--- --- -- .
               Klasyfikacja
Numer                          Oznakowanie Stężenia      preparatu w       
indeksowy1)     Nazwa substancji2) Numer Numer Klasyfikacja   substancji6) graniczne7) zale縩ości od     
WE3) CAS4) 5)             stężenia          
               granicznego
1 2 3 4 5 6 7 8
614-001-00-4    nikotyna; 200-193-3 54-11-5 T+; R27       
3-(N-metylopirolidyn-2- T; R25         T+; N
ylo)pirydyna N; R51-53      R:
               25-27-51/53
               S:
               (1/2-)36/37-45-61
614-002-00-X    sole - - T+;            NOTA A
nikotyny R26/27/28      T+; N
(3-(N-metylo-2-pirolidy N; R51-53      R:
nylo)pirydyny)                26/27/28-51/53
               S:
               (1/2-)13-28-45-61
614-003-00-5    strychnina 200-319-7 57-24-9 T+;           
R27/28         T+; N
N; R50-53      R:
               27/28-50/53
               S:
               (1/2-)36/37-45-60-6
               1
614-004-00-0    sole strychniny - - T+;            NOTA A
R26/28         T+; N
N; R50-53      R:
               26/28-50/53
               S:
               (1/2-)13-28-45-60-6
               1
614-005-00-6    kolchicyna 200-598-5 64-86-8 T+; R26/28    
               T+
               R: 26/28
               S: (1/2-)13-45
614-006-00-1    brucyna; 206-614-7 357-57-3 T+;           
2,3-dimetoksystrychnina R26/28         T+
R52-53         R:
               26/28-52/53
               S: (1/2-)13-45-61
614-007-00-7    siarczan(VI) brucyny 225-432-9 4845-99-2 T+;           
[1], [1] [1] R26/28         T+
azotan(V) brucyny 227-317-9 5786-97-0 R52/53         R:26/28-52/53
[2], [2] [2]                S: (1/2-)13-45-61
2,3-dimetoksystrychnidy 269-439-5 68239-26-9               
n-10-on, [3] [3]               
zwiąek z               269-710-8   68310-42-9   
benzeno-1,2-dikarboksyl [4] [4]               
anem               
(R)-mono(1-metyloheptyl               
u)               
[3];               
2,3-dimetoksystrychnidy               
n-10-on, zwiąek z     
benzeno-1,2-dikarboksyl               
anem               
(S)-mono(1-metyloheptyl               
u) (1:1) [4]               
614-008-00-2    akonityna 206-121-7 302-27-2 T+; R26/28    
               T+
               R: 26/28
               S: (1/2-)24-45
614-009-00-8    sole akonityny - - T+; R26/28     NOTA A
               T+
               R: 26/28
               S: (1/2-)24-45
614-010-00-3    atropina 200-104-8 51-55-8 T+; R26/28    
               T+
               R: 26/28
               S: (1/2-)25-45
614-011-00-9    sole atropiny - - T+; R26/28     NOTA A
               T+
               R: 26/28
               S: (1/2-)25-45
614-012-00-4    hioscyjamina 202-933-0 101-31-5 T+; R26/28    
               T+
               R: 26/28
               S: (1/2-)24-45
614-013-00-X    sole hioscyjaminy - - T+; R26/28     NOTA A
               T+
               R: 26/28
               S: (1/2-)24-45
614-014-00-5    skopolamina 200-090-3 51-34-3 T+; R26/27/28 
               T+
               R: 26/27/28
               S: (1/2-)25-45
614-015-00-0    sole skopolaminy - - T+; R26/27/28  NOTA A
               T+
               R: 26/27/28
               S: (1/2-)25-45
614-016-00-6    pilokarpina 202-128-4 92-13-7 T+; R26/28    
               T+
               R: 26/28
               S: (1/2-)25-45
614-017-00-1    sole pilokarpiny - - T+; R26/28     NOTA A
               T+
               R: 26/28
               S: (1/2-)25-45
614-018-00-7    papaweryna 200-397-2 58-74-2 Xn; R22       
               Xn
               R: 22
               S: (2-)22
614-019-00-2    sole papaweryny - - Xn; R22        NOTA A
               Xn
               R: 22
               S: (2-)22
614-020-00-8    fizostygmina 200-332-8 57-47-6 T+; R26/28    
               T+
               R: 26/28
               S: (1/2-)25-45
614-021-00-3    sole fizostygminy - - T+; R26/28     NOTA A
               T+
               R: 26/28
               S: (1/2-)25-45
614-022-00-9    digitoksyna 200-760-5 71-63-6 T;            
R23/25         T
R33            R: 23/25-33
               S: (1/2-)45
614-023-00-4    efedryna 206-080-5 299-42-3 Xn; R22       
               Xn
               R: 22
               S: (2-)22-25
614-024-00-X    sole efedryny - - Xn; R22        NOTA A
               Xn
               R: 22
               S: (2-)22-25
614-025-00-5    strofantyna-G 211-139-3 630-60-4 T;            
R23/25         T
R33            R: 23/25-33
               S: (1/2-)45
614-026-00-0    strofantozyd-K 234-239-9 11005-63-3 T;            
R23/25         T
R33            R: 23/25-33
               S: (1/2-)45
614-027-00-6    scillirosan; 208-077-4 507-60-8 T+; R28       
6-b-acetyloksy-3-b-(b-D                T+
-glukopiranosiloksy)-8,                R: 28
14-dihydroksy-bufa-4,20                S: (1/2-)36/37-45
,22-trienolid               
615-001-00-7    izocyjanian metylu 210-866-3 624-83-9 F+; R12       
T;             F+; T
R23/24/25      R:
Xi; R36/37/38  12-23/24/25-36/37/3
               8
               S: (1/2-)9-30-43-45
615-002-00-2    izotiocyjanian metylu 209-132-5 556-61-6 T;            
R23/25         T; N
C;             R:
R34            23/25-34-43-50/53
R43            S:
N; R50-53      (1/2-)36/37-38-45-6
               0-61
615-003-00-8    kwas tiocyjanowy; kwas 207-337-4 463-56-9 Xn;           
rodanowodorowy R20/21/22      Xn
R32            R:
R52-53         20/21/22-32-52/53
               S: (2-)13-61
615-004-00-3    tiocyjaniany - - Xn;            NOTA A
R20/21/22      Xn
R32            R:
               20/21/22-32
               S: (2-)13
615-005-00-9    diizocyjanian 202-966-0 101-68-8 Xn; R20        NOTA C NOTA 2
4,4'-metylenodifenylu [1] [1] Xi;            Xn -25% Xn;
[1]; 219-799-4 02.05.2536 R36/37/38      R: 5% - 25% R20-36/37/38-42/43
4,4'-metylenobis(fenylo [2] [2] R42/43         20-36/37/38-40-42/4 1% - 5%
izocyjanian) 227-534-9 5873-54-1 [3]                3 0,1 - 1% Xn;
[1]; [3]                S: R36/37/38-42/43
bis(4-diizocyjanianofen                (1/2-)23-36/37-45 Xn; R42/43
ylo)metan                Xn; 42
[1],               
diizocyjanian               
2,2'-metylenodifenylu               
[2];               
2,2'-metylenobis(fenylo               
izocyjanian)               
[2];               
bis(2-diizocyjanianofen               
ylo)metan               
[2],               
diizocyjanian               
2,4'-metylenodifenylu               
[3];               
2,4'-metylenobis(fenylo               
izocyjanian)               
[3];               
izocyjanian               
o-(p-izocyjanianobenzyl               
o)fenylu [3];               
(2-diizocyjanianofenylo               
)-(4-diizocyjanianofeny               
lo)metan [3]               
615-006-00-4    diizocyjanian 202-039-0 91-08-7 Rakotw. Kat.   NOTA C NOTA 2
tolueno-2,6-diylu [1] [1] 3; R40         T+ -20% T+;
[1]; 209-544-5 584-84-9 T+; R26        R: 7% - 20% R26-36/37/38-40-42
diizocyjanian [2] [2] Xi;            26-36/37/38-40-42/4 1% - 7% /43
2-metylo-m-fenylenu 247-722-4 26471-62-5 R36/37/38      3-52/53 0,1% - 1% T+;
[1], [3] [3] R42/43         S: R26-40-42/43
diizocyjanian R52-53         (1/2-)23-36/37-45-6 T;
tolueno-2,4-diylu                1 R23-40-42/43
[2];                Xn; R20-42
