SYSTEM POMOCY W TRANSPORCIE MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH (SPOT)

W Płocku podpisano porozumienie pomiędzy dziesięcioma firmami branży chemicznej a Państwową Strażą Pożarną , które zakłada udzielanie pomocy jednostkom Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego w likwidacji awarii, katastrof i nadzwyczajnych zagrożeń chemicznych związanych z transportem materiałów chemicznych na obszarze całego kraju.

Podstawę systemu stanowi sieć jedenastu Regionalnych Ośrodków wyposażonych odpowiednio do zadeklarowanego przez nie stopnia udzielanej pomocy.

Działalność Ośrodków Regionalnych koordynowana jest przez Krajowe Centrum działające przy Polskim koncernie Naftowym ORLEN S.A. w Płocku.

Ośrodki Systemu zobowiązane są do udzielania w możliwie najkrótszym czasie pomocy służbom prowadzącym działania ratownicze.

System Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych SPOT odejmuje trzy stopnie pomocy:

I STOPIEŃ - Pomoc telefoniczna

Udzielana drogą telefoniczną, radiową, faksem, e-mail’em przez specjalistów z Ośrodków Regionalnych i Krajowego Centrum SPOT poprzez doradztwo w zakresie

udzielania informacji przydatnych przy prowadzeniu działań ratowniczych, zwalczania niebezpieczeństwa, bądź też ograniczenia czy też usuwania szkód.

II STOPIEŃ - Pomoc na miejscu zdarzenia udzielana przez specjalistę

Na wezwanie kierującego działaniami ratowniczymi na miejsce zdarzenia zostaje wysłany z ośrodka systemu specjalista, który służy swoimi wiadomościami

kierującemu akcją na miejscu zdarzenia.

III STOPIEŃ - Pomoc techniczna

Pomoc techniczna udzielana jest przez wyspecjalizowane jednostki ratownicze działające w ośrodkach Systemu przy współudziale specjalistów.

Pomoc III stopnia obejmuje wyjazd ratowników wyposażonych w specjalistyczny sprzęt ratowniczy oraz doradztwo specjalisty na miejscu zdarzenia.

W 2004 roku, odnotowano trzydzieści pięć (35) zgłoszeń w Systemie Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych SPOT, z czego dwadzieścia dwa (22) w pierwszym półroczu, natomiast trzynaście (13) w drugim.

W porównaniu z 2003 rokiem został odnotowany 60% spadek ilości zgłoszeń, biorąc pod uwagę sumaryczną ich liczbę wśród wszystkich jedenastu Sygnatariuszy.

Najwięcej zgłoszeń (11), stanowiący trzydzieści jeden procent (31%) z ich ogólnej liczby, zostało skierowanych do Krajowego Centrum

działającego przy PKN ORLEN S.A. Dużą aktywnością wykazały się również Regionalne Ośrodki w Dworach oraz Zakłady Azotowe w Puławach (po 8 zgłoszeń).

Czterech Regionalnych Sygnatariuszy nie odnotowało przypadku udzielenia pomocy w w/w Systemie.

L.P. Nazwa Firmy

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.

"ANWIL" S.A.

FIRMA CHEMICZNA "DWORY" S.A.

ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" S.A.

ZAKŁADY AZOTOWE w Tarnowie-Mościcach S.A.

ZAKŁADY CHEMICZNE "ORGANIKA - SARZYNA" S.A.

ZAKŁADY CHEMICZNE "ROKITA" S.A.

ZAKŁADY AZOTOWE "KĘDZIERZYN" S.A.

ZAKŁADY CHEMICZNE "ZACHEM" S.A.

ZAKŁADY CHEMICZNE "POLICE" S.A.

Znaczący, bo sięgający pięćdziesiąt pięć procent (55%) udział stanowiły zapytania, w których został udzielony I Stopień pomocy.

Zgłoszenia, w których został udzielony II Stopień pomocy stanowiły ponad jedenaście procent (11%) ogólnej liczby zgłoszeń, a pomoc III Stopienia została udzielona w trzydziestu czterech procentach (34%) zgłoszeń.

Reasumując te spostrzeżenia, że mimo spadku ogólnej liczby zgłoszeń, spowodowanym, przede wszystkim ograniczeniem liczby wpływających zapytań (I Stopień pomocy), widać wyraźnie wzrost świadczenia III Stopnia - niesienie specjalistycznej pomocy na miejscu zdarzenia. Stopień ten najbardziej odzwierciedla ideę powstania Systemu.

Malejąca liczba I Stopnia pomocy, rodzi przypuszczenie o coraz to lepszej wiedzy osób zajmujących się przewozem towarów niebezpiecznych w zakładach i firmach spedycyjnych (coraz większa liczba doradców ADR), w konsekwencji poprawiająca bezpieczeństwo przewozu tych towarów już od momentu ich ładunku.

Pomoc udzielana przez System Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych SPOT, a w szczególności znaczący udział III Stopnia zobowiązuje Sygnatariuszy do:

posiadania systemu niezawodnej łączności w postaci jak największej liczby łącz telefonicznych, faksów, a w dobie XXI wieku Internetu i poczty elektronicznej,

dysponowania, poprzez tworzenie własnych, pozyskiwanie zewnętrznych baz danych substancji niebezpiecznych oraz ciągłą ich aktualizację,

dysponowania nowoczesnym sprzętem ratownictwa chemicznego i drogowego,

posiadania programów komputerowych, które umożliwią swobodną współpracę Regionalnych Sygnatariuszy w sieci, jak i będą kompatybilne z programami używanymi przez Systemy Udzielania Pomocy w kraju, jak i poza jego granicami,

nawiązania współpracy z zakładami chemicznymi, w celu pozyskiwania informacji oraz wymiany informacji i doświadczenia,

zatrudniania na stanowiskach doradczych, wykwalifikowanych ludzi, posiadających szeroką wiedzą zarówno z zakresu chemii, ratownictwa chemicznego jak i pożarniczą,

organizowanie specjalistycznych szkoleń w zakresie ratownictwa chemicznego.

Wykaz sygnatariuszy SPOT:

Na podstawie danych: PIPC

POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

KONTAKT

ratownictwo [małpka] chem.pl