Charakterystyka ciekłych TSP

W porównaniu z gazami, odległości międzycząsteczkowe w cieczach są mniejsze, a siły wzajemnego oddziaływania większe, dlatego ciecze są substancjami które mają określoną objętość ale nie mają określonego kształtu, przyjmują zatem kształt naczynia. W przypadku jego uszkodzenia np. w czasie awarii chemicznej pod wpływem siły ciężkości rozlewają się tworząc toksyczną plamę w rejonie awarii. Plama ta będąc przedmiotem oddziaływań ratowniczych, stwarza wiele rodzajów zagrożeń wśród których najważniejsze wynika z procesu parowania czyli przechodzenia cieczy do fazy gazowej. Jest to zjawisko zachodzące w każdej temperaturze i odbywa się na powierzchni cieczy po dostarczeniu pobraniu ciepła z otoczenia. Dlatego schłodzenie, oraz pokrycie toksycznej plamy cienką i szczelną powłoką może znacznie ograniczyć szkodliwe oddziaływanie toksycznej cieczy. Pozostałe właściwości fizyczne cieczy wyznaczają dalsze sposoby prowadzenia akcji ratowniczej w przypadku rozlewu. Do nich należy zaliczyć głównie napięcie powierzchniowe i lepkość, które umożliwiają stosowanie w stosunku do cieczy dwóch głównych metod ich usuwania z rejonu awarii poprzez zbieranie mechaniczne i sorbentowe. Wśród cieczy można umiejscowić najbardziej liczną grupę niebezpiecznych substancji które mogą spowodować zagrożenia powszechne szczególnie na powierzchni wód śródlądowych, ale również w wyniku rozlewów gruntowych.

 Właściwości chemiczne analizowanych ciekłych TSP, oraz ich zastosowanie i otrzymywanie przedstawiono w tabeli:

 

 

 

 

NAZWA

WŁAŚCIWOŚCI

OTRZYMYWANIE

ZASTOSOWANIE

ACETON

CH3-CO-CH3

 

bezb. ciecz o silnym zapachu, łatwo palna, miesza się w każdym stosunku z wodą, alkoholem i eterem, t.t.-94,9° , t.w. 56,2° , rozpuszcza tłuszcze, wiele żywic naturalnych i syntetycznych, szelak, acetylocelulozę, nitrocelulozę itp.; z jodem i wodorotlenkiem sodowym tworzy jodoform

otrzymywany przez suchą destylację octanu wapniowego, z alkoholu izopropylowego przez utlenianie, z kwasu octowego metodą dehydratacji, przez syntezę z acetylenu i pary wodnej,

stosowany jako doskonały rozpuszczalnik i środek ekstrahujący, w przemyśle farb i lakierów, do produkcji , acetylocelulozy i nitrocelulozy, celuloidu, do wyrobu szkła organicznego, indyga i in. syntez

ALKOCHOL BUTYLOWY C4H9OH

grupa izomerycznych alkoholi pochodnych butanu; najpopularniejszy I-rzędowy alkohol izobutylowy t.w. 108° , słabo rozpuszczalny w wodzie, rozpuszczalny w alkoholu i eterze

otrzymywany z gazu wodnego

 

BENZEN C6H6

 

ruchliwa ciecz bezb o charakterystycznym zapachut.t.5,5° , t.w. 80,15° , w odzie prawie nie rozpuszczalna , rozpuszczalna w alkoholu, eterze, acetonie; pary działają trująco, jest łatwopalny

otrzymywany przez destylację smoły węglowej i wymywanie gazu koksowniczego, lub z węglowodorów alifatycznych pochodzących z ropy naftowej w procesie reformingu

stosowany jako składnik mieszanek pędnych, rozpuszczalnik substancji organicznych, oraz wytwarzania wielu pochodnych np. aniliny, nitrobenzenu, fenolu, in.

CHLOROBENZEN C6H5Cl

bezb.ciecz o t.w. 132° ,nierozp. w wodzie, rozp. w alkoholu ; w obecności NaOH i katalizatora pod ciśnieniem 200-300 at hydrolizuje tworząc fenol

chlorowanie benzenu w obecności katalizatora i oddestylowanie

stosowany do produkcji fenolu,nitrofenolu,barwników

KSYLEN

C6H4(CH3)2

bezb.ciecz palna trudno rozpuszczalna w wodzie, rozp. w alkoholu i eterze, dobry rozpuszczalnik kauczuku żywic i tłuszczów; występuje w postaci trzech izomerów: orto t.t. -25,3° , meta t.t.-53,3° , para t.t. 13,2°

otrzymywany z lekkich frakcji smoły węglowej, skąd oddestylowuje się mieszaninę wszystkich trzech izomerów t.w. 138°

stosowany jako rozpuszczalnik farb i lakierów izomery: o-k do syntezy bezwodnika ftalowego; m.-k do otrzym.tworzyw i barwników syntetycz.; p.-k do syntezy kwasu tera ftalowego