diizocyjanian               
4-metylo-m-fenylenu               
[2],               
toluilenodiizocyjanian               
[3]; TDI               
[3];               
diizocyjanian toluenu               
[3]               
615-007-00-X    diizocyjanian 221-641-4 3173-72-6 Xn; R20       
naftaleno-1,5-diylu Xi;            Xn
R36/37/38      R:
R42            20-36/37/38-42-52/5
R52-53         3
               S:
               (2-)26-28-38-45-61
615-008-00-5    izocyjanian 223-861-6 4098-71-9 T; R23         NOTA 2
3-izocyjanianometylo-3, Xi;            T; N -20% T;
5,5-trimetylocykloheksy R36/37/38      R: 2% - 20% R23-36/37/38-42/43
lu; R42/43         23-36/37/38-42/43-5 0,5% - 2%
diizocyjanian izoforonu N; R51-53      Jan 53 T;
               S: R23-42/43
               (1/2-)26-28-38-45 Xn; R20-42/43
615-009-00-0    diizocyjanian 225-863-2 5124-30-1 T; R23         NOTA 2
4,4'-metylenodicyklohek Xi;            T -20% T;
sylu; R36/37/38      R: 2% - 20% R23-36/37/38-42/43
metylenobis(4-cykloheks R42/43         23-36/37/38-42/43 0,5% - 2%
yloizocyjanian);                S: T;
diizocyjanian                (1/2-)26-28-38-45-6 R23-42/43
metylenobis(4-cykloheks                1 Xn; R20-42/43
ylu)               
615-010-00-6    diizocyjanian 241-001-8 16938-22-0 T; R23         NOTA C NOTA 2
2,3,4-trimetyloheksano- [1] [1] Xi;            T -20% T;
1,6-diylu [1], 239-714-4 15646-96-5 R36/37/38      R: 2% - 20% R23-36/37/38-42
diizocyjanian [2] [2] R42            23-36/37/38-42 0,5% - 2% T; R23-42
2,4,4-trimetyloheksano-                S: Xn; R20-42
1,6-diylu [2]                (1/2-)26-28-38-45
615-011-00-1    diizocyjanian 212-485-8 822-06-0 T; R23         NOTA 2
heksano-1,6-diylu; Xi;            T -20% T;
diizocyjanian R36/37/38      R: 2% - 20% R23-36/37/38-42/43
heksametylu R42/43         23-36/37/38-42/43 0,5% - 2%
               S: T;
               (1/2-)26-28-38-45 R23-42/43
               Xn; R20-42/43
615-012-00-7    izocyjanian tosylu; 223-810-8 4083-64-1 R14           
4-izocyjanianosulfonylo Xi;            Xn -5% Xn;
toluen; 4-izocyjanian R36/37/38      R: 1% - 5% R36/37/38-42
toluenosulfonylu R42            14-36/37/38-42 Xn; R42
               S: (2-)26-28-30
615-013-00-2    cyjanamid; cyjanoamid 206-992-3 420-04-2 T; R25        
Xn; R21        T
Xi; R36/38 R43 R:
               21-25-36/38-43
               S:
               (1/2-)3-22-36/37-45
615-014-00-8    heksacyjanożelazian(III -           7276-58-6     Xn; R22       
)                Xn
tris(1-dodecylo-2-fenyl                R: 22
o-3-metylobenzoimidazol                S: (2-)24
ium)               
615-015-00-3    tiocyjanianooctan 204-081-5 115-31-1 Xn; R22       
1,7,7-trimetylobicyklo[                Xn
2.2.1]heptan-2-ylu;                R: 22
tiocyjanianooctan                S: (2-)24/25
2-bornylu               
615-016-00-9    cyjanian potasu 209-676-3 590-28-3 Xn; R22       
               Xn
               R: 22
               S: (2-)24/25
615-017-00-4    cyjanamid wapnia; 205-861-8 156-62-7 Xn; R22       
cyjanoamid wapnia Xi; R37-41     Xn
               R: 22-37-41
               S:
               (2-)22-26-36/37/39
615-018-00-X    tiocyjanian 203-985-7 112-56-1 R10           
2-(2-butoksyetoksy)etyl T; R24/25      T
u                R: 10-24/25
               S:
               (1/2-)13-36/37-45
615-019-00-5    dicykloheksylokarbodiim 208-704-1 538-75-0 T; R24        
id Xn; R22        T
Xi; R41        R:
R43            22-24-41-43
               S:
               (1/2-)24-26-37/39-4
               5
615-020-00-0    ditiocyjanian metylenu 228-652-3 6317-18-6 T+; R26       
T; R25         T+; N
C;             R:
R34            25-26-34-43-50
R43            S:
N; R50         (1/2-)26-28-36/37/3
               9-45-61
615-021-00-6    1,3,5-tris(oksiranylome 219-514-3 2451-62-9 Muta. Kat. 2;  NOTA E
tylo)-1,3,5-triazyno-2, R46            T
4,6(1H,3H,5H)-trion; T;             R:
TGIC R23/25         46-23/25-41-43-48/2
Xn;            2-52/53
R48/22         S: 53-45-61
Xi;           
R41           
R43           
R52-53        
615-022-00-1    3-(izocyjanianosulfonyl 410-550-7 79277-18-2 E;            
o)tiofeno-2-karboksylan R2             E; Xn
metylu R14            R:
Xn;            2-14-42/43-48/22
R48/22         S:
R42/43         (2-)22-30-35-36/37
615-023-00-7    2-(izocyjanianosulfonyl 410-900-9 83056-32-0 R10           
ometylo)benzoesan R14            Xn
metylu; Muta. Kat. 3;  R:
ester metylowy kwasu R40            10-14-20-40-41-42-4
2-(izocyjanianosulfonyl Xn;            Aug 22
ometylo)benzoesowego R20-48/22      S:
Xi; R41        (2-)23-26-36/37/39
R42           
616-001-00-X    dymetyloformamid; DMF 200-679-5 68-12-2 Repro. Kat.    NOTA E
2; R61         T
Xn;            R:
R20/21         61-20/21-36
Xi; R36        S: 53-45
616-002-00-5    2-fluoroacetamid 211-363-1 640-19-7 T+; R28       
T; R24         T+
               R: 24-28
               S: (1/2-)36/37-45
616-003-00-0    akrylamid; amid kwasu 201-173-7 79-06-1 Rakotw. Kat.   NOTA D, NOTA
akrylowego 2;             E
R45            T
Muta. Kat.     R:
2;             45-46-24/25-48/23/2
R46            Apr 25
T;             S: 53-45
R24/25-48/23/2
Apr 25
616-004-00-6    alidochlor 202-270-7 93-71-0 Xn;           
(PN); R21/22         Xn
N,N-diallilochloroaceta Xi; R36/38     R:
mid                21/22-36/38
               S:
               (2-)26-28-36/37/39
616-005-00-1    chlorotiamid 217-637-7 1918-13-4 Xn; R22       
(PN);                Xn
2,6-dichlorotiobenzamid                R: 22
               S: (2-)36
616-006-00-7    dichlofluanid 214-118-7 1085-98-9 Xn; R20       
(PN); Xi;            Xn; N
N-dichlorofluorometylos R36            R:
ulfonylo-N-fenylo-N',N' R43            20-36-43-50/53
-dimetylosulfonoamid N; R50-53      S: (2-)24-37-60-61
616-007-00-2    difenamid (PN); 213-482-4 957-51-7 Xn; R22       
N,N-dimetylo(difenyloac                Xn
etamid)                R: 22
               S: (2)
616-008-00-8    propachlor 217-638-2 1918-16-7 Xn; R22       
(PN); Xi; R36        Xn
N-izopropylo(chloroacet R43            R: 22-36-43
anilid)                S: (2-)24-37
616-009-00-3    propanil 211-914-6 709-98-8 Xn; R22       
(PN);                Xn
3',4'-dichloropropionoa                R: 22
nilid                S: (2-)22
616-010-00-9    chloroamina T (sól      204-854-7   127-65-1      Xn;           
sodowa); R22            C
N-chlorotolueno-4-sulfo R31            R:
noamid sodu; C; R34         22-31-34-42
tosylochloramid sodu R42            S:
               (1/2-)7-22-26-36/37
               /39-45
616-011-00-4    N,N-dimetyloacetamid 204-826-4 127-19-5 Xn;           
R20/21         Xn -20% Xn;
Xi; R36        R: 20/21-36 12,5% - 20% R20/21-36
               S: (2-)26-28-36 Xn; R20/21
616-012-00-X    N-(dichlorofluorometylo 211-952-3 719-96-0 Xi; R38       
sulfanylo)ftalimid                Xi
               R: 38
               S: (2-)28
616-013-00-5    oksym butanalu 203-792-8 110-69-0 T; R24        
Xn; R22        T
Xi; R36        R: 22-24-36
               S: (1/2-)23-36-45
616-014-00-0    oksym butan-2-onu 202-496-6 96-29-7 Xi; R36       
R43            Xi
               R: 36-43
               S: (2-)23-24
616-015-00-6    alachlor (PN); 240-110-8 15972-60-8 Rakotw. Kat.  
