! Xi; R36/37/38 ! R43

004-002-00-2

dietyloberyl

542-63-2

T+; R26 ! T; R25-48/23 ! N; R51-53

Rakotw. Kat. 2; R49 ! Xi; R36/37/38 ! R43

004-002-00-2

octan berylu

543-81-7

T+; R26 ! T; R25-48/23 ! N; R51-53

Rakotw. Kat. 2; R49 ! Xi; R36/37/38 ! R43

004-002-00-2

fosforyn berylu (BeP2)

57620-29-8

T+; R26 ! T; R25-48/23 ! N; R51-53

Rakotw. Kat. 2; R49 ! Xi; R36/37/38 ! R43

004-002-00-2

fosforyn berylu (Be3P2)

58127-61-0

T+; R26 ! T; R25-48/23 ! N; R51-53

Rakotw. Kat. 2; R49 ! Xi; R36/37/38 ! R43

004-002-00-2

bromek berylu

7787-46-4

T+; R26 ! T; R25-48/23 ! N; R51-53

Rakotw. Kat. 2; R49 ! Xi; R36/37/38 ! R43

004-002-00-2

chlorek berylu

7787-47-5

T+; R26 ! T; R25-48/23 ! N; R51-53

Rakotw. Kat. 2; R49 ! Xi; R36/37/38 ! R43

004-002-00-2

fluorek berylu

7787-49-7

T+; R26 ! T; R25-48/23 ! N; R51-53

Rakotw. Kat. 2; R49 ! Xi; R36/37/38 ! R43

004-002-00-2

wodorek berylu

7787-52-2

T+; R26 ! T; R25-48/23 ! N; R51-53

Rakotw. Kat. 2; R49 ! Xi; R36/37/38 ! R43

004-002-00-2

jodek berylu

7787-53-3

T+; R26 ! T; R25-48/23 ! N; R51-53

Rakotw. Kat. 2; R49 ! Xi; R36/37/38 ! R43

004-002-00-2

tlenek berylu

1304-56-9

T+; R26 ! T; R25-48/23 ! N; R51-53

Rakotw. Kat. 2; R49 ! Xi; R36/37/38 ! R43

005-001-00-X

trifluorek boru

02.07.7637

T+; R26 ! R14

C; R35

005-002-00-5

trichlorek boru

10294-34-5

T+; R26/28 ! R14

C; R34

005-003-00-0

tribromek boru

10294-33-4

T+; R26/28 ! R14

C; R35

005-004-00-6

boran tris(1-metylopropylu)

1113-78-6

F; R17

C; R34

005-004-00-6

boran tris(2-metylopropylu)

1116-39-8

F; R17

C; R34

005-004-00-6

boran tripropylu

1116-61-6

F; R17

C; R34

005-004-00-6

boran tributylu

122-56-5

F; R17

C; R34

005-004-00-6

boran triizopropylu

1776-66-5

F; R17

C; R34

005-004-00-6

boran tris(1,2-dimetylopropylu)

32327-52-9

F; R17

C; R34

005-004-00-6

boran trietylu

97-94-9

F; R17

C; R34

005-004-00-6

trialkiloborany

-

F; R17

C; R34

005-005-00-1

trimetoksyboran; ortoboran trimetylu

121-43-7

R10

Xn; R21

005-006-00-7

wodoroortoboran dibutylocyny(IV)

75113-37-0

T; R48/25 ! N; R50-53

Xn; R21/22 ! Xi; R41 ! R43

006-001-00-2

monotlenek węgla

630-08-0

F+; R12 ! T; R23-48/23

Repro. Kat. 1; R61

006-002-00-8

fosgen; chlorek karbonylu; tlenochlorek węgla (substancja czysta)

75-44-5

T+; R26

C; R34

006-002-00-8

fosgen; chlorek karbonylu; tlenochlorek węgla (c >lub= 5%, c-klasyfikacja dotyczy tylko toksycznoœci)

75-44-5

T+; R26

C; R34

006-002-00-8

fosgen; chlorek karbonylu; tlenochlorek węgla (1% <lub= c < 5%, c-klasyfikacja dotyczy tylko toksyczno&oelig;ci))

75-44-5

T+; R26

Xi; R36/37/38

006-002-00-8

fosgen; chlorek karbonylu; tlenochlorek węgla (0,5% <lub= c < 1%, c-klasyfikacja dotyczy tylko toksyczno&oelig;ci)

75-44-5

T; R23

Xi; R36/37/38

006-002-00-8

fosgen; chlorek karbonylu; tlenochlorek węgla (0,2% <lub= c < 0,5%, c-klasyfikacja dotyczy tylko toksyczno&oelig;ci)

75-44-5

T; R23

006-003-00-3

disiarczek węgla (substancja czysta)

75-15-0

T; R48/23 ! F; R11

Repro. Kat. 3; R62-63 ! Xi; R36/38

006-003-00-3

disiarczek węgla (c >lub= 20%, c-klasyfikacja dotyczy tylko toksyczno&oelig;ci)

75-15-0

T; R48/23

Repro. Kat. 3; R62-63 ! Xi; R36/38

006-003-00-3

disiarczek węgla  (1% <lub= c < 20%, c-klasyfikacja dotyczy tylko toksyczno&oelig;ci)

75-15-0

T; R48/23

Repro. Kat. 3; R62-63

006-006-00-X

cyjanowodór, kwas cyjanowodorowy

74-90-8

T+; R26 ! F+; R12 ! N; R50-53

006-006-01-7

kwas cyjanowodorowy; kwas pruski (substancja czysta)

74-90-8

T+; R26/27/28 ! N; R50-53

006-006-01-7

kwas cyjanowodorowy; kwas pruski (c >lub= 7%, c-klasyfikacja dotyczy tylko toksyczno&oelig;ci)

74-90-8

T+; R26/27/28

006-006-01-7

kwas cyjanowodorowy; kwas pruski (2,5% <lub= c < 7%, c-klasyfikacja dotyczy tylko toksyczno&oelig;ci)

74-90-8

T; R23/24/25

006-006-01-7

kwas cyjanowodorowy; kwas pruski (1% <lub= c < 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy tylko toksyczno&oelig;ci)

74-90-8

T; R23/24/25

006-007-00-5

cyjanek potasu

151-50-8

T+; R26/27/28 ! N; R50-53

R32

006-007-00-5

cyjanek sodu

143-33-9

T+; R26/27/28 ! N; R50-53

R32

006-007-00-5

cyjanek jodu

506-78-5

T+; R26/27/28 ! N; R50-53

R32

006-007-00-5

cyjanek baru

542-62-1

T+; R26/27/28 ! N; R50-53

R32

006-007-00-5

cyjanek cynku(II)

557-21-1

T+; R26/27/28 ! N; R50-53

R32

006-007-00-5

cyjanek miedzi(I)

544-92-3

T+; R26/27/28 ! N; R50-53

R32

006-007-00-5

sole cyjanowodoru z wyj&scaron;tkiem kompleksów cyjankowych takich jak tetracyjanożelazian(II), tetracyjanożelazian(III) i tlenocyjanek rtęci(II)

-

T+; R26/27/28 ! N; R50-53

R32

006-007-00-5

cyjanek indu(III)

13074-68-5

T+; R26/27/28 ! N; R50-53

R32

006-007-00-5

cyjanek kobaltu(III)

14965-99-2

T+; R26/27/28 ! N; R50-53

R32

006-007-00-5

cyjanek palladu

2035-66-7

T+; R26/27/28 ! N; R50-53

R32

006-007-00-5

cyjanek tytanu

35667-78-8

T+; R26/27/28 ! N; R50-53

R32

006-007-00-5

cyjanek złota(III)

37187-64-7

T+; R26/27/28 ! N; R50-53

R32

006-007-00-5

cyjanek miedzi(II)

02.08.4367

T+; R26/27/28 ! N; R50-53

R32

006-007-00-5

cyjanek złota(I)

506-65-0

T+; R26/27/28 ! N; R50-53

R32

006-007-00-5

cyjanek kobaltu(II)

542-84-7

T+; R26/27/28 ! N; R50-53

R32

006-007-00-5

cyjanek niklu

557-19-7

T+; R26/27/28 ! N; R50-53

R32

006-007-00-5

cyjanek rtęci(II)

592-04-1

T+; R26/27/28 ! N; R50-53

R32

006-008-00-0

antu (PN); (1-naftylo)tiomocznik

86-88-4

T+; R28

Rakotw. Kat. 3; R40

006-009-00-6

dimetylokarbaminian 1-izopropylo-3-metylopirazol-5-ilu; dimetylokarbamian 1-izopropylo-3-metylopirazol-5-ilu; izolan

119-38-0

T+; R27/28

006-010-00-1

dimetylokarbaminian 5,5-dimetylo-3-oksocykloheks-1-en-1-ylu; dimetylokarbamian 5,5-dimetylo-3-okso-cykloheks-1-en-1-ylu

122-15-6

T; R25

006-011-00-7

karbaryl (PN); metylokarbaminian 1-naftylu

63-25-2

N; R50

Rakotw. Kat. 3; R40 ! Xn; R22

006-013-00-8

metam sodowy (PN); metyloditiokarbaminian sodu

137-42-8

N; R50-53

Xn; R22 ! R31 ! C; R34 ! R43

006-014-00-3

nabam (PN); etylenobis(ditiokarbaminian) disodu

142-59-6

N; R50-53

Xn; R22 ! Xi; R37 ! R43

006-015-00-9

diuron (PN); 3-(3,4-dichlorofenylo)-1,1-dimetylomocznik

330-54-1

N; R50-53

Rakotw. Kat. 3; R40 ! Muta. Kat. 3; R40 ! Xn; R22-48/22

006-016-00-4

propoksur (PN); metylokarbaminian 2-izopropoksyfenylu

114-26-1

T; R25 ! N; R50-53

006-017-00-X

aldikarb (PN); O-(metylokarbamoilo)oksym 2-metylo-2-(metylosulfanylo)propanalu

116-06-3

T+; R26/28 ! T; R24 ! N; R50-53

006-018-00-5

aminokarb (PN); metylokarbaminian 4-(dimetyloamino)-3-metylofenylu; metylokarbaminian 4-(dimetyloamino)-3-tolilu

2032-59-9

T; R24/25 ! N; R50-53

006-019-00-0

dialat (PN); diizopropylotiokarbaminian S-2,3-dichloroallilu

2303-16-4

N; R50-53

Rakotw. Kat. 3; R40 ! Xn; R22

006-020-00-6

barban (PN); (3-chlorofenylo)karbaminian 4-chlorobut-2-yn-1-ylu

101-27-9

N; R50-53

Xn; R22 ! R43

006-021-00-1

linuron (PN); 3-(3,4-dichlorofenylo)-1-metoksy-1-metylomocznik

330-55-2

N; R50-53

Rakotw. Kat. 3; R40 ! Xn; R22-48/22

006-022-00-7

dekarbofuran (PN); metylokarbaminian 2-metylo-2,3-dihydrobenzofuran-7-ylu

1563-67-3

T; R23/24/25

006-023-00-2

merkaptodimetur (PN); metiokarb (PN); metylokarbaminian 3,5-dimetylo-4-(metylotio)fenylu

2032-65-7

T; R25 ! N; R50-53

006-024-00-8

proksan sodowy (PN); ditiokarbonian O-izopropylu-S-sodu; ditiowęglan O-izopropylu-S-sodu

140-93-2

N; R51-53

Xn; R22 ! Xi; R38

006-025-00-3

S-bioaletryna; (1R,3R)-2,2-dimetylo-3-(2-metyloprop-1-en-1-ylo)-cyklopropanokarboksylan (S)-3-allilo-2-metylo-4-oksocyklopent-2-en-1-ylu

28434-00-6

N; R50-53

Xn; R20/22

006-025-00-3

aletryna (PN); (1RS,3RS;1RS,3SR)-2,2-dimetylo-3-(2-metyloprop-1-en-1-ylo)cyklopropanokarboksylan (RS)-3-allilo-2-metylo-4-oksocyklopent-2-en-1-ylu, bioaletryna (PN); (1R,3R)-2,2-dimetylo-3-(2-metyloprop-1-en-1-ylo)cyklopropanokarboksylan (RS)-3-allilo-2-metylo-4-oksocyklopent-2-en-1-ylu

584-79-2

N; R50-53

Xn; R20/22

006-025-00-3

esbiotryna; (1R,3R)-2,2-dimetylo-3-(2-metyloprop-1-en-1-ylo)-cyklopropanokarboksylan (RS)-3-allilo-2-metylo-4-oksocyklo-pent-2-en-1-ylu

84030-86-4

N; R50-53

Xn; R20/22

006-026-00-9

karbofuran (PN); metylokarbaminian 2,2-dimetylo-2,3-dihydrobenzofuran-7-ylu

1563-66-2

T+; R26/28 ! N; R50-53

006-028-00-X

dinobuton (PN); węglan 2-sec-butylo-4,6-dinitrofenylu-izopropylu

973-21-7

T; R25 ! N; R50-53

006-029-00-5

dioksakarb (PN); metylokarbaminian 2-(1,3-dioksolan-2-ylo)fenylu

6988-21-2

T; R25 ! N; R51-53

006-031-00-6

formetanat (PN); metylokarbaminian 3-[(dimetyloamino)metylidenoamino]fenylu

22259-30-9

T+; R26/28 ! N; R50-53

R43

006-033-00-7

metoksuron (PN); 3-(3-chloro-4-metoksyfenylo)-1,1-dimetylomocznik

19937-59-8

N; R50-53

006-034-00-2

pebulat (PN); butylo(etylo)tiokarbaminian S-propylu

1114-71-2

N; R51-53

Xn; R22

006-035-00-8

pirymikarb (PN); dimetylokarbaminian 5,6-dimetylo-2-(dimetyloamino)pirymidyn-4-ylu

23103-98-2

T; R25 ! N; R50-53

006-037-00-9

promekarb (PN); metylokarbaminian 3-izopropylo-5-metylofenylu

2631-37-0

T; R25 ! N; R50-53

006-038-00-4

sulfalat (PN); dietyloditiokarbaminian 2-chloroallilu

95-06-7

N; R50-53

Rakotw. Kat. 2; R45 ! Xn; R22

006-039-00-X

trialat (PN); diizopropylotiokarbaminian S-2,3,3-trichloroallilu

2303-17-5

N; R50-53

Xn; R22-48/22 ! R43

006-040-00-5

dimetylokarbaminian 3-metylopirazol-5-ilu; dimetylokarbamian 3-metylopirazol-5-ilu

2532-43-6

T; R23/24/25

006-041-00-0

chlorek dimetylokarbamoilu

79-44-7

T; R23

Rakotw. Kat. 2; R45 ! Xn; R22 ! Xi; R36/37/38

006-042-00-6

monuron (PN); 3-(4-chlorofenylo)-1,1-dimetylomocznik

150-68-5

N; R50-53

Rakotw. Kat. 3; R40 ! Xn; R22

006-043-00-1

trichlorooctan monuronu; monuron-TCA; trichlorooctan 3-(4-chlorofenylo)-1,1-dimetylomocznika

140-41-0

N; R50-53

Rakotw. Kat. 3; R40 ! Xi; R36/38

006-044-00-7

izoproturon (PN); 3-(4-izopropylofenylo)-1,1-dimetylomocznik

34123-59-6

N; R50-53

Rakotw. Kat. 3; R40 ! Xn; R22

006-045-00-2

metomyl (PN); N-(metylokarbamoiloksy)acetoimidan metylu

16752-77-5

T+; R28 ! N; R50-53

006-046-00-8

bendiokarb (PN); metylokarbaminian 2,2-dimetylobenzo-1,3-dioksol-4-ilu

22781-23-3

T; R23/25 ! N; R50-53

Xn; R21

006-047-00-3

bufenokarb (PN); izomeryczna mieszanina poreakcyjna zawieraj&scaron;ca &oelig;rednio 3 czę&oelig;ci wagowe metylokarbaminianu 3-(1-metylobutylo)fenylu i 1 czę&oelig;ć wagow&scaron; metylokarbaminianu 3-(1-etylopropylo)fenylu

8065-36-9

T; R24/25 ! N; R50-53

006-048-00-9

etiofenkarb (PN); metylokarbaminian 2-[(etylosulfanylo)metylo]fenylu

29973-13-5

N; R50-53

Xn; R22

006-050-00-X

trichlorooctan fenuronu; fenuron-TCA; trichlorooctan 3-fenylo-1,1-dimetylomocznika

4482-55-7

N; R50-53

Xi; R38

006-051-00-5

ferbam (PN); tris(dimetyloditiokarbaminian) żelaza(III)

14484-64-1

N; R50-53

Xi; R36/37/38

006-052-00-0

chlorowodorek formetanatu; chlorowodorek metylokarbaminianu 3-[(dimetyloamino)metylidenoamino]fenylu

23422-53-9

T+; R26/28 ! N; R50-53

R43

006-053-00-6

izoprokarb (PN); metylokarbaminian 2-izopropylofenylu

2631-40-5

N; R50-53

Xn; R22

006-054-00-1

meksakarbat (PN); metylokarbaminian 4-(dimetyloamino)-3,5-dimetylofenylu

315-18-4

T+; R28 ! N; R50-53

Xn; R21

006-055-00-7

metylokarbaminian 3,4-dimetylofenylu; ksylilkarb; MPMC

07.10.2425

N; R50-53

Xn; R22

006-056-00-2

metylokarbaminian m-tolilu; metylokarbaminian 3-metylofenylu; metolkarb; MTMC

1129-41-5

N; R51-53

Xn; R22

006-057-00-8

nitrapiryna (PN); 2-chloro-6-(trichlorometylo)pirydyna

1929-82-4

N; R51-53

Xn; R22

006-059-00-9

oksamyl (PN); O-(metylokarbamoilo)monooksym 2-(dimetyloamino)-1-(metylosulfanylo)glioksalu

23135-22-0

T+; R26/28 ! N; R51-53

Xn; R21

006-061-00-X

chlorowodorek protiokarbu; chlorowodorek [3-(dimetyloamino)propylo]tiokarbaminianu S-etylu

19622-19-6

N; R51-53

Xn; R22

006-063-00-0

tiobenkarb (PN); dietylotiokarbaminian S-4-chlorobenzylu

28249-77-6

N; R50-53

Xn; R22

006-064-00-6

tiofanoks (PN); O-(metylokarbamoilo)oksym 3,3-dimetylo-1-(metylosulfanylo)butan-2-onu

39196-18-4

T+; R27/28 ! N; R50-53

006-065-00-1

O-(N-metylokarbamoilo)oksym 3-chloro-6-cyjanobicyklo[2.2.1]heptan-2-onu; triamid

15271-41-7

T+; R28 ! T; R24 ! N; R51-53

006-066-00-7

wernolat (PN); dipropylotiokarbaminian S-propylu

1929-77-7

N; R51-53

Xn; R22

006-069-00-3

tiofanat metylowy (PN); 1,2-fenylenobis[4,4'-(3-tioksoallofanian)]dimetylu

23564-05-8

N; R50-53

Muta. Kat. 3; R40

006-070-00-9

furmecykloks (PN); N-cykloheksylo-N-metoksy-2,5-dimetylo-3-furoamid

60568-05-0

N; R50-53

Rakotw. Kat. 3; R40

006-072-00-X

dipropylotiokarbaminian S-benzylu; dipropylotiokarbamian S-benzylu; prosulfokarb

52888-80-9

N; R51-53

Xn; R22-48/22

006-074-00-0

izocyjanian 2-[3-(prop-1-en-2-ylo)fenylo]propan-2-ylu; izocyjanian 3-izopropenylo-a,a-dimetylobenzylu

2094-99-7

T+; R26 ! N; R50-53

C; R34 ! Xn; R48/20 ! R42/43

006-079-00-8

disulfid tetraetylotiuramu; disulfiram

97-77-8

N; R50-53

Xn; R22-48/22 ! R43

006-080-00-3

monosulfid tetrametylotiuramu

97-74-5

N; R51-53

Xn; R22 ! R43

006-081-00-9

bis(dibutyloditiokarbaminian) cynku; bis(dibutyloditiokarbamian) cynku 

136-23-2

N; R50-53

Xi; R36/37/38 ! R43

006-082-00-4

bis(dietyloditiokarbaminian) cynku; bis(dietyloditiokarbamian) cynku 

14324-55-1

N; R50-53

Xn; R22 ! Xi; R36/37/38 ! R43

006-083-00-X

butokarboksym (PN); O-metylokarbamoilooksym 3-(metylotio)butanonu; O-[(metyloamino)karbonylo]oksym 3-(metylosulfanylo)butan-2-onu

34681-10-2

T; R23/24/25 ! R10 ! N; R50-53

Xi; R36

006-084-00-5

karbosulfan (PN); (dibutyloaminotio)metylokarbaminian 2,3-dihydro-2,2-dimetylobenzofuran-7-ylu; (dibutyloaminosulfanylo)metylokarbamian 2,2-dimetylo-2,3-dihydrobenzofuran-7-ylu

55285-14-8

T; R23/25 ! N; R50-53

R43

006-085-00-0

fenobukarb (PN); metylokarbaminian (RS)-2-sec-butylofenylu; metylokarbamian 2-(sec-butylo)fenylu

3766-81-2

N; R50-53

Xn; R22

006-086-00-6

fenoksykarb (PN); 2-(4-fenoksyfenoksy)etylokarbaminian etylu; 2-(4-fenoksyfenoksy)etylokarbamian etylu

72490-01-8

N; R50-53

006-087-00-1

furatiokarb (PN); N,N'-dimetylo-N,N'-tiodikarbaminian butylu-2,2-dimetylo-2,3-dihydrobenzofuran-7-ylu; 2,4-dimetylo-6-oksa-5-okso-3-tia-2,4-diazadekanian 2,2-dimetylo-2,3-dihydrobenzofuran-7-ylu

65907-30-4

T+; R26 ! T; R25 ! N; R50-53

Xn; R48/22 ! Xi; R36/38 ! R43

006-088-00-7

benfurakarb (PN); N-[2,2-dimetylo-2,3-dihydrobenzofuran-7-yloksykarbonylo(metylo)aminotio]-N-izopropylo-b-alaninian etylu; N-[2,2-dimetylo-2,3-dihydrobenzofuran-7-yloksykarbonylo(metylo)aminosulfanylo]-N-izopropylo-b-alaninian etylu

82560-54-1

T; R23/25 ! N; R50-53

006-089-00-2

ditlenek chloru bezwodny (substancja czysta)

10049-04-4

T+; R26 ! O; R8 ! N; R50

R6 ! C; R34

006-089-00-2

ditlenek chloru bezwodny (c >lub= 5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci i ekotoksyczno&oelig;ci)

10049-04-4

T+; R26 ! N; R50

C; R34

006-089-00-2

ditlenek chloru bezwodny (1% <lub= c < 5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci i ekotoksyczno&oelig;ci)

10049-04-4

T+; R26 ! N; R50

Xi; R36/37/38

006-089-00-2

ditlenek chloru bezwodny (0,5% <lub= c < 1%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci i ekotoksyczno&oelig;ci)

10049-04-4

T; R23 ! N; R50

Xi; R36/37/38

006-089-00-2

ditlenek chloru bezwodny (0,2% <lub= c < 0,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci i ekotoksyczno&oelig;ci)

10049-04-4

T; R23 ! N; R50

006-089-00-2

ditlenek chloru bezwodny (0,02% <lub= c < 0,2%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci i ekotoksyczno&oelig;ci)

10049-04-4

N; R50

Xn; R20

006-089-01-X

ditlenek chloru roztwór (substancja czysta)

10049-04-4

T; R25 ! N; R50

C; R34

006-089-01-X

ditlenek chloru roztwór (c >lub= 25%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci i ekotoksyczno&oelig;ci)

10049-04-4

T; R25 ! N; R50

C; R34

006-089-01-X

ditlenek chloru roztwór (10% <lub= c < 25%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci i ekotoksyczno&oelig;ci)

10049-04-4

N; R50

C; R34 ! Xn; R22

006-089-01-X

ditlenek chloru roztwór (3% <lub= c < 10%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci i ekotoksyczno&oelig;ci)

10049-04-4

N; R50

Xn; R22 ! Xi; R36/37/38

007-001-00-5

amoniak bezwodny (substancja czysta)

7664-41-7

T; R23 ! R10 ! N; R50

C; R34

007-001-00-5

amoniak bezwodny (c >lub= 25%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci i ekotoksyczno&oelig;ci)

7664-41-7

T; R23 ! N; R50

C; R34

007-001-00-5

amoniak bezwodny (5% <lub= c < 25%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci i ekotoksyczno&oelig;ci)

7664-41-7

T; R23 ! N; R51

C; R34

007-001-00-5

amoniak bezwodny (2,5 <lub= c < 5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci i ekotoksyczno&oelig;ci)

7664-41-7

N; R51

C; R34

007-001-01-2

amoniak roztwór c >lub= 25%

1336-21-6

N; R50

C; R34

007-002-00-0

ditlenek azotu (substancja czysta)

10102-44-0

T+; R26

C; R34

007-002-00-0

ditlenek azotu (c >lub= 10%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

10102-44-0

T+; R26

C; R34

007-002-00-0

tetratlenek diazotu (substancja czysta)

10544-72-6

T+; R26

C; R34

007-002-00-0

tetratlenek diazotu (c >lub= 10%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

10544-72-6

T+; R26

C; R34

007-002-00-0

ditlenek azotu (5% <lub= c < 10%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

10102-44-0

T; R23

C; R34

007-002-00-0

ditlenek azotu (1% <lub= c < 5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

10102-44-0

T; R23

Xi; R36/37/38

007-002-00-0

tetratlenek diazotu (5% <lub= c < 10%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

10544-72-6

T; R23

C; R34

007-002-00-0

tetratlenek diazotu  (1% <lub= c < 5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

10544-72-6

T; R23

Xi; R36/37/38

007-004-00-1

kwas azotowy(V) c >lub= 70%

7697-37-2

O; R8

C; R35

007-005-00-7

mieszanina - kwas azotowy(V) i kwas siarkowy(VI) zawieraj&scaron;ca powyżej 30% HNO3

51602-38-1

O; R8

C; R35

007-006-00-2

azotan(III) etylu; azotyn etylu

109-95-5

E; R2

Xn; R20/21/22

007-007-00-8

azotan(V) etylu

625-58-1

E; R2

007-008-00-3

hydrazyna; dwuamina (substancja czysta)

302-01-2

T; R23/24/25 ! R10 ! N; R50-53

Rakotw. Kat. 2; R45 ! C; R34 ! R43

007-008-00-3

hydrazyna; dwuamina (c >lub= 25%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci i ekotoksyczno&oelig;ci)

302-01-2

T; R23/24/25 ! N; R50-53

Rakotw. Kat. 2; R45 ! C; R34 ! R43

007-008-00-3

hydrazyna; dwuamina (10% <lub= c < 25%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci i ekotoksyczno&oelig;ci)

302-01-2

N; R51-53

Rakotw. Kat. 2; R45 ! C; R34 ! R43 ! Xn; R20/21/22

007-008-00-3

hydrazyna; dwuamina (3% <lub= c < 10%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci i ekotoksyczno&oelig;ci)

302-01-2

N; R51-53

Rakotw. Kat. 2; R45 ! Xi; 36/38 ! R43 ! Xn; R20/21/22

007-008-00-3

hydrazyna; dwuamina (2,5% <lub= c < 3%, c-klasyfikacja dotyczy tylko toksyczno&oelig;ci)

302-01-2

N; R51-53

Rakotw. Kat. 2; R45 ! R43

007-010-00-4

azotan(III) sodu; azotyn sodu (substancja czysta)

7632-00-0

T; R25 ! O; R8 ! N; R50

007-010-00-4

azotan(III) sodu; azotyn sodu (c >lub= 25%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci i ekotoksyczno&oelig;ci)

7632-00-0

T; R25 ! N; R50

007-010-00-4

azotan(III) sodu; azotyn sodu (2,5 <lub= c < 25%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci i ekotoksyczno&oelig;ci)

7632-00-0

N; R51

007-011-00-X

azotan(III) potasu; azotyn potasu (substancja czysta)

7758-09-0

T; R25 ! O; R8 ! N; R50

007-011-00-X

azotan(III) potasu; azotyn potasu (c >lub= 25%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci i ekotoksyczno&oelig;ci)

7758-09-0

T; R25 ! N; R50

007-011-00-X

azotan(III) potasu; azotyn potasu (2,5 <lub= c < 25%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci i ekotoksyczno&oelig;ci)

7758-09-0

N; R51

007-012-00-5

1,1-dimetylohydrazyna; N,N-dimetylohydrazyna

57-14-7

T; R23/25 ! F; R11 ! N; R51-53

Rakotw. Kat. 2; R45 ! C; R34

007-013-00-0

1,2-dimetylohydrazyna; N,N'-dimetylohydrazyna (substancja czysta)

540-73-8

T; R23/24/25 ! N; R51-53

Rakotw. Kat. 2; R45

007-013-00-0

1,2-dimetylohydrazyna; N,N'-dimetylohydrazyna (c > lub=25%, c-klasyfikacja dotyczy tylko toksyczno&oelig;ci)

540-73-8

T; R23/24/25

Rakotw. Kat. 2; R45

007-014-00-6

siarczan hydrazyny (2:1)

13464-80-7

T; R23/24/25 ! N; R50-53

Rakotw. Kat. 2; R45 ! R43

007-014-00-6

dichlorowodorek hydrazyny

5341-61-7

T; R23/24/25 ! N; R50-53

Rakotw. Kat. 2; R45 ! R43

007-014-00-6

siarczan hydrazyny (1:1)

10034-93-2

T; R23/24/25 ! N; R50-53

Rakotw. Kat. 2; R45 ! R43

007-014-00-6

monobromowodorek hydrazyny

13775-80-9

T; R23/24/25 ! N; R50-53

Rakotw. Kat. 2; R45 ! R43

007-014-00-6

monowodorek hydrazyny

7803-57-8

T; R23/24/25 ! N; R50-53

Rakotw. Kat. 2; R45 ! R43

007-014-00-6

monoazotan hydrazyny

13464-97-6

T; R23/24/25 ! N; R50-53

Rakotw. Kat. 2; R45 ! R43

007-014-00-6

fosforan hydrazyny (1:1)

15823-35-5

T; R23/24/25 ! N; R50-53

Rakotw. Kat. 2; R45 ! R43

007-014-00-6

dibromowodorek hydrazyny

23268-00-0

T; R23/24/25 ! N; R50-53

Rakotw. Kat. 2; R45 ! R43

007-014-00-6

monochlorowodorek hydrazyny

2644-70-4

T; R23/24/25 ! N; R50-53

Rakotw. Kat. 2; R45 ! R43

007-014-00-6

fosforan hydrazyny (2:1)

59779-45-2

T; R23/24/25 ! N; R50-53

Rakotw. Kat. 2; R45 ! R43

007-014-00-6

winian hydrazyny (1:1)

634-62-8

T; R23/24/25 ! N; R50-53

Rakotw. Kat. 2; R45 ! R43

007-014-00-6

monooctan hydrazyny

7335-65-1

T; R23/24/25 ! N; R50-53

Rakotw. Kat. 2; R45 ! R43

007-014-00-6

sole hydrazyny

-

T; R23/24/25 ! N; R50-53

Rakotw. Kat. 2; R45 ! R43

007-015-00-1

O-etylohydroksyloamina

624-86-2

T; R23/24/25 ! F; R11 ! N; R50

Xn; R48/20 ! Xi; R36 ! R43

007-016-00-7

azotan(III) butylu; azotyn butylu

544-16-1

T; R23/25 ! F; R11

007-017-00-2

azotan(III) izobutylu; azotyn izobutylu

542-56-3

F; R11

Xn; R20/22

007-018-00-8

azotan(III) sec-butylu; azotyn sec-butylu

924-43-6

F; R11

Xn; R20/22

007-019-00-3

azotan(III) tert-butylu; azotyn tert-butylu

540-80-7

F; R11

Xn; R20/22

007-020-00-9

azotyn amylu - mieszanina izomerów

110-46-3

F; R11

Xn; R20/22

007-020-00-9

azotan(III) pentylu; azotyn pentylu

463-04-7

F; R11

Xn; R20/22

007-021-00-4

1,2-difenylohydrazyna; hydrazobenzen

122-66-7

N; R50-53

Rakotw. Kat. 2; R45 ! Xn; R22

007-024-00-0

chlorek 2-(decylosulfanylo)etyloamonium; chlorek 2-(decylotio)etyloamonium

36362-09-1

N; R50-53

Xn; R48/22  ! Xi; R38-41

008-001-00-8

tlen

7782-44-7

O; R8

008-002-00-3

powietrze skroplone

132259-10-0

O*

008-003-00-9

nadtlenek wodoru, roztwór (c >lub= 60%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