TOLUEN

C6H5CH3

bezb.ciecz palna, silnie załamująca światło t.t.-95° , t.w.110,8° , nierozp.w wodzie, rozp.w alkoholu, eterze, dwusiarczku węgla

otrzym. przez frakcyjną destylację smoły węglowej i reforming odpowiednich frakcji benzyny

stosowany do produkcji aldehydu benzoesowego, kwasu benzoesoego, toluidyny, sacharyny, kortizonu, kodeiny, wielu barwników i materiałów wybuchowych, oraz jako rozpuszczalnik farb i lakierów

ANILINA

C6H5NH2

oleista ciecz t.w.184° ; czysta jest bezbarwna, na powietrzu brunatnieje; działa trująco niszcząc czerwone ciałka krwi; trudno rozp.w wodzie; z kwasami tworzy sole rozpuszczalne w wodzie

otrzymywana przez redukcję nitrobenzenu; przez działanie amoniakiem na chlorobenzen pod wysokim ciśnienie i w wysokich temperaturach

jest jednym z głównych półproduktów przemysłu organicznego używanym w produkcji barwników, leków, tworzyw sztucznych, środków zapachowych

CYJANOWODODÓR

HCN

bezb.ciecz lotna t.w.27° o woni gorzkich migdałów, silnie trująca; rozp.w wodzie z wytworzeniem słabego kwasu cyjanowodorowego powoli rozkładającego się

otrzym.z tlenku węgla i amoniaku na katalizatorze lub z formamidu, albo przez utlenianie mieszanin metanu i amoniaku na platynie

stosowany w syntezie organicznej do produkcji nitryli

CZTEROCHLOREK WĘGLA CCl4

bezb.ciecz o słodkawym zapachu,t.t.-29,9° , t.w.76,7° , niepalna, słabo rozpuszczalna w wodzie , rozpuszczalna w alkoholu, eterze benzenie i in., rozpuscza oleje ,tłuszcze i żywice

otrzym.przez chlorowanie metanu lub działanie chlorem na dwusiarczek węgla w obecności katalizatorów

stosowany jako rozpuszczalnik do ekstrakcji tłuszczów , jako środek przeciwpożarowy w gaśnicach tetrowych i niektórych syntezach

DWUSIARCZEK WĘGLA CS2

bezb. lub żółtawa ciecz o t.w.46,3° , ruchliwa, łatwopalna; w stanie czystym prawie bezwonna

otrzym.przez przepuszczanie pary siarki nad rozżarzonym węglem o temp.500-600°

stosowanny do otrzymywania jedwabiu wiskozowego i czterochlorku węgla , do ekstrakcji tłuszczów i żywic i jako rozpuszczalnik

TRÓJCHLOROETYLEN CHClCCL2

bezbarwna niepalna ciecz o charakterystycznym zapachu t.w.87° , trudno rozp.w wodzie, rozp.w alkoholu, eterze, benzynie, rozpuszcza tłuszcze; wykazuje działanie narkotyczne

otrzymywany z czterochloroetanu przez odszczepienie chlorowodoru w wyniku ogrzewania z wodorotlenkiem wapniowym

stosowany jako rozpuszczalnik tłuszczów do ekstrakcji i czyszczenia

CHLOROFORM CHCl3

bezb.ciecz o t.w.61° i charakterystycznym zapachu, pod wpływem światła w obecności tlenu atmosferycznego rozkłada się powoli z wydzieleniem silnie trującego fosgenu

otrzymywany przez działanie chlorku bielącego CaCl(OCl) na alkohol etylowy lub aceton, produktem przejściowym jest chloral

stosowany jako rozpuszczalnik

KWAS AZOTOWY HNO3

w stanie czystym bezb.ciecz dymiąca na powietrzu, pod działaniem światła rozkłada się powoli z wydzieleniem tlenu i dwutlenku azotu NO2 który barwi go na żółto, t.t. -41° ,t.w.86° podczas wrzenia częściowo rozkłada się roztwór 68% jest azeotropem,; jest silnie utleniający, rozpuszcza wszystkie metale z wyjątkiem platynowców i złota; może zapalić słomę lub drewno, na skórę działa silnie parząco, tworząc żółte plamy, a następnie trudno gojące się rany;

otrzymywany przez utlenianie amoniaku tlenem powietrza w temp.700-900° w obecności katalizatora platynowego a następnie utlenianie otrzymanego tlenku azotu

stosowany do otrzym. związków nitrowych półproduktów do otrzym. barwników i środków farmaceutycznych, do produkcji nawozów azotowych, wszystkich azotanów,, paliw rakietowych itp.