2',6'-dietylo-N-(metoks 3; R40         Xn
ymetylo)chloroacetanili Xn; R22        R: 22-40-43
d R43            S: (2-)36/37/39
616-016-00-1    1-(3,4-dichlorofenyloim - 5836-73-7 T+; R28       
ino)tiosemikarbazyd                T+
               R: 28
               S:
               (1/2-)22-36/37-45
616-017-00-7    chlorowodorek 239-309-2 15263-52-2 Xn; R21/22    
1,3-bis(karbamoilosulfa                Xn
nylo)-2-dimetyloaminopr                R: 21/22
opanu;                S: (2-)36/37
chlorowodorek kartapu               
616-018-00-2    N,N-dietylo-3-metyloben 205-149-7 134-62-3 Xn; R22       
zamid; Xi; R36/38     Xn
N,N-dietylo-m-toluamid                R: 22-36/38
               S: (2)
616-019-00-8    perfluidon 253-718-3 37924-13-3 Xn; R22       
(PN); Xi; R36        Xn
1,1,1-trifluoro-(4'-fen                R: 22-36
ylosulfonylo)-2'-metylo                S: (2)
metanosulfonoanilid               
616-020-00-3    tebutiuron 251-793-7 34014-18-1 Xn; R22       
(PN);                Xn
1-(5-tert-butylo-1,3,4-                R: 22
tiadiazol-2-ilo)-1,3-di                S: (2-)37
metylomocznik               
616-021-00-9    tiazafluron (PN); 246-901-4 25366-23-8 Xn; R22       
1,3-dimetylo-1-(5-trifl                Xn
uorometylo-1,3,4-tiadia                R: 22
zol-2-ilo)mocznik                S: (2)
616-022-00-4    acetamid 200-473-5 60-35-5 Rakotw. Kat.  
3; R40         Xn
               R: 40
               S: (2-)36/37
616-023-00-X    N,N-diheksadecylobenzam 401-980-6 - Xi; R38       
id, R43            Xi
N,N-dioktadecylobenzami                R: 38-43
d,                S: (2-)24-37
N-heksadecylo-N-oktadec               
ylo)benzamid               
616-024-00-5    2'-chloro-5'-[2-(2,4-di 402-260-4 - E; R2         
-tert-pentylofenoksy)bu R53            E
tanoamido]-2-(4,4-dimet                R: 2-53
ylo-2,5-dioksaoksazolid                S: (2-)61
y               
nylo)-4-metylo-3-oksope               
ntanoanilid               
616-025-00-0    2-amino-3-metylobutanoa 402-840-7 20108-78-5 Xi; R36       
mid; walinamid R43            Xi
               R: 36-43
               S: (2-)24-36-37
616-026-00-6    tioacetamid 200-541-4 62-55-5 Rakotw. Kat.   NOTA E
2; R45         T
Xn; R22        R:
Xi;            45-22-36/38-52/53
R36/38         S: 53-45-61
R52-53        
616-027-00-1    3-acetoamido-4-metoksyb 403-760-5 R43           
enzeno-sulfonian                Xi
tris[2-(2-hydroksyetoks                R: 43
y)etylo)-amonium                S: (2-)24-37
616-028-00-7    N-4-[3-(4-cyjanofenylo) 403-790-9 108673-51-4 R43           
ureido]-3-hydroksyfenyl R53            Xi
o-2-(2,4-di-tert-pentyl                R: 43-53
o-fenoksy)oktanoamid                S: (2-)24-37-61
616-029-00-2    N, N' 404-790-1 66710-66-5 Xi; R41       
-etylenobis(winylosulfo) R43            Xi
nyloacetamid)                R: 41-43
               S: (2-)24-26-37/39
616-030-00-8    etydimuron 250-010-6 30043-49-3 R43           
(PN); N; R50-53      Xi; N
1-(5-etylosulfonylo-1,3                R: 43-50/53
,4-tiadiazol-2-ilo)-1,3                S: (2-)24-37-60-61
-dimetylomocznik               
616-031-00-3    dimetachlor (PN); 256-625-6 50563-36-5 Xn;           
2-chloro-N-(2-metoksyet R22            Xn; N
ylo)-2',6'-dimetyloacet R43            R:
anilid; N; R50-53      22-43-50/53
2-chloro-N-(2,6-dimetyl                S: (2-)24-37-60-61
ofenylo)-N-(2-metoksyet               
ylo)acetamid               
616-032-00-9    diflufenikan (PN); - 83164-33-4 R52-53        
2',4'-difluoro-2-(3-tri               
fuorometylofenoksy)-nik                R: 52/53
otynoanilid;                S: 61
N-(2,4-difluorofenylo)-               
2-[3-(trifluoro-metylo)               
fenoksy]-3-pirydynokarb               
oksyamid               
616-033-00-4    cyprofuram 274-050-9 69581-33-5 T; R25        
(PN); Xn; R21        T; N
[N-(3-chlorofenylo)cykl N; R50-53      R:
opropano-karboksyamido]                21-25-50/53
tetrahydrofuran-2-on;                S:
N-(3-chlorofenylo)-N-(2                (1/2-)36/37-60-61
-oksotetrahydro-3-furyl               
o)cyklopropanokarboksya               
mid               
616-034-00-X    pirakarbolid (PN); 246-419-4 24691-76-7 R52-53        
6-metylo-3,4-dihydro-2H                R: 52/53
-pirano-5-karboksyanili                S: 61
d               
616-035-00-5    cymoksanil 261-043-0 57966-95-7 Xn;           
(PN); R22            Xn; N
2-cyjano-N-[(etyloamino R43            R;
)karbonylo]-2-(metoksyi N; R50-53      22-43-50/53
mino)acetamid;                S: (2-)36/37-60-61
1-(2-cyjano-2-metoksyim               
inoacetylo)-3-etylomocz               
nik               
616-036-00-0    2-chloroacetamid 201-174-2 79-07-2 Repro. Kat.   
3; R62         T -25% T;
T; R25         R: 25-43-62 5% - 25% R25-43-62
R43            S: 3% - 5% Xn;
               (1/2-)22-36/37-45 0,1% - 3% R22-43-62
               Xn; R22-43
               Xi; R43
616-037-00-6    acelochlor(PN); 251-899-3 34256-82-1 Xn; R20       
2-chloro-N-(etoksymetyl Xi;            Xn; N
o)-2'-etylo-6'-metyloac R37/38         R:
etanilid; R43            20-37/38-43-50/53
2-chloro-N-(etoksymetyl N; R50-53      S: (2-)36/37-60-61
o)-N-(2-etylo-6-metylof               
enylo)acetamid               
616-038-00-1    chlorowodorek 406-010-5 88918-84-7 Xi;           
(4-aminofenylo)-N-metyl R41            Xi; N
ometanosulfonoamidu R43            R:
N; R51-53      41-43-51/53
               S:
               (2-)24-26-37/39-61
616-039-00-7    3',5'-dichloro-4'-etylo 406-200-8 117827-06-2 R43           
-2'-hydroksy-palmitanil                Xi
id                R: 43
               S: (2-)24-37
616-040-00-2    N-(tolueno-4-sulfonylo) 406-650-5 97888-41-0 Xi; R41       
tolueno-4-sulfonoamid                Xi
potasu                R: 41
               S: (2-)26-39
616-041-00-8    3',5'-dichloro-2-(2,4-d 406-840-8 101664-25-9 R53           
i-tert-pentylofenoksy)-                R: 53
4'-etylo-2'-hydroksyhek                S: 61
sano-anilid               
616-042-00-3    N-2-[6-etylo-7-(4-metyl 407-070-5 142859-67-4 R43           
ofenoksy)-1H                Xi
-pirazolo[1,5-b][1,2,4]                R: 43
triazol-2-ilo]-propylo-                S: (2-)22-24-37
2-oktadecyloksybenzamid               
616-043-00-9    N-[3-(1-etylo-1-metylop 407-190-8 82558-50-7 R53           
ropylo)-1,2-oksazol-5-i                R: 53
lo]-2,6-dimetoksy-benza                S: 61
mid               
616-044-00-4    N-(3,5-dichloro-4-etylo 402-510-2 - N; R51-53     
-2-hydroksy-fenylo)-2-(                N
3-pentadecylofenoksy)-b                R: 51/53
utanoamid                S: 61
616-045-00-X    2'-(4-chloro-3-cyjano-5 405-190-2 122371-93-1 R43           
-formylo-2-tienyloazo)- R53            Xi
5'-dietyloamino-2-metok                R: 43-53
syacetanilid                S: (2-)22-24-37-61
616-046-00-5    N-[2-(6-chloro-7-metylo 406-390-2 - N; R50-53     
pirazolo-(1,5-b][1,2,4)                N
triazol-4-ilo)propylo]-                R: 50/53
2-(2,4-di-tert-pentylof                S: 60-61
enoksy)-oktanoamid               
616-047-00-0    mieszanina 406-640-0 - R43           
2,2',2",2'"-etylenodini                Xi
trilo-tetrakis-N,N-di(C                R: 43
16)alkiloacetamidu i                S: (2-)24-37
2,2',2",2"'-etylenodini               
trilotetrakis-N,N               
-di(C18)alkiloacetamidu               
616-048-00-6    3'-trifluorometyloizobu 406-740-4 1939-27-1 Xn;           
tyranilid; R48/22         Xn; N
3'-trifluorometyloizobu N; R51-53      R:
tanoanilid                48/22-51/53
               S: (2-)22-36-61
616-049-00-1    2-[2,4-bis(1,1-dimetylo 408-150-2 99141-89-6 R53           
etylo)fenoksy)-N-(3,5-d                R: 53
ichloro-4-etylo-2-hydro                S: 61
ksyfenylo)-heksanoamid               
616-050-00-7    N-[2,5-dichloro-4-(1,1, 410-690-9 103055-07-8 R43           
2,3,3,3-heksa-fluoropro N; R50-53      Xi; N
poksy)fenyloaminokarbon                R: 43-50/53
ylo]-2,6-difluorobenzam                S: (2-)24-37-60-61
id               
616-051-00-2    mieszanina 2,4 411-070-0 - R53           
-bis[N'-(4-metylofenylo                R: 53
)-ureido]toluenu i                S: 61
2,6-bis[N'-(4-metylo-fe               
nylo)ureido]toluenu               
617-001-00-2    nadtlenek 203-733-6 110-05-4 O; R7         
di-tert-butylowy F; R11         O; F
               R: 7-11
               S:
               (2-)3/7-14-16-36/37
               /39
617-002-00-8    hydronadtlenek 201-254-7 80-15-9 O; R7         
2-fenylopropan-2-ylu; T; R23         O; T; N -25% T;
a-hydroperoksykumen; Xn;            R: 10% - 25% R21/22-23-34-48/20
hydronadtlenek kumenu R21/22-48/20/2 7-21/22-23-34-48/20 3% - 10% /22
2 /22-51/53 1% - 3% C;
C; R34         S: R20-34-48/20/22
N; R51-53      (1/2-)3/7-14-36/37/ Xn;
               39-45-50-61 R20-37/38-41
               Xi; R36/37
617-003-00-3    nadtlenek 203-326-3 105-74-8 O; R7         
didodekanoilowy,                O
nadtlenek dilauroilowy                R: 7
               S:
               (2-)3/7-14-36-37/39
617-004-00-9    hydronadtlenek 212-230-0 771-29-9 O; R7         
1,2,3,4-tetrahydro-1-na Xn; R22        O; C; N -25% C; R22-34
ftylu; C; R34         R: 10% - 25% C; R34
1-hydroperoksytetralina N; R50-53      7-22-34-50/53 5% - 10% Xi; R36/37/38
               S:
               (1/2-)3/7-14-36/37/
               39-45-60-61
617-006-00-X    nadtlenek 201-279-3 80-43-3 O; R7         
bis(2-fenylopropan-2-yl Xi;            O; Xi; N
owy); R36/38         R:
nadtlenek N; R51-53      7-36/38-51/53
bis(a,a-dimetylobenzylo                S:
wy); nadtlenek dikumenu                (2-)3/7-14-36/37/39
               -61
617-007-00-5    nadtlenek 222-389-8 3457-61-2 O; R7         
tert-butylowo-2-fenylop Xi; R38        O; Xi; N
ropan-2-ylowy; N; R51-53      R: 7-38-51/53
nadtlenek                S:
tert-butylowo-a,a-dimet                (2-)3/7-14-36/37/39
ylobenzylowy;                -61
nadtlenek III rz.               
