WYKAZ NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH BAZY COAS

A

ACETON

ACETONITRYL

ACETYLEN

AKROLEINA

AKRYLONITRYL

ALDEHYD IZOMASLOWY

ALDEHYD N-MASLOWY

ALDEHYD OCTOWY

ALKOHOL ETYLOWY

ALKOHOL IZOBUTYLOWY

ALKOHOL IZOPROPYLOWY

ALKOHOL N-BUTYLOWY

ALKOHOL N-PROPYLOWY

AMONIAK

ANILINA

B

BENZEN

BEZWODNIK MALEINOWY

BROM

BROMEK METYLU

BROMOWODOR

BUTADIEN-1,3

BUTYLEN

C

CHLOR

CHLORAL

CHLOREK ACETYLU

CHLOREK ALLILU

CHLOREK BENZYLU

CHLOREK METYLU

CHLOREK SULFURYLU

CHLOREK TIONYLU

CHLOREK WINYLU

CHLOROBENZEN

CHLOROWODOR

CYJANEK ETYLU

CYJANOWODOR

CYKLOHEKSANON

CZTEROETYLEK OLOWIU

CZTEROFLUOREK KRZEMU

CZTEROWODOROFURAN

D

DIOKSAN

DWUBROMEK ETYLENU

DWUCHLOROETAN-1,2

DWUCHLOROFLUOROMETAN

DWUCHLOROMETAN

DWUMETYLOAMINA BEZWODNA

DWUMETYLOFORMAMID

DWUSIARCZEK WEGLA

DWUTLENEK AZOTU

DWUTLENEK SIARKI

DWUTLENEK WEGLA

DWUTLENEK WEGLA – GAZ

E

EPICHLOROHYDRYNA

ETER DWUMETYLOWY

ETER ETYLOWY

ETYLEN

ETYLENODWUAMINA

F

FENOL

FENYLOHYDRAZYNA

FLUOR

FLUOROKRZEMIAN POTASOWY

FLUOROKRZEMIAN SODOWY

FLUOROWODOR

FORMALDEHYD(R.OT.ZAP.21-55)

FOSFOR

FOSGEN

FURFUROL

G

GLIKOL ETYLENOWY

 

H

HEKSAN

HYDRAZYNA

HYDRAZYNA ROZTW. DO 64%

HYDROCHINON

HYDROKSYLOAMINA

I

IZOPROPYLOBENZEN

 

K

KREZOL-O

KSYLEN-O

KWAS AZOTOWY

KWAS AZOTOWY ROZTW. 55-70%

KWAS BROMOWODOROWY

KWAS CHLOROOCTOWY, STALY

KWAS CHLOROSULFONOWY

KWAS FLUOROKRZEMOWY

KWAS FLUOROWODOROWY

KWAS FOSFOROWY

KWAS MRÓWKOWY

KWAS OCTOWY LODOWATY

KWAS SIARKOWY

KWAS SOLNY

M

MERKAPTAN ETYLOWY

METANOL

METYLOAMINA

MROWCZAN ETYLU

MROWCZAN METYLU

 

N

NADMANGANIAN POTASU

NADTLENEK WODORU

NADTLENEK WODORU

NITROBENZEN

O

OCTAN ETYLU

OCTAN II RZ. BUTYLU

OCTAN IZOBUTYLU

OCTAN METYLU

OCTAN N-AMYLU

OLEUM

P

PIRYDYNA

PODCHLORYN SODOWY

PROPAN

PROPYLEN

S

SIARCZAN DWUMETYLU

SIARKA

SIARKOWODOR

STYREN

T

TERPENTYNA MIESZ TERPENOW

TLENEK ETYLENU

TLENEK PROPYLENU

TLENEK WEGLA

TLENOCHLOREK FOSFORU

TOLUEN

TROJCHLOREK FOSFORU

TROJCHLOROETYLEN

TROJMETYLOAMINA BEZWODNA

TROJTLENEK SIARKI

W

WODOROTLENEK POTASOWY-ROZTW

WODOROTLENEK POTASOWY-STALY