KWAS FOSFOROWY H3PO4

techniczny stężony k.f. zawiera 70% H3PO4 i posiada gęstość 1,5.

Otrzymywany przez rozpuszczenie fosforytów w kwasie siarkowymi oddzielenie wytrąconego gipsu przez dekantacjęlub filtrowanie

stosowany do produkcji nawozów fosforowych, fosforanów i in.

KWAS SIARKOWY H2SO4

bezbarwna, bezwonna, higroskopijna, oleista ciecz o t.t.10,4° , t.w.336,5° (azeotrop 98,3%) i gęstości 1,838, rozp.w wodzie z wydzieleniem ciepła; zwęgla substancje organiczne wywołuje ciężkie poparzenia

otrzymywany przez utlenianie dwutlenku siarki i pochłanianiu trójtlenku siarki w roztworze

stosowany do produkcji nawozów sztucznych, materiałów wybuchowych, kwasy solnego, półproduktów organicznych przez sulfonowanie i nitrowanie, siarczanów, w przemyśle jedwabiu, i wielu innych dziedzinach przem. chem.

KWAS SOLNY HCl

bezb.ciecz dymiąca na powietrzu techniczny ma kolor zółty, stężony zawiera 36% chlorowodoru, ma wówczas gęstość 1,19

otrzymywany przez rozpuszczanie chlorowodoru w wodzie

stosowany do ekstrakcji rud metali, do trawienia metali, w syntezach organicznych, dootrzymywania syropu ziemniaczanego, w ceramice

 

Podstawowe dane ratownicze ciekłych TSP

NAZWA

WYBUCHOWOŚĆ

% obj par cieczy

STĘŻENIA NIEBEZPIECZNE mg/m3 par cieczy

NEUTRALIZACJA

CIECZY

dolna granica

górna granica

najwyższe dopuszczalne stężenie

stężenie niebezpieczne

stężenie śmiertelne

w nadmiarze lub w kg/kg TSP

1

2

3

4

5

6

7

ACETON

2.5

13

200

48 000

220 000

piasek, trociny, węglan wapnia, ziemia

ALKOCHOL BUTYLOWY

1,75

13,5

100

24 000

200 000

spalanie

BENZEN

1,2

8

10

6 000

400 000

kreda, piasek, trociny, ziemia

CHLOROBENZEN

1,3

11

50

11 200

180 000

piasek, torf, trociny, ziemia

CYKLOHEKSANON

1,3

9,4

20

20 000

250 000

kreda, piasek, torf, trociny

ETYLOBENZEN

1,1

7,8

100

8 700

140 000

spalanie

KSYLEN

 

1

7,6

100

brak danych

brak danych

torf, trociny

TLENEK PROPYLENU

1,9

27,9

50

4 800

35 000

piasek wapno mielone, ziemia

TOLUEN

1,27

7

100

7 500

100 000

spalanie

ANILINA

1,3

11

5

380

10 000

kwas solny, piasek, trociny, ziemia

CYJANOWODODÓR

nie dotyczy

nie dotyczy

5

140

1 400

wapno mielone

DWUSIARCZEK WĘGLA

1

50

25

1 500

11 000

torf trociny

TRÓJCHLOROETYLEN

8

43

50

5 800

50 000

piasek, sucha gleba, torf, trociny

KWAS AZOTOWY

nie dotyczy

nie dotyczy

10

250

300

kwaśny węglan sodu, piasek, wapno palone, woda, wodorotlenek sodu, wodorotlenek potasu

KWAS FOSFOROWY

nie dotyczy

nie dotyczy

1

brak danych

brak danych

mleko wapienne, siarczan sodu, węglan sodu

KWAS SIARKOWY

nie dotyczy

nie dotyczy

1

80

1 600

dolomit, kreda, wodorotlenek sodu 50, wodorotlenek potasu 40, wodorotlenek wapnia

KWAS SOLNY

nie dotyczy

nie dotyczy

5

75

brak danych

kwaśny węglan sodu, wodorotlenek wapnia, wodorotlenek sodu

KONTAKT

ratownictwo [małpka] chem.pl