7722-84-1

O; R8

C; R34

009-001-00-0

fluor

7782-41-4

T+; R26 ! O; R7

C; R35

009-002-00-6

fluorowodór

7664-39-3

T+; R26/27/28

C; R35

009-003-00-1

kwas fluorowodorowy (substancja czysta)

7664-39-3

T+; R26/27/28

C; R35

009-003-00-1

kwas fluorowodorowy (c >lub= 7%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

7664-39-3

T+; R26/27/28

C; R35

009-003-00-1

kwas fluorowodorowy (1% <lub= c < 7%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

7664-39-3

T; R23/24/25

C; R34

009-004-00-7

fluorek sodu

7681-49-4

T; R25

Xi; R36/38 ! R32

009-005-00-2

fluorek potasu

7789-23-3

T; R23/24/25

009-006-00-8

fluorek amonu

12125-01-8

T; R23/24/25

009-007-00-3

fluorek sodu - fluorowodór (1/1); wodorofluorek sodu; kwa&oelig;ny fluorek sodu c >lub= 10%

1333-83-1

T; R25

C; R34

009-008-00-9

fluorek potasu - fluorowodór (1/1); wodorofluorek potasu; kwa&oelig;ny fluorek potasu c >lub= 10%

7789-29-9

T; R25

C; R34

009-009-00-4

fluorek amonu - fluorowodór (1/1); wodorofluorek amonu; kwa&oelig;ny fluorek amonu c >lub= 10%

1341-49-7

T; R25

C; R34

009-012-00-0

heksafluorokrzemiany potasu (c >lub= 10%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

16871-90-2

T; R23/24/25

009-012-00-0

heksafluorokrzemiany sodu (c >lub= 10%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

16893-85-9

T; R23/24/25

009-012-00-0

heksafluorokrzemiany amonu c >lub= 10%

16919-19-0

T; R23/24/25

009-015-00-7

fluorek sulfonylu; fluorek sulfurylu; difluorek sulfurylu

2699-79-8

T; R23/25

Xi; R36/37/38

009-016-00-2

heksafluoroglinian trisodu; heksafluoroglinian sodu; heksafluorek glinu i sodu; kriolit

13775-53-6 15096-52-3

T; R48/23/25 ! N; R51-53

Xn; R20/22

009-017-00-8

m-fluoro-bis(trietyloglinian) potasu

12091-08-6

F; R11-R14/15

C; R35 ! Xn; R20

009-018-00-3

heksafluorokrzemian magnezu c >lub= 10%

16949-65-8

T; R25

011-001-00-0

sód

7440-23-5

F; R14/15

C; R34

011-003-00-1

nadtlenek sodu

1313-60-6

O; R8

C; R35

011-004-00-7

azydek sodu

26628-22-8

T+; R28 ! N; R50-53

R32

012-003-00-4

dietylomagnez

557-18-6

F; R17 ! R14

C; R34

012-003-00-4

dimetylomagnez

2999-74-8

F; R17 ! R14

C; R34

012-003-00-4

magnezu alkilowe pochodne

-

F; R17 ! R14

C; R34

013-004-00-2

trietyloglin

97-93-8

F; R17 ! R14

C; R34

013-004-00-2

triizobutyloglin

100-99-2

F; R17 ! R14

C; R34

013-004-00-2

tripropyloglin

102-67-0

F; R17 ! R14

C; R34

013-004-00-2

trioktyloglin

1070-00-4

F; R17 ! R14

C; R34

013-004-00-2

tributyloglin

1116-70-7

F; R17 ! R14

C; R34

013-004-00-2

triheksyloglin

1116-73-0

F; R17 ! R14

C; R34

013-004-00-2

tridecyloglin

1726-66-5

F; R17 ! R14

C; R34

013-004-00-2

tri-tert-butyloglin

4731-36-6

F; R17 ! R14

C; R34

013-004-00-2

glinu(III) alkilowe pochodne

-

F; R17 ! R14

C; R34

013-004-00-2

trimetyloglin

75-24-1

F; R17 ! R14

C; R34

013-005-00-8

dietylo(etylodimetylosiloksy)glin(III)

55426-95-4

F; R14/15-R17

C; R35

013-006-00-3

dimer (3-oksobutaniano-O,O"etylo)(2-dimetyloaminoetanolano)(1-metoksy-2-propanolano)glinu(III)

-

R10

Xi; R41

014-001-00-9

trichlorosilan

10025-78-2

F+; R12 ! R14 ! F; R17 ! R29

Xn; R20/22 ! C; R35

014-002-00-4

tetrachlorosilan; tetrachlorek krzemu

10026-04-7

R14

Xi; R36/37/38

014-003-00-X

dichlorodimetylosilan

75-78-5

F; R11

Xi; R36/37/38

014-004-00-5

trichloro(metylo)silan

75-79-6

R14 ! F; R11

Xi; R36/37/38

014-005-00-0

tetraetoksysilan; ortokrzemian tetraetylu; krzemian etylu

78-10-4

R10

Xn; R20 ! Xi; R36/37

014-006-00-6

chlorowodorek bis(4-fluorofenylo)metylo[(1,2,4-triazol-4-ilo)metylo]silanu

-

N; R51-53

Xi; R36

014-008-00-7

(chlorometylo)bis(4-fluorofenylo)(metylo)silan

85491-26-5

N; R51-53

014-009-00-2

izobutylo(izopropylo)dimetoksysilan

111439-76-0

R10

Xn; R20 ! Xi; R38

014-011-00-3

cykloheksylo(dimetoksy)metylosilan

17865-32-6

N; R51-53

Xi; R38

014-012-00-9

bis[3-(trimetoksysililo)propylo]amina

-

N; R51-53

Xi; R41

014-013-00-4

a-hydroksypoli{metylo-[3-(2,2,6,6-tetrametylopiperydyn-4-yloksy)propylo]siloksan}

-

N; R51-53

Xn; R21/22 ! C; R34

014-016-00-0

mieszanina - 1,3-di(heks-5-en-1-ylo)-1,1,3,3-tetrametylodisiloksan i 1,3-di(heks-n-en-1-ylo)-1,1,3,3-tetrametylodisiloksan

-

N; R51-53

015-001-00-1

fosfor biały; tetrafosfor

12185-10-3

T+; R26/28 ! F; R17 ! N; R50

C; R35

015-002-00-7

fosfor czerwony; polifosfor

7723-14-0

N; R50 ! F; R11

R16

015-003-00-2

fosforek wapnia(II)

1305-99-3

T+; R28 ! F; R15/29

015-004-00-8

fosforek glinu(III)

20859-73-8

T+; R28 ! F; R15/29

R32

015-005-00-3

fosforek magnezu(II)

12057-74-8

T+; R28 ! F; R15/29

015-006-00-9

fosforek cynku(II)

1314-84-7

T+; R28 ! F; R15/29

R32

015-007-00-4

trichlorek fosforu

02.12.7719

T+; R26/28 ! R14 ! R29

Xn; R48/20 ! C; R35

015-008-00-X

pentachlorek fosforu

10026-13-8

T+; R26 ! R14 ! R29

Xn; R22-48/20 ! C; R34

015-009-00-5

trichlorek tlenek fosforu(V); trichlorek fosforylu; tlenochlorek fosforu

10025-87-3

T+; R26 ! T; R48/23 ! R14 ! R29

Xn; R22 ! C; R35

015-012-00-1

trisiarczek tetrafosforu

1314-85-8

N; R50 ! F; R11

Xn; R22

015-015-00-8

fosforany(V) tritolilu; fosforany trikrezylu; izomery: o-o-o, o-o-m, o-o-p, o-m-m, o-m-p, o-p-p (substancja czysta)

78-30-8

T; R39/23/24/25 ! N; R51-53

015-015-00-8

fosforany(V) tritolilu; fosforany trikrezylu; izomery: o-o-o, o-o-m, o-o-p, o-m-m, o-m-p, o-p-p (c >lub= 25%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

78-30-8

T; R39/23/24/25

015-015-00-8

fosforany(V) tritolilu; fosforany trikrezylu; izomery: o-o-o, o-o-m, o-o-p, o-m-m, o-m-p, o-p-p (1% <lub= c < 25%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

78-30-8

T; R39/23/24/25

015-016-00-3

fosforany(V) tritolilu; ortofosforany(V) tritolilu; fosforany trikrezylu; izomery: p-p-p, m-m-p, m-p-p, m-m-m

78-32-0

N; R51-53

Xn; R21/22

015-019-00-X

dichlorfos (PN); fosforan 2,2-dichlorowinylu-dimetylu

62-73-7

T; R24/25

015-020-00-5

mewinfos (PN); fosforan 2-(metoksykarbonylo)-1-metylowinylu-dimetylu

7786-34-7

T+; R27/28

015-022-00-6

fosfamidon (PN); fosforan 2-chloro-2-(dietylokarbamoilo)-1-metylowinylu-dimetylu

13171-21-6

T+; R28 ! T; R24 ! N; R50-53

Muta. Kat. 3; R40

015-023-00-1

fosforan(V) dietylu-(3-metylo-1H-pirazol-5-ilu); pirazokson; ortofosforan(V) dietylu-(3-metylo-1H-pirazol-5-ilu)

108-34-9

T+; R26/27/28

015-024-00-7

triamifos (PN); bis(dimetyloamid) 5-amino-3-fenylo-1H-1,2,4-triazol-1-ilofosfonowy

1031-47-6

T+; R27/28

015-025-00-2

TEPP (PN); pirofosforan tetraetylu; difosforan(V) tetraetylu

107-49-3

T+; R27/28 ! N; R50

015-026-00-8

szradan (PN); oktametylopirofosforotetramid

152-16-9

T+; R27/28

015-027-00-3

sulfotep (PN); ditiopirofosforan O,O,O,O-tetraetylu; 1,2-ditiodifosforan(4-) O,O,O',O'-tetraetylu

3689-24-5

T+; R27/28

015-028-00-9

demeton-O (PN); tiofosforan O-(2-etylosulfanylo)etylu-O,O-dietylu

298-03-3

T+; R27/28 ! N; R50

015-029-00-4

demeton-S (PN); tiofosforan S-(2-etylosulfanylo)etylu-O,O-dietylu

126-75-0

T+; R27/28

015-030-00-X

demeton-O metylowy (PN); tiofosforan O-2-(etylosulfanylo)etylu-O,O-dimetylu

867-27-6

T; R25

015-031-00-5

demeton-S metylowy (PN); tiofosforan S-2-(etylosulfanylo)etylu-O,O-dimetylu

919-86-8

T; R24/25 ! N; R51-53

015-032-00-0

protoat (PN); ditiofosforan O,O-dietylu-S-(izopropylokarbamoilo)metylu

2275-18-5

T+; R27/28

015-033-00-6

forat (PN); ditiofosforan S-(etylosulfanylo)metylu-O,O-dietylu

298-02-2

T+; R27/28

015-034-00-1

paration (PN); tiofosforan O,O-dietylu-O-4-nitrofenylu

56-38-2

T+; R27/28 ! N; R50-53

015-035-00-7

paration metylowy (PN); tiofosforan O,O-dimetylu-O-4-nitrofenylu

298-00-0

T+; R28 ! T; R24

015-036-00-2

fenylotiofosfonian O-etylu-O-4-nitrofenylu; EPN

2104-64-5

T+; R27/28 ! N; R50-53

015-037-00-8

fenkapton (PN); ditiofosforan S-(2,5-dichlorofenylosulfanylo)metylu-O,O-dietylu

2275-14-1

T; R23/24/25 ! N; R50-53

015-038-00-3

kumafos (PN); tiofosforan O-3-chloro-4-metylo-2-okso-2H-chromen-7-ylu-O,O-dietylu

56-72-4

T+; R28 ! N; R50-53

Xn; R21

015-039-00-9

azynofos metylowy (PN); ditiofosforan O,O-dimetylu-S-(4-okso-3,4-dihydrobenzeno[d]-1,2,3-triazyn-3-ylo)metylu

86-50-0

T+; R26/28 ! T; R24 ! N; R50-53

R43

015-040-00-4

diazynon (PN); tiofosforan O,O-dietylu-O-2-izopropylo-6-metylopirymidyn-4-ylu

333-41-5

N; R50-53

Xn; R22

015-044-00-6

karbofenotion (PN); ditiofosforan S-(4-chlorofenylosulfanylo)metylu-O,O-dietylu

786-19-6

T; R24/25 ! N; R50-53

015-045-00-1

mekarbam (PN); ditiofosforan S-(N-etoksykarbonylo-N-metylokarbamoilo)metylu-O,O-dietylu

2595-54-2

T; R24/25 ! N; R50-53

015-046-00-7

oksydemeton metylowy (PN); tiofosforan S-(2-etylosulfinylo)etylu-O,O-dimetylu

301-12-2

T; R24/25 ! N; R50

015-047-00-2

etion (PN); bis(ditiofosforan) O,O,O&rsquo;,O&rsquo;-tetraetylo-S,S&rsquo;-metylenu

563-12-2

T; R25

Xn; R21

015-048-00-8

fention (PN); tiofosforan O,O-dimetylu-O-3-metylo-4-(metylosulfanylo)fenylu

55-38-9

T; R23-48/25 ! N; R50-53

Muta. Kat. 3; R40 ! Xn; R21/22

015-049-00-3

endotion (PN); tiofosforan S-(5-metoksypiran-4-on-2-ylo)metylu-O,O-dimetylu

03.04.2778

T; R24/25

015-050-00-9

tiometon (PN); ditiofosforan S-2-(etylosulfanylo)etylu-O,O-dimetylu

640-15-3

T; R25

Xn; R21

015-054-00-0

fenitrotion (PN); tiofosforan O-3-metylo-4-nitrofenylu-O,O-dimetylu

122-14-5

N; R50-53

Xn; R22

015-056-00-1

azynofos etylowy (PN); ditiofosforan O,O-dietylu-S-(4-okso-3,4-dihydrobenzo[d]-1,2,3-triazyn-3-ylo)metylu

2642-71-9

T+; R28 ! T; R24 ! N; R50-53

015-058-00-2

morfotion (PN); ditiofosforan O,O-dimetylu-S-(morfolinokarbonylo)metylu

144-41-2

T; R23/24/25 ! N; R50-53

015-059-00-8

wamidotion (PN); tiofosforan O,O-dimetylu-S-2-[1-(metylokarbamoilo)etylosulfanylo]etylu

2275-23-2

T; R25 ! N; R50

Xn; R21

015-060-00-3

disulfoton (PN); ditiofosforan O,O-dietylu-S-2-(etylosulfanylo)etylu

298-04-4

T+; R27/28 ! N; R50-53

015-061-00-9

dimefoks (PN); fluorek bis(dimetyloamido)fosforowy

115-26-4

T+; R27/28

015-062-00-4

mipafoks (PN); fluorek bis(izopropyloamido)fosforowy

371-86-8

T+; R39/26/27/28

015-063-00-X

dioksation (PN); bis(ditiofosforan) S,S&rsquo;-1,4-dioksan-2,3-diylu-O,O,O&rsquo;,O&rsquo;-tetraetylu

78-34-2

T+; R26/28 ! T; R24

015-064-00-5

bromofos etylowy (PN); tiofosforan O-4-bromo-2,5-dichlorofenylu-O,O-dietylu

4824-78-6

T; R25 ! N; R50-53

Xn; R21

015-065-00-0

ditiofosforan S-2-(etylosulfinylo)etylu-O,O-dimetylu

2703-37-9

T+; R26/27/28

015-066-00-6

ometoat (PN); tiofosforan S-(metylokarbamoilo)metylu-O,O-dimetylu

1113-02-6

T; R25 ! N; R50

Xn; R21

015-067-00-1

fosalon (PN); ditiofosforan S-(6-chloro-2-okso-2,3-dihydrobenzoksazol-3-ilo)metylu-O,O-dietylu

2310-17-0

T; R25 ! N; R50-53

Xn; R21

015-068-00-7

dichlorfention (PN); tiofosforan O-2,4-dichlorofenylu-O,O-dietylu

97-17-6

N; R50-53

Xn; R22

015-069-00-2

metydation (PN); ditiofosforan S-(5-metoksy-2-okso-2,3-dihydro-1,3,4-tiadiazol-3-ilo)metylu-O,O-dimetylu

950-37-8

T+; R28 ! N; R50-53

Xn; R21

015-070-00-8

cyjanotoat (PN); tiofosforan S-[N-(1-cyjano-1-metyloetylo)karbamoilo]metylu-O,O-dietylu

3734-95-0

T+; R28 ! T; R24

015-071-00-3

chlorfenwinfos (PN); fosforan (Z,E)-2-chloro-1-(2,4-dichlorofenylo)winylu-dietylu

470-90-6

T+; R28 ! T; R24 ! N; R50-53

015-072-00-9

monokrotofos (PN); fosforan dimetylu-(E)-1-metylo-2-(metylokarbamoilo)winylu

6923-22-4

T+; R26/28 ! T; R24 ! N; R50-53

Muta. Kat. 3; R40

015-073-00-4

dikrotofos (PN); fosforan (E)-2-(dimetylokarbamoilo)-1-metylowinylu-dimetylu

141-66-2

T+; R28 ! T; R24 ! N; R50-53

015-074-00-X

krufomat (PN); N-metyloamidofosforan O-2-chloro-4-tert-butylofenylu-O-metylu

299-86-5

N; R50-53

Xn; R21/22

015-075-00-5

tiofosforan(V) S-2-(izopropylosulfinylo)etylo-O,O-dimetylu

2635-50-9

T; R23/24/25

015-076-00-0

tiofosforan(V) O,O-dietylu-O-4-metylo-2-okso-2H-chromen-7-ylu

299-45-6

T+; R26/27/28

015-077-00-6

fosforan(V) 2,2-dichlorowinylu-2-(etylosulfinylo)etylu-metylu

7076-53-1

T; R23/24/25

015-078-00-1

demeton S-metylosulfonowy (PN); tiofosforan S-2-(etylosulfonylo)etylu-O,O-dimetylu

17040-19-6

T; R25

Xn; R21

015-081-00-8

ditiopirofosforan O,O,O,O-tetrapropylu; 1,2-ditiodifosforan(4-) O,O,O',O'-tetrapropylu

3244-90-4

N; R50-53

Xn; R21/22

015-084-00-4

chloropiryfos (PN); tiofosforan O,O-dietylu-O-3,5,6-trichloro-2-pirydylu

2921-88-2

T; R24/25 ! N; R50-53

015-085-00-X

chlorofonium chlorek (PN); chlorek tributylo(2,4-dichlorobenzylo)fosfonium

115-78-6

T; R25

Xn; R21 ! Xi; R36/38

015-086-00-5

kumitoat (PN); tiofosforan O,O-dietylu-O-6-okso-7,8,9,10-tetrahydrobenzo[c]chromen-3-ylu

572-48-5

T; R25

015-087-00-0

cyjanofos (PN); tiofosforan O-4-cyjanofenylu-O,O-dimetylu

2636-26-2

N; R50-53

Xn; R21/22

015-088-00-6

dialifos (PN); ditiofosforan S-2-chloro-1-ftalimidoetylu-O,O-dietylu

10311-84-9

T+; R28 ! T; R24 ! N; R50-53

015-090-00-7

fensulfotion (PN); tiofosforan O,O-dietylu-O-4-(metylosulfinylo)fenylu

115-90-2

T+; R27/28 ! N; R50-53

015-091-00-2

fonofos (PN); etyloditiofosfonian O-etylu-S-fenylu

944-22-9

T+; R27/28 ! N; R50-53

015-092-00-8

fosacetym (PN); N-acetimidoiloamidotiofosforan O,O-bis(4-chlorofenylu)

4104-14-7

T+; R27/28 ! N; R50-53

015-093-00-3

leptofos(PN); fenylotiofosfonian O-4-bromo-2,5-dichlorofenylu-O-metylu

21609-90-5

T; R25-39/25 ! N; R50-53

Xn; R21

015-094-00-9

mefosfolan (PN); N-(4-metylo-1,3-ditiolan-2-ylideno)amidofosforan dietylu

950-10-7

T+; R27/28 ! N; R51-53

015-095-00-4

metamidofos (PN); amidotiofosforan O,S-dimetylu

10265-92-6

T+; R28 ! T; R24 ! N; R50

Xi; R36

015-096-00-X

oksydisulfoton (PN); ditiofosforan S-2-(etylosulfinylo)etylu-O,O-dimetylu

06.07.2497

T+; R28 ! T; R24

015-098-00-0

trichloronat (PN); etylotiofosfonian O-etylu-O-2,4,5-trichlorofenylu

327-98-0

T+; R28 ! T; R24 ! N; R50-53

015-099-00-6

pirymifos etylowy (PN); tiofosforan O-2-dietyloamino-6-metylopirymidyn-4-ylu-O,O-dietylu

23505-41-1

T; R25 ! N; R50-53

Xn; R21

015-102-00-0

fosforan(V) tris(2-chloroetylu); ortofosforan(V) tris(2-chloroetylu)

115-96-8

N; R51-53

Rakotw. Kat. 3; R40 ! Xn; R22

015-103-00-6

tribromek fosforu

7789-60-8

R14

C; R34 ! Xi; R37

015-104-00-1

dekasiarczek tetrafosforu; pentasiarczek difosforu

1314-80-3

R29 ! F; R11 ! N; R50

Xn; R20/22

015-105-00-7

trifenoksyfosfan; trifenoksyfosfina; fosforyn trifenylu

101-02-0

N; R50-53

Xi; R36/38

015-106-00-2

heksametylofosforotriamid; heksametylotriamid kwasu fosforowego(V)

680-31-9

Rakotw. Kat. 2; R45 ! Muta. Kat. 2; R46

015-107-00-8

etoprofos (PN); ditiofosforan O-etylu-S,S-dipropylu

13194-48-4

T+; R27 ! T; R25

015-109-00-9

krotoksyfos (PN); fosforan dimetylu-1-metylo-2-[(1-fenyloetoksy)karbonylo]winylu

7700-17-6

T; R24/25

015-110-00-4

cyjanofenfos (PN); fenylotiofosfonian O-4-cyjanofenylu-O-etylu

13067-93-1

T; R25-39/25

Xn; R21 ! Xi; R36

015-111-00-X

fosfolan (PN); 1,3-ditiolan-2-ylidenoamidofosforan dietylu

947-02-4

T+; R27/28

015-112-00-5

tionazyna (PN); tiofosforan O,O-dietylu-O-pirazyn-2-ylu

297-97-2

T+; R27/28

015-114-00-6

chloromefos (PN); ditiofosforan S-chlorometylu-O,O-dietylu

24934-91-6

T+; R27/28

015-115-00-1

chlorotiofos; tiofosforan O-2,5-dichloro-4-(metylosulfanylo)fenylu-O,O-dietylu;[wg PN mieszanina trzech izomerycznych tiofosforanów (CAS 60238-56-4): O-2,4-dichloro-5-(metylosulfanylo)fenylu-O,O-dietylu, O-2,5-dichloro-4-(metylosulfanylo)fenylu-O,O-dietylu i O-4,5-dichloro-2-(metylosulfanylo)fenylu-O,O-dietylu]

21923-23-9

T+; R28 ! T; R24

015-116-00-7

demefion-O (PN); tiofosforan O-2-(metylosulfanylo)etylu-O,O-dimetylu

682-80-4

T+; R28 ! T; R24

015-117-00-2

demefion-S (PN); tiofosforan S-2-(metylosulfanylo)etylu-O,O-dimetylu

2587-90-8

T+; R28 ! T; R24

015-118-00-8

demeton; mieszanina demetonu-O (wg PN) - tiofosforanu O,O-dietylu-O-2-(etylosulfanylo)etylu (CAS 298-03-3) oraz demetonu-S (wg PN) - tiofosforanu O,O-dietylu-S-2-(etylosulfanylo)etylu (CAS 126-75-0)

8065-48-3

T+, R27/28 ! N; R50

015-119-00-3

fosforan 4-(metylosulfanylo)fenylu-dimetylu

3254-63-5

T+; R27/28

015-121-00-4

edifenfos (PN); ditiofosforan O-etylu-S,S-difenylu

17109-49-8

T; R23/25 ! N; R50-53

Muta. Kat. 3; R40 ! Xn; R21

015-123-00-5

fenamifos (PN); izopropyloamidofosforan etylu-3-metylo-4-(metylosulfanylo)fenylu

22224-92-6

T+; R28 ! T; R24

015-124-00-0

fostietan (PN); 1,3-ditietan-2-ylidenoamidofosforan dietylu

21548-32-3

T+; R27/28

015-126-00-1

heptenofos (PN); fosforan 7-chlorobicyklo[3,2,0]hepta-2,6-dien-6-ylu-dimetylu

23560-59-0

T; R25

015-128-00-2

ditiofosforan S-(etylosulfinylo)metylu-O,O-diizopropylu; IPSP

04.05.5827

T+; R27 ! T; R25

015-129-00-8

izofenfos (PN); N-izopropyloamidotiofosforan O-etylu-O-2-(izopropoksykarbonylo)fenylu

25311-71-1

T; R24/25

015-130-00-3

izotioat (PN); ditiofosforan S-2-(izopropylosulfanylo)etylu-O,O-dimetylu

36614-38-7

T; R24/25

015-131-00-9

tiofosforan O,O-dietylu-O-5-fenyloizoksazol-3-ilu; izoksation

18854-01-8

T; R24/25

015-132-00-4

ditiofosforan S-(4-chlorofenylosulfanylo)metylu-O,O-dimetylu; karbofenotion metylowy

953-17-3

T; R24/25

015-136-00-6

propetamfos (PN); etyloamidotiofosforan O-[(E)-2-(izopropoksykarbonylo)-1-metylowinylu]-O-metylu

31218-83-4

T; R25

015-138-00-7

chinalfos (PN); tiofosforan O-chinoksalin-2-ylu-O,O-dietylu

13593-03-8

T; R25

Xn; R21

015-139-00-2

terbufos (PN); ditiofosforan S-(tert-butylosulfanylo)metylu-O,O-dietylu

13071-79-9

T+; R27/28

015-140-00-8

triazofos (PN); tiofosforan O,O-dietylu-O-1-fenylo-1H-1,2,4-triazol-3-ilu

24017-47-8

T; R23/25 ! N; R50-53

Xn; R21

015-141-00-3

ditiofosforan O,O-dioktylu-S-etylenodiamonium - mieszanina izomerów

-

N; R50-53

C; R34 ! Xn; R22

015-142-00-9

fosforan butylu-dialkoksy(dibutoksyfosforyloksy)tytanu(IV)-trialkoksytytanu(IV)

-

N; R51-53 ! F; R11

Xi; R36

015-145-00-5

mieszanina - ditiofosforan O,O-diizopropylu-S-miedzi(I), ditiofosforan O-izopropylu-O-(4-metylopentan-2-ylu)-S-miedzi(I) oraz ditiofosforan O,O-di(4-metylopentan-2-ylu)-S-miedzi(I)

-

N; R50-53

015-146-00-0

ditiofosforan S-tricyklo[5.2.1.0(2,6)]dek-3-en-8-ylu-O-alkilu-O-alkilu lub ditiofosforan S-tricyklo[5.2.1.0(2,6)]dek-3-en-9-ylu-O-alkilu-O-alkilu gdzie alkil to: izopropyl, izobutyl lub 2-etyloheksyllkilu-O-alkilu gdzie alkil to: izopropyl, izobutyl lub 2-etyloheksyl

-

N; R50-53

015-147-00-6

mieszanina - tiofosforan O,O-difenylu-S-tert-alkiloamoniowy oraz sulfid lub disulfid dinonylowy, gdzie grupa alkilowa ma od 12 do 14 atomów węgla

-

N; R51-53

Xi; R38-41 ! R43

015-149-00-7

mieszanina - tlenek trioktylofosfanu (tlenek trioktylofosfiny), tlenek heksylodioktylofosfanu (tlenek heksylodioktylofosfiny) oraz tlenek diheksylooktylofosfanu (tlenek diheksylooktylofosfiny)

-

N; R50-53

C; R34

015-151-00-8

fosforan tris[izopropylo (lub tert-butylo) fenylo]

-

N; R51-53

015-152-00-3

2-metoksy-4H-1,3,2-benzodioksafosfinino-2-tion; dioksabenzofos

3811-49-2

T; R24/25-39/25 ! N; R51-53

015-153-00-9

izazofos (PN); tiofosforan O-(5-chloro-1-izopropylo-1H-1,2,4-triazol-3-ilu)-O,O-dietylu 

42509-80-8

T+; R26 ! T; R24/25 ! N; R50-53

Xn; R48/20 ! R43

015-156-00-5

metakryfos (PN); tiofosforan O-[(E)-2-metoksykarbonyloprop-1-enylu]-O,O-dimetylu; 3-dimetoksytiofosforylooksymetakrylan metylu

30864-28-9 62610-77-9

N; R50-53

Xn; R22 ! R43

015-161-00-2

difosforan(V) diwanadylu; pirofosforan(V) diwanadylu

65232-89-5

N; R51-53

Xn; R22 ! Xi; R41 ! R43

015-162-00-8

tlenek wodorofosforan(V) wanadu(IV) - 1/2 hydrat (półwodzian) z dodatkiem litu, cynku, molibdenu, żelaza i chloru

-

N; R51-53

Xn; R20-48/22 ! Xi; R41

015-163-00-3

tlenek bis(2,6-dimetoksybenzoilo)-2,4,4-trimetylopentylofosfiny; bis(2,6-dimetoksybenzoilo)(2,4,4-trimetylopentylo)oksofosforan

145052-34-2

N; R50-53

R43

015-165-00-4

mieszanina - bis[heksafluorofosforan(V)] tiobis(4,1-fenyleno)-S,S,S',S'-tetrafenylodisulfonium i heksafluorofosforan(V) difenylu-(4-fenylotiofenylo)sulfonium

-

N; R50-53

Xi; R41

016-001-00-4

siarkowodór (substancja czysta)

04.06.7783

T+; R26 ! F+; R12 ! N; R50

016-001-00-4

siarkowodór (c >lub= 10%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci i ekotoksyczno&oelig;ci)

04.06.7783

T+; R26

016-001-00-4

siarkowodór (5% <lub= c < 10%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci i ekotoksyczno&oelig;ci)

04.06.7783

T; R23

016-001-00-4

siarkowodór (2,5% <lub= c < 5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci i ekotoksyczno&oelig;ci)

04.06.7783

N; R51

016-006-00-1

siarczek potasu; siarczek dipotasu

1312-73-8

N; R50

R31 ! C; R34

016-007-00-7

polisiarczki potasu

37199-66-9

N; R50

R31 ! C; R34

016-008-00-2

polisiarczki amonu

9080-17-5

N; R50

R31 ! C; R34

016-009-00-8

siarczek sodu; siarczek disodu

1313-82-2

N; R50

R31 ! C; R34

016-010-00-3

polisiarczki sodu

1344-08-7

T; R25 ! N; R50 

R31 ! C; R34

016-011-00-9

ditlenek siarki (substancja czysta)

05.09.7446

T; R23

C; R34

016-011-00-9

ditlenek siarki (c >lub= 20%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

05.09.7446

T; R23

C; R34

016-012-00-4

dichlorek disiarki; monochlorek siarki (substancja czysta)

10025-67-9

T; R25 ! R14 ! R29 ! N; R50 

Xn; R20 ! C; R35

016-012-00-4

dichlorek disiarki; monochlorek siarki (c >lub= 25%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci i ekotoksyczno&oelig;ci)

10025-67-9

T; R25 ! N; R50

Xn; R20 ! C; R35

016-012-00-4

dichlorek disiarki; monochlorek siarki (2,5% <lub= c < 25%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci i ekotoksyczno&oelig;ci)

10025-67-9

N; R51

016-013-00-X

dichlorek siarki

10545-99-0

R14 ! N; R50

C; R34

016-014-00-5

tetrachlorek siarki

13451-08-6

N; R50 ! R14

C; R34

016-015-00-0

dichlorek sulfinylu; dichlorek tionylu; chlorek tionylu; dichlorek tlenek siarki; tlenochlorek siarki