butylokumylu               
617-008-00-0    nadtlenek dibenzoilowy 202-327-6 94-36-0 E; R2         
Xi; R36        E; Xi
R43            R: 2-36-43
               S:
               (2-)3/7-14-36/37/39
617-010-00-1    nadtlenek 201-091-1 78-18-2 E; R2          NOTA C
(1-hydroksycykloheksylo [1] [1] Xn; R22        E; C -25% C; R22-34
wo)-(1-hydroperoksycykl 219-306-2 2407-94-5 C; R34         R: 2-22-34 10% - 25% C; R34
oheksylowy) [2] [2]                S: 5% - 10% Xi; R36/37/38
[1]; 220-279-4 08.11.2699                (1/2-)3/7-14-36/37/
1,1'-dioksybiscyklohksa [3] [3]                39-45
n-1-ol [2]; 235-527-7 12262-58-7               
hydronadtlenek [4] [4]               
cykloheksylidenowy               
[3];               
nadtlenek               
cykloheksanonu [4]               
617-012-00-2    hydronadtlenek 201-281-4 80-47-7 O; R7         
8-p-mentylu; C; R34         O; C -25% C; R20-34
wodoronadtlenek Xn; R20        R: 7-20-34 10% - 25% C; R34
p-mentylu                S: 5% - 10% Xi; R36/37/38
               (1/2-)3/7-14-36/37/
               39-45
617-013-00-8    monoperoksyszczawian 404-300-6 116753-76-5 O; R7         
O,O-tert-butylu-O-dokoz N; R50/53      O; N
ylu                R: 7-50/53
               S:
               (2-)7-14-36/37/39-4
               7-60-61
617-014-00-3    kwas 406-680-9 104788-63-8 O; R7         
6-(nonyloamino)-6-oksop Xi;            O; Xi; N
eroksy-heksanowy R41            R: 7-41-43-50
R43            S:
N; R50         (2-)3/7-14-26-36/37
               /39-61
617-015-00-9    nadtlenek 407-950-9 895-85-2 E; R2         
bis(4-metylobenzoilowy) O; R7          E; N
N; R50-53      R: 2-7-50/53
               S:
               (2-)7-14-36/37/39-4
               7-60-61
647-001-00-8    b-glukocydaza 232-589-7 9001-22-3 R42            Xn
               R: 42
               S: (2-)22-24-36/37
647-002-00-3    celulaza 232-734-4 9012-54-8 R42           
               Xn
               R: 42
               S: (2-)22-24-36/37
647-003-00-9    egzo-cellobiohydrolaza 253-465-9 37329-65-0 R42           
               Xn
               R; 42
               S: (2-)22-24-36/37
647-004-00-4    celulazy z wyjąkiem    -           -             R42           
wymienionych w innym                Xn
miejscu wykazu                R: 42
               S: (2-)22-24-36/37
647-005-00-X    sok bromelainy 232-572-4 9001-00-7 Xi;           
R36/37/38      Xn
R42            R:
               36/37/38-42
               S:
               (2-)22-24-26-36/37
647-006-00-5    ficyna 232-599-1 9001-33-6 Xi;           
R36/37/38      Xn
R42            R:
               36/37/38-42
               S:
               (2-)22-24-26-36/37
647-007-00-0    papaina 232-627-2 9001-73-4 Xi;           
R36/37/38      Xn
R42            R:
               36/37/38-42
               S:
               (2-)22-24-26-36/37
647-008-00-6    pepsyna A 232-629-3 9001-75-6 Xi;           
R36/37/38      Xn
R42            R:
               36/37/38-42
               S:
               (2-)22-24-26-36/37
647-009-00-1    podpuszczka; rennina; 232-645-0 9001-98-3 Xi;           
chymozyna R36/37/38      Xn
R42            R:
               36/37/38-42
               S:
               (2-)22-24-26-36/37
647-010-00-7    trypsyna 232-650-8 07.07.9002 Xi;            Xn
R36/37/38      R:
R42            36/37/38-42
               S:
               (2-)22-24-26-36/37
647-011-00-2    chymotrypsyna 232-671-2 03.07.9004 Xi;           
R36/37/38      Xn
R42            R;
               36/37/38-42
               S:
               (2-)22-24-26-36/37
647-012-00-8    subtylisyna 232-752-2 01.01.9014 Xi;           
R37/38-41      Xn
R42            R:
               37/38-41-42
               S:
               (2-)22-24-26-36/37/
               39
647-013-00-3    proteinaza, oboj阾na    232-966-6   9068-59-1     Xi;           
mikrobowo R36/37/38      Xn
R42            R:
               36/37/38-42
               S:
               (2-)22-24-26-36/37
647-014-00-9    proteinazy z wyjąkiem  -           -             Xi;           
wymienionych w innym R36/37/38      Xn
miejscu wykazu R42            R:
               36/37/38-42
               S:
               (2-)22-24-26-36/37
647-015-00-4    a-amylaza 232-565-6 9000-90-2 R42           
               Xn
               R: 42
               S: (2-)22-24-36/37
647-016-0-X     amylazy z wyjąkiem     -           -             R42           
wymienionych w innym                Xn
miejscu wykazu                R: 42
               S: (2-)22-24-36/37
648-001-00-0    Destylaty (smoła        83-482-7    84650-02-2    Rakotw. Kat.   NOTA H             
węglowa), frakcja       2; R45         T   
benzolowa; Olej lekki                R: 45
               S: 53-45
648-002-00-6    Smoły olejowe, węgiel   302-674-4   94114-40-6    Rakotw. Kat   N OTA H, NOTA       
brunatny; Olej lekki 2; R45         J
               T
               R: 45
               S: 53-45
648-003-00-1    Przedgon benzolowy 266-023-5 65996-88-5 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
(węgiel); Redestylat    2; R45         J   
oleju lekkiego,                R: 45
niskowrzący             S: 53-45           
648-004-00-7    Destylaty (smoła        309-984-9   101896-26-8   Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA       
węglowa), frakcja       2; R45         J   
benzolowa bogata w                T
BTX; Redestylat oleju                R: 45
lekkiego, niskowrzący   S: 53-45           
648-005-00-2    Węglowodory             292-697-5   90989-41-6    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA       
aromatyczne C6-10 2; R45         J
bogate w C8;                T
Redestylat oleju                R; 45
lekkiego, niskowrzący   S: 53-45           
648-006-00-8    Solwent nafta lekka 287-498-5 85536-17-0 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
(węgiel); Redestylat    2; R45         J   
oleju lekkiego,                T
niskowrzący             R: 45              
               S: 53-45
648-007-00-3    Solwent nafta 287-502-5 85536-20-5 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
(węgiel), frakcja       2; R45         J   
ksylenowo-styrenowa;                T
Redestylat oleju                R: 45
lekkiego, średniowrzący S : 53-45           
648-008-00-9    Solwent nafta 287-500-4 85536-19-2 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
zawierająca frakcj?    2; R45        J
kumarynostyrenow?      T   
(węgiel); Redestylat    R: 45              
oleju lekkiego,                S: 53-45
średniowrzący          
648-009-00-4    Frakcja naftowa 292-636-2 90641-12-6 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
(węgiel), pozostałości  2 ; R45        J
po destylacji;                T
Redestylat oleju                R: 45
lekkiego, wysokowrzący  S: 53-45           
648-010-00-X    Węglowodory             292-694-9   90989-38-1    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA       
aromatyczne C8; 2; R45         J
Redestylat oleju                T
lekkiego, wysokowrzący  R: 45              
               S: 53-45
648-012-00-0    Węglowodory             295-281-1   91995-20-9    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA       
aromatyczne C8-9, 2; R45         J
produkt z                T
polimeryzacji żywic     R: 45              
węglowodorowych;        S: 53-45           
Redestylat oleju               
lekkiego, wysokowrzący 
648-013-00-6    Węglowodory             295-551-9   92062-36-7    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA       
aromatyczne C9-12 2; R45         J
otrzymane z destylacji                T
benzenu; Redestylat                R: 45
oleju lekkiego,                S: 53-45
wysokowrzący           
648-014-00-1    Pozostałości po         295-323-9   91995-61-8    Rakotw. Kat.  N OTA H, NOTA       
ekstrakcji (węgiel),    2; R45         J   
alkaliczna frakcja                T
benzolowa ekstrahowana                R: 45
kwasem; Pozostałości    S : 53-45           
po ekstrakcji oleju               
lekkiego, niskowrzące  
648-015-00-7    Pozostałości po         309-868-8   101316-63-6   Rakotw. Kat.  N OTA H, NOTA       
ekstrakcji (smoła       2; R45         J   
węglowa), alkaliczna    T   
frakcja benzolowa                R: 45
ekstrahowana kwasem;                S: 53-45
Pozostałości po        
ekstrakcji oleju               
lekkiego, niskowrzące  
648-016-00-2    Pozostałości po         298-725-2   93821-38-6    Rakotw. Kat.  N OTA H, NOTA       
ekstrakcji (węgiel),    2; R45         J   
kwaśna frakcja          T   
benzolowa;                R: 45
Pozostałości po         S : 53-45           
ekstrakcji oleju               
lekiego, niskowrzące   
648-017-00-8    Pozostałości po         292-625-2   90641-02-4    Rakotw. Kat.  N OTA H, NOTA       
ekstrakcji (węgiel),    2; R45         J   
alkaliczny olej lekki,                T
destylaty odbierane ze                R: 45
szczytu kolumny;                S: 53-45
Pozostałości po        
