Zabezpieczenie eksplozymetryczne.

Niszczenie gazowych TSP stwarza szczególne niebezpieczeństwo dla ratowników poprzez powstawanie mieszanin wybuchowych gazów toksycznych z powietrzem, które charakteryzują się dolną i górną granicą wybuchowości mierzoną na ogół w procentowej zawartości gazu w powietrzu. Wykaz takich danych zawarty jest w tabeli 04. W celu uniknięcia tego rodzaju zagrożeń należy stosować specjalnie skonstruowane przyrządy do pomiaru przekroczenia dolnego progu wybuchowości.

Wykrywacze gazów firmy Industrial Scientific Corporation. [zob. literatura 28]

Współczesne eksplozymetry ratownicze objęte są programem LEL (Lower Explosive Limit dolna granica wybuchowości), i wyposażone w dyfuzyjne czujniki katalityczne wykrywające niebezpieczne stężenia powszechnie stosowanych gazów wybuchowych i toksycznych. Do gazów wybuchowych objętych programem LEL zalicza się [zob. literatura 28]:

1,3-butadien

Eter etylowy

Octan winylu

Aceton

Etylen

Pentan

Acetylen

Heksan

Propylen

Akrylan metylu

Heptan

Siarkowodór

Akrylonitryl

Izoprpanol

Styren

Benzen

Ksylen

Tlenek etylenu

Chlorek winylu

Metan

Tlenek węgla

Chlorometan

Metanol

Toluen

Cykloheksan

Metylochloroform

Trójchloroetylen

Czterowodorofuran

Metylo etyloketon

Wodór

Dwusiarczek węgla

Nadchloran etylu

 

Etan

Octan butylu

 

W eksplozymetr monitorujący LEL (oraz dolną granicę wybuchowości gazów toksycznych nie zaliczanych do LEL) powinna być wyposażona każda ekipa ratownicza. W przypadku przekroczenia stężeń wybuchowych nie można stosować żadnych środków i wyposażenia ratunkowego powodującego iskrzenie a tym samym możliwość wybuchu. Pomiarów eksplozymetrycznych należy dokonywać przez cały czas trwania akcji ratunkowej.

KONTAKT

ratownictwo [małpka] chem.pl