07.09.7719

R29 ! R14

Xn; R20/22 ! C; R35

016-016-00-6

chlorek sulfonylu; chlorek sulfurylu; dichlorek sulfurylu

7791-25-5

R14

C; R34 ! Xi; R37

016-017-00-1

kwas chlorosiarkowy(VI); kwas chlorosulfonowy

7790-94-5

R14

C; R35 ! Xi; R37

016-019-00-2

oleum; kwas siarkowy dymi&scaron;cy zawieraj&scaron;cy od 20% do 65% SO3

-

R14

C; R35 ! Xi; R37

016-021-00-3

metanotiol; merkaptan metylowy

74-93-1

F+; R12 ! N; R50-53

Xn; R20 

016-022-00-9

etanotiol; merkaptan etylowy

75-08-1

N; R50-53 ! F; R11

Xn; R20

016-023-00-4

siarczan(VI) dimetylu (substancja czysta)

77-78-1

T+; R26 ! T; R25

Rakotw. Kat. 2; R45 ! Muta. Kat. 3; R40 ! C; R34 ! R43

016-023-00-4

siarczan(VI) dimetylu (c >lub= 25%, c-klasyfikacja dotyczy tylko toksyczno&oelig;ci))

77-78-1

T+; R26 ! T; R25

Rakotw. Kat. 2; R45 ! C; R34 ! R43

016-023-00-4

siarczan(VI) dimetylu (10% <lub= c < 25%, c-klasyfikacja dotyczy tylko toksyczno&oelig;ci)

77-78-1

T+; R26

Rakotw. Kat. 2; R45 ! C; R34 ! R43 ! Xn; R22

016-023-00-4

siarczan(VI) dimetylu (7% <lub= c <10%, c-klasyfikacja dotyczy tylko toksyczno&oelig;ci)

77-78-1

T+; R26

Rakotw. Kat. 2; R45 ! Xi; R36/37/38 ! R43 ! Xn; R22

016-023-00-4

siarczan(VI) dimetylu (5% <lub= c < 7%, c-klasyfikacja dotyczy tylko toksyczno&oelig;ci)

77-78-1

T; R23

Rakotw. Kat. 2; R45 ! Xi; R36/37/38 ! R43 ! Xn; R22

016-023-00-4

siarczan(VI) dimetylu (3% <lub= c < 5%, c-klasyfikacja dotyczy tylko toksyczno&oelig;ci)

77-78-1

T; R23

Rakotw. Kat. 2; R45 ! R43 ! Xn; R22

016-023-00-4

siarczan(VI) dimetylu (1% <lub= c < 3%, c-klasyfikacja dotyczy tylko toksyczno&oelig;ci)

77-78-1

T; R23

Rakotw. Kat. 2; R45 ! R43

016-024-00-X

dimeksan (PN); ditiobis(tiomrówczan) O,O-dimetylu

1468-37-7

N; R50-53

Xn; R22

016-027-00-6

siarczan(VI) dietylu

64-67-5

Rakotw. Kat. 2; R45 ! Muta. Kat. 2; R46 ! Xn; R20/21/22 ! C; R34

016-028-00-1

ditionian(III) sodu; podsiarczyn sodu

7775-14-6

O; R7

R31 ! Xn; R22

016-032-00-3

1,3-propanosulton; 2,2-dioksy-1,2-oksatiolan

1120-71-4

Rakotw. Kat. 2; R45 ! Xn; R21/22

016-033-00-9

chlorek dimetylosulfamoilu; chlorek dimetylosulfamylu

13360-57-1

T+; R26

Rakotw. Kat. 2; R45 ! Xn; R21/22 ! C; R34

016-036-00-5

5&rsquo;-(4,6-dichloro-5-cyjanopirynidyn-2-ylamino)-4&rsquo;-hydroksy-2,3&rsquo;-azodinaftaleno-1,2&rsquo;,5,7&rsquo;-disulfonian tetrasodu

-

N; R51-53

R42

016-049-00-6

bis[dimetylo(oktadecylo)benzenosulfonian] wapnia

-

N; R51-53

C; R34

016-052-00-2

4-hydroksynaftaleno-1-sulfonian benzylotributyloamonium; 4-hydroksynaftaleno-1-sulfonian benzylotributyloamoniowy

102561-46-6

N; R51-53

Xn; R20

016-054-00-3

(2,4,4-trimetyloheksanoiloksy)benzenosulfonian sodu

-

T; R23-48/23

Xn; R22 ! Xi; R36/37 ! R43

016-059-00-0

dichlorowodorek N,N,N&rsquo;,N&rsquo;-tetrametyloditiobis(etyleno)diaminy

17339-60-5

N; R51-53

Xn; R22 ! Xi; R36 ! R43

016-060-00-6

peroksodisiarczan(VI) diamonu; nadtlenodisiarczan(VI) diamonu

7727-54-0

O; R8

Xn; R22 ! Xi; R36/37/38 ! R42/43

016-061-00-1

peroksodisiarczan(VI) dipotasu; nadtlenodisiarczan(VI) dipotasu

7727-21-1

O; R8

Xn; R22 ! Xi; R36/37/38 ! R42/43

016-062-00-7

bensultap (PN); bis(benzenotiosulfonian) S,S'-2-dimetyloaminotrimetylenu; bis(benzenotiosulfonian) S,S'-2-dimetyloaminopropano-1,3-diylu; 1,3-bis(fenylosulfonylotio)-2-(N,N-dimetyloamino)propan

17606-31-4

N; R50-53

Xn; R22

016-065-00-3

1-amino-4-[2-metylo-5-(4-metylofenylosulfonyloamino)fenyloamino]antrachinono-2-sulfonian sodu 

84057-97-6

N; R51-53

016-068-00-X

3,5-bis(tetradecyloksykarbonylo)benzenosulfinian sodu

155160-86-4

N; R51-53

R43

016-069-00-5

kwas 3,5-bis(tetradecyloksykarbonylo)benzenosulfinowy

141915-64-2

N; R51-53

R43

016-071-00-6

3-amino-6,13-dichloro-10-{3-[4-chloro-6-(2-sulfofenyloamino)-1,3,5-triazyn-2-yloamino]propyloamino}trifenoksydioksazyno-4,11-disulfonian trisodu

136248-03-8

N; R51-53

R43

017-001-00-7

chlor

7782-50-5

T; R23 ! N; R50

Xi; R36/37/38

017-002-00-2

chlorowodór (skroplony gaz) (substancja czysta)

7647-01-0

T; R23

C; R35

017-002-00-2

chlorowodór (skroplony gaz) (c >lub=5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

7647-01-0

T; R23

C; R35

017-002-00-2

chlorowodór (gaz) (substancja czysta)

7647-01-0

T; R23

C; R35

017-002-00-2

chlorowodór (gaz) (c >lub=5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

7647-01-0

T; R23

C; R35

017-003-00-8

chloran(V) baru  

13477-00-4

O; R9

Xn; R20/22

017-004-00-3

chloran(V) potasu 

09.04.3811

O; R9

Xn; R20/22

017-005-00-9

chloran(V) sodu

09.09.7775

O; R9

Xn; R22

017-006-00-4

kwas chlorowy(VII); kwas nadchlorowy (substancja czysta)

7601-90-3

O; R8

R5 ! C; R35

017-006-00-4

kwas chlorowy(VII); kwas nadchlorowy (c >lub= 50%, c-klasyfikacja dotyczy wła&oelig;ciwo&oelig;ci toksycznych i utleniaj&scaron;cych)

7601-90-3

O; R8

R5 ! C; R35

017-007-00-X

chloran(VII) baru; nadchloran baru

13465-95-7

O; R9

Xn; R20/22

017-008-00-5

chloran(VII) potasu; nadchloran potasu

7778-74-7

O; R9

Xn; R22

017-010-00-6

chloran(VII) sodu; nadchloran sodu

7601-89-0

O; R9

Xn; R22

017-012-00-7

chloran(I) wapnia; podchloryn wapnia

7778-54-3

O; R8 ! N; R50

Xn; R22 ! R31 ! C; R34 

019-001-00-2

potas

07.09.7440

R14 ! F; R15

C; R34

020-002-00-5

cyjanek wapnia; dicyjanek wapnia

592-01-8

T+; R28

R32

0208 612-017-00-6

N-metylo-N,2,4,6-tetranitroanilina; tetryl; trinitrofenylometylonitroamina

479-45-8

ADR HD 1.1 D ! E; R2 ! T; R23/24/25 

R33

0209 609-008-00-4

2,4,6-trinitrotoluen; TNT; trotyl

118-96-7

ADR HD 1.1 D ! E; R2 ! T; R23/24/25 ! N; R51-53 

R33

0219 609-018-00-9

2,4,6-trinitrorezorcynol; 2,4,6-trinitrorezorcyna; kwas styfninowy

82-71-3

ADR HD 1.1 D ! E; R2

R4 ! Xn; R20/21/22

022-001-00-5

chlorek tytanu(IV); tetrachlorek tytanu

7550-45-0

R14

C; R34

023-001-00-8

tlenek wanadu(V); pentatlenek diwanadu; pentatlenek wanadu

1314-62-1

T; R48/23 ! N; R51-53

Muta. Kat. 3; R40! Repro. Kat. 3; R63 ! Xn; R20/22 ! Xi; R37

0234 609-021-00-5

dinitro-o-krezolan sodowy; DNOK - sól sodowa; 2-metylo-4,6-dinitrofenolan sodu

2312-76-7

ADR HD 1.3 C ! T; R23/24/25

R33

024-001-00-0

tlenek chromu(VI); tritlenek chromu; bezwodnik chromowy

1333-82-0

T; R25 ! O; R8 ! N; R50-53

Rakotw. Kat. 1; R49 ! C; R35 ! R43

024-002-00-6

dichromian potasu (substancja czysta)

7778-50-9

T+; R26 ! T; R25 ! N; R50-53

Rakotw. Kat. 2; R49 ! Muta. Kat. 2; R46 ! Xn; R21 ! Xi; R37/38-41 ! R43

024-002-00-6

dichromian potasu (c >lub= 25%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci i ekotoksyczno&oelig;ci)

7778-50-9

T+; R26 ! T; R25 ! N; R50-53

Rakotw. Kat. 2; R49 ! Muta. Kat. 2; R46 ! Xn; R21 ! Xi; R37/38-41 ! R43

024-002-00-6

dichromian potasu (7% <lub= c < 25%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci i ekotoksyczno&oelig;ci)

7778-50-9

T+; R26 ! T; R25 ! N; R51-53

Rakotw. Kat. 2; R49 ! Muta. Kat. 2; R46 ! Xn; R21 ! Xi; R37/38-41 ! R43

024-002-00-6

dichromian potasu (2,5% <lub= c < 7%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci i ekotoksyczno&oelig;ci)

7778-50-9

N; R51-53

Rakotw. Kat. 2; R49 ! Muta. Kat. 2; R46 ! R43

024-003-00-1

dichromian amonu (substancja czysta)

05.09.7789

T+; R26 ! T; R25 ! O; R8 ! N; R50-53

E; R1 ! Rakotw. Kat. 2; R49 ! Muta. Kat. 2; R46 ! Xn; R21 ! Xi; R37/38-41 ! R43

024-003-00-1

dichromian amonu (c >lub= 25%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci i ekotoksyczno&oelig;ci)

05.09.7789

T+; R26 ! T; R25 ! N; R50-53

Rakotw. Kat. 2; R49 ! Muta. Kat. 2; R46 ! Xn; R21 ! Xi; R37/38-41 ! R43

024-003-00-1

dichromian amonu (7% <lub= c < 25%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci i ekotoksyczno&oelig;ci)

05.09.7789

T+; R26 ! T; R25 ! N; R51-53

Rakotw. Kat. 2; R49 ! Muta. Kat. 2; R46 ! Xn; R21 ! Xi; R37/38-41 ! R43

024-003-00-1

dichromian amonu (2,5% <lub= c < 7%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci i ekotoksyczno&oelig;ci)

05.09.7789

N; R51-53

Rakotw. Kat. 2; R49 ! Muta. Kat. 2; R46 ! R43

024-004-00-7

dichromian sodu (substancja czysta)

10588-01-9

T+; R26 ! T; R25 ! O; R8 ! N; R50-53

Rakotw. Kat. 2; R49 ! Muta. Kat. 2; R46 ! Xn; R21 ! Xi; R37/38-41 ! R43

024-004-00-7

dichromian sodu (c >lub= 25%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci i ekotoksyczno&oelig;ci)

10588-01-9

T+; R26 ! T; R25 ! N; R51-53

Rakotw. Kat. 2; R49 ! Muta. Kat. 2; R46 ! Xn; R21 ! Xi; R37/38-41 ! R43

024-004-00-7

dichromian sodu (7% <lub= c < 25%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci i ekotoksyczno&oelig;ci)

10588-01-9

T+; R26 ! T; R25 ! N; R51-53

Rakotw. Kat. 2; R49 ! Muta. Kat. 2; R46 ! Xn; R21 ! Xi; R37/38-41 ! R43

024-004-00-7

dichromian sodu (2,5% <lub= c < 7%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci i ekotoksyczno&oelig;ci)

10588-01-9

N; R51-53

Rakotw. Kat. 2; R49 ! Muta. Kat. 2; R46 ! R43

024-004-01-4

dichromian(VI) sodu - dihydrat (substancja czysta)

7789-12-0

T+; R26 ! T; R25 ! N; R50-53

Rakotw. Kat. 2; R49 ! Muta. Kat. 2; R46 ! Xn; R21 ! Xi; R37/38-41 ! R43

024-004-01-4

dichromian(VI) sodu - dihydrat (c >lub= 25%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci i ekotoksyczno&oelig;ci)

7789-12-0

T+; R26 ! T; R25 ! N; R50-53

Rakotw. Kat. 2; R49 ! Muta. Kat. 2; R46 ! Xn; R21 ! Xi; R37/38-41 ! R43

024-004-01-4

dichromian(VI) sodu - dihydrat (7% <lub= c < 25%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci i ekotoksyczno&oelig;ci)

7789-12-0

T+; R26 ! T; R25 ! N; R51-53

Rakotw. Kat. 2; R49 ! Muta. Kat. 2; R46 ! Xn; R21 ! Xi; R37/38-41 ! R43

024-004-01-4

dichromian(VI) sodu - dihydrat (2,5% <lub= c < 7%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci i ekotoksyczno&oelig;ci)

7789-12-0

N; R51-53

Rakotw. Kat. 2; R49 ! Muta. Kat. 2; R46 ! R43

024-005-00-2

dichlorek ditlenek chromu; chlorek chromylu; tlenochlorek chromu; dichlorek chromylu

14977-61-8

O; R8 ! N; R50-53

Rakotw. Kat. 2; R49 ! Muta. Kat. 2; R46 ! C; R35 ! R43

024-006-00-8

chromian(VI) potasu 

7789-00-6

N; R50-53

Rakotw. Kat. 2; R49 ! Muta. Kat. 2; R46 ! Xi; R36/37/38 ! R43

024-007-00-3

chromian cynkowo-potasowy

11103-86-9

N; R50-53

Rakotw. Kat. 1; R45 ! Xn; R22 ! R43

024-007-00-3

chromian cynku (ZnCrO4)

13530-65-9

N; R50-53

Rakotw. Kat. 1; R45 ! Xn; R22 ! R43

024-007-00-3

zasadowy chromian cynku (Zn5(OH)8CrO4)

49663-84-5

N; R50-53

Rakotw. Kat. 1; R45 ! Xn; R22 ! R43

024-007-00-3

chromiany niklu, również chromian cynkowo-potasowy

-

N; R50-53

Rakotw. Kat. 1; R45 ! Xn; R22 ! R43

024-008-00-9

chromian(VI) wapnia

13765-19-0

N; R50-53

Rakotw. Kat. 2; R45 ! Xn; R22

024-009-00-4

chromian(VI) strontu

02.06.7789

N; R50-53

Rakotw. Kat. 2; R45 ! Xn; R22

024-010-00-X

chromian(VI) chromu(III)

24613-89-6

O; R8 ! N; R50-53

Rakotw. Kat. 2; R45 ! C; R35 ! R43

024-011-00-5

bis[1-(3,5-dinitro-2-oksydofenyloazo)-3-(N-fenylokarbamoilo)-2-naftolano]chromian(III) amonium; bis[1-(3,5-dinitro-2-oksydofenyloazo)-3-(N-fenylokarbamoilo)-2-naftolano]- chromian(III) amoniowy

-

F; R11

024-013-00-6

[6-anilino-2-(5-nitro-2-oksydofenyloazo)-3-sulfoniano-1-naftolano](4-sulfoniano-1,1&rsquo;-azodi-2,2&rsquo;-naftolano)chromian(III) trisodu

-

N; R51-53

Xi; R41

024-015-00-7

[3-metylo-4-(5-nitro-2-oksydofenyloazo)-1-fenyloazopirazolano][1-(3-nitro-2-oksydo-5-sulfonianofenyloazo)-2-naftolano]chromian(III) disodu

-

N; R51-53

Xn; R20 ! Xi; R41

024-017-00-8

kwas chromowy(VI) (H2CrO4)

7738-94-5

N; R50-53

Rakotw. Kat. 2; R49 ! R43

024-017-00-8

chromian sodu

03.11.7775

N; R50-53

Rakotw. Kat. 2; R49 ! R43

024-017-00-8

zwi&scaron;zki chromu(VI) z wyj&scaron;tkiem chromianu baru i zwi&scaron;zków wymienionych w innym miejscu

-

N; R50-53

Rakotw. Kat. 2; R49 ! R43

025-002-00-9

manganian(VII) potasu; nadmanganian potasu

7722-64-7

O; R8 ! N; R50-53

Xn; R22

025-003-00-4

siarczan(VI) manganu(II)

7785-87-7

N; R51-53

Xn; R48/20/22

027-004-00-5

dichlorek kobaltu

7646-79-9

N; R50-53

Rakotw. Kat. 2; R49 ! Xn; R22 ! R42/43

027-005-00-0

siarczan kobaltu; siarczan(VI) kobaltu

10124-43-3

N; R50-53

Rakotw. Kat. 2; R49 ! Xn; R22 ! R42/43

028-001-00-1

tetrakarbonylek niklu; tetrakarbonylnikiel

13463-39-3

T+; R26 ! F; R11 ! N; R50-53

Rakotw. Kat. 3; R40! Repro. Kat. 2; R61

028-003-00-2

tlenek niklu(II); tlenek niklawy w postaci pyłu

1313-99-1

Rakotw. Kat. 1; R49 ! R43

028-004-00-8

tlenek niklu(IV); ditlenek niklu w postaci pyłu

12035-36-8

Rakotw. Kat. 1; R49 ! R43

028-005-00-3

tritlenek diniklu w postaci pyłu

1314-06-3

Rakotw. Kat. 1; R49 ! R43

028-006-00-9

siarczek niklu(II); siarczek niklawy w postaci pyłu

16812-54-7

Rakotw. Kat. 1; R49 ! R43

028-007-00-4

disiarczek niklu w postaci pyłu

12035-72-2

Rakotw. Kat. 1; R49 ! R43

028-009-00-5

siarczan(VI) niklu(II); siarczan niklawy

7786-81-4

N; R50-53

Rakotw. Kat. 3; R40 ! Xn; R22 ! R42/43

028-010-00-0

węglan niklu(II); węglan niklawy

3333-67-3

N; R50-53

Rakotw. Kat. 3; R40 ! Xn; R22 ! R43

029-001-00-4

chlorek miedzi(I); chlorek miedziawy

7758-89-6

N; R50-53

Xn; R22

029-003-00-5

naftenian miedzi; sole miedziowe kwasów naftenowych

1338-02-9

N; R50-53 ! R10

Xn; R22

029-004-00-0

siarczan(VI) miedzi(II); siarczan miedziowy

7758-98-7

N; R50-53

Xn; R22 ! Xi; R36/38

029-006-00-1

(trisulfonianoftalocyjaniano)miedzian(II) tris(oktadek-9-enyloamonium) 

-

N; R51-53

Xi; R41

029-007-00-7

wodorotlenek [2-{3-[6-(2-chloro-5-sulfoniano)anilino]-4-(3-karboksypirydynio)-1,3,5-triazyn-2-yloamino]-2-oksydo-5-sulfonianofenyloazofenylometyloazo}-4-sulfonianobenzoesano]miedzian(3-) trisodu

89797-01-3

E; R2

R43

029-008-00-2

metanosulfonian miedzi(II)

54253-62-2

N; R50-53

Xn; R22 ! Xi; R41

030-003-00-2

chlorek cynku(II); dichlorek cynku

7646-85-7

N; R50-53

C; R34

030-004-00-8

dietylocynk

557-20-0

F; R17 ! R14 ! N; R50-53

C; R34

030-004-00-8

dimetylocynk 

544-97-8

F; R17 ! N; R50-53 ! R14

C; R34

030-004-00-8

cynku alkilowe pochodne

-

F; R17 ! N; R50-53 ! R14

C; R34

030-005-00-3

diaminabis(izocyjaniano)cynk(II)

-

N; R50

Xn; R22 ! Xi; R41 ! R42/43

030-006-00-9

siarczan(VI) cynku(II)

7733-02-0

N; R50-53

Xi; R36/38

030-007-00-4

bis(3,5-di-tert-butylosalicylano-O,O')cynk

42405-40-3

N; R50-53 ! F; R11

Xn; R22

030-008-00-X

wodorotlenek 2-(benzenosulfonamido)benzoesan cynku(II)

113036-91-2

N; R51-53

Xn; R20

033-001-00-X

arsen

7440-38-2

T; R23/25

033-002-00-5

trichlorek arsenu (substancja czysta)

7784-34-1

T; R23/25 ! N; R50-53

033-002-00-5

trichlorek arsenu (c >lub= 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

7784-34-1

T; R23/25

033-002-00-5

trichlorek arsenu (0,2% <lub= c < 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

7784-34-1

T; R23/25

033-002-00-5

siarczek arsenu (As2S3) (substancja czysta)

1303-33-9

T; R23/25 ! N; R50-53

033-002-00-5

siarczek arsenu (As2S3) (c >lub= 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

1303-33-9

T; R23/25

033-002-00-5

siarczek arsenu (As2S3) (0,2% <lub= c < 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

1303-33-9

T; R23/25

033-002-00-5

tribromek arsenu (substancja czysta)

7784-33-0

T; R23/25 ! N; R50-53

033-002-00-5

tribromek arsenu (c >lub= 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

7784-33-0

T; R23/25

033-002-00-5

tribromek arsenu (0,2% <lub= c < 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

7784-33-0

T; R23/25

033-002-00-5

zwi&scaron;zki arsenu z wyj&scaron;tkiem wymienionych w innym miejscu (substancja czysta)

T; R23/25 ! N; R50-53

033-002-00-5

zwi&scaron;zki arsenu z wyj&scaron;tkiem wymienionych w innym miejscu (c >lub= 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

T; R23/25

033-002-00-5

zwi&scaron;zki arsenu z wyj&scaron;tkiem wymienionych w innym miejscu (0,2% <lub= c < 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

T; R23/25

033-002-00-5

arsenek kadmu (As2Cd3) (substancja czysta)

12006-15-4

T; R23/25 ! N; R50-53

033-002-00-5

arsenek kadmu (As2Cd3) (c >lub= 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

12006-15-4

T; R23/25

033-002-00-5

arsenek kadmu (As2Cd3) (0,2% <lub= c < 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

12006-15-4

T; R23/25

033-002-00-5

tellurek arsenu (As2Te3) (substancja czysta)

12044-54-1

T; R23/25 ! N; R50-53

033-002-00-5

tellurek arsenu (As2Te3) (c >lub= 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

12044-54-1

T; R23/25

033-002-00-5

tellurek arsenu (As2Te3) (0,2% <lub= c < 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

12044-54-1

T; R23/25

033-002-00-5

antymonek arsenu; arsenek antymonu (AsSb3) (substancja czysta)

12255-36-6

T; R23/25 ! N; R50-53

033-002-00-5

antymonek arsenu; arsenek antymonu (AsSb3) (c >lub= 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

12255-36-6

T; R23/25

033-002-00-5

antymonek arsenu; arsenek antymonu (AsSb3) (0,2% <lub= c < 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

12255-36-6

T; R23/25

033-002-00-5

siarczek arsenu (As2S4) (substancja czysta)

12344-68-2

T; R23/25 ! N; R50-53

033-002-00-5

siarczek arsenu (As2S4) (c >lub= 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

12344-68-2

T; R23/25

033-002-00-5

siarczek arsenu (As2S4) (0,2% <lub= c < 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

12344-68-2

T; R23/25

033-002-00-5

siarczek arsenu (substancja czysta)

12612-21-4

T; R23/25 ! N; R50-53

033-002-00-5

siarczek arsenu (c >lub= 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

12612-21-4

T; R23/25

033-002-00-5

siarczek arsenu (0,2% <lub= c < 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

12612-21-4

T; R23/25

033-002-00-5

selenek arsenu (substancja czysta)

1303-36-2

T; R23/25 ! N; R50-53

033-002-00-5

selenek arsenu (c >lub= 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

1303-36-2

T; R23/25

033-002-00-5

selenek arsenu (0,2% <lub= c < 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

1303-36-2

T; R23/25

033-002-00-5

ester trietylowy kwasu arsenawego, ester trietylowy kwasu arsenu(III) (substancja czysta)

06.12.3141

T; R23/25 ! N; R50-53

033-002-00-5

ester trietylowy kwasu arsenawego, ester trietylowy kwasu arsenu(III) (c >lub= 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

06.12.3141

T; R23/25

033-002-00-5

ester trietylowy kwasu arsenawego, ester trietylowy kwasu arsenu(III) (0,2% <lub= c < 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

06.12.3141

T; R23/25

033-002-00-5

trioctan arsenu (substancja czysta)

5128-94-9

T; R23/25 ! N; R50-53

033-002-00-5

trioctan arsenu (c >lub= 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

5128-94-9

T; R23/25

033-002-00-5

trioctan arsenu (0,2% <lub= c < 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

5128-94-9

T; R23/25

033-002-00-5

bromek arsenu (substancja czysta)

64973-06-4

T; R23/25 ! N; R50-53

033-002-00-5

bromek arsenu (c >lub= 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

64973-06-4

T; R23/25

033-002-00-5

bromek arsenu (0,2% <lub= c < 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

64973-06-4

T; R23/25

033-002-00-5

trifluorek arsenu (substancja czysta)

7784-35-2

T; R23/25 ! N; R50-53

033-002-00-5

trifluorek arsenu (c >lub= 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

7784-35-2

T; R23/25

033-002-00-5

trifluorek arsenu (0,2% <lub= c < 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

7784-35-2

T; R23/25

033-002-00-5

pentafluorek arsenu (substancja czysta)

7784-36-3

T; R23/25 ! N; R50-53

033-002-00-5

pentafluorek arsenu (c >lub= 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

7784-36-3

T; R23/25

033-002-00-5

pentafluorek arsenu (0,2% <lub= c < 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

7784-36-3

T; R23/25

033-002-00-5

trijodek arsenu (substancja czysta)

7784-45-4

T; R23/25 ! N; R50-53

033-002-00-5

trijodek arsenu (c >lub= 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

7784-45-4

T; R23/25

033-002-00-5

trijodek arsenu (0,2% <lub= c < 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

7784-45-4

T; R23/25

033-002-00-5

kwas arsenawy, kwas arsenu(III) (HAsO2), sole ołowiu(2+) (substancja czysta)

10031-13-7

T; R23/25 ! N; R50-53

033-002-00-5

kwas arsenawy, kwas arsenu(III) (HAsO2), sole ołowiu(2+) (c >lub= 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy tylko toksyczno&oelig;ci)

10031-13-7

T; R23/25

033-002-00-5

kwas arsenawy, kwas arsenu(III) (HAsO2), sole ołowiu(2+) (0,2% <lub= c < 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy tylko toksyczno&oelig;ci)

10031-13-7

T; R23/25

033-002-00-5

kwas arsenawy, kwas arsenu (III) (H3AsO3), sole trisodu (substancja czysta)

13464-37-4

T; R23/25 ! N; R50-53

033-002-00-5

kwas arsenawy, kwas arsenu (III) (H3AsO3), sole trisodu (c >lub= 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy tylko toksyczno&oelig;ci)

13464-37-4

T; R23/25

033-002-00-5

kwas arsenawy, kwas arsenu (III) (H3AsO3), sole trisodu (0,2% <lub= c < 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy tylko toksyczno&oelig;ci)

13464-37-4

T; R23/25

033-002-00-5

kwas arsenawy, kwas arsenu (III) (H3AsO3), sole wapnia (2:3) (substancja czysta)

27152-57-4

T; R23/25 ! N; R50-53

033-002-00-5

kwas arsenawy, kwas arsenu (III) (H3AsO3), sole wapnia (2:3) (c >lub= 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy tylko toksyczno&oelig;ci)

27152-57-4

T; R23/25

033-002-00-5

kwas arsenawy, kwas arsenu (III) (H3AsO3), sole wapnia (2:3) (0,2% <lub= c < 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy tylko toksyczno&oelig;ci)

27152-57-4

T; R23/25

033-002-00-5

kwas arsenawy, kwas arsenu (III) (H3AsO3), sole trisrebra (substancja czysta)

09.08.7784

T; R23/25 ! N; R50-53

033-002-00-5

kwas arsenawy, kwas arsenu (III) (H3AsO3), sole trisrebra (c >lub= 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy tylko toksyczno&oelig;ci)

09.08.7784

T; R23/25

033-002-00-5

kwas arsenawy, kwas arsenu (III) (H3AsO3), sole trisrebra (0,2% <lub= c < 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy tylko toksyczno&oelig;ci)

09.08.7784

T; R23/25

033-002-00-5

kwas arsenawy, kwas arsenu (III) (HAsO2), sole kadmu (substancja czysta)

84953-43-5

T; R23/25 ! N; R50-53

033-002-00-5

kwas arsenawy, kwas arsenu (III) (HAsO2), sole kadmu (c >lub= 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy tylko toksyczno&oelig;ci)

84953-43-5

T; R23/25

033-002-00-5

kwas arsenawy, kwas arsenu (III) (HAsO2), sole kadmu (0,2% <lub= c < 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy tylko toksyczno&oelig;ci)

84953-43-5

T; R23/25

033-002-00-5

kwas arsenowy (III) i/lub jego sole (substancja czysta)

T; R23/25 ! N; R50-53

033-002-00-5

kwas arsenowy (III) i/lub jego sole (c >lub= 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy tylko toksyczno&oelig;ci)

T; R23/25

033-002-00-5

kwas arsenowy (III) i/lub jego sole (0,2% <lub= c < 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy tylko toksyczno&oelig;ci)

T; R23/25

033-003-00-0

tlenek arsenu(III); tritlenek arsenu; arszenik; tlenek arsenawy

1327-53-3

T+; R28 ! N; R50-53

Rakotw. Kat. 1; R45 ! C; R34

033-004-00-6

tlenek arsenu(V); pentatlenek arsenu; tlenek arsenowy

1303-28-2

T; R23/25 ! N; R50-53

Rakotw. Kat. 1; R45

033-005-00-1

kwas arsenowy (H3AsO4)

7778-39-4

T; R23/25 ! N; R50-53

Rakotw. Kat. 1; R45

033-005-00-1

kwas arsenowy, sole magnezu

10103-50-1

T; R23/25 ! N; R50-53

Rakotw. Kat. 1; R45

033-005-00-1

kwas arsenowy, sole potasu

7784-41-0

T; R23/25 ! N; R50-53

Rakotw. Kat. 1; R45

033-005-00-1

kwas arsenowy, sole wapnia (2:3)

7778-44-1

T; R23/25 ! N; R50-53

Rakotw. Kat. 1; R45

033-005-00-1

kwas arsenowy, sole rtęci(2+) (1:1)

7784-37-4

T; R23/25 ! N; R50-53

Rakotw. Kat. 1; R45

033-005-00-1

kwas arsenowy, sole diamonu

7784-44-3

T; R23/25 ! N; R50-53

Rakotw. Kat. 1; R45

033-005-00-1

kwas arsenowy, sole sodowe

7631-89-2

T; R23/25 ! N; R50-53

Rakotw. Kat. 1; R45

033-005-00-1

kwas arsenowy, sole żelaza(3+) (1:1)

10102-49-5

T; R23/25 ! N; R50-53

Rakotw. Kat. 1; R45

033-005-00-1

kwas arsenowy, sole żelaza(2+) (2:3)

10102-50-8

T; R23/25 ! N; R50-53

Rakotw. Kat. 1; R45

033-005-00-1

kwas arsenowy, sole miedzi

10103-61-4

T; R23/25 ! N; R50-53

Rakotw. Kat. 1; R45

033-005-00-1

kwas arsenowy, sole wapnia

10103-62-5

T; R23/25 ! N; R50-53

Rakotw. Kat. 1; R45

033-005-00-1

kwas diarsenowy (H4As2O7)