ekstrakcji oleju               
lekkiego, niskowrzące  
648-018-00-3    Pozostałości po         309-867-2   101316-62-5   Rakotw. Kat.  N OTA H, NOTA       
ekstrakcji (węgiel),    2; R45         J   
alkaliczny olej lekki                T
ekstrahowany kwasem,                R: 45
frakcja indenowa;                S: 53-45
Pozostałości po        
ekstrakcji oleju               
lekkiego, średniowrzące
648-019-00-9    Pozostałości po         292-626-8   90641-03-5    Rakotw. Kat.  N OTA H, NOTA       
ekstrakcji (węgiel),    2; R45         J   
alkaliczny olej lekki,                T
frakcja                R: 45
indenowonaftowa;                S: 53-45
Pozostałości po        
ekstrakcji oleju               
lekkiego, wysokowrzące 
648-020-00-4    Solwent nafta 266-013-0 65996-79-4 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
(węgiel); Pozostałości  2 ; R45        J
po ekstrakcji oleju                T
lekkiego, wysokowrzące  R: 45              
               S: 53-45
648-021-00-X    Destylaty (smoła        309-971-8   101794-90-5   Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA       
węglowa), oleje         2; R45         J   
lekkie, frakcja                T
oboj阾na; Pozostałości  R: 45
po ekstrakcji oleju                S: 53-45
lekkiego, wysokowrzące 
648-022-00-5    Destylaty (smoła        292-609-5   90640-87-2    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA       
węglowa), oleje lekkie  2; R45         J   
ekstrahowane kwasem;                T
Pozostałości po         R : 45              
ekstrakcji oleju                S: 53-45
lekkiego, wysokowrzące 
648-023-00-0    Destylaty (smoła        283-483-2   84650-03-3    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA       
węglowa), oleje lekie;  2; R45         J   
Olej karbolowy                T
               R: 45
               S: 53-45
648-024-00-6    Oleje smołowe,          266-016-7   65996-82-9    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA       
(węgiel); Olej          2; R45         J   
karbolowy                T
               R: 45
               S: 53-45
648-026-00-7    Pozostałości po         292-624-7   90641-01-3    Rakotw. Kat.  N OTA H, NOTA       
ekstrakcji (węgiel),    2; R45         J   
alkaliczny olej lekki                T
ekstrahowany kwasem;                R: 45
Pozostałość po          S : 53-45           
ekstrakcji oleju               
karbolowego               
648-027-00-2    Pozostałości po         266-021-4   65996-87-4    Rakotw. Kat.  N OTA H, NOTA       
ekstrakcji (węgiel),    2; R45         J   
alkaliczny olej                T
smołowy; Pozostałość    R: 45
po ekstrakcji oleju                S: 53-45
karbolowego               
648-028-00-8    Oleje ekstrahowane 292-622-6 90640-99-6 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
(węgiel), olej lekki;   2; R45         J   
Ekstrakt kwaśny         T   
               R: 45
               S: 53-45
648-029-00-3    Pirydyna, alkilowe 269-929-9 68391-11-7 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
pochodne; Surowe smoły  2; R45         J   
zasadowe                T
               R: 45
               S: 53-45
648-030-00-9    Smoły zasadowe          295-548-2   92062-33-4    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA       
(węgiel), frakcja       2; R45         J   
pikolinowa; Destylaty                T
zasadowe                R: 45
               S: 53-45
648-031-00-4    Smoły zasadowe          293-766-2   91082-52-9    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA       
(węgiel), frakcja       2; R45         J   
lutydynowa; Destylaty                T
zasadowe                R: 45
               S: 53-45
648-032-00-X    Oleje ekstrahowane 273-077-3 68937-63-3 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
(węgiel), smoła         2; R45        J
zasadowa, frakcja                R: 45
kolidynowa; Destylaty                S: 53-45
zasadowe               
648-033-00-5    Smoły zasadowe          295-543-5   92062-28-7    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA       
(węgiel), frakcja       2; R45         J   
kolidynowa; Destylaty                T
zasadowe                R: 45
               S: 53-45
648-034-00-0    Smoły zasadowe          295-541-4   92062-27-6    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA       
(węgiel), frakcja       2; R45         J   
anilinowa; Destylaty                T
zasadowe                R; 45
               S: 53-45
648-035-00-6    Smoły zasadowe          293-767-8   91082-53-0    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA       
(węgiel), frakcja       2; R45         J   
toluidynowa; Destylaty                T
zasadowe                R: 45
               S: 53-45
648-036-00-1    Destylaty 295-292-1 91995-31-2 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
alkenowo-alkinowe 2; R45         J
otrzymane z pirolizy                T
oleju zmieszane z                R: 45
wysokotemperaturow?    S: 53-45           
smo潮 węglow? frakcja 
indenowa (ropa               
naftowa); Redestylaty               
648-037-00-7    Detylaty (węgiel),      295-295-8   91995-35-6    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA       
pozostałości olejowe    2; R45        J
smoły węglowej          T
poddanej pirolizie,                R: 45
oleje naftalenowe;                S: 53-45
Redestylaty               
648-038-00-2    Oleje ekstrahowane 295-329-1 91995-66-3 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
(węgiel), pozostałości  2 ; R45        J
olejowe smoły węglowej  T
poddanej pirolizie,                R: 45
olej naftalenowy,                S: 53-45
redeslylat; Redestylaty               
648-039-00-8    Oleje ekstrahowane 310-170-0 122070-79-5 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
(węgiel), pozostałości  2 ; R45        J
olejowe smoły węglowej  T
poddanej pirolizie,                R: 45
oleje naftalenowe;                S: 53-45
Redestylaty               
648-040-00-3    Oleje ekstrahowane 310-171-6 122070-80-8 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
(węgiel), pozostałości  2 ; R45        J
olejowe smoły węglowej  T
poddanej pirolizie,                R: 45
olej naftalenowy,                S: 53-45
pozostałości po        
destylacji; Redestylaty               
648-041-00-9    Oleje absorbcyjne, 309-851-5 101316-45-4 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
frakcja węglowodorów    2; R45        M
bicykloaromatycznych i                T
heterocyklicznych;                R: 45
Redestylowany olej                S: 53-45
płuczkowy              
648-042-00-4    Destylaty wyższe        284-900-0   84989-11-7    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA       
bogate we fluoren 2; R45         M
(smoła węglowa);        T
Redestylowany olej                R: 45
płuczkowy               S: 53-45           
648-043-00-X    Olej kreozotowy wolny 292-606-9 90640-85-0 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
od acenaftenu, frakcja 2; R45         M
acenaftenowa;                T
Redestylowany olej                R: 45
płuczkowy               S: 53-45           
648-044-00-5    Destylaty (smoła        292-607-4   90640-86-1    Rakotw. Kat.   NOTA H             
węglowa), oleje         2; R45         T   
ciężkie; Ciężki olej    R : 45              
antracenowy                S: 53-45
648-045-00-0    Destylaty wyższe        266-026-1   65996-91-0    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA       
(smoła węglowa);        2; R45        M
Ciężki olej antracenowy T   
               R: 45
               S: 53-45
648-046-00-6    Olej antracenowy 295-274-3 91995-14-1 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
ekstrahowany kwasem; 2; R45         M
Pozostałość po          T
ekstrakcji oleju                R: 45
antracenowego                S: 53-45
648-047-00-1    Destylaty (smoła        266-027-7   65996-92-1    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA       
węglowa); Ciężki olej   2; R45        M
antracenowy                T
               R: 45
               S: 53-45
648-048-00-7    Destylaty (smoła        295-312-9   91995-51-6    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA       
węglowa), pak, oleje    2; R45         M   
ciężkie; Ciężki olej    T
antracenowy                R: 45
               S: 53-45
648-049-00-2    Destylaty (smoła        309-855-7   101316-49-8   Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA       
węglowa), pak, Ciężki   2; R45        M
olej antracenowy                T
               R: 45
               S: 53-45
648-050-00-8    Destylaty (smoła        295-304-5   91995-42-5    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA       
węglowa), oleje         2; R45         M   
ciężkie, frakcja        T   
pirenowa;                R: 45
Redestylowany ciężki    S: 53-45           
olej antracenowy               
