Zabezpieczenie gazometryczne

Innym rodzajem zagrożenia jest przekroczenie najwyższego dopuszczalnego stężenia (NDS), będącym takim stężeniem substancji toksycznej w powietrzu, które podczas długotrwałego działania na organizm dorosłego człowieka (przy ekspozycji do 8 godzin na dobę) nie wywołuje najmniejszych objawów zatrucia. Przekroczenie NDS w rejonie awarii powoduje natychmiastową konieczność nakładania środków ochrony dróg oddechowych. Wykaz wartości NDS dla głównych TSP zawarto w tabeli. Pomiaru stężenia dokonuje się za pomocą rurek wskaźnikowych na których zaznaczono poziom NDS, lub za pomocą przyrządów gazometrycznych, które produkuje się w jednej obudowie z eksplozymetrami przedstawionymi nafotografii.

Poważną trudnością dla ratowników jest oszacowanie wskazań na różnego rodzaju przyrządach z uwagi na dużą różnorodność stosowanych jednostek. Można się spotkać w tej dziedzinie głównie z trzema rodzajami oznaczeń na przyrządach gazometrycznych:

[mg/m3] - jednostka ta oznacza zawartość danej substancji wyrażonej w jednostkach masy - miligram w objętości jednego metra sześciennego powietrza, (większe wartości stężeń przedstawiane są w jednostkach [g/ m3] lub [g/dm3]

[% obj.] - jednostka ta wyraża zawartość objętościową zanieczyszczenia w 100 jednostkach objętości powietrza;

[ppm] - (parts per milion) jednostka ta służy do oznaczania śladowych obecności gazów toksycznych i oznacza zawartość jednostek objętości zanieczyszczenia w milionie jednostek objętości powietrza np. 1[ppm] oznacza zawartość 1[cm3] gazu w 1[m3] powietrza.

Przeliczeń między jednostkami dokonuje się korzystając z równania Boyle,a Mariotte,a pV=mRT, gdzie: p- ciśnienie, V- objętość, m- masa, R- uniwersalna stała gazowa, T- temperatura.

Ratowników w związku z powyższym należy wyposażyć w odpowiednie tabele przeliczeniowe i umiejętności posługiwania się nimi przed wejściem do rejonu akcji ratowniczej, tak aby mogli bez przeszkód kontrolować pod względem gazometrycznym rejon awarii.

KONTAKT

ratownictwo [małpka] chem.pl

Ratownictwo Chemiczne

Zabezpieczenie gazometryczne

Innym rodzajem zagrożenia jest przekroczenie najwyższego dopuszczalnego stężenia (NDS), będącym takim stężeniem substancji toksycznej w powietrzu, które podczas długotrwałego działania na organizm dorosłego człowieka (przy ekspozycji do 8 godzin na dobę) nie wywołuje najmniejszych objawów zatrucia. Przekroczenie NDS w rejonie awarii powoduje natychmiastową konieczność nakładania środków ochrony dróg oddechowych. Wykaz wartości NDS dla głównych TSP zawarto w tabeli. Pomiaru stężenia dokonuje się za pomocą rurek wskaźnikowych na których zaznaczono poziom NDS, lub za pomocą przyrządów gazometrycznych, które produkuje się w jednej obudowie z eksplozymetrami przedstawionymi nafotografii.

Poważną trudnością dla ratowników jest oszacowanie wskazań na różnego rodzaju przyrządach z uwagi na dużą różnorodność stosowanych jednostek. Można się spotkać w tej dziedzinie głównie z trzema rodzajami oznaczeń na przyrządach gazometrycznych:

[mg/m3] - jednostka ta oznacza zawartość danej substancji wyrażonej w jednostkach masy - miligram w objętości jednego metra sześciennego powietrza, (większe wartości stężeń przedstawiane są w jednostkach [g/ m3] lub [g/dm3]

[% obj.] - jednostka ta wyraża zawartość objętościową zanieczyszczenia w 100 jednostkach objętości powietrza;

[ppm] - (parts per milion) jednostka ta służy do oznaczania śladowych obecności gazów toksycznych i oznacza zawartość jednostek objętości zanieczyszczenia w milionie jednostek objętości powietrza np. 1[ppm] oznacza zawartość 1[cm3] gazu w 1[m3] powietrza.

Przeliczeń między jednostkami dokonuje się korzystając z równania Boyle,a Mariotte,a pV=mRT, gdzie: p- ciśnienie, V- objętość, m- masa, R- uniwersalna stała gazowa, T- temperatura.

Ratowników w związku z powyższym należy wyposażyć w odpowiednie tabele przeliczeniowe i umiejętności posługiwania się nimi przed wejściem do rejonu akcji ratowniczej, tak aby mogli bez przeszkód kontrolować pod względem gazometrycznym rejon awarii.