13453-15-1

T; R23/25 ! N; R50-53

Rakotw. Kat. 1; R45

033-005-00-1

kwas arsenowy, sole amonowe

13462-93-6

T; R23/25 ! N; R50-53

Rakotw. Kat. 1; R45

033-005-00-1

kwas arsenowy, sole trisodu

13464-38-5

T; R23/25 ! N; R50-53

Rakotw. Kat. 1; R45

033-005-00-1

kwas arsenowy, sole cynku (2:3)

13464-44-3

T; R23/25 ! N; R50-53

Rakotw. Kat. 1; R45

033-005-00-1

kwas arsenowy, sole strontu (2:3)

13464-68-1

T; R23/25 ! N; R50-53

Rakotw. Kat. 1; R45

033-005-00-1

kwas arsenowy, sole baru (2:3)

13477-04-8

T; R23/25 ! N; R50-53

Rakotw. Kat. 1; R45

033-005-00-1

kwas arsenowy, sole niklu(2+) (2:3)

13477-70-8

T; R23/25 ! N; R50-53

Rakotw. Kat. 1; R45

033-005-00-1

kwas arsenowy, sole trilitu

13478-14-3

T; R23/25 ! N; R50-53

Rakotw. Kat. 1; R45

033-005-00-1

kwas arsenowy, sole trisrebra

13510-44-6

T; R23/25 ! N; R50-53

Rakotw. Kat. 1; R45

033-005-00-1

kwas arsenowy, sole triamonowe

24719-13-9

T; R23/25 ! N; R50-53

Rakotw. Kat. 1; R45

033-005-00-1

kwas arsenowy, sole kobaltu(2+) (2:3)

24719-19-5

T; R23/25 ! N; R50-53

Rakotw. Kat. 1; R45

033-005-00-1

kwas arsenowy, sole antymonu; arsenian antymonu (Sb(AsO4))

28980-47-4

T; R23/25 ! N; R50-53

Rakotw. Kat. 1; R45

033-005-00-1

kwas arsenowy, sole miedzi(2+)

29871-13-4

T; R23/25 ! N; R50-53

Rakotw. Kat. 1; R45

033-005-00-1

kwas arsenowy, sole amonowomiedziowe

32680-29-8

T; R23/25 ! N; R50-53

Rakotw. Kat. 1; R45

033-005-00-1

kwas arsenowy, sole ołowiu(2+) (2:3)

3687-31-8

T; R23/25 ! N; R50-53

Rakotw. Kat. 1; R45

033-005-00-1

kwas arsenowy, sole miedzi(2+) (2:3)

7778-41-8

T; R23/25 ! N; R50-53

Rakotw. Kat. 1; R45

033-005-00-1

kwas arsenowy, sole disodu

7778-43-0

T; R23/25 ! N; R50-53

Rakotw. Kat. 1; R45

033-005-00-1

kwas arsenowy, sole manganu(2+) (1:1)

7784-38-5

T; R23/25 ! N; R50-53

Rakotw. Kat. 1; R45

033-005-00-1

kwas arsenowy (H5AsO5); pentahydroksy arsoran

7786-36-9

T; R23/25 ! N; R50-53

Rakotw. Kat. 1; R45

033-005-00-1

kwas diarsenawy, kwas diarsenu (III), sole wanadu(4+) (1:1)

99035-51-5

T; R23/25 ! N; R50-53

Rakotw. Kat. 1; R45

033-005-00-1

kwas arsenowy(V) i/lub jego sole

-

T; R23/25 ! N; R50-53

Rakotw. Kat. 1; R45

033-006-00-7

arsan; arsenowodór; arsyna

7784-42-1

T+; R26 ! F+; R12 ! N; R50-53

Xn; R48/20

034-001-00-2

selen

7782-49-2

T; R23/25

R33

034-002-00-8

(triokso)selenian(IV) disodu (Na2SeO3)

10102-18-8

T; R23/25 ! N; R50-53

R33

034-002-00-8

kwas (tetraokso)selenowy(VI) (H2SeO4)

06.08.7783

T; R23/25 ! N; R50-53

R33

034-002-00-8

selenek kadmu (CdSe)

1306-24-7

T; R23/25 ! N; R50-53

R33

034-002-00-8

ditlenek selenu(VI) (SeO2)

04.08.7446

T; R23/25 ! N; R50-53

R33

034-002-00-8

(triokso)selenian(IV) cynku (1:1)

13597-46-1

T; R23/25 ! N; R50-53

R33

034-002-00-8

kwas (triokso)selenowy(IV) (H2SeO3)

7783-00-8

T; R23/25 ! N; R50-53

R33

034-002-00-8

zwi&scaron;zki selenu z wyj&scaron;tkiem selenku siarczku kadmu

-

T; R23/25 ! N; R50-53

R33

035-001-00-5

brom

7726-95-6

T+; R26 ! N; R50

C; R35

035-003-00-6

bromian(V) potasu

02.01.7758

T; R25 ! O; R9

Rakotw. Kat. 2; R45

042-003-00-X

oktamolibdenian(4-) tetrakis(trimetyloheksadecyloamonium)

116810-46-9

N; R50-53 ! F; R11

Xi; R41

047-001-00-2

azotan(V) srebra

7761-88-8

N; R50-53

C; R34

048-001-00-5

kwas octowy, sole kadmu

543-90-8

N; R50-53

Xn; R20/21/22

048-001-00-5

bromek kadmu

7789-42-6

N; R50-53

Xn; R20/21/22

048-001-00-5

antymonek kadmu (Cd3Sb2)

12014-29-8

N; R50-53

Xn; R20/21/22

048-001-00-5

nadtlenek kadmu (Cd(O2))

12139-22-9

N; R50-53

Xn; R20/21/22

048-001-00-5

tetrafluoroboran kadmu

14486-19-2

N; R50-53

Xn; R20/21/22

048-001-00-5

kwas akrylowy, sole kadmu

15743-19-8

N; R50-53

Xn; R20/21/22

048-001-00-5

fenol, sole kadmu

18991-05-4

N; R50-53

Xn; R20/21/22

048-001-00-5

wodorotlenek kadmu (Cd(OH)2)

21041-95-2

N; R50-53

Xn; R20/21/22

048-001-00-5

kwas dokozanowy, kwas behenowy, sole kadmu

2605-44-9

N; R50-53

Xn; R20/21/22

048-001-00-5

kwas benzoesowy, sole kadmu

3026-22-0

N; R50-53

Xn; R20/21/22

048-001-00-5

dimetylokadm

506-82-1

N; R50-53

Xn; R20/21/22

048-001-00-5

kwas 2-metylobenzoesowy, sole kadmu

52337-78-7

N; R50-53

Xn; R20/21/22

048-001-00-5

dietylokadm

592-02-9

N; R50-53

Xn; R20/21/22

048-001-00-5

kwas 3-metylobenzoesowy, sole kadmu

68092-45-5

N; R50-53

Xn; R20/21/22

048-001-00-5

nonylofenol, sole kadmu

84878-48-8

N; R50-53

Xn; R20/21/22

048-001-00-5

oktylofenol, sole kadmu

84878-51-3

N; R50-53

Xn; R20/21/22

048-001-00-5

2-nonylofenol, sole kadmu

93894-07-6

N; R50-53

Xn; R20/21/22

048-001-00-5

4-nonylofenol, sole kadmu

93894-08-7

N; R50-53

Xn; R20/21/22

048-001-00-5

zwi&scaron;zki kadmu z wyj&scaron;tkiem selenku siarczku kadmu (xCdS x yCdSe), mieszaniny siarczku kadmu z siarczkiem cynku (xCdS x yZnS), mieszaniny siarczku kadmu z siarczkiem rtęci(II) (xCdS x yHgS) i zwi&scaron;zków wymienionych w innych miejscach

-

N; R50-53

Xn; R20/21/22

048-002-00-0

tlenek kadmu(II) 

1306-19-0

T; R48/23/25

Rakotw. Kat. 2; R49 ! Xn; R22

048-003-00-6

dimrówczan kadmu (substancja czysta)

4464-23-7

T; R23/25 ! N; R50-53

R33 ! Xn; R40

048-003-00-6

dimrówczan kadmu (c >lub= 25%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci i ekotoksyczno&oelig;ci)

4464-23-7

T; R23/25 ! N; R50-53

R33 ! Xn; R41

048-003-00-6

dimrówczan kadmu (10% <lub= c < 25%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci i ekotoksyczno&oelig;ci)

4464-23-7

T; R23/25 ! N; R51-53

R33 ! Xn; R42

048-003-00-6

dimrówczan kadmu (2,5% <lub= c < 10%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci i ekotoksyczno&oelig;ci)

4464-23-7

N; R51-53

R33 ! Xn; R43 ! Xn; R20/22

048-004-00-1

dicyjanek kadmu (substancja czysta)

542-83-6

T+; R26/27/28 ! N; R50-53

R32 ! R33 ! Xn; R40

048-004-00-1

dicyjanek kadmu (c >lub= 7%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

542-83-6

T+; R26/27/28

R32 ! R33 ! Xn; R40

048-004-00-1

dicyjanek kadmu (2,5% <lub= c < 7%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

542-83-6

T; R23/24/25 (c-klasyfikacja)

R32 ! R33 ! Xn; R40

048-004-00-1

dicyjanek kadmu (1% <lub= c < 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

542-83-6

T; R23/24/25 (c-klasyfikacja)

R32 ! R33 ! Xn; R40

048-005-00-7

heksafluorokrzemian kadmu (substancja czysta)

17010-21-8

T; R23/25 ! N; R50-53

R33 ! Xn; R40

048-005-00-7

heksafluorokrzemian kadmu (c >lub= 25%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci i ekotoksyczno&oelig;ci)

17010-21-8

T; R23/25 ! N; R50-53

R33 ! Xn; R40

048-005-00-7

heksafluorokrzemian kadmu (10% <lub= c < 25%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci i ekotoksyczno&oelig;ci)

17010-21-8

T; R23/25 ! N; R51-53

R33 ! Xn; R40

048-005-00-7

heksafluorokrzemian kadmu (2,5% <lub= c < 10%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci i ekotoksyczno&oelig;ci)

17010-21-8

N; R51-53

R33 ! Xn; R40 ! Xn; R20/22

048-006-00-2

fluorek kadmu(II) (substancja czysta)

7790-79-6

T+; R26 ! T; R25-48/23/25 ! N; R50-53

Rakotw. Kat. 2; R45 ! Muta. Kat. 2; R46 ! Repro. Kat. 2; R60-61

048-006-00-2

fluorek kadmu(II)  (c >lub= 10%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

7790-79-6

T+; R26 ! T; R25-48/23/25

Rakotw. Kat. 2; R45 ! Muta. Kat. 2; R46 ! Repro. Kat. 2; R60-61

048-006-00-2

fluorek kadmu(II)  (7% <lub= c < 10%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

7790-79-6

T+; R26 ! T; R48/23/25

Rakotw. Kat. 2; R45 ! Muta. Kat. 2; R46 ! Repro. Kat. 2; R60-61 ! Xn; R22

048-006-00-2

fluorek kadmu(II) (2,5% <lub= c < 7%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

7790-79-6

T; R23

Rakotw. Kat. 2; R45 ! Muta. Kat. 2; R46 ! Repro. Kat. 2; R60-61 ! Xn; R22-48/20/22

048-006-00-2

fluorek kadmu(II) (1% <lub= c < 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

7790-79-6

T; R23

Rakotw. Kat. 2; R45 ! Muta. Kat. 2; R46 ! Repro. Kat. 2; R60-61 ! Xn; R22-48/20/22

048-007-00-8

jodek kadmu(II) (substancja czysta)

7790-80-9

T; R23/25 ! N; R50-53

R33 ! Xn; R40

048-007-00-8

jodek kadmu(II) (c >lub= 25%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci i ekotoksyczno&oelig;ci)

7790-80-9

T; R23/25 ! N; R50-53

R33 ! Xn; R40

048-007-00-8

jodek kadmu(II) (10% <lub= c < 25%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci i ekotoksyczno&oelig;ci)

7790-80-9

T; R23/25 ! N; R51-53

R33 ! Xn; R40

048-007-00-8

jodek kadmu(II) (2,5% <lub= c < 10%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci i ekotoksyczno&oelig;ci)

7790-80-9

N; R51-53

R33 ! Xn; R40 ! Xn; R20/22

048-008-00-3

chlorek kadmu(II) (substancja czysta)

10108-64-2

T+; R26 ! T; R25-48/23/25 ! N; R50-53

Rakotw. Kat. 2; R45 ! Muta. Kat. 2; R46 ! Repro. Kat. 2; R60-61

048-008-00-3

chlorek kadmu(II) (c >lub= 10%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

10108-64-2

T+; R26 ! T; R25-48/23/25

Rakotw. Kat. 2; R45 ! Muta. Kat. 2; R46 ! Repro. Kat. 2; R60-61

048-008-00-3

chlorek kadmu(II) (7% <lub= c< 10%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

10108-64-2

T+; R26 ! T; R48/23/25

Rakotw. Kat. 2; R45 ! Muta. Kat. 2; R46 ! Repro. Kat. 2; R60-61 ! Xn; R22

048-008-00-3

chlorek kadmu(II) (2,5% <lub= c < 7%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

10108-64-2

T; R23

Rakotw. Kat. 2; R45 ! Muta. Kat. 2; R46 ! Repro. Kat. 2; R60-61 ! Xn; R22-48/20/22

048-008-00-3

chlorek kadmu(II) (1% <lub= c < 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

10108-64-2

T; R23

Rakotw. Kat. 2; R45 ! Muta. Kat. 2; R46 ! Repro. Kat. 2; R60-61 ! Xn; R22-48/20/22

048-009-00-9

siarczan(VI) kadmu(II)

10124-36-4

T; R48/23/25 ! N; R50-53

Rakotw. Kat. 2; R49 ! Xn; R22

048-010-00-4

siarczek kadmu(II) (substancja czysta)

1306-23-6

T; R48/23/25

Rakotw. Kat. 3; R40 ! Xn; R22

048-010-00-4

siarczek kadmu(II) (c >lub= 10%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

1306-23-6

T; R48/23/25

Rakotw. Kat. 3; R40 ! Xn; R22

050-002-00-0

cyheksatyna (PN); wodorotlenek tri(cykloheksylo)cyny; hydroksytri(cykloheksylo)stannan

13121-70-5

N; R50-53

Xn; R20/21/22

050-003-00-6

fentyny octan (PN); octan trifenylocyny

900-95-8

T+; R26 ! T; R24/25 ! N; R50-53

Xi; R36/38 ! R43

050-004-00-1

fentyny wodorotlenek (PN); wodorotlenek trifenylocyny

76-87-9

T+; R26 ! T; R24/25 ! N; R50-53

Xi; R36/38

050-005-00-7

zwi&scaron;zki trimetylocyny z wyj&scaron;tkiem tych, które wymieniono w innym miejscu (substancja czysta)

T+; R26/27/28 ! N; R50-53

050-005-00-7

zwi&scaron;zki trimetylocyny z wyj&scaron;tkiem tych, które wymieniono w innym miejscu (c >lub= 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

T+; R26/27/28

050-005-00-7

zwi&scaron;zki trimetylocyny z wyj&scaron;tkiem tych, które wymieniono w innym miejscu (0,5% <lub= c < 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

T+; R26/27/28

050-005-00-7

trimetylocyna (substancja czysta)

1631-73-8

T+; R26/27/28 ! N; R50-53

050-005-00-7

trimetylocyna (c >lub= 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

1631-73-8

T+; R26/27/28

050-005-00-7

trimetylocyna (0,5% <lub= c < 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

1631-73-8

T+; R26/27/28

050-005-00-7

zwi&scaron;zki trimetylocyny z wyj&scaron;tkiem tych, które wymieniono w innym miejscu (0,1% <lub= c < 0,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

T; R23/24/25

050-005-00-7

trimetylocyna (0,1% <lub= c < 0,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

1631-73-8

T; R23/24/25

050-006-00-2

zwi&scaron;zki trietylocyny z wyj&scaron;tkiem tych, które wymieniono w innym miejscu (substancja czysta)

T+; R26/27/28 ! N; R50-53

050-006-00-2

bromek trietylocyny (substancja czysta)

2767-54-6

T+; R26/27/28 ! N; R50-53

050-006-00-2

wodorotlenek trietylocyny (substancja czysta)

994-32-1

T+; R26/27/28 ! N; R50-53

050-006-00-2

wodorek trietylocyny (substancja czysta)

997-50-2

T+; R26/27/28 ! N; R50-53

050-006-00-2

zwi&scaron;zki trietylocyny z wyj&scaron;tkiem tych, które wymieniono w innym miejscu (c >lub= 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

T+; R26/27/28

050-006-00-2

zwi&scaron;zki trietylocyny z wyj&scaron;tkiem tych, które wymieniono w innym miejscu ( 0,5% <lub= c < 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

T+; R26/27/28

050-006-00-2

bromek trietylocyny (c >lub= 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

2767-54-6

T+; R26/27/28

050-006-00-2

bromek trietylocyny (0,5% <lub= c < 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

2767-54-6

T+; R26/27/28

050-006-00-2

wodorotlenek trietylocyny (c >lub= 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

994-32-1

T+; R26/27/28

050-006-00-2

wodorotlenek trietylocyny (0,5% <lub= c < 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

994-32-1

T+; R26/27/28

050-006-00-2

wodorek trietylocyny (c >lub= 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

997-50-2

T+; R26/27/28

050-006-00-2

wodorek trietylocyny (0,5% <lub= c < 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

997-50-2

T+; R26/27/28

050-006-00-2

zwi&scaron;zki trietylocyny z wyj&scaron;tkiem tych, które wymieniono w innym miejscu (0,1% <lub= c < 0,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

T; R23/24/25

050-006-00-2

wodorotlenek trietylocyny (0,1% <lub= c < 0,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

994-32-1

T; R23/24/25

050-006-00-2

wodorek trietylocyny (0,1% <lub= c < 0,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

997-50-2

T; R23/24/25

050-006-00-2

bromek trietylocyny (0,1% <lub= c < 0,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

2767-54-6

T; R23/24/25

050-007-00-8

zwi&scaron;zki tripropylocyny z wyj&scaron;tkiem tych, które wymieniono w innym miejscu (substancja czysta)

T; R23/24/25 ! N; R50-53

050-007-00-8

zwi&scaron;zki tripropylocyny z wyj&scaron;tkiem tych, które wymieniono w innym miejscu (c >lub= 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

T; R23/24/25

050-007-00-8

zwi&scaron;zki tripropylocyny z wyj&scaron;tkiem tych, które wymieniono w innym miejscu (0,5% <lub= c < 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

T; R23/24/25

050-008-00-3

octan tributylocyny (substancja czysta)

55-36-0

T; R25-48/23/25 ! N; R50-53

Xn; R21 ! Xi; R36/38

050-008-00-3

octan tributylocyny (c >lub= 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

55-36-0

T; R25-48/23/25

Xn; R21 ! Xi; R36/38

050-008-00-3

octan tributylocyny (1% <lub= c < 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

55-36-0

T; R25-48/23/25

Xn; R21 ! Xi; R36/38

050-008-00-3

tlenek tributylocyny; TBTO (substancja czysta)

56-35-9

T; R25-48/23/25 ! N; R50-53

Xn; R21 ! Xi; R36/38

050-008-00-3

tlenek tributylocyny; TBTO (c >lub= 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

56-35-9

T; R25-48/23/25

Xn; R21 ! Xi; R36/38

050-008-00-3

tlenek tributylocyny; TBTO (1% <lub= c < 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

56-35-9

T; R25-48/23/25

Xn; R21 ! Xi; R36/38

050-008-00-3

chlorek tributylocyny (substancja czysta)

1461-22-9

T; R25-48/23/25 ! N; R50-53

Xn; R21 ! Xi; R36/38

050-008-00-3

chlorek tributylocyny (c >lub= 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

1461-22-9

T; R25-48/23/25

Xn; R21 ! Xi; R36/38

050-008-00-3

chlorek tributylocyny (1% <lub= c < 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

1461-22-9

T; R25-48/23/25

Xn; R21 ! Xi; R36/38

050-008-00-3

chlorek tributylocyny (substancja czysta)

1461-22-9

T; R25-48/23/25 ! N; R50-53

Xn; R21 ! Xi; R36/38

050-008-00-3

chlorek tributylocyny (c >lub= 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

1461-22-9

T; R25-48/23/25

Xn; R21 ! Xi; R36/38

050-008-00-3

chlorek tributylocyny (1% <lub= c < 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

1461-22-9

T; R25-48/23/25

Xn; R21 ! Xi; R36/38

050-008-00-3

wodorek tributylocyny (substancja czysta)

688-73-3

T; R25-48/23/25 ! N; R50-53

Xn; R21 ! Xi; R36/38

050-008-00-3

wodorek tributylocyny (c >lub= 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

688-73-3

T; R25-48/23/25

Xn; R21 ! Xi; R36/38

050-008-00-3

wodorek tributylocyny (1% <lub= c < 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

688-73-3

T; R25-48/23/25

Xn; R21 ! Xi; R36/38

050-008-00-3

zwi&scaron;zki tributylocyny (substancja czysta)

T; R25-48/23/25 ! N; R50-53

Xn; R21 ! Xi; R36/38

050-008-00-3

zwi&scaron;zki tributylocyny (c >lub= 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

T; R25-48/23/25

Xn; R21 ! Xi; R36/38

050-008-00-3

zwi&scaron;zki tributylocyny (1% <lub= c < 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

T; R25-48/23/25

Xn; R21 ! Xi; R36/38

050-008-00-3

tributylometoksycyna (substancja czysta)

1067-52-3

T; R25-48/23/25 ! N; R50-53

Xn; R21 ! Xi; R36/38

050-008-00-3

tributylometoksycyna (c >lub= 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

1067-52-3

T; R25-48/23/25

Xn; R21 ! Xi; R36/38

050-008-00-3

tributylometoksycyna (1% <lub= c < 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

1067-52-3

T; R25-48/23/25

Xn; R21 ! Xi; R36/38

050-008-00-3

tributylohydroksycyna (substancja czysta)

1067-97-6

T; R25-48/23/25 ! N; R50-53

Xn; R21 ! Xi; R36/38

050-008-00-3

tributylohydroksycyna (c >lub= 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

1067-97-6

T; R25-48/23/25

Xn; R21 ! Xi; R36/38

050-008-00-3

tributylohydroksycyna (1% <lub= c < 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

1067-97-6

T; R25-48/23/25

Xn; R21 ! Xi; R36/38

050-008-00-3

fosforan tribytylocyny (substancja czysta)

13435-05-7

T; R25-48/23/25 ! N; R50-53

Xn; R21 ! Xi; R36/38

050-008-00-3

fosforan tribytylocyny (c >lub= 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

13435-05-7

T; R25-48/23/25

Xn; R21 ! Xi; R36/38

050-008-00-3

fosforan tribytylocyny (1% <lub= c < 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

13435-05-7

T; R25-48/23/25

Xn; R21 ! Xi; R36/38

050-008-00-3

tributylometylocyna (substancja czysta)

1528-01-4

T; R25-48/23/25 ! N; R50-53

Xn; R21 ! Xi; R36/38

050-008-00-3

tributylometylocyna (c >lub= 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

1528-01-4

T; R25-48/23/25

Xn; R21 ! Xi; R36/38

050-008-00-3

tributylometylocyna (1% <lub= c < 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

1528-01-4

T; R25-48/23/25

Xn; R21 ! Xi; R36/38

050-008-00-3

metakrylan tributylocyny (substancja czysta)

2155-70-6

T; R25-48/23/25 ! N; R50-53

Xn; R21 ! Xi; R36/38

050-008-00-3

metakrylan tributylocyny (c >lub= 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

2155-70-6

T; R25-48/23/25

Xn; R21 ! Xi; R36/38

050-008-00-3

metakrylan tributylocyny (1% <lub= c < 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

2155-70-6

T; R25-48/23/25

Xn; R21 ! Xi; R36/38

050-008-00-3

nonylofenoan tributylocyna (substancja czysta)

24291-39-2

T; R25-48/23/25 ! N; R50-53

Xn; R21 ! Xi; R36/38

050-008-00-3

nonylofenoan tributylocyna (c >lub= 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

24291-39-2

T; R25-48/23/25

Xn; R21 ! Xi; R36/38

050-008-00-3

nonylofenoan tributylocyna (1% <lub= c < 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

24291-39-2

T; R25-48/23/25

Xn; R21 ! Xi; R36/38

050-008-00-3

tributylo-2-propenylocyna (substancja czysta)

24850-33-7

T; R25-48/23/25 ! N; R50-53

Xn; R21 ! Xi; R36/38

050-008-00-3

tributylo-2-propenylocyna (c >lub= 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

24850-33-7

T; R25-48/23/25

Xn; R21 ! Xi; R36/38

050-008-00-3

tributylo-2-propenylocyna (1% <lub= c < 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

24850-33-7

T; R25-48/23/25

Xn; R21 ! Xi; R36/38

050-008-00-3

tioglikolan izooktylo tributylocyny (substancja czysta)

30402-09-6

T; R25-48/23/25 ! N; R50-53

Xn; R21 ! Xi; R36/38

050-008-00-3

tioglikolan izooktylo tributylocyny (c >lub= 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

30402-09-6

T; R25-48/23/25

Xn; R21 ! Xi; R36/38

050-008-00-3

tioglikolan izooktylo tributylocyny (1% <lub= c < 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

30402-09-6

T; R25-48/23/25

Xn; R21 ! Xi; R36/38

050-008-00-3

tributylofenoksycyna (substancja czysta)

3587-18-6

T; R25-48/23/25 ! N; R50-53

Xn; R21 ! Xi; R36/38

050-008-00-3

tributylofenoksycyna (c >lub= 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

3587-18-6

T; R25-48/23/25

Xn; R21 ! Xi; R36/38

050-008-00-3

tributylofenoksycyna (1% <lub= c < 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

3587-18-6

T; R25-48/23/25

Xn; R21 ! Xi; R36/38

050-008-00-3

tributylo-2,4-cyklopentadien-1-ylcyny (substancja czysta)

3912-86-5

T; R25-48/23/25 ! N; R50-53

Xn; R21 ! Xi; R36/38

050-008-00-3

tributylo-2,4-cyklopentadien-1-ylcyny (c >lub= 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

3912-86-5

T; R25-48/23/25

Xn; R21 ! Xi; R36/38

050-008-00-3

tributylo-2,4-cyklopentadien-1-ylcyny (1% <lub= c < 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

3912-86-5

T; R25-48/23/25

Xn; R21 ! Xi; R36/38

050-008-00-3

benzoesan tributylocyny (substancja czysta)

4342-36-3

T; R25-48/23/25 ! N; R50-53

Xn; R21 ! Xi; R36/38

050-008-00-3

benzoesan tributylocyny (c >lub= 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

4342-36-3

T; R25-48/23/25

Xn; R21 ! Xi; R36/38

050-008-00-3

benzoesan tributylocyny (1% <lub= c < 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

4342-36-3

T; R25-48/23/25

Xn; R21 ! Xi; R36/38

050-008-00-3

ftalan tributylocyny (substancja czysta)

4782-29-0

T; R25-48/23/25 ! N; R50-53

Xn; R21 ! Xi; R36/38

050-008-00-3

ftalan tributylocyny (c >lub= 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

4782-29-0

T; R25-48/23/25

Xn; R21 ! Xi; R36/38

050-008-00-3

ftalan tributylocyny (1% <lub= c < 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

4782-29-0

T; R25-48/23/25

Xn; R21 ! Xi; R36/38

050-008-00-3

tributyloetenylocyna (substancja czysta)

7486-35-3

T; R25-48/23/25 ! N; R50-53

Xn; R21 ! Xi; R36/38

050-008-00-3

tributyloetenylocyna (c >lub= 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

7486-35-3

T; R25-48/23/25

Xn; R21 ! Xi; R36/38

050-008-00-3

tributyloetenylocyna (1% <lub= c < 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

7486-35-3

T; R25-48/23/25

Xn; R21 ! Xi; R36/38

050-008-00-3

naftenian tributylocyny (substancja czysta)

85409-17-2

T; R25-48/23/25 ! N; R50-53

Xn; R21 ! Xi; R36/38

050-008-00-3

naftenian tributylocyny (c >lub= 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

85409-17-2

T; R25-48/23/25

Xn; R21 ! Xi; R36/38

050-008-00-3

naftenian tributylocyny (1% <lub= c < 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

85409-17-2

T; R25-48/23/25

Xn; R21 ! Xi; R36/38

050-009-00-9

fluorotripentylostannan

20153-49-5

N; R50-53

Xn; R20/21/22

050-009-00-9

heksapentylodistannoksan

25637-27-8

N; R50-53

Xn; R20/21/22

050-010-00-4

fluorotriheksylostannan

20153-50-8

N; R50-53

Xn; R20/21/22

050-011-00-X

fluorek trifenylocyny (substancja czysta)

379-52-2

T; R23/24/25 ! N; R50-53

050-011-00-X

fluorek trifenylocyny (c >lub= 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

379-52-2

T; R23/24/25

050-011-00-X

fluorek trifenylocyny (1% <lub= c < 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

379-52-2

T; R23/24/25

050-011-00-X

wodorek trifenylocyny (substancja czysta)

892-20-6

T; R23/24/25 ! N; R50-53

050-011-00-X

wodorek trifenylocyny (c >lub= 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

892-20-6

T; R23/24/25

050-011-00-X

wodorek trifenylocyny (1% <lub= c < 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

892-20-6

T; R23/24/25

050-011-00-X

zwi&scaron;zki trifenylocyny z wyj&scaron;tkiem tych, które wymieniono w innym miejscu (czysta substancja)

T; R23/24/25 ! N; R50-53

050-011-00-X

zwi&scaron;zki trifenylocyny z wyj&scaron;tkiem tych, które wymieniono w innym miejscu (c >lub= 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

T; R23/24/25

050-011-00-X

zwi&scaron;zki trifenylocyny z wyj&scaron;tkiem tych, które wymieniono w innym miejscu (1% <lub= c < 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

T; R23/24/25

050-011-00-X

trifenylo-2-propenylocyna (substancja czysta)

76-63-1

T; R23/24/25 ! N; R50-53

050-011-00-X

trifenylo-2-propenylocyna (c >lub= 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

76-63-1

T; R23/24/25

050-011-00-X

trifenylo-2-propenylocyna (1% <lub= c < 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

76-63-1

T; R23/24/25

050-012-00-5

tetracykloheksylostannan

1449-55-4

N; R50-53

Xn; R20/21/22

050-012-00-5

chlorotricykloheksylostannan

3091-32-5

N; R50-53

Xn; R20/21/22

050-012-00-5

butylotricykloheksylostannan

7067-44-9

N; R50-53

Xn; R20/21/22

050-017-00-2

fenbutacyny tlenek (PN); tlenek bis[tris(2-fenylo-2-metylopropylo)cyny]

13356-08-6

T+; R26 ! N; R50-53

Xi; R36/38 

050-019-00-3

azocyklocyna (PN); tricykloheksylo-1H-1,2,4-triazol-1-ilocyna; 1-(tricykloheksylostannylo)-1H-1,2,4-triazol

41083-11-8

T+; R26 ! T; R25 ! N; R50-53

Xi; R37/38-41

051-001-00-8

chlorek antymonu(III); trichlorek antymonu; chlorek antymonawy

10025-91-9

N; R51-53

C; R34

051-002-00-3

chlorek antymonu(V); pentachlorek antymonu; chlorek antymonowy

7647-18-9

N; R51-53

C; R34

051-003-00-9

bis(heksafluoroantymonian) siarczku bis[4-(didifenylosulfonio)fenylu]

89452-37-9

N; R51-53

Xn; R20/22

051-003-00-9

antymonek cynku

12039-35-9

N; R51-53

Xn; R20/22

051-003-00-9

antymonek chromu

12053-12-2

N; R51-53

Xn; R20/22

051-003-00-9

antymonek magnezu (Mg3Sb2)

12057-75-9

N; R51-53

Xn; R20/22

051-003-00-9

antymonek sodu (Na3Sb)

12058-86-5

N; R51-53

Xn; R20/22

051-003-00-9

antymonek ołowiu

12266-38-5

N; R51-53

Xn; R20/22

051-003-00-9

kwas antymonu (V), sole potasu; antymonian potasu

1333-78-4

N; R51-53

Xn; R20/22

051-003-00-9

kwas antymonu (V), sole sodu; antymonian sodu

15432-85-6

N; R51-53

Xn; R20/22

051-003-00-9

kwas antymonu (V), sole trisodu; antymonian trisodu

15593-75-6

N; R51-53

Xn; R20/22

051-003-00-9

kwas antymonu (V) (H4Sb2O7), sole potasu

16210-51-8

N; R51-53

Xn; R20/22

051-003-00-9

kwas siarkowy, sole antymonu (3+) (3:2)