648-051-00-3    Destylaty (smoła        295-313-4   91995-52-7    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA       
węglowa), pak, frakcja  2; R45         M   
pirenowa;                T
Redestylowany ciężki    R: 45              
olej antracenowy                S: 53-45
648-052-00-9    Woski parafinowe 308-296-6 97926-76-6 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
(węgiel), smoła węgla   2 ; R45        M
brunatnego oczyszczona                T
węglem w wysokiej       R: 45              
temperaturze;                S: 53-45
Ekstrakty smoły        
węglowej
648-053-00-4    Woski parafinowe 308-297-1 97926-77-7 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
(węgiel), smoła węgla   2 ; R45        M
brunatnego oczyszczona                T
glin?w wysokiej        R: 45              
emperaturze; Ekstrakty                S: 53-45
smoły węglowej         
648-054-00-X    Pak 263-072-4 61789-60-4 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
2; R45         M
               T
               R: 45
               S: 53-45
648-055-00-5    Pak, 266-028-2 65996-93-2 Rakotw. Kat.   NOTA H
wysokotemperaturowa 2; R45         T
smoła węglowa; Pak      R : 45              
               S: 53-45
648-056-00-0    Pak, 310-162-7 121575-60-8 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
wysokotemperaturowa 2; R45         M
smoła węglowa,          T
pozostałość po obróbce  R: 45
termicznej; Pak                S: 53-45
648-057-00-6    Pak, 302-650-3 94114-13-3 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
wysokotemperaturowa 2; R45         M
smoła węglowa, pak      T
wtórny; Pak             R: 45              
redestylowany                S: 53-45
648-058-00-1    Pozostałości po         295-507-9   92061-94-4    Rakotw. Kat.  N OTA H, NOTA       
destylacji paku (smoła  2; R45         M   
węglowa); Redestylat    T   
paku                R: 45
               S: 53-45
648-059-00-7    Smoła węglowa           295-535-1   92062-20-9    Rakotw. Kat.  N OTA H, NOTA       
wysokotemperaturowa, 2; R45         M
pozostałość po          T
destylacji i z                R: 45
magazynowania;                S: 53-45
Pozostałości stałe     
smoły węglowej         
648-060-00-2    Smoła węglowa,          293-764-1   91082-50-7    Rakotw. Kat.  N OTA H, NOTA       
pozostałość po          2; R45        M
magazynowaniu;                T
Pozostałości stałe      R: 45
smoły węglowej          S : 53-45           
648-061-00-8    Smoła węglowa           309-726-5   100684-51-3   Rakotw. Kat.  N OTA H, NOTA       
wysokotemperaturowa, 2; R45         M
pozostałości;           T
Pozostałości stałe      R: 45
smoły węglowej          S : 53-45           
648-062-00-3    Smoła węglowa           273-615-7   68990-61-4    Rakotw. Kat.  N OTA H, NOTA       
wysokotemperaturowa o 2; R45         M
dużej zawartości        T
substancji stałych;     R: 45              
Pozostałości stałe      S: 53-45           
smoły węglowej         
648-063-00-9    Odpady stałe po         295-549-8   92062-34-5    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA       
koksowaniu paku smoły   2; R45         M   
węglowej; Pozostałości  T
stałe smoły węglowej    R: 45
               S: 53-45
648-064-00-4    Pozostałości po         294-285-0   91697-23-3    Rakotw. Kat.  N OTA H, NOTA       
ekstrakcji węgla        2; R45         M   
brunatnego; Ekstrakty                T
smoły węglowej          R : 45              
               S: 53-45
648-065-00-X    Woski parafinowe 295-454-1 92045-71-1 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
(węgiel),               2; R45         M   
wysokotemperaturowa                R: 45
smoła węgla             S : 53-45           
brunatnego; Ekstrakt               
smoły węglowej         
648-066-00-5    Woski parafinowe 295-455-7 92045-72-2 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
(węgiel),               2; R45         M   
wysokotemperaturowa                T
smoła węgla brunatnego  R : 45              
traktowana wodorem;                S: 53-45
Ekstrakt smoły węglowej
648-067-00-0    Woski parafinowe 308-298-7 97926-78-8 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
(węgiel),               2; R45         M   
wysokotemperaturowa                T
smoła węgla brunatnego  R : 45              
traktowana kwasem                S: 53-45
krzemowym; Ekstrakt               
smoły węglowej         
648-068-00-6    Smoła węglowa           309-887-1   101316-85-2   Rakotw. Kat.  N OTA H, NOTA       
niskotemperaturowa, 2; R45         M
pozostałości po         T
destylacji; Olej                R: 45
smołowy o średniej      S : 53-45           
temp. wrzenia               
648-069-00-1    Pak smoły węglowej      292-651-4   90669-57-1    Rakotw. Kat.  N OTA H, NOTA       
niskotemperaturowej; 2; R45         M
Pozostałość paku        T
               R: 45
               S: 53-45
648-070-00-7    Pak smoły węglowej      292-654-0   90669-59-3    Rakotw. Kat.  N OTA H, NOTA       
niskotemperaturowej, 2; R45         M
utleniony; Pozostałość  T
paku, utleniona                R: 45
               S: 53-45
648-071-00-2    Pak smoły węglowej      292-653-5   90669-58-2    Rakotw. Kat.  N OTA H, NOTA       
niskotemperaturowej po 2; R45         M
obróbce cieplnej;       T   
Pozostałość paku,       R : 45              
utleniona; Pozostałość  S : 53-45           
paku po obróbce        
cieplnej               
648-072-00-8    Destylaty (węgiel-ropa  269-159-3   68188-48-7    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA       
naftowa), zwiąki       2; R45         M   
aromatyczne o                T
skondensowanych                R: 45
pierścieniach;          S: 53-45           
Destylaty               
648-073-00-3    Wielopierścieniowe      309-956-6   101794-74-5   Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA       
(policykliczne) 2; R45         M
węglowodory             T   
aromatyczne C20-28,                R: 45
pochodne pirolizy z                S: 53-45
mieszaniny smoły       
węglowej i paku        
polietyleno-polipropyle               
nowego; Produkty               
pirolizy               
648-074-00-9    Wielopierścieniowe      309-957-1   101794-75-6   Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA       
(policykliczne) 2; R45         M
węglowodory             T   
aromatyczne C20-28,                R: 45
pochodne pirolizy z                S: 53-45
mieszaniny smoły       
węglowej i paku        
polietylenowego;               
Produkty pirolizy               
648-075-00-4    Wielopierścieniowe      309-958-7   101794-76-7   Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA       
(policykliczne) 2; R45         M
węglowodory             T   
aromatyczne C20-28,                R: 45
pochodne pirolizy z                S: 53-45
mieszaniny smoły       
węglowej i paku        
polistyrenowego;               
Produkty pirolizy               
648-076-00-X    Pak, pozostałość z      269-109-0   68187-57-5    Rakotw. Kat.  N OTA H, NOTA       
destylacji mieszaniny 2; R45         M
smoły węglowej i        T
pochodnych ropy                R: 45
naftowej; Pozostałości  S : 53-45           
paku               
648-077-00-5    Fenantren, 310-169-5 122070-78-4 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
pozostałości po         2; R45        M
destylacji; Redestylat                T
ciężkiego oleju         R: 45              
antracenowego                S: 53-45
648-078-00-0    Destylaty wyższe,       284-899-7   84989-10-6    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA       
wolne od fluorenu 2; R45         M
(smoła węglowa);        T
Redestylat oleju                R: 45
płuczkowego             S: 53-45           
648-079-00-6    Olej antracenowy 292-602-7 90640-80-5 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
2; R45         M
               T
               R: 45
               S: 53-45
648-080-00-1    Pozostałości po         295-506-3   92061-93-3    Rakotw. Kat.  N OTA H, NOTA       
destylacji oleju 2; R45         M
kreozotowego (smoła     T   
węglowa); Redestylat    R: 45              
oleju płuczkowego       S: 53-45           
648-081-00-7    Smoła węglowa           232-361-7   8007-45-2     Rakotw. Kat.  N OTA H             
1; R45         T
               R: 45
               S: 53-45
648-082-00-2    Smoła węglowa           266-024-0   65996-89-6    Rakotw. Kat.  N OTA H             
wysokotemperaturowa; 1; R45         T
Smoła węglowa           R : 45              
               S: 53-45
648-083-00-8    Smoła węglowa           266-025-6   65996-90-9    Rakotw. Kat.  N OTA H             
niskotemperaturowa; 1; R45         T
Olej węglowy            R: 45              
               S: 53-45
648-084-00-3    Destylaty (węgiel),     285-076-5   85029-51-2    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA J,    
olej lekki z pieca 2; R45         NOTA M
koksowniczego, frakcja                T
naftalenowa; Olej                R: 45