7446-32-4

N; R51-53

Xn; R20/22

051-003-00-9

zwi&scaron;zki antymonu z wyj&scaron;tkiem: tetratlenku (Sb2O4), pentatlenku (Sb2O5), trisiarczku (Sb2S3), pentasiarczku (Sb2S5) i zwi&scaron;zków wymienionych w innych miejscach

-

N; R51-53

Xn; R20/22

051-004-00-4

fluorek antymonu(III); trifluorek antymonu; fluorek antymonawy

7783-56-4

T; R23/24/25 ! N; R51-53

051-006-00-5

heksafluoroantymonian  difenylo-(4-fenylotiofenylo)sulfonium

71449-78-0

N; R50-53

R43

053-001-00-3

jod

7553-56-2

N; R50 

Xn; R20/21

056-001-00-1

nadtlenek baru(II)

1304-29-6

O; R8

Xn; R20/22

056-004-00-8

chlorek baru; dichlorek baru

10361-37-2

T; R25

Xn; R20

076-001-00-5

tlenek osmu(VIII); tetratlenek osmu

20816-12-0

T+; R26/27/28

C; R34

078-001-00-0

tetrachloroplatynian (IV) dirubidu

13820-56-9

T; R25

Xi; R41 ! R42/43

078-001-00-0

tetrachloroplatyniany(II), z wyj&scaron;tkiem wymienionych w innym miejscu

-

T; R25

Xi; R41 ! R42/43

078-002-00-6

tetrachloroplatynian(II) diamonium

13820-41-2

T; R25

Xi; R38-41 ! R42/43

078-003-00-1

tetrachloroplatynian(II) disodu

10026-00-3

T; R25

Xi; R38-41 ! R42/43

078-004-00-7

tetrachloroplatynian(II) dipotasu

10025-99-7

T; R25

Xi; R38-41 ! R42/43

078-005-00-2

tetrachloroplatynian (IV) dicezu

16902-25-3

T; R25

Xi; R41 ! R42/43

078-005-00-2

heksachloroplatynian bis(trimetylobenzyloamonowy)

41909-89-1

T; R25

Xi; R41 ! R42/43

078-005-00-2

heksachloroplatyniany(IV), z wyj&scaron;tkiem wymienionych w innym miejscu

-

T; R25

Xi; R41 ! R42/43

078-006-00-8

heksachloroplatynian(IV) disodu

16923-58-3

T; R25

Xi; R41 ! R42/43

078-007-00-3

heksachloroplatynian(IV) dipotasu

16921-30-5

T; R25

Xi; R41 ! R42/43

078-008-00-9

heksachloroplatynian(IV) diamonium

16919-58-7

T; R25

Xi; R41 ! R42/43

078-009-00-4

kwas heksachloroplatynowy(IV)

16941-12-1

T; R25

C; R34 ! R42/43

080-001-00-0

rtęć

7439-97-6

T; R23 ! N; R50-53

R33

080-002-00-6

siarczan rtęci (1:1) (substancja czysta)

7783-35-9

T+; R26/27/28 ! N; R50-53

R33

080-002-00-6

siarczan rtęci (1:1) (c >lub= 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

7783-35-9

T+; R26/27/28

R33

080-002-00-6

siarczan rtęci (1:1) (2% <lub= c < 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

7783-35-9

T+; R26/27/28

R33

080-002-00-6

zwi&scaron;zki nieorganiczne rtęci z wyj&scaron;tkiem siarczku rtęci(II) i zwi&scaron;zków wymienionych w innym miejscu (substancja czysta)

T+; R26/27/28 ! N; R50-53

R33

080-002-00-6

zwi&scaron;zki nieorganiczne rtęci z wyj&scaron;tkiem siarczku rtęci(II) i zwi&scaron;zków wymienionych w innym miejscu (c >lub= 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

T+; R26/27/28

R33

080-002-00-6

zwi&scaron;zki nieorganiczne rtęci z wyj&scaron;tkiem siarczku rtęci(II) i zwi&scaron;zków wymienionych w innym miejscu (2% <lub= c < 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

T+; R26/27/28

R33

080-002-00-6

zwi&scaron;zki nieorganiczne rtęci z wyj&scaron;tkiem siarczku rtęci(II) i zwi&scaron;zków wymienionych w innym miejscu (0,5% <lub= c < 2%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

T; R23/24/25

R33

080-002-00-6

siarczan rtęci (1:1) (0,5% <lub= c < 2%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

7783-35-9

T; R23/24/25

R33

080-003-00-1

chlorek rtęci(I); dichlorek dirtęci; kalomel; chlorek rtęciawy

10112-91-1

N; R50-53

Xn; R22 ! Xi; R36/37/38

080-004-00-7

zwi&scaron;zki organiczne rtęci z wyj&scaron;tkiem zwi&scaron;zków wymienionych w innym miejscu (substancja czysta)

T+; R26/27/28 ! N; R50-53

R33

080-004-00-7

trimerosal; (2-etylotiortęcio)benzoesan sodu (substancja czysta)

54-64-8

T+; R26/27/28 ! N; R50-53

R33

080-004-00-7

neodekan fenylortęci (substancja czysta)

26545-49-3

T+; R26/27/28 ! N; R50-53

R33

080-004-00-7

neodekan fenylortęci (c >lub= 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

26545-49-3

T+; R26/27/28

R33

080-004-00-7

neodekan fenylortęci (1% <lub= c < 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

26545-49-3

T+; R26/27/28

R33

080-004-00-7

bis(4-metylofenylo)rtęć (substancja czysta)

537-64-4

T+; R26/27/28 ! N; R50-53

R33

080-004-00-7

bis(2-metylofenylo)rtęć (substancja czysta)

616-99-9

T+; R26/27/28 ! N; R50-53

R33

080-004-00-7

trimerosal, (2-etylotiortęcio)benzoesan sodu (c >lub= 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

54-64-8

T+; R26/27/28

R33

080-004-00-7

trimerosal, (2-etylotiortęcio)benzoesan sodu (1% <lub= c < 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

54-64-8

T+; R26/27/28

R33

080-004-00-7

zwi&scaron;zki organiczne rtęci z wyj&scaron;tkiem zwi&scaron;zków wymienionych w innym miejscu (c >lub= 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

T+; R26/27/28

R33

080-004-00-7

zwi&scaron;zki organiczne rtęci z wyj&scaron;tkiem zwi&scaron;zków wymienionych w innym miejscu (1% <lub= c < 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

T+; R26/27/28

R33

080-004-00-7

bis(4-metylofenylo)rtęć (c >lub= 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

537-64-4

T+; R26/27/28

R33

080-004-00-7

bis(4-metylofenylo)rtęć (1% <lub= c < 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

537-64-4

T+; R26/27/28

R33

080-004-00-7

bis(2-metylofenylo)rtęć (c >lub= 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

616-99-9

T+; R26/27/28

R33

080-004-00-7

bis(2-metylofenylo)rtęć (1% <lub= c < 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

616-99-9

T+; R26/27/28

R33

080-004-00-7

dibutylortęć (substancja czysta)

629-35-6

T+; R26/27/28 ! N; R50-53

R33

080-004-00-7

dibutylortęć (c >lub= 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

629-35-6

T+; R26/27/28

R33

080-004-00-7

dibutylortęć (1% <lub= c < 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

629-35-6

T+; R26/27/28

R33

080-004-00-7

zwi&scaron;zki organiczne rtęci z wyj&scaron;tkiem zwi&scaron;zków wymienionych w innym miejscu (0,5% <lub= c < 1%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

T; R23/24/25

R33

080-004-00-7

trimerosal; (2-etylotiortęcio)benzoesan sodu (0,5% <lub= c < 1%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

54-64-8

T; R23/24/25

R33

080-004-00-7

neodekan fenylortęci (0,5% <lub= c < 1%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

26545-49-3

T; R23/24/25

R33

080-004-00-7

bis(4-metylofenylo)rtęć (0,5% <lub= c < 1%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

537-64-4

T; R23/24/25

R33

080-004-00-7

bis(2-metylofenylo)rtęć (0,5% <lub= c < 1%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

616-99-9

T; R23/24/25

R33

080-004-00-7

dibutylortęć (0,5% <lub= c < 1%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

629-35-6

T; R23/24/25

R33

080-005-00-2

piorunian rtęci(II); fulminian rtęci(II)

628-86-4

E; R3 ! T; R23/24/25 ! N; R50-53

R33

080-006-00-8

dicyjanek tlenek rtęci(II); dicyjanek tlenek dirtęci; tlenocyjanek rtęci

1335-31-5

E; R3 ! T; R23/24/25 ! N; R50-53

R33

080-007-00-3

dimetylortęć (substancja czysta)

593-74-8

T+; R26/27/28 ! N; R50-53

R33

080-007-00-3

dimetylortęć (c >lub= 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

593-74-8

T+; R26/27/28

R33

080-007-00-3

dimetylortęć (0,5% <lub= c < 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

593-74-8

T+; R26/27/28

R33

080-007-00-3

dietylortęć (substancja czysta)

627-44-1

T+; R26/27/28 ! N; R50-53

R33

080-007-00-3

dibutylortęć (substancja czysta)

629-35-6

T+; R26/27/28 ! N; R50-53

R33

080-007-00-3

dibutylortęć (c >lub= 1%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

629-35-6

T+; R26/27/28 ! N; R50-53

R33

080-007-00-3

dietylortęć (c >lub= 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

627-44-1

T+; R26/27/28

R33

080-007-00-3

dietylortęć (0,5% <lub= c < 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

627-44-1

T+; R26/27/28

R33

080-007-00-3

dietylortęć (0,1% <lub= c < 0,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

627-44-1

T; R23/24/25

R33

080-007-00-3

dimetylortęć (0,1% <lub= c < 0,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

593-74-8

T; R23/24/25

R33

080-008-00-9

azotan(V) fenylortęci(II) 

55-68-5

T; R25-48/24/25 ! N; R50-53

C; R34

080-008-00-9

wodorotlenek fenylortęci(II)

100-57-2

T; R25-48/24/25 ! N; R50-53

C; R34

080-008-00-9

zasadowy azotan fenylortęci; azotan(V) wodorotlenek fenylortęci(II)

02.05.8003

T; R25-48/24/25 ! N; R50-53

C; R34

080-009-00-4

chlorek (2-metoksyetylo)rtęci(II)

123-88-6

T; R25-48/25 ! N; R50-53

C; R34

080-010-00-X

chlorek rtęci(II); dichlorek rtęci; chlorek rtęciowy; sublimat

7487-94-7

T+; R28 ! T; R48/24/25 ! N; R50-53

C; R34

080-011-00-5

octan fenylortęci(II)

62-38-4

T; R25-48/24/25 ! N; R50-53

C; R34

081-001-00-3

tal

7440-28-0

T+; R26/28

R33

081-002-00-9

zwi&scaron;zki talu z wyj&scaron;tkiem wymienionych w innym miejscu

-

T+; R26/28 ! N; R51-53

R33

081-002-00-9

tlenek talu (TlO2)

1314-12-1

T+; R26/28 ! N; R51-53

R33

081-002-00-9

tlenek talu (Tl2O3)

1314-32-5

T+; R26/28 ! N; R51-53

R33

081-002-00-9

chlorek talu (TlCl3)

13453-32-2

T+; R26/28 ! N; R51-53

R33

081-002-00-9

chlorek talu (TlCl)

7791-12-0

T+; R26/28 ! N; R51-53

R33

081-003-00-4

siarczan(VI) talu(I); siarczan(VI) ditalu; siarczan talawy

7446-18-6

T+; R28 ! T; R48/25 ! N; R51-53

Xi; R38

082-001-00-6

ditlenek ołowiu (PbO2)

1309-60-0

N; R50-53

Repro. Kat. 1; R61! Repro. Kat. 3; R62 ! Xn; R20/22 ! R33&rdquo;

082-001-00-6

monotlenek ołowiu  (PbO)

1317-36-8

N; R50-53

Repro. Kat. 1; R61! Repro. Kat. 3; R62 ! Xn; R20/22 ! R33&rdquo;

082-001-00-6

stearynian ołowiu (2+); distearynian ołowiu (C18H36O2 1/2Pb)

1072-35-1

N; R50-53

Repro. Kat. 1; R61! Repro. Kat. 3; R62 ! Xn; R20/22 ! R33&rdquo;

082-001-00-6

krzemian ołowiu

11120-22-2

N; R50-53

Repro. Kat. 1; R61! Repro. Kat. 3; R62 ! Xn; R20/22 ! R33&rdquo;

082-001-00-6

dwuzasadowy (orto)fosforan(III) ołowiu (Pb3O2(HPO3))

12141-20-7

N; R50-53

Repro. Kat. 1; R61! Repro. Kat. 3; R62 ! Xn; R20/22 ! R33&rdquo;

082-001-00-6

trójzasadowy siarczan(VI) tritlenku tetraołowiu (Pb4O3(SO4))

12202-17-4

N; R50-53

Repro. Kat. 1; R61! Repro. Kat. 3; R62 ! Xn; R20/22 ! R33&rdquo;

082-001-00-6

tlenek ołowiu (Pb3O4)

1314-41-6

N; R50-53

Repro. Kat. 1; R61! Repro. Kat. 3; R62 ! Xn; R20/22 ! R33&rdquo;

082-001-00-6

półwodzian wodoro(orto)fosforanu(III) ołowiu  (Pb3O2(HPO3) 1/2H2O)

1344-40-7

N; R50-53

Repro. Kat. 1; R61! Repro. Kat. 3; R62 ! Xn; R20/22 ! R33&rdquo;

082-001-00-6

naftenian ołowiu (C7H12O2 xPb)

50825-29-1

N; R50-53

Repro. Kat. 1; R61! Repro. Kat. 3; R62 ! Xn; R20/22 ! R33&rdquo;

082-001-00-6

dwuzasadowy stearynian ołowiu (C36H70O6Pb2)

56189-09-4

N; R50-53

Repro. Kat. 1; R61! Repro. Kat. 3; R62 ! Xn; R20/22 ! R33&rdquo;

082-001-00-6

kwas 2-dimasłowy, sle ołowiu(2+)

71686-03-8

N; R50-53

Repro. Kat. 1; R61! Repro. Kat. 3; R62 ! Xn; R20/22 ! R33&rdquo;

082-001-00-6

stearynian ołowiu (C18H36O2 xPb)

7428-48-0

N; R50-53

Repro. Kat. 1; R61! Repro. Kat. 3; R62 ! Xn; R20/22 ! R33&rdquo;

082-001-00-6

siarczan ołowiu (PbSO4)

7446-14-2

N; R50-53

Repro. Kat. 1; R61! Repro. Kat. 3; R62 ! Xn; R20/22 ! R33&rdquo;

082-001-00-6

kwas 2-dimasłowy, sle ołowiu(2+), zasadowe

90268-59-0

N; R50-53

Repro. Kat. 1; R61! Repro. Kat. 3; R62 ! Xn; R20/22 ! R33&rdquo;

082-001-00-6

zwi&scaron;zki ołowiu z wyj&scaron;tkiem wymienionych w innych miejscach

-

N; R50-53

Repro. Kat. 1; R61! Repro. Kat. 3; R62 ! Xn; R20/22 ! R33&rdquo;

082-002-00-1

tetraetyloołów i tetrametyloołów - mieszanina (c >lub= 5%, c-klasyfikacja dotyczy tylko toksyczno&oelig;ci)

68610-17-3

T+; R26/27/28

Repro. Kat. 1; R61! Repro. Kat. 3; R62 ! R33&rdquo;

082-002-00-1

tetraetyloołów i tetrametyloołów - mieszanina (2,5% <lub= c < 5%, c-klasyfikacja dotyczy tylko toksyczno&oelig;ci)

68610-17-3

T+; R26/27/28

Repro. Kat. 1; R61 ! R33&rdquo;

082-002-00-1

tetraetyloołów i tetrametyloołów - mieszanina (0,5% <lub= c < 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy tylko toksyczno&oelig;ci)

68610-17-3

T+; R26/27/28

Repro. Kat. 1; R61 ! R33&rdquo;

082-002-00-1

tetraetyloołów i tetrametyloołów - mieszanina (0,1% <lub= c < 0,5%, c-klasyfikacja dotyczy tylko toksyczno&oelig;ci)

68610-17-3

T; R23/24/25

Repro. Kat. 1; R61 ! R33&rdquo;

082-002-00-1

tetra(sek-butylo)ołów (substancja czysta)

65151-08-8

T+; R26/27/28 ! N; R50-53

Repro. Kat. 1; R61! Repro. Kat. 3; R62 ! R33&rdquo;

082-002-00-1

tetra(sek-butylo)ołów (c >lub= 5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

65151-08-8

T+; R26/27/28

Repro. Kat. 1; R61! Repro. Kat. 3; R62 ! R33&rdquo;

082-002-00-1

tetra(sek-butylo)ołów (2,5% <lub= c < 5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

65151-08-8

T+; R26/27/28

Repro. Kat. 1; R61 ! R33&rdquo;

082-002-00-1

tetra(sek-butylo)ołów (0,5% <lub= c < 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

65151-08-8

T+; R26/27/28

Repro. Kat. 1; R61 ! R33&rdquo;

082-002-00-1

tetraetyloołów (substancja czysta)

78-00-2

T+; R26/27/28 ! N; R50-53

Repro. Kat. 1; R61! Repro. Kat. 3; R62 ! R33&rdquo;

082-002-00-1

tetraetyloołów (c >lub= 5%, c-klasyfikacja dotyczy tylko toksyczno&oelig;ci)

78-00-2

T+; R26/27/28

Repro. Kat. 1; R61! Repro. Kat. 3; R62 ! R33&rdquo;

082-002-00-1

tetraetyloołów (2,5% <lub= c < 5%, c-klasyfikacja dotyczy tylko toksyczno&oelig;ci)

78-00-2

T+; R26/27/28

Repro. Kat. 1; R61 ! R33&rdquo;

082-002-00-1

tetraetyloołów (0,5% <lub= c < 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy tylko toksyczno&oelig;ci)

78-00-2

T+; R26/27/28

Repro. Kat. 1; R61 ! R33&rdquo;

082-002-00-1

tetraetyloołów (0,1% <lub= c < 0,5%, c-klasyfikacja dotyczy tylko toksyczno&oelig;ci)

78-00-2

T; R23/24/25

Repro. Kat. 1; R61 ! R33&rdquo;

082-002-00-1

tetrametyloołów (substancja czysta)

75-74-1

T+; R26/27/28 ! N; R50-53

Repro. Kat. 1; R61! Repro. Kat. 3; R62 ! R33&rdquo;

082-002-00-1

tetrametyloołów (c >lub= 5%, c-klasyfikacja dotyczy tylko toksyczno&oelig;ci)

75-74-1

T+; R26/27/28

Repro. Kat. 1; R61! Repro. Kat. 3; R62 ! R33&rdquo;

082-002-00-1

tetrametyloołów (2,5% <lub= c < 5%, c-klasyfikacja dotyczy tylko toksyczno&oelig;ci)

75-74-1

T+; R26/27/28

Repro. Kat. 1; R61 ! R33&rdquo;

082-002-00-1

tetrametyloołów (0,5% <lub= c < 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy tylko toksyczno&oelig;ci)

75-74-1

T+; R26/27/28

Repro. Kat. 1; R61 ! R33&rdquo;

082-002-00-1

tetrametyloołów (0,1% <lub= c < 0,5%, c-klasyfikacja dotyczy tylko toksyczno&oelig;ci)

75-74-1

T; R23/24/25

Repro. Kat. 1; R61 ! R33&rdquo;

082-002-00-1

ołowiu alkilowe pochodne, gdzie liczba atomów węgla (n) w grupie alkilowej CnH2n+1 wynosi od 1 do 5  (substancja czysta)

T+; R26/27/28 ! N; R50-53

Repro. Kat. 1; R61! Repro. Kat. 3; R62 ! R33&rdquo;

082-002-00-1

ołowiu alkilowe pochodne, gdzie liczba atomów węgla (n) w grupie alkilowej CnH2n+1 wynosi od 1 do 5  (c >lub= 5%, c-klasyfikacja dotyczy tylko toksyczno&oelig;ci)

T+; R26/27/28

Repro. Kat. 1; R61! Repro. Kat. 3; R62 ! R33&rdquo;

082-002-00-1

ołowiu alkilowe pochodne, gdzie liczba atomów węgla (n) w grupie alkilowej CnH2n+1 wynosi od 1 do 5 (2,5% <lub= c < 5%, c-klasyfikacja dotyczy tylko toksyczno&oelig;ci)

T+; R26/27/28

Repro. Kat. 1; R61 ! R33&rdquo;

082-002-00-1

ołowiu alkilowe pochodne, gdzie liczba atomów węgla (n) w grupie alkilowej CnH2n+1 wynosi od 1 do 5 (0,5% <lub= c < 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy tylko toksyczno&oelig;ci)

T+; R26/27/28

Repro. Kat. 1; R61 ! R33&rdquo;

082-002-00-1

ołowiu alkilowe pochodne, gdzie liczba atomów węgla (n) w grupie alkilowej CnH2n+1 wynosi od 1 do 5 (0,1% <lub= c < 0,5%, c-klasyfikacja dotyczy tylko toksyczno&oelig;ci)

T; R23/24/25

Repro. Kat. 1; R61 ! R33&rdquo;

082-002-00-1

tetraizopropyloołów (substancja czysta)

14846-40-3

T+; R26/27/28 ! N; R50-53

Repro. Kat. 1; R61! Repro. Kat. 3; R62 ! R33&rdquo;

082-002-00-1

tetraizopropyloołów (c >lub= 5%, c-klasyfikacja dotyczy tylko toksyczno&oelig;ci)

14846-40-3

T+; R26/27/28

Repro. Kat. 1; R61! Repro. Kat. 3; R62 ! R33&rdquo;

082-002-00-1

tetraizopropyloołów (2,5% <lub= c < 5%, c-klasyfikacja dotyczy tylko toksyczno&oelig;ci)

14846-40-3

T+; R26/27/28

Repro. Kat. 1; R61 ! R33&rdquo;

082-002-00-1

tetraizopropyloołów (0,5% <lub= c < 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy tylko toksyczno&oelig;ci)

14846-40-3

T+; R26/27/28

Repro. Kat. 1; R61 ! R33&rdquo;

082-002-00-1

tetraizopropyloołów (0,1% <lub= c < 0,5%, c-klasyfikacja dotyczy tylko toksyczno&oelig;ci)

14846-40-3

T; R23/24/25

Repro. Kat. 1; R61 ! R33&rdquo;

082-002-00-1

etylotrimetyloołów  (substancja czysta)

1762-26-1

T+; R26/27/28 ! N; R50-53

Repro. Kat. 1; R61! Repro. Kat. 3; R62 ! R33&rdquo;

082-002-00-1

etylotrimetyloołów (c >lub= 5%, c-klasyfikacja dotyczy tylko toksyczno&oelig;ci)

1762-26-1

T+; R26/27/28

Repro. Kat. 1; R61! Repro. Kat. 3; R62 ! R33&rdquo;

082-002-00-1

etylotrimetyloołów (2,5% <lub= c < 5%, c-klasyfikacja dotyczy tylko toksyczno&oelig;ci)

1762-26-1

T+; R26/27/28

Repro. Kat. 1; R61 ! R33&rdquo;

082-002-00-1

etylotrimetyloołów (0,5% <lub= c < 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy tylko toksyczno&oelig;ci)

1762-26-1

T+; R26/27/28

Repro. Kat. 1; R61 ! R33&rdquo;

082-002-00-1

etylotrimetyloołów (0,1% <lub= c < 0,5%, c-klasyfikacja dotyczy tylko toksyczno&oelig;ci)

1762-26-1

T; R23/24/25

Repro. Kat. 1; R61 ! R33&rdquo;

082-002-00-1

dietylodimetyloołów (substancja czysta)

1762-27-2

T+; R26/27/28 ! N; R50-53

Repro. Kat. 1; R61! Repro. Kat. 3; R62 ! R33&rdquo;

082-002-00-1

dietylodimetyloołów (c >lub= 5%, c-klasyfikacja dotyczy tylko toksyczno&oelig;ci)

1762-27-2

T+; R26/27/28

Repro. Kat. 1; R61! Repro. Kat. 3; R62 ! R33&rdquo;

082-002-00-1

dietylodimetyloołów (2,5% <lub= c < 5%, c-klasyfikacja dotyczy tylko toksyczno&oelig;ci)

1762-27-2

T+; R26/27/28

Repro. Kat. 1; R61 ! R33&rdquo;

082-002-00-1

dietylodimetyloołów (0,5% <lub= c < 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy tylko toksyczno&oelig;ci)

1762-27-2

T+; R26/27/28

Repro. Kat. 1; R61 ! R33&rdquo;

082-002-00-1

dietylodimetyloołów (0,1% <lub= c < 0,5%, c-klasyfikacja dotyczy tylko toksyczno&oelig;ci)

1762-27-2

T; R23/24/25

Repro. Kat. 1; R61 ! R33&rdquo;

082-002-00-1

trietylometyloołów  (substancja czysta)

1762-28-3

T+; R26/27/28 ! N; R50-53

Repro. Kat. 1; R61! Repro. Kat. 3; R62 ! R33&rdquo;

082-002-00-1

trietylometyloołów (c >lub= 5%, c-klasyfikacja dotyczy tylko toksyczno&oelig;ci)

1762-28-3

T+; R26/27/28

Repro. Kat. 1; R61! Repro. Kat. 3; R62 ! R33&rdquo;

082-002-00-1

trietylometyloołów (2,5% <lub= c < 5%, c-klasyfikacja dotyczy tylko toksyczno&oelig;ci)

1762-28-3

T+; R26/27/28

Repro. Kat. 1; R61 ! R33&rdquo;

082-002-00-1

trietylometyloołów (0,5% <lub= c < 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy tylko toksyczno&oelig;ci)

1762-28-3

T+; R26/27/28

Repro. Kat. 1; R61 ! R33&rdquo;

082-002-00-1

trietylometyloołów (0,1% <lub= c < 0,5%, c-klasyfikacja dotyczy tylko toksyczno&oelig;ci)

1762-28-3

T; R23/24/25

Repro. Kat. 1; R61 ! R33&rdquo;

082-002-00-1

tetrabutyloołów (substancja czysta)

1920-90-7

T+; R26/27/28 ! N; R50-53

Repro. Kat. 1; R61! Repro. Kat. 3; R62 ! R33&rdquo;

082-002-00-1

tetrabutyloołów  (c >lub= 5%, c-klasyfikacja dotyczy tylko toksyczno&oelig;ci)

1920-90-7

T+; R26/27/28

Repro. Kat. 1; R61! Repro. Kat. 3; R62 ! R33&rdquo;

082-002-00-1

tetrabutyloołów  (2,5% <lub= c < 5%, c-klasyfikacja dotyczy tylko toksyczno&oelig;ci)

1920-90-7

T+; R26/27/28

Repro. Kat. 1; R61 ! R33&rdquo;

082-002-00-1

tetrabutyloołów  (0,5% <lub= c < 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy tylko toksyczno&oelig;ci)

1920-90-7

T+; R26/27/28

Repro. Kat. 1; R61 ! R33&rdquo;

082-002-00-1

tetrabutyloołów (0,1% <lub= c < 0,5%, c-klasyfikacja dotyczy tylko toksyczno&oelig;ci)

1920-90-7

T; R23/24/25

Repro. Kat. 1; R61 ! R33&rdquo;

082-002-00-1

tetrapropyloołów  (substancja czysta)

3440-75-3

T+; R26/27/28 ! N; R50-53

Repro. Kat. 1; R61! Repro. Kat. 3; R62 ! R33&rdquo;

082-002-00-1

tetrapropyloołów (c >lub= 5%, c-klasyfikacja dotyczy tylko toksyczno&oelig;ci)

3440-75-3

T+; R26/27/28

Repro. Kat. 1; R61! Repro. Kat. 3; R62 ! R33&rdquo;

082-002-00-1

tetrapropyloołów (2,5% <lub= c < 5%, c-klasyfikacja dotyczy tylko toksyczno&oelig;ci)

3440-75-3

T+; R26/27/28

Repro. Kat. 1; R61 ! R33&rdquo;

082-002-00-1

tetrapropyloołów (0,5% <lub= c < 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy tylko toksyczno&oelig;ci)

3440-75-3

T+; R26/27/28

Repro. Kat. 1; R61 ! R33&rdquo;

082-002-00-1

tetrapropyloołów (0,1% <lub= c < 0,5%, c-klasyfikacja dotyczy tylko toksyczno&oelig;ci)

3440-75-3

T; R23/24/25

Repro. Kat. 1; R61 ! R33&rdquo;

082-002-00-1

tetrafenyloołów (substancja czysta)

595-89-1

T+; R26/27/28 ! N; R50-53

Repro. Kat. 1; R61! Repro. Kat. 3; R62 ! R33&rdquo;

082-002-00-1

tetrafenyloołów  (c >lub= 5%, c-klasyfikacja dotyczy tylko toksyczno&oelig;ci)

595-89-1

T+; R26/27/28

Repro. Kat. 1; R61! Repro. Kat. 3; R62 ! R33&rdquo;

082-002-00-1

tetrafenyloołów  (2,5% <lub= c < 5%, c-klasyfikacja dotyczy tylko toksyczno&oelig;ci)

595-89-1

T+; R26/27/28

Repro. Kat. 1; R61 ! R33&rdquo;

082-002-00-1

tetrafenyloołów  (0,5% <lub= c < 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy tylko toksyczno&oelig;ci)

595-89-1

T+; R26/27/28

Repro. Kat. 1; R61 ! R33&rdquo;

082-002-00-1

tetrafenyloołów (0,1% <lub= c < 0,5%, c-klasyfikacja dotyczy tylko toksyczno&oelig;ci)

595-89-1

T; R23/24/25

Repro. Kat. 1; R61 ! R33&rdquo;

082-002-00-1

tetra(sek-butylo)ołów (0,1% <lub= c < 0,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

65151-08-8

T; R23/24/25

Repro. Kat. 1; R61 ! R33&rdquo;

082-002-00-1

tetraetyloołów i tetrametyloołów - mieszanina (substancja czysta)

68610-17-3

T+; R26/27/28 ! N; R50-53

Repro. Kat. 1; R61! Repro. Kat. 3; R62 ! R33&rdquo;

082-003-00-7

azydek ołowiu(II); diazydek ołowiu; azydek ołowiawy

13424-46-9

E; R3 ! N; R50-53

Repro. Kat. 1; R61! Repro. Kat. 3; R62 ! Xn; R20/22 ! R33&rdquo;

082-004-00-2

chromian(VI) ołowiu(II); chromian ołowiawy

7758-97-6

N; R50-53

Rakotw. Kat. 3; R40! Repro. Kat. 1; R61! Repro. Kat. 3; R62 ! R33&rdquo;

082-005-00-8

octan ołowiu(II); dioctan ołowiu; octan ołowiawy

301-04-2

N; R50-53

Repro. Kat. 1; R61! Repro. Kat. 3; R62 ! Xn; R48/22 ! R33&rdquo;

082-006-00-3

fosforan(V) ołowiu(II); fosforan ołowiawy; diortofosforan(V) triołowiu

7446-27-7

N; R50-53

Repro. Kat. 1; R61! Repro. Kat. 3; R62 ! Xn; R48/22 ! R33&rdquo;

082-007-00-9

octan wodorotlenek ołowiu(II); zasadowy octan ołowiawy

1335-32-6

N; R50-53

Rakotw. Kat. 3; R40! Repro. Kat. 1; R61! Repro. Kat. 3; R62 ! Xn; R48/22 ! R33&rdquo;

082-009-00-X

C.I.Pigment Yellow 34; Pigment Żółty 34; żółty sulfochromian ołowiu [numer w Colour Index C.I. 77603]

1344-37-2 

N; R50-53

Rakotw. Kat. 3; R40! Repro. Kat. 1; R61! Repro. Kat. 3; R62 ! R33&rdquo;

082-010-00-5

C.I.Pigment Red 104; Pigment Czerwony 104; czerwony chromian molibdenian siarczan ołowiu [numer w Colour Index C.I. 77605]

12656-85-8

N; R50-53

Rakotw. Kat. 3; R40! Repro. Kat. 1; R61! Repro. Kat. 3; R62 ! R33&rdquo;

082-011-00-0

wodoroarsenian(V) ołowiu(II)