naftalenowy                S: 53-45
648-085-00-9    Destylaty (smoła        283-484-8   84650-04-4    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA J,    
węglowa), oleje         2; R45         NOTA M             
naftalenowe; Olej                T
naftalenowy                R: 45
               S: 53-45
648-086-00-4    Destylaty (smoła        284-898-1   84989-09-3    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA J,    
węglowa), oleje         2; R45         NOTA M             
naftalenowe, oleje                T
niskonaftalenowe;                R: 45
Redestylat oleju                S: 53-45
naftalenowego               
648-087-00-X    Destylaty (smoła        295-310-8   91995-49-2    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA J,    
węglowa), olej          2; R45         NOTA M             
naftalenowy                T
krystalizowany z                R: 45
roztworu                S: 53-45
macierzystego;               
Redestylat oleju               
naftalenowego               
648-088-00-5    Pozostałości po         310-166-9   121620-47-1   Rakotw. Kat.  N OTA H, NOTA J,    
ekstrakcji (węgiel),    2; R45         NOTA M             
alkaliczny olej                T
naftalenowy;                R: 45
Pozostałość po          S : 53-45           
ekstrakcji oleju               
naftalenowego               
648-089-00-0    Pozostałości po         310-167-4   121620-48-2   Rakotw. Kat.  N OTA H, NOTA J,    
ekstrakcji (węgiel),    2; R45         NOTA M             
alkaliczny olej                T
naftalenowy, olej                R: 45
niskonaftalenowy;                S: 53-45
Pozostałość po         
ekstrakcji oleju               
naftalenowego               
648-090-00-6    Destylaty (smoła        292-612-1   90640-90-7    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA J,    
węglowa), oleje         2; R45         NOTA M             
naftalenowe, wolne od                T
naftalenu ekstrakty                R: 45
alkaliczne;                S: 53-45
Pozostałość po         
ekstrakcji oleju               
naftalenowego               
648-091-00-1    Pozostałości po         292-627-3   90641-04-6    Rakotw. Kat.  N OTA H, NOTA J,    
ekstrakcji (węgiel),    2; R45         NOTA M             
alkaliczny olej                T
naftalenowy, destylaty                R: 45
górne; Pozostalość po   S : 53-45           
ekstrakcji oleju               
naftalenowego               
648-092-00-7    Destylaty (smoła        309-985-4   101896-27-9   Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA J,    
węglowa), oleje         2; R45         NOTA M             
naftalenowe, frakcja                T
metylonaftalenowa;                R: 45
Olej metylonaftalenowy                S: 53-45
648-093-00-2    Destylaty (smoła        309-972-3   101794-91-6   Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA J,    
węglowa), oleje         2; R45         NOTA M             
naftalenowe, frakcja                T
indolowo-naftalenowa;                R: 45
Olej metylonaftalenowy                S: 53-45
648-094-00-8    Destylaty (smoła        295-309-2   91995-48-1    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA J,    
węglowa), oleje         2; R45         NOTA M             
naftalenowe, ekstrakty                T
kwaśne; Pozostalość po  R : 45              
ekstrakcji oleju                S: 53-45
metylonaftalenowego               
648-095-00-3    Pozostałości po         292-628-9   90641-05-7    Rakotw. Kat.  N OTA H, NOTA J,    
ekstrakcji alkalicznej 2; R45         NOTA M
oleju naftalenowego                T
(węgiel), pozostałości  R: 45
po destalacji;                S: 53-45
Pozostałość po         
ekstrakcji oleju               
metylonaftalenowego               
648-096-00-9    Kwaśne ekstrakty        284-901-6   84989-12-8    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA J,    
olejowe (węgiel),       2; R45         NOTA M             
smoła wolna od zasad;   T   
Pozostałość po          R : 45              
ekstrakcji oleju                S: 53-45
naftalenowego               
648-097-00-4    Destylaty (smoła        310-165-3   121620-46-0   Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA J,    
węglowa), frakcja       2; R45         NOTA M             
benzolowa,                T
pozostałości po         R : 45              
destylacji; Olej                S: 53-45
płuczkowy              
648-098-00-X    Olej kreozotowy, 292-605-3 90640-84-9 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA J,
frakcja acenaftenowa; 2; R45         NOTA M
Olej płuczkowy          T   
               R: 45
               S: 53-45
648-099-00-5    Olej kreozotowy; Olej 263-047-8 61789-28-4 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA J,
płuczkowy               2; R45         NOTA M             
               T
               R: 45
               S: 53-45
648-100-00-9    Olej kreozotowy, 274-565-9 70321-79-8 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA J,
destylat 2; R45         NOTA M
wysokowrzący;           T   
Olej płuczkowy          R: 45              
               S: 53-45
648-101-00-4    Kreozot; Olej płuczkowy 232-287-5   8001-58-9     Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA J,    
2; R45         NOTA M
               T
               R: 45
               S: 53-45
648-102-00-X    Pozostałości po         310-189-4   122384-77-4   Rakotw. Kat.  N OTA H, NOTA J,    
ekstrakcji (węgiel),    2; R45         NOTA M             
kwaśny olej             T   
kreozotowy;                R: 45
Pozostałość po          S : 53-45           
ekstrakcji oleju               
płuczkowego            
648-103-00-5    Olej antracenowy, 292-603-2 90640-81-6 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA J,
pasta antracenowa; 2; R45         NOTA M
Frakcja oleju                T
antracenowego                R: 45
               S: 53-45
648-104-00-0    Olej antracenowy, 292-604-8 90640-82-7 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA J,
niskoantracenowy; 2; R45         NOTA M
Frakcja oleju                T
antracenowego                R: 45
               S: 53-45
648-105-00-6    Pozostałości po         295-505-8   92061-92-2    Rakotw. Kat.  N OTA H, NOTA J,    
destylacji oleju 2; R45         NOTA M
antracenowego (smoła    T   
węglowa); Frakcja       R: 45              
oleju antracenowego                S: 53-45
648-106-00-1    Olej antracenowy, 295-275-9 91995-15-2 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA J,
pasta antracenowa, 2; R45         NOTA M
frakcja antracenowa;                T
Frakcja oleju                R: 45
antracenowego                S: 53-45
648-107-00-7    Olej antracenowy, 295-276-4 91995-16-3 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA J,
pasta antracenowa, 2; R45         NOTA M
frakcja karbazolowa;                T
Frakcja oleju                R: 45
antracenowego                S: 53-45
648-108-00-2    Olej antracenowy, 295-278-5 91995-17-4 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA J,
pasta antracenowa, 2; R45         NOTA M
frakcja lekka; Frakcja                T
oleju antracenowego                R: 45
               S: 53-45
648-109-00-8    Oleje smołowe           309-889-2   101316-87-4   Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA J,    
niskotemperaturowe, 2; R45         NOTA M
węgiel;  T   
Olej smołowy,           R: 45              
wysokowrzący            S: 53-45           
648-110-00-3    Pozostałości po         310-191-5   122384-78-5   Rakotw. Kat.  N OTA H, NOTA J,    
ekstrakcji (węgiel),    2; R45         NOTA M             
niskotemp. alkaliczna                T
smoła węglowa           R : 45              
               S: 53-45
648-111-00-9    Fenole ekstrahowane 284-881-9 84988-93-2 Rakotw. Kat    NOTA H, NOTA J,
wodnym roztworem 2; R45         NOTA M
amoniaku; Ekstrakt                T
alkaliczny                R: 45
               S: 53-45
648-112-00-4    Destylaty (smoła        292-610-0   90640-88-3    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA J,    
węglowa), oleje         2; R45         NOTA M             
lekkie, ekstrakty                T
alkaliczne; Ekstrakt                R: 45
alkaliczny                S: 53-45
648-113-00-X    Ekstrakty alkaliczne 266-017-2 65996-83-0 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA J,
oleju smoły węglowej;   2; R45        N OTA M             
Ekstrakt alkaliczny                T
               R: 45
               S: 53-45
648-114-00-5    Destylaty (smoła        292-611-6   90640-89-4    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA J,    
węglowa), oleje         2; R45         NOTA M             
naftalenowe, ekstrakty                T
alkaliczne; Ekstrakt                R: 45
alkaliczny                S: 53-45
648-115-00-0    Pozostałości po         292-629-4   90641-06-8    Rakotw. Kat.  N OTA H, NOTA J,    
ekstrakcji (węgiel),    2; R45         NOTA M             