7784-40-9

T; R23/25 ! N; R50-53

Rakotw. Kat. 1; R45! Repro. Kat. 1; R61! Repro. Kat. 3; R62 ! R33&rdquo;

092-001-00-8

uran

7440-61-1

T+; R26/28

R33

092-002-00-3

zwi&scaron;zki uranu

-

T+; R26/28 ! N; R51-53

R33

092-002-00-3

fluorek uranu (UF6)

7783-81-5

T+; R26/28 ! N; R51-53

R33

601-001-00-4

metan

74-82-8

F+; R12

601-002-00-X

etan

74-84-0

F+; R12

601-003-00-5

propan (gaz)

74-98-6

F+; R12

601-003-00-5

propan

74-98-6

F+; R12

601-004-00-0

izobutan (gaz)

75-28-5

F+; R12

601-004-00-0

butan

106-97-8

F+; R12

601-004-00-0

izobutan

75-28-5

F+; R12

601-004-01-8

butan zawieraj&scaron;cy > 0,1% butadienu

106-97-8

F+; R12

Rakotw. Kat. 2; R45

601-004-01-8

izobutan zawieraj&scaron;cy > 0,1% butadienu

75-28-5

F+; R12

Rakotw. Kat. 2; R45

601-005-00-6

2,2-dimetylopropan; neopentan  (gaz)

463-82-1

F+; R12

601-005-00-6

2,2-dimetylopropan; neopentan

463-82-1

F+; R12

601-006-00-1

izopentan; 2-metylobutan

78-78-4

F+; R12 ! N; R51-53

Xn; R65 ! R66 ! R67

601-006-00-1

pentan

109-66-0

F+; R12 ! N; R51-53

Xn; R65 ! R66 ! R67

601-007-00-7

heksan - mieszanina izomerów (zawieraj&scaron;ca mniej niż 5% heksanu o prostym łańcuchu węglowym tzw. n-heksanu, numer EC 203-777-6)

-

N; R51-53 ! F; R11

Xn; R65 ! Xi; R38 ! R67

601-008-00-2

heptan

142-82-5

N; R50-53 ! F; R11

Xn; R65 ! Xi; R38 ! R67

601-008-00-2

izoheptan

31394-54-4

N; R50-53 ! F; R11

Xn; R65 ! Xi; R38 ! R67

601-008-00-2

3-etylopentan

617-78-7

N; R50-53 ! F; R11

Xn; R65 ! Xi; R38 ! R67

601-008-00-2

2,3-dimetylopentan

565-59-3

N; R50-53 ! F; R11

Xn; R65 ! Xi; R38 ! R67

601-008-00-2

2-metyloheksan

591-76-4

N; R50-53 ! F; R11

Xn; R65 ! Xi; R38 ! R67

601-008-00-2

3-metyloheksan

589-34-4

N; R50-53 ! F; R11

Xn; R65 ! Xi; R38 ! R67

601-008-00-2

2,2,3-trimetylobutan

464-06-2

N; R50-53 ! F; R11

Xn; R65 ! Xi; R38 ! R67

601-008-00-2

2,4-dimetylopentan

108-08-7

N; R50-53 ! F; R11

Xn; R65 ! Xi; R38 ! R67

601-008-00-2

3,3-dimetylopentan

562-49-2

N; R50-53 ! F; R11

Xn; R65 ! Xi; R38 ! R67

601-008-00-2

2,2-dimetylopentan

590-35-2

N; R50-53 ! F; R11

Xn; R65 ! Xi; R38 ! R67

601-008-00-2

heptan i izomery

N; R50-53 ! F; R11

Xn; R65 ! Xi; R38 ! R67

601-009-00-8

oktan

111-65-9

N; R50-53 ! F; R11

Xn; R65 ! Xi; R38 ! R67

601-009-00-8

2,2,4-trimetylopentan

540-84-1

N; R50-53 ! F; R11

Xn; R65 ! Xi; R38 ! R67

601-009-00-8

3-etyloheksan

619-99-8

N; R50-53 ! F; R11

Xn; R65 ! Xi; R38 ! R67

601-009-00-8

2,3-dimetyloheksan

584-94-1

N; R50-53 ! F; R11

Xn; R65 ! Xi; R38 ! R67

601-009-00-8

2,4-dimetyloheksan

589-43-5

N; R50-53 ! F; R11

Xn; R65 ! Xi; R38 ! R67

601-009-00-8

2-metyloheptan

592-27-8

N; R50-53 ! F; R11

Xn; R65 ! Xi; R38 ! R67

601-009-00-8

3-metyloheptan

589-81-1

N; R50-53 ! F; R11

Xn; R65 ! Xi; R38 ! R67

601-009-00-8

3-etylo-3-metylopentan

1067-08-9

N; R50-53 ! F; R11

Xn; R65 ! Xi; R38 ! R67

601-009-00-8

izooktan

26635-64-3

N; R50-53 ! F; R11

Xn; R65 ! Xi; R38 ! R67

601-009-00-8

2,3,3-trimetylopentan

560-21-4

N; R50-53 ! F; R11

Xn; R65 ! Xi; R38 ! R67

601-009-00-8

3,3-dimetyloheksan

563-16-6

N; R50-53 ! F; R11

Xn; R65 ! Xi; R38 ! R67

601-009-00-8

2,2,3-trimetylopentan

564-02-3

N; R50-53 ! F; R11

Xn; R65 ! Xi; R38 ! R67

601-009-00-8

2,3,4-trimetylopentan

565-75-3

N; R50-53 ! F; R11

Xn; R65 ! Xi; R38 ! R67

601-009-00-8

3,4-dimetyloheksan

583-48-2

N; R50-53 ! F; R11

Xn; R65 ! Xi; R38 ! R67

601-009-00-8

4-metyloheptan

589-53-7

N; R50-53 ! F; R11

Xn; R65 ! Xi; R38 ! R67

601-009-00-8

2,2-dimetyloheksan

590-73-8

N; R50-53 ! F; R11

Xn; R65 ! Xi; R38 ! R67

601-009-00-8

2,5-dimetyloheksan

592-13-2

N; R50-53 ! F; R11

Xn; R65 ! Xi; R38 ! R67

601-009-00-8

2,2,3,3-tetrametylobutan

594-82-1

N; R50-53 ! F; R11

Xn; R65 ! Xi; R38 ! R67

601-009-00-8

3-etylo-2-metylopentan

609-26-7

N; R50-53 ! F; R11

Xn; R65 ! Xi; R38 ! R67

601-009-00-8

oktan i jego izomery

N; R50-53 ! F; R11

Xn; R65 ! Xi; R38 ! R67

601-010-00-3

eten; etylen

74-85-1

F+; R12

601-011-00-9

propen; propylen (gaz)

115-07-1

F+; R12

601-011-00-9

propen; propylen

115-07-1

F+; R12

601-012-00-4

but-1-en; butylen-1 (gaz)

106-98-9

F+; R12

601-012-00-4

buten - mieszanina izomerów 1- i 2- (gaz)

107-01-7

F+; R12

601-012-00-4

2-metylopropen; izobutylen (gaz)

115-11-7

F+; R12

601-012-00-4

but-1-en; butylen-1

106-98-9

F+; R12

601-012-00-4

buten - mieszanina izomerów 1- i 2-

107-01-7

F+; R12

601-012-00-4

(Z)-but-2-en; cis-butylen-2

590-18-1

F+; R12

601-012-00-4

(E)-but-2-en; trans-butylen-2

624-64-6

F+; R12

601-012-00-4

2-metylopropen; izobutylen

115-11-7

F+; R12

601-013-00-X

buta-1,3-dien (gaz)

106-99-0

F+; R12

Rakotw. Kat. 2; R45

601-013-00-X

buta-1,3-dien

106-99-0

F+; R12

Rakotw. Kat. 2; R45

601-014-00-5

2-metylobuta-1,3-dien; izopren

78-79-5

F+; R12

R52-53

601-015-00-0

etyn; acetylen

74-86-2

F+; R12

R5 ! R6

601-016-00-6

cyklopropan (gaz)

75-19-4

F+; R12

601-016-00-6

cyklopropan

75-19-4

F+; R12

601-017-00-1

cykloheksan

110-82-7

N; R50-53 ! F; R11

Xn; R65 ! Xi; R38 ! R67

601-018-00-7

metylocykloheksan

108-87-2

N; R51-53 ! F; R11

Xn; R65 ! Xi; R38 ! R67

601-019-00-2

1,4-dimetylocykloheksan

589-90-2

N; R51-53 ! F; R11

Xn; R65 ! Xi; R38 ! R67

601-020-00-8

benzen

71-43-2

T; R48/23/24/25 ! F; R11

Rakotw. Kat. 1; R45

601-021-00-3

toluen; metylobenzen

108-88-3

F; R11

Xn; R20

601-022-00-9

ksylen; dimetylobenzen - mieszanina izomerów, oraz poszczególne izomery: 1,2-dimetylobenzen; o-ksylen, 1,3-dimetylobenzen; m-ksylen i 1,4-dimetylobenzen; p-ksylen

1330-20-7

R10

Xn; R20/21 ! Xi; R38

601-022-00-9

1,2-dimetylobenzen; o-ksylen

95-47-6

R10

Xn; R20/21 ! Xi; R38

601-022-00-9

1,3-dimetylobenzen; m-ksylen

108-38-3

R10

Xn; R20/21 ! Xi; R38

601-022-00-9

1,4-dimetylobenzen; p-ksylen

106-42-3

R10

Xn; R20/21 ! Xi; R38

601-023-00-4

etylobenzen; fenyloetan

100-41-4

F; R11

Xn; R20

601-024-00-X

izopropylobenzen; kumen

98-82-8

N; R51-53 ! R10

Xn; R65 ! Xi; R37

601-024-00-X

propylobenzen; 1-fenylopropan

103-65-1

N; R51-53 ! R10

Xn; R65 ! Xi; R37

601-025-00-5

mezytylen; 1,3,5-trimetylobenzen

108-67-8

N; R51-53 ! R10

Xi; R37

601-026-00-0

styren; winylobenzen

100-42-5

R10

Xn; R20 ! Xi; R36/38

601-027-00-6

2-fenyloprop-1-en; a-metylostyren; propen-2-ylobenzen; izopropenylobenzen

98-83-9

N; R51-53 ! R10

Xi; R36/37

601-028-00-1

2-metylostyren; 2-winylotoluen

611-15-4

N; R51-53

Xn; R20

601-029-00-7

dipenten; limonen 

138-86-3

N; R50-53 ! R10

Xi; R38 ! R43

601-029-00-7

(R)-p-menta-1,8-dien; d-limonene

5989-27-5

N; R50-53 ! R10 

Xi; R38 ! R43

601-029-00-7

(S)-p-menta-1,8-dien; l-limonene

5989-54-8

N; R50-53 ! R10

Xi; R38 ! R43

601-029-00-7

trans-1-metylo-4-(1-metylowinylo)cykloheksen

06.12.6876

N; R50-53 ! R10

Xi; R38 ! R43

601-029-00-7

(+)-1-metylo-4-(1-metylowinylo)cykloheksen

7705-14-8

N; R50-53 ! R10

Xi; R38 ! R43

601-030-00-2

cyklopentan

287-92-3

F; R11

R52-53

601-031-00-8

2,4,4-trimetylopent-1-en; dwuizobutylen

107-39-1

N; R51-53 ! F; R11

601-032-00-3

benzo[a]piren; benzo[d,e,f]chryzen

50-32-8

N; R50-53

Rakotw. Kat. 2; R45 ! Muta. Kat. 2; R46 ! Repro. Kat. 2; R60-61

601-033-00-9

benzo[a]antracen

56-55-3

N; R50-53

Rakotw. Kat. 2; R45

601-034-00-4

benzo[b]fluoranten; benzo[e]acefenantrylen

205-99-2

N; R50-53

Rakotw. Kat. 2; R45

601-035-00-X

benzo[j]fluoranten

205-82-3

N; R50-53

Rakotw. Kat. 2; R45

601-036-00-5

benzo[k]fluoranten

207-08-9

N; R50-53

Rakotw. Kat. 2; R45

601-037-00-0

heksan (izomer o prostym łańcuchu węglowym tzw. n-heksan)

110-54-3

N; R51-53 ! F; R11

Repro. Kat. 3; R62 ! Xn; R65-48/20 ! Xi; R38 ! R67

601-041-00-2

dibenzo[a,h]antracen

53-70-3

N; R50-53

Rakotw. Kat. 2; R45

601-042-00-8

bifenyl; fenylobenzen

92-52-4

N; R50-53

Xi; R36/37/38

601-043-00-3

1,2,4-trimetylobenzen

95-63-6

N; R51-53 ! R10

Xn; R20 ! Xi; R36/37/38

601-044-00-9

3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metanoinden; dwucyklopentadien

77-73-6

N; R51-53 ! F; R11

Xn; R20/22 ! Xi; R36/37/38

601-045-00-4

1,2,3,4-tetrahydronaftalen; tetralina

119-64-2

N; R51-53

R19 ! Xi; R36/38

601-046-00-X

7-metylookta-1,6-dien

42152-47-6

N; R50-53 ! R10

601-047-00-5

m-menta-1,3(8)-dien

17092-80-7

N; R51-53

Xi; R38

601-048-00-0

chryzen

218-01-9

N; R50-53

Rakotw. Kat. 2; R45 ! Muta. Kat. 3; R40

601-049-00-6

benzo[e]piren

192-97-2

N; R50-53

Rakotw. Kat. 2; R45

601-050-00-1

pochodne C10-13-alkilowe benzenu

67774-74-7

N; R50

601-051-00-7

4-fenylobut-1-en

768-56-9

N; R51-53

Xi; R38

602-001-00-7

chlorometan; chlorek metylu

74-87-3

F+; R12

Rakotw. Kat. 3; R40 ! Xn; R48/20

602-002-00-2

bromometan; bromek metylu

74-83-9

T; R23/25 ! N; R50

Muta. Kat. 3; R40 ! Xn; R48/20 ! Xi; R36/37/38  ! N; R59

602-005-00-9

jodometan; jodek metylu

74-88-4

T; R23/25

Rakotw. Kat. 3; R40 ! Xn; R21 ! Xi; R37/38

602-007-00-X

bromoform; tribromometan

75-25-2

T; R23 ! N; R51-53

Xi; R36/38

602-008-00-5

tetrachlorometan; tetrachlorek węgla; czterochlorek węgla (substancja czysta)

56-23-5

T; R23/24/25-48/23

Rakotw. Kat. 3; R40 ! R52-53 ! N; R59

602-008-00-5

tetrachlorometan; tetrachlorek węgla; czterochlorek węgla (c >lub= 1%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

56-23-5

T; R23/24/25-48/23

Rakotw. Kat. 3; R40 ! R52-53 ! N; R59

602-009-00-0

chloroetan; chlorek etylu

75-00-3

F+; R12

Rakotw. Kat. 3; R40 ! R52-53

602-010-00-6

1,2-dibromoetan; dibromek etylenu; bromek etylenu (substancja czysta)

106-93-4

T; R23/24/25 ! N; R51-53

Rakotw. Kat. 2; R45 ! Xi; R36/37/38

602-010-00-6

1,2-dibromoetan; dibromek etylenu; bromek etylenu (c >lub= 25%, c-klasyfikacja dotyczy tylko toksyczno&oelig;ci)

106-93-4

T; R23/24/25

Rakotw. Kat. 2; R45 ! Xi; R36/37/38

602-010-00-6

1,2-dibromoetan; dibromek etylenu; bromek etylenu (20% <lub= c < 25%, c-klasyfikacja dotyczy tylko toksyczno&oelig;ci)

106-93-4

T; R23/24/25

Rakotw. Kat. 2; R45 ! Xi; R36/37/38

602-010-00-6

1,2-dibromoetan; dibromek etylenu; bromek etylenu (1% <lub= c < 20%, c-klasyfikacja dotyczy tylko toksyczno&oelig;ci)

106-93-4

T; R23/24/25

Rakotw. Kat. 2; R45

602-011-00-1

1,1-dichloroetan; chlorek etylidenu; dichlorek etylidenu 

75-34-3

F; R11

Xn; R22 ! Xi; R36/37 ! R52-53

602-012-00-7

1,2-dichloroetan; dichlorek etylenu; chlorek etylenu

107-06-2

F; R11

Rakotw. Kat. 2; R45 ! Xn; R22 ! Xi; R36/37/38

602-015-00-3

1,1,2,2-tetrachloroetan; tetrachlorek acetylenu (substancja czysta)

79-34-5

T+; R26/27 ! N; R51-53

602-015-00-3

1,1,2,2-tetrachloroetan; tetrachlorek acetylenu (c >lub= 25%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

79-34-5

T+; R26/27

602-015-00-3

1,1,2,2-tetrachloroetan; tetrachlorek acetylenu (7% <lub= c < 25%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

79-34-5

T+; R26/27

602-015-00-3

1,1,2,2-tetrachloroetan; tetrachlorek acetylenu (1% <lub= c < 7%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

79-34-5

T; R23/24

602-016-00-9

1,1,2,2-tetrabromoetan; tetrabromek acetylenu (substancja czysta)

79-27-6

T+; R26

Xi; R36

602-016-00-9

1,1,2,2-tetrabromoetan; tetrabromek acetylenu (c > lub=20%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

79-27-6

T+; R26

Xi; R36

602-016-00-9

1,1,2,2-tetrabromoetan; tetrabromek acetylenu (7% <lub= c < 20%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

79-27-6

T+; R26

602-016-00-9

1,1,2,2-tetrabromoetan; tetrabromek acetylenu (1% <lub= c < 7%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

79-27-6

T; R23

602-017-00-4

pentachloroetan (substancja czysta)

76-01-7

T; R48/23 ! N; R51-53

Rakotw. Kat. 3; R40

602-017-00-4

pentachloroetan (c >lub= 25%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

76-01-7

T; R48/23

Rakotw. Kat. 3; R40

602-017-00-4

pentachloroetan (1% <lub= c < 25%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

76-01-7

T; R48/23

Rakotw. Kat. 3; R40

602-018-00-X

2-chloropropan; chlorek izopropylu

75-29-6

F; R11

Xn; R20/21/22

602-018-00-X

1-chloropropan; chlorek propylu

540-54-5

F; R11

Xn; R20/21/22

602-019-00-5

1-bromopropan; bromek propylu

106-94-5

R10

Xn; R20

602-020-00-0

1,2-dichloropropan; dichlorek propylenu; chlorek propylenu

78-87-5

F; R11

Xn; R20/22

602-021-00-6

1,2-dibromo-3-chloropropan

96-12-8

T; R25

Rakotw. Kat. 2; R45 ! Muta. Kat. 2; R46 ! Repro. Kat. 1; R60 ! Xn; R48/20/22 ! R52-53

602-022-00-1

1-chloropentan; chlorek pentylu

543-59-9

F; R11

Xn; R20/21/22

602-022-00-1

3-chloropentan

616-20-6

F; R11

Xn; R20/21/22

602-022-00-1

2-chloropentan

625-29-6

F; R11

Xn; R20/21/22

602-023-00-7

chloroeten; chlorek winylu; chloroetylen

75-01-4

F+; R12

Rakotw. Kat. 1; R45

602-024-00-2

bromoeten; bromek winylu; bromoetylen

593-60-2

F+; R12

Rakotw. Kat. 2; R45

602-025-00-8

1,1-dichloroeten; 1,1-dichloroetylen; chlorek winylidenu

75-35-4

F+; R12

Xn; R20-40

602-026-00-3

trans-1,2-dichloroeten

156-60-5

F; R11

Xn; R20 ! R52-53

602-026-00-3

1,2-dichloroeten; 1,2-dichloroetylen; dichlorek acetylenu

540-59-0

F; R11

Xn; R20 ! R52-53

602-026-00-3

cis-1,2-dichloroeten 

156-59-2

F; R11

Xn; R20 ! R52-53

602-028-00-4

tetrachloroeten; tetrachloroetylen; perchloroetylen

127-18-4

N; R51-53

Rakotw. Kat. 3; R40

602-029-00-X

3-chloropropen; chlorek allilu

107-05-1

T+; R26 ! F; R11 ! N; R50

602-030-00-5

1,3-dichloropropen

542-75-6

T; R25 ! R10 ! N; R50-53

Xn; R20/21 ! Xi; R36/37/38 ! R43

602-030-00-5

(Z)-1,3-dichloropropen 

10061-01-5

T; R25 ! R10 ! N; R50-53

Xn; R20/21 ! Xi; R36/37/38 ! R43

602-031-00-0

1,1- dichloropropen

563-58-6

T; R25 ! F; R11

R52-53

602-032-00-6

3-chloro-2-metylopropen; chlorek 2-metyloallilu

563-47-3

N; R51-53 ! F; R11

Xn; R20/22 ! C; R34 ! R43

602-033-00-1

chlorobenzen

108-90-7

N; R51-53 ! R10

Xn; R20

602-034-00-7

1,2-dichlorobenzen; o-dichlorobenzen

95-50-1

N; R50-53

Xn; R22 ! Xi; R36/37/38

602-035-00-2

1,4-dichlorobenzen; p-dichlorobenzen

106-46-7

N; R50-53

Xi; R36

602-036-00-8

2-chlorobuta-1,3-dien; chloropren

126-99-8

F; R11

Xn; R20/22 ! Xi; R36

602-037-00-3

chloro(fenylo)metan; (chlorometylo)benzen; chlorek benzylu; a-chlorotoluen

100-44-7

T; R23

Rakotw. Kat. 3; R40 ! Xn; R22 ! Xi; R37/38-41

602-038-00-9

trichloro(fenylo)metan; (trichlorometylo)benzen; a,a,a-trichlorotoluen; fenylochloroform

98-07-7

T; R23

Rakotw. Kat. 2; R45 ! Xn; R22 ! Xi; R37/38-41

602-039-00-4

polichlorowane bifenyle; PCB

1336-36-3

N; R50-53

R33

602-040-00-X

3-chlorotoluen; m-chlorotoluen 

108-41-8

N; R51-53

Xn; R20

602-040-00-X

2-chlorotoluen; o-chlorotoluen

95-49-8

N; R51-53

Xn; R20

602-040-00-X

4-chlorotoluen; p-chlorotoluen

106-43-4

N; R51-53

Xn; R20

602-040-00-X

chlorotolueny; izomery  o-, m-, p-

25168-05-2

N; R51-53

Xn; R20

602-041-00-5

pentachloronaftalen

1321-64-8

N; R50-53

Xn; R21/22 ! Xi; R36/38

602-042-00-0

mieszanina 1,2,3,4,5,6-heksachlorocykloheksanu

608-73-1

T; R25 ! N; R50-53

Rakotw. Kat. 3; R40 ! Xn; R21

602-042-00-0

a-1,2,3,4,5,6-heksachlorocykloheksan

319-84-6

T; R25 ! N; R50-53

Rakotw. Kat. 3; R40 ! Xn; R21

602-042-00-0

b-1,2,3,4,5,6-heksachlorocykloheksan

319-85-7

T; R25 ! N; R50-53

Rakotw. Kat. 3; R40 ! Xn; R21

602-042-00-0

d-1,2,3,4,5,6-heksachlorocykloheksan

319-86-8

T; R25 ! N; R50-53

Rakotw. Kat. 3; R40 ! Xn; R21

602-042-00-0

epsilon-1,2,3,4,5,6-heksachlorocykloheksan

07.10.6108

T; R25 ! N; R50-53

Rakotw. Kat. 3; R40 ! Xn; R21

602-042-00-0

HCH (PN); 1,2,3,4,5,6-heksachlorocykloheksan

-

T; R25 ! N; R50-53

Rakotw. Kat. 3; R40 ! Xn; R21

602-043-00-6

lindan (PN); g-HCH; g-1,2,3,4,5,6-heksachlorocykloheksan

58-89-9

T; R23/24/25 ! N; R50-53

Xi; R36/38

602-044-00-1

kamfechlor (PN); toksafen - mieszanina chlorowanych kamfenów zawieraj&scaron;ca 67-69% chloru

8001-35-2

T; R25 ! N; R50-53

Rakotw. Kat. 3; R40 ! Xn; R21 ! Xi; R37/38

602-045-00-7

DDT (PN); 1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorofenylo)etan

50-29-3

T; R25-48/25 ! N; R50-53

Rakotw. Kat. 3; R40

602-046-00-2

heptachlor (PN); 1,4,5,6,7,8,8-heptachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metanoinden

76-44-8

T; R24/25 ! N; R50-53

Rakotw. Kat. 3; R40 ! R33&rdquo;

602-047-00-8

chlordan (PN); 1,2,4,5,6,7,8,8-oktachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metanoindan

57-74-9

N; R50-53

Rakotw. Kat. 3; R40 ! Xn; R21/22

602-048-00-3

aldryna (PN) - produkt zawieraj&scaron;cy 95% HHDN; rel-(1R,4S,4aS,5S,8R,8aR)-1,2,3,4,10,10-heksachloro-1,4,4a,5,8a-heksahydro-1,4,5,8-dimetanonaftalen

309-00-2

T; R24/25-48/24/25 ! N; R50-53

Rakotw. Kat. 3; R40

602-049-00-9

dieldryna (PN) - produkt zawieraj&scaron;cy 85% HEOD; rel-(1R,4S,4aS,5R,6R,7S,8S,8aR)-1,2,3,4,10,10-heksachloro-6,7-epoksy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahydro-1,4:5,8-dimetanonaftalen

60-57-1

T+; R27 ! T; R25-48/25 ! N; R50-53

Rakotw. Kat. 3; R40

602-050-00-4

izodryna; rel-(1R,4S,4aS,5R,8S,8aR)-1,2,3,4,10,10-heksachloro-1,4,4a,5,8,8a-heksahydro-1,4:5,8-dimetanonaftalen

465-73-6

T+; R26/27/28 ! N; R50-53

602-051-00-X

endryna (PN); rel-(1R,4S,4aS,5S,6S,7R,8R,8aR)-1,2,3,4,10,10-heksachloro-6,7-epoksy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahydro-1,4:5,8-dimetanonaftalen

72-20-8

T+; R28 ! T; R24 ! N, R50-53

602-052-00-5

endosulfan (PN); 3-tlenek 6,7,8,9,10,10-heksachloro-1,5,5a,6,9,9a-heksahydro-6,9-metano-2,4,3-benzodioksatiepinu

115-29-7

T; R24/25 ! N; R50-53

Xi; R36

602-053-00-0

izobenzan (PN); 1,3,4,5,6,7,8,8-oktachloro-1,3,3a,4,7,7a-heksahydro-4,7-metanoizobenzofuran

297-78-9

T+; R27/28 ! N; R50

602-054-00-6

3-jodopropen; jodek allilu

556-56-9

R10

C; R34

602-055-00-1

bromoetan; bromek etylu

74-96-4

F; R11

Rakotw. Kat. 3; R40 ! Xn; R20/22

602-056-00-7

trifluoro(fenylo)metan; (trifluorometylo)benzen; a,a,a-trifluorotoluen; fenylofluoroform

98-08-8

N; R51-53 ! F; R11

602-058-00-8

dichloro(fenylo)metan; (dichlorometylo)benzen; a,a-dichlorotoluen; chlorek benzylidenu

98-87-3

T; R23

Rakotw. Kat. 3; R40 ! Xn; R22 ! Xi; R37/38-41

602-059-00-3

1-chlorobutan; chlorek butylu

109-69-3

F; R11

602-060-00-9

bromobenzen

108-86-1

N; R51-53 ! R10

Xi; R38

602-063-00-5

tlenek heptachloru; 2,3-tlenek heptachloru; 1,4,5,6,7,8,8-heptachloro-2,3-epoksy-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metanoindan

1024-57-3

T; R25 ! N; R50-53

Rakotw. Kat. 3; R40 ! R33&rdquo;

602-064-00-0

1,3-dichloropropan-2-ol; alkohol dichloroizopropylowy

96-23-1

T; R25

Rakotw. Kat. 2; R45 ! Xn; R21

602-065-00-6

heksachlorobenzen

118-74-1

T; R48/25 ! N; R50-53

Rakotw. Kat. 2; R45

602-066-00-1

tetrachloro-1,4-benzochinon; tetrachloro-p-benzochinon; chloranil

118-75-2

N; R50-53

Xi; R36/38

602-067-00-7

1,3-dichlorobenzen; m-dichlorobenzen

541-73-1

N; R51-53

Xn; R22

602-069-00-8

dichloroacetylen

7572-29-4

E; R2

Rakotw. Kat. 3; R40 ! Xn; R48/20

602-070-00-3

1-chloro-2,3-dibromo-5-(trifluorometylo)benzen; 3-chloro-a,a,a-4,5-pentafluorotoluen

77227-99-7

N; R50-58 ! R10

Xn; R20/22

602-071-00-9

(bromobenzylo)bromotoluen - mieszanina izomerów

99688-47-8

N; R50-53

Xn; R48/22 ! R43

602-072-00-4

dichloro(dichlorobenzylotoluen) - mieszanina izomerów

76253-60-6

N; R50-53

602-073-00-X

1,4-dichlorobut-2-en

764-41-0

T+; R26 ! T; R24/25 ! N; R50-53

Rakotw. Kat. 2; R45 ! C; R34

602-074-00-5

pentachlorobenzen

608-93-5

N; R50-53 ! F; R11

Xn; R22

602-075-00-0

4,4,5,5-tetrachloro-1,3-dioksolan-2-on

22432-68-4

T+; R26

Xn; R22 ! C; R34

602-076-00-6

2,3,4-trichlorobut-1-en

2431-50-7

T; R23 ! N; R50-53

Rakotw. Kat. 3; R40 ! Xn; R22 ! Xi; R36/37/38

602-077-00-1

dodekachloropentacyklo[5.2.1.0(2,6).0(3,9).0(5,8)]dekan; mirex

2385-85-5

N; R50-53

Rakotw. Kat. 3; R40! Repro. Kat. 3; R62-63 ! R64 ! Xn; R21/22

602-078-00-7

heksachlorocyklopentadien

77-47-4

T+; R26 ! T; R24 ! N; R50-53

Xn; R22 ! C; R34

602-079-00-2

2,3-dichloropropen; 2,3-dichloropropylen

78-88-6

F; R11

Muta. Kat. 3; R40 ! Xn; R20/21/22 ! Xi; R37/38-41 ! R52-53

602-080-00-8

chloroalkany C10-13 o liczbie atomów chloru 1-13

85535-84-8

N; R50-53

Rakotw. Kat. 3; R40

602-082-00-9

2,2,6,6-tetrakis(bromometylo)-4-oksaheptano-1,7-diol

109678-33-3

N; R51-53

R43

602-083-00-4

pochodne pentabromowe eteru difenylowego; eter pentabromodifenylowy

32534-81-9

N; R50-53

Xn; R48/21/22 ! R64

603-001-00-X

metanol; alkohol metylowy (substancja czysta)

67-56-1

T; R23/24/25-39/23/24/25 ! F; R11

603-001-00-X

metanol; alkohol metylowy (c >lub= 20%, c-klasyfikacja dotyczy tylko toksyczno&oelig;ci)

67-56-1

T; R23/24/25-39/23/24/25

603-001-00-X

metanol; alkohol metylowy (10% <lub= c < 20%, c-klasyfikacja dotyczy tylko toksyczno&oelig;ci)

67-56-1

T; R20/21/22-39/23/24/25

603-002-00-5

etanol; alkohol etylowy

64-17-5

F; R11

603-003-00-0

propan-1-ol; alkohol propylowy; n-propanol

71-23-8

F; R11

Xi; R41 ! R67

603-004-00-6

butan-1-ol; alkohol butylowy; n-butanol

71-36-3

R10

Xn; R22 ! Xi; R37/38-41 ! R67

603-005-00-1

2-metylopropan-2-ol; alkohol tert-butylowy

75-65-0

F; R11

Xn; R20

603-006-00-7

pentanol; alkohol amylowy z wyj&scaron;tkiem 2-metylobutan-2-olu czyli alkoholu tert-pentylowego

30899-19-5

R10

Xn; R20

603-007-00-2

2-metylobutan-2-ol; alkohol tert-pentylowy

75-85-4

F; R11

Xn; R20

603-008-00-8

4-metylopentan-2-ol; alkohol metyloamylowy; metyloizobutylokarbinol

108-11-2

R10

Xi; R37

603-011-00-4

2-metoksyetanol; eter monometylowy glikolu etylenowego

109-86-4

R10

Repro. Kat. 2; R60-61 ! Xn; R20/21/22

603-012-00-X

2-etoksyetanol; eter monoetylowy glikolu etylenowego

110-80-5

R10

Repro. Kat. 2; R60-61 ! Xn; R20/21/22

603-015-00-6

prop-2-en-1-ol; alkohol allilowy

107-18-6

T; R23/24/25 ! R10 ! N; R50

Xi; R36/37/38

603-017-00-7

alkohol dwuacetonowy techniczny; 4-hydroksy-4-metylopentan-2-on

F; R11

Xi; R36

603-019-00-8

eter dimetylowy; metoksymetan; tlenek metylu  (gaz)

115-10-6

F+; R12

603-019-00-8

eter dimetylowy; metoksymetan; tlenek metylu

115-10-6

F+; R12

603-020-00-3

eter etylowo-metylowy; metoksyetan; metoksyetylen  (gaz)

540-67-0

F+; R12

603-020-00-3

eter etylowo-metylowy; metoksyetan; metoksyetylen

540-67-0

F+; R12

603-021-00-9

eter metylowo-winylowy; metoksyeten (gaz)

107-25-5

F+; R12

603-021-00-9

eter metylowo-winylowy; metoksyeten

107-25-5

F+; R12

603-022-00-4

eter dietylowy; etoksyetan

60-29-7

F+; R12

R19 ! Xn; R22 ! R66 ! R67

603-023-00-X

oksiran; epoksyetan; tlenek etylenu

75-21-8

T; R23 ! F+; R12

Rakotw. Kat. 2; R45 ! Muta. Kat. 2; R46 ! Xi; R36/37/38

603-024-00-5

1,4-dioksan

123-91-1

F; R11-19

Rakotw. Kat. 3; R40 ! Xi; R36/37

603-025-00-0

tetrahydrofuran

109-99-9

F; R11-19

Xi; R36/37

603-026-00-6

1-chloro-2,3-epoksypropan; epichlorohydryna; tlenek 2-chloropropylenu (substancja czysta)

106-89-8

T; R23/24/25 ! R10

Rakotw. Kat. 2; R45 ! R43 ! C; R34

603-026-00-6

1-chloro-2,3-epoksypropan; epichlorohydryna; tlenek 2-chloropropylenu (c >lub= 10%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

106-89-8

T; R23/24/25

Rakotw. Kat. 2; R45 ! C; R34 ! R43

603-026-00-6

1-chloro-2,3-epoksypropan; epichlorohydryna; tlenek 2-chloropropylenu (5% <lub= c < 10%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

106-89-8

T; R23/24/25

Rakotw. Kat. 2; R45 ! R43 ! Xi; R36-38

603-026-00-6

1-chloro-2,3-epoksypropan; epichlorohydryna; tlenek 2-chloropropylenu (1% <lub= c < 5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

106-89-8

T; R23/24/25

Rakotw. Kat. 2; R45 ! R43

603-028-00-7

2-chloroetanol; etylenochlorohydryna; alkohol 2-chloroetylowy; chlorohydryna etylenu (substancja czysta)

107-07-3

T+; R26/27/28

603-028-00-7

2-chloroetanol; etylenochlorohydryna; alkohol 2-chloroetylowy; chlorohydryna etylenu (c > lub = 7%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

107-07-3

T+; R26/27/28

603-028-00-7

2-chloroetanol; etylenochlorohydryna; alkohol 2-chloroetylowy; chlorohydryna etylenu (1% <lub= c < 7%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

107-07-3

T; R23/24/25

603-029-00-2

eter bis(chloroetylowy); eter 2,2&rsquo;-chlorodietylowy (substancja czysta)

111-44-4

T+; R26/27/28 ! R10

Xn; R40

603-029-00-2

eter bis(chloroetylowy); eter 2,2&rsquo;-chlorodietylowy (c >lub= 7%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

111-44-4

T+; R26/27/28

Xn; R40

603-029-00-2

eter bis(chloroetylowy); eter 2,2&rsquo;-chlorodietylowy (1% <lub= c < 7%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

111-44-4

T; R23/24/25

Xn; R40

603-031-00-3

1,2-dimetoksyetan; eter dimetylowy glikolu etylenowego

110-71-4

R10

R19 ! Xn; R20

603-032-00-9

diazotan(V) etylenu; diazotan(V) glikolu etylenowego; nitroglikol

628-96-6

T+; R26/27/28 ! E; R2

R33

603-033-00-4

diazotan(V) 3-oksapentano-1,5-diylu; diazotan(V) glikolu dietylenowego

693-21-0

T+; R26/27/28 ! E; R3

R33 ! R52-53

603-034-00-X

triazotan(V) propano-1,2,3-triylu; triazotan(V) glicerolu; nitrogliceryna

55-63-0

T+; R26/27/28 ! E; R3 ! N; R51-53

R33

603-035-00-5

tetraazotan(V) pentaerytrytolu; tetraazotan(V) pentaerytrytu; pentryt

78-11-5

E; R3 ! ADR HD 1.1 D

603-036-00-0

heksaazotan(V) heksano-1,2,3,4,5,6-heksaolu; nitromannit; heksaazotan(V) mannitu

15825-70-4

E; R3

603-037-00-6

azotan(V) celulozy; nitroceluloza - zawieraj&scaron;ca więcej niż 12,6 % azotu

-

E; R3 ! ADR HD 1.1 D

R1

603-037-01-3

azotan(V) celulozy; nitroceluloza - zawieraj&scaron;ca najwyżej 12,6% azotu

-

F; R11

603-040-00-2

metanolan sodu; metoksylan sodu

124-41-4

R14 ! F; R11

C; R34

603-040-00-2

metanolan potasu; metoksylan potasu

865-33-8

R14 ! F; R11

C; R34

603-040-00-2

metanolan litu; metoksylan litu

865-34-9

R14 ! F; R11

C; R34

603-040-00-2

metanolany alkaliczne; metoksydy alkaliczne

R14 ! F; R11

C; R34

603-041-00-8

etanolan sodu; etoksylan sodu 

141-52-6

R14 ! F; R11

C; R34

603-041-00-8

etanolan potasu; etoksylan potasu

917-58-8

R14 ! F; R11

C; R34

603-041-00-8

etanolany alkaliczne; etoksydy alkaliczne

R14 ! F; R11

C; R34

603-042-00-3

triizopropanolan glinu; triizopropoksylan glinu

555-31-7

F; R11

603-045-00-X

eter diizopropylowy

108-20-3

F; R11

R19 ! R66 ! R67

603-045-00-X

eter dipropylowy

111-43-3

F; R11

R19 ! R66 ! R67

603-046-00-5

eter bis(chlorometylowy)

542-88-1

T+; R26 ! T; R24 ! R10

Rakotw. Kat. 1; R45 ! Xn; R22

603-047-00-0

2-(dimetyloamino)etanol; N,N-dimetyloetanoloamina

108-01-0

R10

Xn; R20/21/22 ! C; R34

603-048-00-6

2-(dietyloamino)etanol; N,N-dietyloetanoloamina

100-37-8

R10

Xn; R20/21/22 ! C; R34

603-054-00-9

eter dibutylowy

142-96-1

R10

Xi; R36/37/38

603-055-00-4

1,2-epoksypropan; metylooksiran; tlenek propylenu

75-56-9

F+; R12

Rakotw. Kat. 2; R45 ! Xn; R20/21/22 ! Xi; R36/37/38

603-056-00-X

[(p-toliloksy)metylo]oksiran; eter 2,3-epoksypropylowo-p-tolilowy; eter glicydowo-p-tolilowy 

2186-24-5

N; R51-53

Muta. Kat. 3; R40 ! Xi; R38 ! R43

603-056-00-X

[(m-toliloksy)metylo]oksiran; eter 2,3-epoksypropylowo-m-tolilowy; eter glicydowo-m-tolilowy; [(o-toliloksy)metylo]oksiran

2186-25-6

N; R51-53

Muta. Kat. 3; R40 ! Xi; R38 ! R43

603-056-00-X

eter 2,3-epoksypropylowo-o-tolilowy; eter glicydowo-o-tolilowy

2210-79-9

N; R51-53

Muta. Kat. 3; R40 ! Xi; R38 ! R43

603-056-00-X

[(toliloksy)metylo]oksiran; 1,2-epoksy-3-(metylofenoksy)propan; eter glicydowo-tolilowy

26447-14-3

N; R51-53

Muta. Kat. 3; R40 ! Xi; R38 ! R43

603-058-00-0

1,3-epoksypropan

503-30-0

F; R11

Xn; R20/21/22

603-060-00-1

1,2:3,4-diepoksybutan; ditlenek butadienu; 2,2'-bioksiran

1464-53-5

T+; R26 ! T; R24/25

Rakotw. Kat. 2; R45 ! Muta. Kat. 2; R46 ! C; R34

603-063-00-8

2,3-epoksypropan-1-ol; alkohol glicydowy; glicydol

556-52-5

T; R23

Rakotw. Kat. 2; R45 ! Muta. Kat. 3; R40! Repro. Kat. 2; R60 ! Xn; R21/22 ! Xi; R36/37/38

603-064-00-3

1-metoksypropan-2-ol; eter monometylowy glikolu propylenowego

107-98-2

R10

603-065-00-9

1,3-bis(2,3-epoksypropoksy)benzen; eter glicydowy rezorcynolu; eter glicydowy rezorcyny (substancja czysta)

101-90-6

T; R23/24/25

Xn; R40 ! R43

603-065-00-9

1,3-bis(2,3-epoksypropoksy)benzen; eter glicydowy rezorcynolu; eter glicydowy rezorcyny (c >lub= 1%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

101-90-6

T; R23/24/25

Xn; R40 ! R43

603-066-00-4

diepoksy-4-winylocykloheksen; 1,2-epoksy-4-epoksyetylocykloheksan (substancja czysta)

106-87-6

T; R23/24/25

Xn; R40

603-066-00-4

diepoksy-4-winylocykloheksen; 1,2-epoksy-4-epoksyetylocykloheksan (c >lub= 1%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

106-87-6

T; R23/24/25

Xn; R40

603-074-00-8

produkt reakcji bisfenolu A z epichlorohydryn&scaron;; żywica epoksydowa (&oelig;rednia masa cz&scaron;steczkowa <lub= 700)

25068-38-6

N; R51-53

Xi; R36/38 ! R43

603-075-00-3

eter chlorometylowo-metylowy; chloro(metoksy)metan

107-30-2

F; R11

Rakotw. Kat. 1; R45 ! Xn; R20/21/22

603-076-00-9

but-2-yno-1,4-diol (substancja czysta)

110-65-6

T; R23/25

C; R34 ! Xn; R21-48/22

603-076-00-9

but-2-yno-1,4-diol (c >lub= 50%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

110-65-6

T; R23/25

C; R34 ! Xn; R21-48/22

603-076-00-9

but-2-yno-1,4-diol (25% <lub= c < 50%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

110-65-6

T; R23/25

Xi; R36/38 ! Xn; R21-48/22

603-077-00-4

1-(dimetyloamino)propan-2-ol; N,N-dimetyloizopropanoloamina

108-16-7

R10

Xn; R22 ! C; R34

603-078-00-X

prop-2-yn-1-ol; alkohol propargilowy

107-19-7

T; R23/24/25 ! R10 ! N; R51-53

C; R34

603-085-00-8

2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol; bronopol

52-51-7

N; R50-53

Xn; R21/22 ! Xi; R37/38-41

603-091-00-0

egzo-4-izopropylo-1-metylo-1,4-epoksycykloheksan-2-ol; egzo-1-metylo-4-(1-metyloetylo)-7-oksabicyklo[2.2.1]heptan-2-ol

87172-89-2

O; R8

Xn; R22 ! Xi; R36

603-092-00-6

2-metylo-4-fenylopentanol

92585-24-5

N; R51-53

R43

603-093-00-1

egzo-(+/-)-4-izopropylo-1-metylo-2-(2-metylobenzyloksy)-1,4-epoksycykloheksan; egzo-(+/-)-1-metylo-4-(1-metyloetylo)-2-[(2-metylofenylo)metoksy]-7-oksabicyklo[2.2.1]heptan

87818-31-3

N; R51-53

Xn; R20

603-095-00-2

2-propoksyetanol; eter monopropylowy glikolu etylenowego

2807-30-9

R10

Xn; R21 ! Xi; R36

603-100-00-8

1,2-dimetoksypropan

7778-85-0

F; R11-19

603-102-00-9

1,2-epoksybutan

106-88-7

F; R11

Rakotw. Kat. 3; R40 ! Xn; R20/21/22 ! Xi; R36/37/38 ! R52-53

603-106-00-0

2-metoksypropan-1-ol

1589-47-5

R10

Repro. Kat. 2; R61 ! Xi; R37/38-41

603-108-00-1

2-metylopropan-1-ol; izobutanol; alkohol izobutylowy

78-83-1

R10

Xi; R37/38-41 ! R67

603-117-00-0

propan-2-ol; izopropanol; alkohol izopropylowy

67-63-0

F; R11

Xi; R36 ! R67

603-119-00-1

1,1'-(1,3-fenylenodioksy)bis{3-[2-(prop-2-en-1-ylo)fenoksy]propan-2-ol}

-

N; R50-53

R43

603-122-00-8

2-etyloheksan-1-olan sodu

38411-13-1

F; R11

C; R34 ! R52-53

603-123-00-3

4-metylo-8-metylidenotricyklo[3.3.1.13,7]dekan-2-ol

122760-84-3

N; R51-53

Xi; R38 ! R43

603-124-00-9

1,4-bis[2-(winyloksy)etoksy]benzen

84563-49-5

N; R50-53

603-125-00-4

2-(2,4-dichlorofenylo)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilo)pent-4-en-2-ol

89544-40-1

N; R51-53

Xn; R22 ! Xi; R41

603-127-00-5

(R)-butan-2-ol

14898-79-4

R10

Xi; R36/37 ! R67

603-127-00-5

(+)-butan-2-ol

15892-23-6

R10

Xi; R36/37 ! R67

603-127-00-5

(S)-butan-2-ol

4221-99-2

R10

Xi; R36/37 ! R67

603-127-00-5

butan-2-ol; alkohol sec-butylowy

78-92-2

R10

Xi; R36/37 ! R67

603-129-00-6

1-tert-butoksypropan-2-ol

57018-52-7

R10

Xi; R41

603-135-00-9

bis{[2,2',2''-nitrylotris(etanolano)]-1-N,O}bis[2-(2-metoksyetoksy)etoksy]tytan

-

N; R51-53

Xi; R41

604-001-00-2

fenol; hydroksybenzen (substancja czysta)

108-95-2

T; R24/25

C; R34

604-001-00-2

fenol; hydroksybenzen (c >lub= 5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

108-95-2

T; R24/25

C; R34

604-002-00-8

pentachlorofenol

87-86-5

T+; R26 ! T; R24/25 ! N; R50-53

Rakotw. Kat. 3; R40 ! Xi; R36/37/38

604-003-00-3

pentachlorofenolan sodu

131-52-2

T+; R26 ! T; R24/25 ! N; R50-53

Rakotw. Kat. 3; R40 ! Xi; R36/37/38

604-003-00-3

pentachlorofenolan cynku 

2917-32-0

T+; R26 ! T; R24/25 ! N; R50-53

Rakotw. Kat. 3; R40 ! Xi; R36/37/38

604-003-00-3

pentachlorofenolan potasu

7778-73-6

T+; R26 ! T; R24/25 ! N; R50-53

Rakotw. Kat. 3; R40 ! Xi; R36/37/38

604-003-00-3

alkaliczne sole pentachlorofenolu; pentachlorofenolany

T+; R26 ! T; R24/25 ! N; R50-53

Rakotw. Kat. 3; R40 ! Xi; R36/37/38

604-004-00-9

o-krezol; o-metylofenol; o-hydroksytoluen (substancja czysta)

95-48-7

T; R24/25

C; R34

604-004-00-9

o-krezol; o-metylofenol; o-hydroksytoluen (c >lub= 5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

95-48-7

T; R24/25

C; R34

604-004-00-9

m-krezol;  m-metylofenol; m-hydroksytoluen (substancja czysta)

108-39-4

T; R24/25

C; R34

604-004-00-9

m-krezol;  m-metylofenol; m-hydroksytoluen (c >lub= 5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

108-39-4

T; R24/25

C; R34

604-004-00-9

p-krezol; p-metylofenol (substancja czysta)

106-44-5

T; R24/25

C; R34

604-004-00-9

p-krezol; p-metylofenol (c >lub= 5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

106-44-5

T; R24/25

C; R34

604-004-00-9

krezol (mieszanina o-, p- i m-) (substancja czysta)

1319-77-3

T; R24/25

C; R34

604-004-00-9

krezol (mieszanina o-, p- i m-) (c >lub= 5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

1319-77-3

T; R24/25

C; R34

604-005-00-4

hydrochinon; 1,4-dihydroksybenzen

123-31-9

N; R50

Rakotw. Kat. 3; R40 ! Muta. Kat. 3; R40 ! Xn; R22 ! Xi; R41 ! R43

604-006-00-X

dimetylofenol; ksylenol - mieszanina

1300-71-6

T; R24/25 ! N; R51-53

C; R34

604-006-00-X

2,4(lub 2,5)-dimetylofenol; 2,4(lub 2,5)-ksylenol

71975-58-1

T; R24/25 ! N; R51-53

C; R34

604-006-00-X

2,3-dimetylofenol; 2,3-ksylenol

526-75-0

T; R24/25 ! N; R51-53

C; R34

604-006-00-X

2,4-dimetylofenol; 2,4-ksylenol

105-67-9

T; R24/25 ! N; R51-53

C; R34

604-006-00-X

2,5-dimetylofenol; 2,5-ksylenol

95-87-4

T; R24/25 ! N; R51-53

C; R34

604-006-00-X

2,6-dimetylofenol; 2,6-ksylenol

576-26-1

T; R24/25 ! N; R51-53

C; R34

604-006-00-X

3,4-dimetylofenol; 3,4-ksylenol

95-65-8

T; R24/25 ! N; R51-53

C; R34

604-007-00-5

2-naftol; 2-hydroksynaftalen

135-19-3

N; R50

Xn; R20/22

604-008-00-0

4-chlorofenol; p-chlorofenol

106-48-9

N; R51-53

Xn; R20/21/22

604-008-00-0

2-chlorofenol; o-chlorofenol

95-57-8

N; R51-53

Xn; R20/21/22

604-008-00-0

3-chlorofenol; m-chlorofenol

108-43-0

N; R51-53

Xn; R20/21/22

604-008-00-0

chlorofenol - mieszanina izomerów

25167-80-0

N; R51-53

Xn; R20/21/22

604-010-00-1

rezorcynol; 1,3-dihydroksybenzen; rezorcyna; benzeno-1,3-diol

108-46-3

N; R50

Xn; R22 ! Xi; R36/38

604-011-00-7

2,4-dichlorofenol

120-83-2

N; R51-53

Xn; R21/22 ! C; R34

604-013-00-8

2,3,4,6-tetrachlorofenol (substancja czysta)

58-90-2

T; R25 ! N; R50-53

Xi; R36/38

604-013-00-8

2,3,4,6-tetrachlorofenol (c >lub= 25%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci i ekotoksyczno&oelig;ci)

58-90-2

T; R25 ! N; R50-53

Xi; R36/38

604-013-00-8

2,3,4,6-tetrachlorofenol (20% <lub= c < 25%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci i ekotoksyczno&oelig;ci)

58-90-2

T; R25 ! N; R51-53

Xi; R36/38

604-013-00-8

2,3,4,6-tetrachlorofenol (5% <lub= c < 20%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci i ekotoksyczno&oelig;ci)

58-90-2

T; R25 ! N; R51-53

604-013-00-8

2,3,4,6-tetrachlorofenol (2,5% <lub= c < 5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci i ekotoksyczno&oelig;ci)

58-90-2

N; R51-53

604-014-00-3

chlorokrezol; 4-chloro-m-krezol; 4-chloro-3-metylofenol

59-50-7

N; R50

Xn; R21/22 ! Xi; R41 ! R43

604-015-00-9

2,2&rsquo;-metylenobis(3,4,6-trichlorofenol); heksachlorofen (substancja czysta)

70-30-4

T; R24/25 ! N; R50-53

604-015-00-9

2,2&rsquo;-metylenobis(3,4,6-trichlorofenol); heksachlorofen (c >lub= 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

70-30-4

T; R24/25

604-015-00-9

2,2&rsquo;-metylenobis(3,4,6-trichlorofenol); heksachlorofen (2% <lub= c < 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci )

70-30-4

T; R24/25

604-017-00-X

2,4,5-trichlorofenol

95-95-4

N; R50-53

Xn; R22 ! Xi; R36/38

604-018-00-5

2,4,6-trichlorofenol

88-06-2

N; R50-53

Rakotw. Kat. 3; R40 ! Xn; R22 ! Xi; R36/38

604-019-00-0

dichlorofen (PN); 4,4'-dichloro-2,2'-metylenodifenol 2,2'-metylenobis(4-chlorofenol)

97-23-4

N; R50-53

Xn; R22 ! Xi; R36

604-020-00-6

bifenyl-2-ol; 2-hydroksybifenyl; 2-fenylofenol

90-43-7

N; R50

Xi; R36/37/38

604-021-00-1

bifenyl-2-olan sodu; 2-fenylofenolan sodu

132-27-4

N; R50

Xn; R22 ! Xi; R37/38-41

604-023-00-2

2,4-dichloro-3-etylofenol

-

N; R50-53

C; R34

604-024-00-8

4,4'-(4-metylopentano-2,2-diylo)difenol; 4,4'-izobutyloetylidenodifenol; 2,2-bis(4-hydroksyfenylo)-4-metylopentan

6807-17-6

N; R50-53

Repro. Kat. 2; R60 ! Xi; R36

604-025-00-3

2,5-bis(2-metylopentan-2-ylo)hydrochinon

-

N; R51-53

604-026-00-9

2,2&rsquo;-spirobi(6-hydroksy-4,4,7-trimetylochroman

-

N; R51-53

604-027-00-4

2-metylo-5-(1,1,3,3-tetrametylobutylo)hydrochinon

-

N; R51-53

Xi; R41 ! R43

604-028-00-X

4-amino-3-fluorofenol; 4-hydroksy-2-fluoroanilina

399-95-1

N; R51-53

Rakotw. Kat. 2; R45 ! Xn; R22 ! R43

604-032-00-1

tymol; 2-izopropylo-5-metylofenol

89-83-8

N; R51-53

Xn; R22 ! C; R34

604-033-00-7

but-3-enian izobutylu; ester izobutylowy kwasu but-3-enowego

24342-03-8

R10

604-034-00-2

4,4&rsquo;-tiodi-o-krezol

24197-34-0

N; R50-53

Xi; R41

604-036-00-3

4,4&rsquo;-oksybis(etylenotio)difenol

90884-29-0

N; R51-53

R43

604-037-00-9

3,5-dimetylofenol; 3,5-ksylenol

108-68-9

T; R24/25

C; R34

604-039-00-X

fenoksaprop etylowy (PN); 2-[4-(6-chlorobenzoksazol-2-iloksy)fenoksy]propanian etylu

66441-23-4

N; R50-53

R43

604-041-00-0

acifluorofen(PN); kwas 5-[2-chloro-4-(trifluorometylo)fenoksy]-2-nitrobenzoesowy 

50594-66-6

N; R50-53

Xn; R22 ! Xi; R38-41

604-041-00-0

acifluorofen sodowy (PN); 5-[2-chloro-4-(trifluorometylo)fenoksy]-2-nitrobenzoesan sodu

62476-59-9

N; R50-53

Xn; R22 ! Xi; R38-41

604-042-00-6

4-nitrozofenol

104-91-6

N; R51-53

Muta. Kat. 3; R40 ! Xi; R41 ! Xn; R22

604-045-00-2

2,3,5-trimetylohydrochinon

700-13-0

N; R50-53

Xn; R20 ! Xi; R37/38-41 ! R43

604-046-00-8

4-(4-izopropoksyfenylosulfonylo)fenol

95235-30-6

N; R51-53

604-048-00-9

4,4',4''-(etano-1,1,1-triylo)trifenol

27955-94-8

N; R51-53

604-049-00-4

4,4'-metylenobis(oksyetylenotio)difenol; 4,4'-metylenobis(oksyetylenosulfanylo)difenol

93589-69-6

N; R51-53

604-050-00-X

4-chloro-2-metylofenol; 4-chloro-o-krezol (substancja czysta)

1570-64-5

T; R23 ! N; R50

C; R35

604-050-00-X

4-chloro-2-metylofenol; 4-chloro-o-krezol (c >lub= 25%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci i ekotoksyczno&oelig;ci)

1570-64-5

T; R23 ! N; R50

C; R35

604-050-00-X

4-chloro-2-metylofenol; 4-chloro-o-krezol (2,5% <lub= c < 25%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci i ekotoksyczno&oelig;ci)

1570-64-5

N; R51

604-053-00-6

2-metylo-4-tert-butylo-6-(1-metylopentadecylo)fenol; 2-metylo-4-(1,1-dimetyloetylo)-6-(1-metylopentadecylo)fenol

157661-93-3

N; R50-53

Xi; R38 ! R43

605-001-00-5

formaldehyd (stężenie >lub= 90%)

50-00-0

T; R23/24/25

Rakotw. Kat. 3; R40 ! C; R34 ! R43

605-001-00-5

formaldehyd (90% <lub= c < 25%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

50-00-0

T; R23/24/25

Rakotw. Kat. 3; R40 ! C; R34 ! R43

605-003-00-6

acetaldehyd; etanal; aldehyd octowy

75-07-0

F+; R12

Rakotw. Kat. 3; R40 ! Xi; R36/37

605-004-00-1

2,4,6-trimetylo-1,3,5-trioksan; paraldehyd

123-63-7

F; R11

605-005-00-7

2,4,6,8-tetrametylo-1,3,5,7-tetroksokan; metaldehyd

108-62-3

R10

Xn; R22

605-006-00-2

butanal; aldehyd masłowy

123-72-8

F; R11

605-007-00-8

1,1-dimetoksyetan; acetal dimetylowy acetaldehydu; acetal dwumetylowy

534-15-6

F; R11

605-008-00-3

akroleina; akrylaldehyd; prop-2-enal; aldehyd akrylowy

107-02-8

T+; R26 ! T; R25 ! F; R11

C; R34

605-009-00-9

(E)-but-2-enal; aldehyd krotonowy; b-metyloakroleina

123-73-9

T; R23 ! F; R11 ! N; R50-53

Xi; R36/37/38

605-009-00-9

but-2-enal; aldehyd krotonowy

4170-30-3

T; R23 ! F; R11 ! N; R50-53

Xi; R36/37/38

605-010-00-4

furaldehyd; furfural; aldehyd 2-furylowy (substancja czysta)

98-01-1

T; R23/25

Rakotw. Kat. 3; R40 ! Xn; R21 ! Xi; R36/37

605-010-00-4

furaldehyd; furfural; aldehyd 2-furylowy c >lub= 25%

98-01-1

T; R23/25

Rakotw. Kat. 3; R40 ! Xn; R21 ! Xi; R36/37

605-010-00-4

furaldehyd; furfural; aldehyd 2-furylowy (20% <lub= c < 25%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

98-01-1

T; R23/25

Rakotw. Kat. 3; R40 ! Xi; R36/37

605-010-00-4

furaldehyd; furfural; aldehyd 2-furylowy (5% <lub= c < 20%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

98-01-1

T; R23/25

Rakotw. Kat. 3; R40

605-014-00-6

2,2,2-trichloroetano-1,1-diol; hydrat trichloroetanalu; hydrat chloralu; wodzian chloralu

302-17-0

T; R25

Xi; R36/38

605-015-00-1

1,1-dietoksyetan; acetal dietylowy acetaldehydu; acetal

105-57-7

F; R11

Xi; R36/38

605-017-00-2

1,3-dioksolan

646-06-0

F; R11

605-018-00-8

propanal; aldehyd propionowy

123-38-6

F; R11

Xi; R36/37/38

605-022-00-X

glutaral; aldehyd glutarowy; 1,5-pentanodial (substancja czysta)

111-30-8

T; R23/25 ! N; R50

C; R34 ! R42/43

605-022-00-X

glutaral; aldehyd glutarowy; 1,5-pentanodial (c >lub= 50%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci i ekotoksyczno&oelig;ci)

111-30-8

T; R23/25 ! N; R50

C; R34 ! R42/43

605-022-00-X

glutaral; aldehyd glutarowy; 1,5-pentanodial (25% <lub= c < 50%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci i ekotoksyczno&oelig;ci)

111-30-8

T; R23 ! N; R50

C; R34 ! R42/43 ! Xn; R22

605-022-00-X

glutaral; aldehyd glutarowy; 1,5-pentanodial (10% <lub= c < 25%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci i ekotoksyczno&oelig;ci)

111-30-8

N; R51

C; R20/22 ! C; R34 ! R42/43

605-022-00-X

glutaral; aldehyd glutarowy; 1,5-pentanodial (2,5% <lub= c < 10%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci i ekotoksyczno&oelig;ci)

111-30-8

N; R51

Xn; R20/22 ! Xi; R37/38-41 ! R42/43

605-022-00-X

glutaral; aldehyd glutarowy; 1,5-pentanodial (2% <lub= c < 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci i ekotoksyczno&oelig;ci)

111-30-8

N; R51

Xn; R20/22 ! Xi; R37/38-41 ! R42/43

605-025-00-6

aldehyd chlorooctowy; chloroacetaldehyd (substancja czysta)

107-20-0

T+; R26 ! T; R24/25 ! N; R50

Rakotw. Kat. 3; R40 ! C; R34

605-025-00-6

aldehyd chlorooctowy; chloroacetaldehyd (c >lub= 25%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

107-20-0

T+; R26 ! T; R24/25

Rakotw. Kat. 3; R40 ! C; R34

605-025-00-6

aldehyd chlorooctowy; chloroacetaldehyd (10% <lub= c < 25%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

107-20-0

T+; R26

Rakotw. Kat. 3; R40 ! C; R34 ! Xn; R21/22

605-025-00-6

aldehyd chlorooctowy; chloroacetaldehyd (7% <lub= c <10%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

107-20-0

T+; R26

Rakotw. Kat. 3; R40 ! Xi; R36/37/38 ! Xn; R21/22

605-025-00-6

aldehyd chlorooctowy; chloroacetaldehyd (5% <lub= c < 7%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

107-20-0

T; R23

Rakotw. Kat. 3; R40 ! Xn; R21/22 ! Xi; R36/37/38

605-025-00-6

aldehyd chlorooctowy; chloroacetaldehyd (3% <lub= c < 5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

107-20-0

T; R23

Rakotw. Kat. 3; R40 ! Xn; R21/22

605-025-00-6

aldehyd chlorooctowy; chloroacetaldehyd (2,5% <lub= c < 3%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

107-20-0

T; R23

Rakotw. Kat. 3; R40

605-025-00-6

aldehyd chlorooctowy; chloroacetaldehyd (1% <lub= c < 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

107-20-0

T; R23

Rakotw. Kat. 3; R40

605-026-00-1

2,5,7,7-tetrametylooktanal

114119-97-0

N; R51-53

Xi; R38 ! R43

605-027-00-7

mieszanina - 3a,4,5,6,7,7a-heksahydro-4,7-metano-1H-indeno-6-karboaldehyd i 3a,4,5,6,7,7a-heksahydro-4,7-metano-1H-indeno-5-karboaldehyd

-

N; R51-53

R43

606-001-00-8

aceton; propanon; keton dimetylowy; propan-2-on

67-64-1

F; R11

Xi; R36 ! R66 ! R67

606-002-00-3

butan-2-on; butanon; keton etylowo-metylowy; MEK

78-93-3

F; R11

Xi; R36 ! R66 ! R67

606-003-00-9

heptan-3-on; keton butylowo-etylowy

106-35-4

R10

Xn; R20 ! Xi; R36

606-004-00-4

4-metylopentan-2-on; keton izobutylowo-metylowy; hekson

108-10-1

F; R11

Xn; R20 ! Xi; R36/37 ! R66

606-005-00-X

2,6-dimetyloheptan-4-on; keton diizobutylowy

108-83-8

R10

Xi; R37

606-006-00-5

pentan-3-on; keton dietylowy; dimetyloaceton

96-22-0

F; R11

Xi; R37 ! R66 ! R67

606-007-00-0

3-metylobutan-2-on; keton izopropylowo-metylowy

563-80-4

F; R11

606-008-00-6

cyklobutano-1,3-dion

15506-53-3

F; R11

606-009-00-1

4-metylopent-3-en-2-on; tlenek mezytylu

141-79-7

R10

Xn; R20/21/22

606-010-00-7

cykloheksanon

108-94-1

R10

Xn; R20

606-011-00-2

2-metylocykloheksanon

583-60-8

R10

Xn; R20

606-013-00-3

1,4-benzochinon; p-benzochinon

106-51-4

T; R23/25 ! N; R50

Xi; R36/37/38

606-014-00-9

chlorofacynon (PN); 2-[2-(4-chlorofenylo)-2-fenyloacetylo]indano-1,3-dion

3691-35-8

T+; R27/28 ! T; R23-48/24/25 ! N; R50-53

606-015-00-4

2-(1-naftylo)indano-1,3-dion

1786-03-4

T; R25

606-016-00-X

piwal (PN); 2-piwaloiloindano-1,3-dion; 2-(trimetyloacetylo)indano-1,3-dion; pindone

83-26-1

T; R25-48/25 ! N; R50-53

606-017-00-5

diketen; 4-metylidenooksetan-2-on

674-82-8

R10

Xn; R20

606-018-00-0

dichlon (PN); 2,3-dichloro-1,4-naftochinon

117-80-6

N; R50-53

Xn; R22 ! Xi; R36/38

606-019-00-6

chlordekon (PN); dekachloropentacyklo[5.2.1.0(2,6).0(3,9).0(5,8)]dekan-4-on; perchloropentacyklo[5.3.0.0(2,6).0(3,9).0(4,8)]dekan-5-on

143-50-0

T; R24/25 ! N; R50-53

Rakotw. Kat. 3; R40

606-020-00-1

5-metyloheptan-3-on; keton etylowo-sec-amylowy; etylo-sec-amyloketon

541-85-5

R10

Xi; R36/37

606-022-00-2

1-fenylopirazolidyn-3-on

92-43-3

N; R51-53

Xn; R22

606-023-00-8

4-metoksy-4-metylopentan-2-on

107-70-0

R10

Xn; R20

606-024-00-3

heptan-2-on; keton metylowo-pentylowy; keton metylowo-n-amylowy; metyloamyloketon

110-43-0

R10

Xn; R20/22

606-025-00-9

cyklopentanon

120-92-3

R10

Xi; R36/38

606-026-00-4

5-metyloheksan-2-on; keton izopentylowo-metylowy; keton metylowo-izoamylowy; metyloizoamyloketon

110-12-3

R10

Xn; R20

606-027-00-X

heptan-4-on; keton dipropylowy

123-19-3

R10

Xn; R20

606-028-00-5

2,4-dimetylopentan-3-on; keton diizopropylowy

565-80-0

F; R11

Xn; R20

606-029-00-0

pentano-2,4-dion; acetyloaceton

123-54-6

R10

Xn; R22

606-030-00-6

heksan-2-on; keton butylowo-metylowy; keton n-butylowo-metylowy (substancja czysta)

591-78-6

T; R48/23 ! R10

Repro. Kat. 3; R62 ! R67

606-030-00-6

heksan-2-on; keton butylowo-metylowy; keton n-butylowo-metylowy (c >lub= 10%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

591-78-6

T; R48/23

Repro. Kat. 3; R62

606-031-00-1

propano-3-lakton; oksetan-2-on; b-propiolakton; 1,3-propiolakton; lakton kwasu 3-hydroksypropionowego

57-57-8

T+; R26

Rakotw. Kat. 2; R45 ! Xi; R36/38

606-032-00-7

heksachloroaceton; heksachloropropan-2-on; heksachloropropanon

116-16-5

N; R51-53

Xn; R22

606-033-00-2

metazol (PN); 2-(3,4-dichlorofenylo)-4-metylo-1,2,4-oksadiazolidyno-3,5-dion

20354-26-1

N; R51-53

Xn; R21/22 ! Xi; R36/38

606-034-00-8

metrybuzyna (PN); 4-amino-6-tert-butylo-3-metylotio-1,2,4-triazyn-5(4H)-on; 4-amino-6-(1,1-dimetyloetylo)-3-metylotio-4,5-dihydro-1,2,4-triazyn-5-on

21087-64-9

N; R50-53

Xn; R22

606-035-00-3

chlorydazon (PN); pirazon (dawniej PN); 5-amino-4-chloro-2-fenylopirydazyn-3(2H)-on

1698-60-8

N; R50-53

R43

606-036-00-9

chinometionat (PN); 6-metylo-1,3-ditiolano[4,5-b]chinoksalin-2-on

02.01.2439

N; R50-53

Repro. Kat. 3; R62 ! Xn; R20/21/22-48/22 ! Xi; R36 ! R43

606-037-00-4

triadimefon (PN); 1-(4-chlorofenoksy)-3,3-dimetylo-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilo)butan-2-on

43121-43-3

N; R51-53

Xn; R22

606-038-00-X

difacynon (PN); 2-(difenyloacetylo)indano-1,3-dion

82-66-6

T+; R28 ! T; R48/23/24/25

606-039-00-5

5(lub 6)-tert-butylo-2&rsquo;-chloro-6&rsquo;-etyloamino-3&rsquo;,7&rsquo;-dimetylospiro[izobenzofurano-1(1H),9&rsquo;-ksanten]-3-on

-

N; R50-53

Xn; R20

606-040-00-0

chlorek benzylo(etylo)[(3-hydroksybenzoilo)metylo]amonium; chlorek benzylo(etylo)[(3-hydroksybenzoilo)metylo]amoniowy

55845-90-4

N; R51-53

Xi; R41

606-041-00-6

2-metylo-1-[4-(metylosulfanylo)fenylo]-2-morfolinopropan-1-on; 2-metylo-4&rsquo;-(metylotio)-2-morfolinopropiofenon

71868-10-5

N; R51-53

Xn; R22

606-043-00-7

2,4-di-tert-butylocykloheksanon

13019-04-0

N; R51-53

Xi; R38

606-044-00-2

2,4,6-trimetylobenzofenon

954-16-5

N; R50-53

Xn; R22 ! Xi; R36

606-045-00-8

oksadiazon (PN); 5-tert-butylo-3-(2,4-dichloro-5-izopropoksyfenylo-1,3,4-oksadiazolo-2(3H)-on; 3-[2,4-dichloro-5-(1-metyloetoksy)fenylo]-5-(1,1-dimetyloetylo)-1,3,4-oksadiazolo-2(3H)-on

19666-30-9

N; R50-53

606-046-00-3

cykloheksadec-8-en-1-on - mieszanina izomerów cis- i trans-

3100-36-5

N; R50-53

606-047-00-9

2-benzylo-2-dimetyloamino-4'-morfolinobutyrofenon

119313-12-1

N; R50-53

606-048-00-4

2'-anilino-3'-metylo-6'-dipentyloaminospiro[izobenzofuran-1(1H),9'-ksanten]-3-on

-

N; R50-53

606-050-00-5

6-anilino-1-benzoilo-4-(4-tert-pentylofenoksy)nafto[1,2,3-d,e]chinolino-2,7-(3H)-dion

72453-58-8

N; R51-53

606-051-00-0

4-pentylocykloheksanon

61203-83-6

N; R51-53

607-002-00-6

kwas octowy c ... %

64-19-7

R10

C; R35

607-003-00-1

kwas chlorooctowy

79-11-8

T; R25 ! N; R50

C; R34

607-008-00-9

bezwodnik octowy

108-24-7

R10

Xn; R20/22 ! C; R34

607-011-00-5

chlorek acetylu; chlorek kwasu octowego

75-36-5

R14 ! F; R11

C; R34

607-013-00-6

węglan dimetylu

616-38-6

F; R11

607-014-00-1

mrówczan metylu; ester metylowy kwasu mrówkowego

107-31-3

F+; R12

Xn; R20/22 ! Xi; R36/37

607-015-00-7

mrówczan etylu; ester etylowy kwasu mrówkowego

109-94-4

F; R11

Xn; R20/22 ! Xi; R36/37

607-016-00-2

mrówczan izopropylu; ester izopropylowy kwasu mrówkowego

625-55-8

F; R11

Xi; R36/37 ! R67

607-016-00-2

mrówczan propylu; ester propylowy kwasu mrówkowego

110-74-7

F; R11

Xi; R36/37 ! R67

607-017-00-8

mrówczan butylu; ester butylowy kwasu mrówkowego

592-84-7

F; R11

Xi; R36/37

607-017-00-8

mrówczan izobutylu; ester izobutylowy kwasu mrówkowego

542-55-2

F; R11

Xi; R36/37

607-017-00-8

mrówczan sec-butylu; ester sec-butylowy kwasu mrówkowego

589-40-2

F; R11

Xi; R36/37

607-017-00-8

mrówczan tert-butylu; ester tert-butylowy kwasu mrówkowego

762-75-4

F; R11

Xi; R36/37

607-018-00-3

mrówczan pentylu; mrówczan amylu; ester amylowy kwasu mrówkowego

638-49-3

R10

Xi; R36/37

607-018-00-3

mrówczan izobutylu; ester izobutylowy kwasu mrówkowego

110-45-2

R10

Xi; R36/37

607-018-00-3

mrówczan 2-metylobutylu; ester 2-metylobutylowy kwasu mrówkowego

35073-27-9

R10

Xi; R36/37

607-019-00-9

chloromrówczan metylu; ester metylowy kwasu chloromrówkowego

79-22-1

T; R23 ! F; R11

Xi; R36/37/38

607-020-00-4

chloromrówczan etylu; ester etylowy kwasu chloromrówkowego

541-41-3

T+; R26 ! F; R11

Xn; R22 ! C; R34

607-021-00-X

octan metylu; ester metylowy kwasu octowego

79-20-9

F; R11

Xi; R36 ! R66 ! R67

607-022-00-5

octan etylu; ester etylowy kwasu octowego

141-78-6

F; R11

Xi; R36 ! R66 ! R67

607-023-00-0

octan winylu; ester winylowy kwasu octowego

108-05-4

F; R11

607-024-00-6

octan propylu; ester propylowy kwasu octowego

109-60-4

F; R11

Xi; R36 ! R66 ! R67

607-024-00-6

octan izopropylu; ester izopropylowy kwasu octowego

108-21-4

F; R11

Xi; R36 ! R66 ! R67

607-025-00-1

octan butylu; ester butylowy kwasu octowego

123-86-4

R10

R66 ! R67

607-026-00-7

octan sec-butylu; ester sec-butylowy kwasu octowego

105-46-4

F; R11

R66

607-026-00-7

octan tert-butylu; ester tert-butylowy kwasu octowego

540-88-5

F; R11

R66

607-026-00-7

octan izobutylu; ester izobutylowy kwasu octowego

110-19-0

F; R11

R66

607-027-00-2

propionian metylu; ester metylowy kwasu propionowego

554-12-1

F; R11

Xn; R20

607-028-00-8

propionian etylu; ester etylowy kwasu propionowego

105-37-3

F; R11

607-029-00-3

propionian butylu; ester butylowy kwasu propionowego

590-01-2

R10

607-029-00-3

propionian izobutylu; ester izobutylowy kwasu propionowego

540-42-1

R10

607-029-00-3

propionian tert-butylu; ester tert-butylowy kwasu propionowego

20487-40-5

R10

607-029-00-3

propionian sec-butylu; ester sec-butylowy kwasu propionowego

591-34-4

R10

607-030-00-9

propionian propylu; ester propylowy kwasu propionowego

106-36-5

R10

Xn; R20

607-031-00-4

ma&oelig;lan butylu; ester butylowy kwasu masłowego

109-21-7

R10

607-032-00-X

akrylan etylu; ester etylowy kwasu akrylowego

140-88-5

F; R11

Xn; R20/21/22 ! Xi; R36/37/38 ! R43

607-033-00-5

metakrylan butylu; ester butylowy kwasu metakrylowego

97-88-1

R10

Xi; R36/37/38 ! R43

607-034-00-0

akrylan metylu; ester metylowy kwasu akrylowego

96-33-3

F; R11

Xn; R20/21/22 ! Xi; R36/37/38 ! R43

607-035-00-6

metakrylan metylu; ester metylowy kwasu metakrylowego

80-62-6

F; R11

Xi; R36/37/38 ! R43

607-041-00-9

2,4,5-T (PN); kwas (2,4,5-trichlorofenoksy)octowy

93-76-5

N; R50-53

Xn; R22 ! Xi; R36/37/38

607-042-00-4

kwas (2,4,5-trichlorofenoksy)octowy, ester pentylowy

120-39-8

N; R50-53

Xn; R22 ! Xi; R36/37/38

607-042-00-4

kwas (2,4,5-trichlorofenoksy)octowy, sole sodowe

13560-99-1

N; R50-53

Xn; R22 ! Xi; R36/37/38

607-042-00-4

kwas (2,4,5-trichlorofenoksy)octowy, ester metylowy

1928-37-6

N; R50-53

Xn; R22 ! Xi; R36/37/38

607-042-00-4

kwas (2,4,5-trichlorofenoksy)octowy, ester etylowy

1928-39-8

N; R50-53

Xn; R22 ! Xi; R36/37/38

607-042-00-4

kwas (2,4,5-trichlorofenoksy)octowy, ester propylowy

1928-40-1

N; R50-53

Xn; R22 ! Xi; R36/37/38

607-042-00-4

kwas (2,4,5-trichlorofenoksy)octowy, ester 2-etyloheksylowy

1928-47-8

N; R50-53

Xn; R22 ! Xi; R36/37/38

607-042-00-4

kwas (2,4,5-trichlorofenoksy)octowy, zwi&scaron;zki z N,N-dietyloetanoamin&scaron;  (1:1)

2008-46-0

N; R50-53

Xn; R22 ! Xi; R36/37/38

607-042-00-4

kwas (2,4,5-trichlorofenoksy)octowy, ester 3-metylobutylowy

23197-61-7

N; R50-53

Xn; R22 ! Xi; R36/37/38

607-042-00-4

kwas (2,4,5-trichlorofenoksy)octowy, zwi&scaron;zki z N-etyloetanoamin&scaron;  (1:1)

23819-11-6

N; R50-53

Xn; R22 ! Xi; R36/37/38

607-042-00-4

kwas (2,4,5-trichlorofenoksy)octowy, zwi&scaron;zki z N,N-dimetylotridecyloamin&scaron;  (1:1)

2464-48-4

N; R50-53

Xn; R22 ! Xi; R36/37/38

607-042-00-4

kwas (2,4,5-trichlorofenoksy)octowy, ester izooktylowy

25168-15-4

N; R50-53

Xn; R22 ! Xi; R36/37/38

607-042-00-4

kwas (2,4,5-trichlorofenoksy)octowy, ester 2-butoksyetylowy

2545-59-7

N; R50-53

Xn; R22 ! Xi; R36/37/38

607-042-00-4

kwas (2,4,5-trichlorofenoksy)octowy, ester heksylowy

2630-13-9

N; R50-53

Xn; R22 ! Xi; R36/37/38

607-042-00-4

kwas (2,4,5-trichlorofenoksy)octowy, ester oktylowy

2630-15-1

N; R50-53

Xn; R22 ! Xi; R36/37/38

607-042-00-4

kwas (2,4,5-trichlorofenoksy)octowy, ester nonylowy

2630-16-2

N; R50-53

Xn; R22 ! Xi; R36/37/38

607-042-00-4

kwas (2,4,5-trichlorofenoksy)octowy, sole potasowe

37785-57-2

N; R50-53

Xn; R22 ! Xi; R36/37/38

607-042-00-4

kwas (2,4,5-trichlorofenoksy)octowy, zwi&scaron;zki z 2,2',2''-nitrylotris[ethanolem] (1:1)

3813-14-7

N; R50-53

Xn; R22 ! Xi; R36/37/38

607-042-00-4

kwas (2,4,5-trichlorofenoksy)octowy, ester 4-hydroksybutylowy

40583-17-3

N; R50-53

Xn; R22 ! Xi; R36/37/38

607-042-00-4

kwas (2,4,5-trichlorofenoksy)octowy, ester 2-metylopropylowy

4938-72-1

N; R50-53

Xn; R22 ! Xi; R36/37/38

607-042-00-4

kwas (2,4,5-trichlorofenoksy)octowy, zwi&scaron;zki z 2-(dietyloamino)etanolem (1:1)

53404-86-7

N; R50-53

Xn; R22 ! Xi; R36/37/38

607-042-00-4

kwas (2,4,5-trichlorofenoksy)octowy, zwi&scaron;zki z N-metylometanoamin&scaron; (1:1)

6369-97-7

N; R50-53

Xn; R22 ! Xi; R36/37/38

607-042-00-4

kwas (2,4,5-trichlorofenoksy)octowy, zwi&scaron;zki z 2,2'-iminobis[etanolem] (1:1)

6417-43-2

N; R50-53

Xn; R22 ! Xi; R36/37/38

607-042-00-4

kwas (2,4,5-trichlorofenoksy)octowy, ester 2-etylo-4-metylopentylowy

69462-12-0

N; R50-53

Xn; R22 ! Xi; R36/37/38

607-042-00-4

kwas (2,4,5-trichlorofenoksy)octowy, ester 3,5,5-trimetyloheksylowy

74592-66-8

N; R50-53

Xn; R22 ! Xi; R36/37/38

607-042-00-4

kwas (2,4,5-trichlorofenoksy)octowy, ester 1-metylowoetylowy

93-78-7

N; R50-53

Xn; R22 ! Xi; R36/37/38

607-042-00-4

kwas (2,4,5-trichlorofenoksy)octowy, ester butylowy

93-79-8

N; R50-53

Xn; R22 ! Xi; R36/37/38

607-042-00-4

kwas (2,4,5-trichlorofenoksy)octowy, ester 1,3-dimetylobutylowy

93941-82-3

N; R50-53

Xn; R22 ! Xi; R36/37/38

607-042-00-4

kwas (2,4,5-trichlorofenoksy)octowy, ester 2-metylobutylowy

97635-44-4

N; R50-53

Xn; R22 ! Xi; R36/37/38

607-042-00-4

sole i estry 2,4,5-T; sole i estry kwasu (2,4,5-trichlorofenoksy)octowego

-

N; R50-53

Xn; R22 ! Xi; R36/37/38

607-047-00-1

fenoprop (PN); kwas 2-(2,4,5-trichlorofenoksy)propionowy

93-72-1

N; R50-53

Xn; R22 ! Xi; R38

607-048-00-7

kwas 2-(2,4,5-trichlorofenoksy)propionowy, zwi&scaron;zki z 2,2',2''-nitrylotris(etanolem) (1:1)

17369-89-0

N; R50-53

Xn; R20/21/22

607-048-00-7

kwas 2-(2,4,5-trichlorofenoksy)propionowy, sole potasowe

2818-16-8

N; R50-53

Xn; R20/21/22

607-048-00-7

kwas 2-(2,4,5-trichlorofenoksy)propionowy, sole sodowe

37913-89-6

N; R50-53

Xn; R20/21/22

607-048-00-7

kwas 2-(2,4,5-trichlorofenoksy)propionowy, zwi&scaron;zki z N-metylometanoamin&scaron; (1:1)

55617-85-1

N; R50-53

Xn; R20/21/22

607-048-00-7

kwas 2-(2,4,5-trichlorofenoksy)propionowy, zwi&scaron;zki z N-etyloetanoamin&scaron;  (1:1)

94042-99-6

N; R50-53

Xn; R20/21/22

607-048-00-7

sole fenopropu; sole kwasu 2-(2,4,5-trichlorofenoksy)propionowego

-

N; R50-53

Xn; R20/21/22

607-055-00-5

endotal sodowy (PN); 7-oksabicyklo[2.2.1]heptano-2,3-dikarboksylan disodu

129-67-9

T; R25

Xn; R21 ! Xi; R36/37/38

607-056-00-0

(S)-3-(1-fenylo-3-oksobutylo)-4-hydroksy-2-okso-2H-chromen; (S)-3-(1-fenylo-3-oksobutylo)-4-hydroksykumaryna; (S)-3-(1-fenylo-3-oksobutylo)-4-hydroksybenzopiran-2-on

5543-57-7

T; R48/25

Repro. Kat. 1; R61 ! R52-53

607-056-00-0

(R)-3-(1-fenylo-3-oksobutylo)-4-hydroksy-2-okso-2H-chromen; (R)-3-(1-fenylo-3-oksobutylo)-4-hydroksykumaryna; (R)-3-(1-fenylo-3-oksobutylo)-4-hydroksybenzopiran-2-on

5543-58-8

T; R48/25

Repro. Kat. 1; R61 ! R52-53

607-056-00-0

warfaryna (PN); 3-(1-fenylo-3-oksobutylo)-4-hydroksy-2-okso-2H-chromen; 3-(1-fenylo-3-oksobutylo)-4-hydroksykumaryna

81-81-2

T; R48/25

Repro. Kat. 1; R61 ! R52-53

607-058-00-1

kumafuryl (PN); 3-[1-(2-furylo)-3-oksobutylo]-4-hydroksy-2-okso-2H-chromen; 3-[1-(2-furylo)-3-oksobutylo]-4-hydroksykumaryna; fumaryn

117-52-2

T; R25-48/25

R52-53

607-059-00-7

kumatetralyl (PN); 4-hydroksy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naftylo)-2-okso-2H-chromen; 4-hydroksy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naftylo)kumaryna

5836-29-3

T+; R27/28 ! T; R48/24/25

R52-53

607-060-00-2

3,3'-metylenobis(4-hydroksy-2-okso-2H-chromen); 4,4'-dihydroksy-3,3'-metylenobis(2H-chromen-2-on); dikumarol

66-76-2

T; R48/25 ! N; R51-53

Xn; R22

607-061-00-8

kwas akrylowy; kwas etenokarboksylowy; kwas propenowy

79-10-7

N; R50 ! R10 

Xn; R21/22 ! C; R35 

607-062-00-3

akrylan butylu; ester butylowy kwasu akrylowego

141-32-2

R10

Xi; R36/37/38 ! R43

607-064-00-4

chloromrówczan benzylu; ester benzylowy kwasu chloromrówkowego

501-53-1

N; R50-53

C; R34

607-065-00-X

kwas bromooctowy

79-08-3

T; R23/24/25 ! N; R50

C; R35

607-066-00-5

kwas dichlorooctowy

79-43-6

N; R50

C; R35

607-067-00-0

chlorek dichloroacetylu; chlorek kwasu dichlorooctowego

79-36-7

N; R50

C; R35

607-068-00-6

kwas jodooctowy

64-69-7

T; R25

C; R35

607-069-00-1

bromooctan etylu; ester etylowy kwasu bromooctowego

105-36-2

T+; R26/27/28

607-070-00-7

chlorooctan etylu; ester etylowy kwasu chlorooctowego

105-39-5

T; R23/24/25 ! N; R50

607-071-00-2

metakrylan etylu; ester etylowy kwasu metakrylowego

97-63-2

F; R11

Xi; R36/37/38 ! R43

607-072-00-8

akrylan 2-hydroksyetylu; ester 2-hydroksyetylowy kwasu akrylowego (substancja czysta)

818-61-1

T; R24 ! N; R50

C; R34 ! R43

607-072-00-8

akrylan 2-hydroksyetylu; ester 2-hydroksyetylowy kwasu akrylowego (c >lub= 10%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

818-61-1

T; R24

C; R34 ! R43

607-072-00-8

akrylan 2-hydroksyetylu; ester 2-hydroksyetylowy kwasu akrylowego (5% <lub= c < 10%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

818-61-1

T; R24

Xi; R36/38 ! R43

607-072-00-8

akrylan 2-hydroksyetylu; ester 2-hydroksyetylowy kwasu akrylowego (2,5% <lub= c < 5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

818-61-1

T; R24

R43

607-072-00-8

akrylan 2-hydroksyetylu; ester 2-hydroksyetylowy kwasu akrylowego (2% <lub= c < 2,5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

818-61-1

T; R24

R43

607-074-00-9

chlorofenak (PN); kwas (2,3,6-trichlorofenylo)octowy

85-34-7

N; R51-53

Xn; R22

607-075-00-4

chlorofenprop metylowy (PN); 2-chloro-3-(4-chlorofenylo)propionian metylu

14437-17-3

N; R50-53

Xn; R21/22

607-076-00-X

dodyna (PN); octan 1-dodecyloguanidyn-2-ium

03.10.2439

N; R50-53

Xn; R22 ! Xi; R36/38

607-077-00-5

erbon (PN); 2,2-dichloropropionian 2-(2,4,5-trichlorofenoksy)etylu

136-25-4

N; R51-53

Xn; R22

607-078-00-0

fluenetyl (PN); bifenyl-4-ilooctan 2-fluoroetylu

4301-50-2

T+; R27/28

607-079-00-6

kelewan (PN); 5-(1,2,4,5,6,7,8,8,9,10-dekachloro-3-hydroksypentacyklo[5.3.0(2,6).0(4,1).0.0(5,9)]dekan-3-ylo)-4-oksopentanian etylu; 5-(1,2,4,5,6,7,8,8,9,10-dekachloro-3-hydroksypentacyklo-[5.3.0(2,6).0(4,1).0.0(5,9)]dekan-3-ylo)-4-oksowalerianian etylu

4234-79-1

T; R24 ! N; R51-53

Xn; R22

607-080-00-1

chlorek chloroacetylu; chlorek kwasu chlorooctowego

79-04-9

T; R23/24/25-48/23 ! R14 ! R29 ! N; R50

C; R35

607-081-00-7

kwas fluorooctowy

144-49-0

T+; R28 ! N; R50

607-082-00-2

fluorooctany rozpuszczalne

-

T+; R28 ! N; R50

607-086-00-4

ftalan diallilu; ester diallilowy kwasu ftalowego

131-17-9

N; R50-53

Xn; R22

607-090-00-6

kwas 2-sulfanylooctowy; kwas tioglikolowy; kwas metkaptooctowy (substancja czysta)

68-11-1

T; R23/24/25

C; R34

607-090-00-6

kwas 2-sulfanylooctowy; kwas tioglikolowy; kwas metkaptooctowy (c >lub= 10%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

68-11-1

T; R23/24/25

C; R34

607-090-00-6

kwas 2-sulfanylooctowy; kwas tioglikolowy; kwas metkaptooctowy (5% <lub= c < 10%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

68-11-1

T; R23/24/25

Xi; R36/38

607-090-00-6

kwas 2-sulfanylooctowy; kwas tioglikolowy; kwas metkaptooctowy (2% <lub= c < 5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

68-11-1

T; R23/24/25

607-092-00-7

(S)-mleczan metylu; (-)-mleczan metylu

27871-49-4

R10

Xi; R36/37

607-092-00-7

(R)-mleczan metylu

17392-83-5

R10

Xi; R36/37

607-092-00-7

(+/-)-mleczan metylu

2155-30-8

R10

Xi; R36/37

607-092-00-7

mleczan metylu; ester metylowy kwasu mlekowego

547-64-8

R10

Xi; R36/37

607-093-00-2

chlorek propionoilu; chlorek kwasu propionowego

79-03-8

R14 ! F; R11

C; R34

607-094-00-8

kwas nadoctowy c ...%

79-21-0

O; R7 ! R10 ! N; R50

Xn; R20/21/22 ! C; R35

607-108-00-2

mieszanina - akrylan 1-hydroksypropan-2-ylu i akrylan 2-hydroksypropylu (substancja czysta)

25584-83-2

T; R23/24/25

C; R34 ! R43

607-108-00-2

mieszanina - akrylan 1-hydroksypropan-2-ylu i akrylan 2-hydroksypropylu (c >lub= 10%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

25584-83-2

T; R23/24/25

C; R34 ! R43

607-108-00-2

mieszanina - akrylan 1-hydroksypropan-2-ylu i akrylan 2-hydroksypropylu (5% <lub= c < 10%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

25584-83-2

T; R23/24/25

Xi; R36/38 ! R43

607-108-00-2

mieszanina - akrylan 1-hydroksypropan-2-ylu i akrylan 2-hydroksypropylu (2% <lub= c < 5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

25584-83-2

T; R23/24/25

R43

607-108-00-2

akrylan 1-hydroksypropan-2-ylu; ester 1-hydroksypropan-2-ylowy kwasu akrylowego (substancja czysta)

2918-23-2

T; R23/24/25

C; R34 ! R43

607-108-00-2

akrylan 1-hydroksypropan-2-ylu; ester 1-hydroksypropan-2-ylowy kwasu akrylowego (c >lub= 10%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

2918-23-2

T; R23/24/25

C; R34 ! R43

607-108-00-2

akrylan 1-hydroksypropan-2-ylu; ester 1-hydroksypropan-2-ylowy kwasu akrylowego (5% <lub= c < 10%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

2918-23-2

T; R23/24/25

Xi; R36/38 ! R43

607-108-00-2

akrylan 1-hydroksypropan-2-ylu; ester 1-hydroksypropan-2-ylowy kwasu akrylowego (2% <lub= c < 5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

2918-23-2

T; R23/24/25

R43

607-108-00-2

akrylan 2-hydroksypropylu; ester 2-hydroksypropylowy kwasu akrylowego (substancja czysta)

999-61-1

T; R23/24/25

C; R34 ! R43

607-108-00-2

akrylan 2-hydroksypropylu; ester 2-hydroksypropylowy kwasu akrylowego (c >lub= 10%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

999-61-1

T; R23/24/25

C; R34 ! R43

607-108-00-2

akrylan 2-hydroksypropylu; ester 2-hydroksypropylowy kwasu akrylowego (5% <lub= c < 10%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

999-61-1

T; R23/24/25

Xi; R36/38 ! R43

607-108-00-2

akrylan 2-hydroksypropylu; ester 2-hydroksypropylowy kwasu akrylowego (2% <lub= c < 5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

999-61-1

T; R23/24/25

R43

607-112-00-4

diakrylan 2,2-dimetylopropano-1,3-diylu; diakrylan glikolu neopentylowego (substancja czysta)

2223-82-7

T; R24

Xi; R36/38 ! R43

607-112-00-4

diakrylan 2,2-dimetylopropano-1,3-diylu; diakrylan glikolu neopentylowego (c > lub=20%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

2223-82-7

T; R24

Xi; R36/38 ! R43

607-112-00-4

diakrylan 2,2-dimetylopropano-1,3-diylu; diakrylan glikolu neopentylowego (5% <lub= c < 20%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

2223-82-7

T; R24

R43

607-113-00-X

metakrylan izobutylu; ester izobutylowy kwasu metakrylowego

97-86-9

N; R50 ! R10

Xi; R36/37/38 ! R43

607-115-00-0

akrylan izobutylu; ester izobutylowy kwasu akrylowego

106-63-8

R10

Xn; R20/21 ! Xi; R38 ! R43

607-116-00-6

akrylan cykloheksylu; ester cykloheksylowy kwasu akrylowego

3066-71-5

N; R51-53

Xi; R37/38

607-117-00-1

akrylan 2,3-epoksypropylu; ester 2,3-epoksypropylowy kwasu akrylowego (substancja czysta)

106-90-1

T; R23/24/25

C; R34 ! R43

607-117-00-1

akrylan 2,3-epoksypropylu; ester 2,3-epoksypropylowy kwasu akrylowego c >lub= 10%

106-90-1

T; R23/24/25

C; R34 ! R43

607-117-00-1

akrylan 2,3-epoksypropylu; ester 2,3-epoksypropylowy kwasu akrylowego (5% <lub= c < 10%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

106-90-1

T; R23/24/25

Xi; R36/38 ! R43

607-117-00-1

akrylan 2,3-epoksypropylu; ester 2,3-epoksypropylowy kwasu akrylowego (2% <lub= c < 5%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

106-90-1

T; R23/24/25

R43

607-120-00-8

diakrylan 2,2&rsquo;-oksydietylu; diakrylan glikolu dietylenowego (substancja czysta)

4074-88-8

T; R24

Xi; R36/38 ! R43

607-120-00-8

diakrylan 2,2&rsquo;-oksydietylu; diakrylan glikolu dietylenowego (c >lub= 20%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

4074-88-8

T; R24

Xi; R36/38 ! R43

607-120-00-8

diakrylan 2,2&rsquo;-oksydietylu; diakrylan glikolu dietylenowego (2% <lub= c < 20%, c-klasyfikacja dotyczy toksyczno&oelig;ci)

4074-88-8

T; R24

R43

607-129-00-7

mleczan etylu; DL-mleczan etylu; ester etylowy kwasu mlekowego

97-64-3

R10

Xi; R37-41

607-129-00-7

(S)-mleczan etylu; (S)-2-hydroksypropanian etylu; L-mleczan etylu

687-47-8

R10

Xi; R37-41

607-130-00-2

octan pentylu; octan amylu; ester amylowy kwasu octowego

628-63-7

R10

R66

607-130-00-2

octan pentan-2-ylu; octan 1-metylobutylu

626-38-0

R10

R66

607-130-00-2

octan izopentylu; octan izoamylu

123-92-2

R10

R66

607-130-00-2

octan 2(lub 3)-metylobutylu

84145-37-9

R10

R66