alkaliczny olej                T
smołowy karbonizowany   R: 45              
i traktowany CaO;                S: 53-45
Fenole surowe               
648-116-00-6    Kwasy smołowe, węgiel,  266-019-3   65996-85-2    Rakotw. Kat.  N OTA H, NOTA J,    
surówka; Fenole surowe  2; R45         NOTA M             
               T
               R: 45
               S; 53-45
648-117-00-1    Kwasy smołowe, węgiel   309-888-7   101316-86-3   Rakotw. Kat.  N OTA H, NOTA J,    
brunatny, surówka;      2; R45         NOTA M             
Fenole surowe                T
               R: 45
               S: 53-45
648-118-00-7    Kwasy smołowe, węgiel   295-536-7   92062-22-1    Rakotw. Kat.  N OTA H, NOTA J,    
brunatny, zgazowanie; 2; R45         NOTA M
Fenole surowe                T
               R: 45
               S: 53-45
648-119-00-2    Kwasy smołowe,          306-251-5   96690-55-0    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA J,    
pozostałości po         2; R45        N OTA M             
destylacji; Destylaty                T
fenolowe                R: 45
               S: 53-45
648-120-00-8    Kwasy smołowe, frakcja  284-892-9   84969-04-8    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA J,    
metylofenolowa; 2; R45         NOTA M
Destylaty fenolowe                T
               R: 45
               S: 53-45
648-121-00-3    Kwasy smołowe, frakcja  284-893-4   84989-05-9    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA J,    
polialkilofenolowa; 2; R45         NOTA M
Destylaty fenolowe                T
               R: 45
               S: 53-45
648-122-00-9    Kwasy smołowe, frakcja  284-895-5   84989-06-0    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA J,    
ksylenolowa; Destylaty 2; R45         NOTA M
fenolowe                T
               R: 45
               S: 53-45
648-123-00-4    Kwasy smołowe, frakcja  84-891-3    84989-03-7    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA J,    
etylofenolowa; 2; R45         NOTA M
Destylaty fenolowe                T
               R: 45
               S: 53-45
648-124-00-X    Kwasy smołowe, frakcja  284-896-0   84989-07-1    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA J,    
3,5-ksylenolowa; 2; R45         NOTA M
Destylaty fenolowe                T
               R: 45
               S: 53-45
648-125-00-5    Kwasy smołowe,          270-713-1   68477-23-6    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA J,    
pozostałości po         2; R45        N OTA M             
destylacji, pierwsza                T
frakcja; Destylaty                R: 45
fenolowe                S: 53-45
648-126-00-0    Kwasy smołowe           271-418-0   68555-24-8    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA J,    
krezolowe, 2; R45         NOTA M
pozostałości;           T
Destylaty fenolowe                R: 45
               S: 53-45
648-127-00-6    Fenole C9-11; 293-435-2 91079-47-9 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA J,
Destylaty fenolowe 2; R45         NOTA M
               T
               R: 45
               S: 53-45
648-128-00-1    Kwasy smołowe           295-540-9   92062-26-5    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA J,    
krezolowe; Destylaty 2; R45         NOTA M
fenolowe                T
               R: 45
               S: 53-45
648-129-00-7    Kwasy smołowe, węgiel   302-662-9   94114-29-1    Rakotw. Kat.  N OTA H, NOTA J,    
brunatny, frakcja 2; R45         NOTA M
C2-alkilofenolowa;                T
Destylaty fenolowe                R: 45
               S: 53-45
648-130-00-2    Ekstrakty olejowe 292-623-1 90641-00-2 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA J,
(węgiel), oleje         2; R45         NOTA M             
naftalenowe; Ekstrakt                T
kwaśny   R: 45              
               S: 53-45
648-131-00-8    Zasady smołowe,         271-020-7   68513-87-1    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA J,    
pochodne chinoliny; 2; R45         NOTA M
Destylaty zasad                T
               R: 45
               S: 53-45
648-132-00-3    Zasady smołowe,         274-560-1   70321-67-4    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA J,    
węgiel, frakcja         2; R45         NOTA M             
pochodnych chinoliny;                T
Destylaty zasad                R: 45
               S: 53-45
648-133-00-9    Zasady smołowe,         295-544-0   92062-29-8    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA J,    
węgiel, pozostałości    2 ; R45        NO TA M             
po destylacji;                T
Destylaty zasad                R: 45
               S: 53-45
648-134-00-4    Oleje węglowodorów      309-745-9   100801-63-6   Rakotw. Kat.  N OTA H, NOTA J,    
aromatycznych 2; R45         NOTA M
zmieszane z                T
polietylenem i                R: 45
polipropylenem poddane                S: 53-45
pirolizie, frakcja               
oleju               
lekkiego;               
Produkty procesów      
termicznych               
648-135-00-X    Oleje węglowodorów      309-748-5   100801-65-8   Rakotw. Kat.  N OTA H, NOTA J,    
aromatycznych 2; R45         NOTA M
zmieszane z                T
polietylenem i poddane                R: 45
pirolizie, frakcja                S: 53-45
oleju lekkiego;               
Produkty procesów      
termicznych               
648-136-00-5    Oleje węglowodorów      309-749-0   100801-66-9   Rakotw. Kat   N OTA H, NOTA J,    
aromatycznych 2; R45         NOTA M
zmieszane z                T
polistyrenem i poddane                R: 45
pirolizie, frakcja                S: 53-45
oleju lekkiego;               
Produkty procesów      
termicznych               
648-137-00-0    Pozostałości po         277-567-8   73665-18-6    Rakotw. Kat.  N OTA H, NOTA J,    
ekstrakcji alkalicznej 2; R45         NOTA M
oleju smołowego         T   
(węgiel), pozostałości  R: 45
po destylacji                S: 53-45
naftalenu; Pozostałość 
po ekstrakcji oleju               
naftalenowego               
648-138-00-6    Olej kreozotowy, 274-566-4 70321-80-1 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA J,
destylat niskowrzący;   2; R45         NOTA M             
Olej płuczkowy          T   
               R: 45
               S: 53-45
648-139-00-1    Kwasy smołowe, sole     272-361-4   68815-21-4    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA J,    
sodowe krezoli, 2; R45         NOTA M
roztwory zasadowe;                T
Ekstrakt alkaliczny                R: 45
               S: 53-45
648-140-00-7    Ekstrakty olejowe 266-020-9 65996-86-3 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA J,
zasad smołowych         2; R45         NOTA M             
(węgiel); Ekstrakt      T   
kwaśny   R: 45              
               S: 53-45
648-141-00-2    Zasady smołowe,         266-018-8   65996-84-1    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA J,    
węgiel, surówka;        2; R45        N OTA M             
Surowe zasady smołowe   T   
               R: 45
               S: 53-45
648-142-00-8    Pozostałości po         302-681-2   94114-46-2    Rakotw. Kat.  N OTA H, NOTA       
ekstrakcji ciekłym      2; R45         M   
rozpuszczalnikiem                T
(węgiel) R: 45              
               S: 53-45
648-143-00-3    Roztwory węgla po       302-682-8   94114-47-3    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA       
ekstrakcji ciekłym      2; R45         M   
rozpuszczalnikiem                T
               R: 45
               S: 53-45
648-144-00-9    Ciecze węglowe po       302-683-3   94114-48-4    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA       
ekstrakcji 2; R45         M
rozpuszczalnikiem                T
               R: 45
               S: 53-45
648-145-00-4    Smoła węgla brunatnego  309-885-0   101316-83-0   Rakotw. Kat.  N OTA H             
1; R45         T
               R: 45
               S: 53-45
648-146-00-X    Smoła węgla             309-886-6   101316-84-1   Rakotw. Kat.  N OTA H             
brunatnego, niskotemp. 1; R45         T
               R: 45
               S: 53-45
648-147-00-5    Olej lekki pochodzący   266-012-5   65996-78-3    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA       
z pieca koksowniczego 2; R45         J
(węgiel); Benzol surowy T   
               R: 45
               S: 53-45
648-148-00-0    Destylaty (węgiel),     302-688-0   94114-52-0    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA       
ekstrakt podstawowy z 2; R45         J
ekstrakcji ciekłym      T   
rozpuszczalnikiem                R: 45
               S: 53-45
648-149-00-6    Destylaty (węgiel),     302-689-6   94114-53-1    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA       
hydrokrakowany 2; R45         J
ekstrakl węglowy        T   
               R: 45
               S: 53-45
648-150-00-1    Benzyna z 302-690-1 94114-54-2 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
hydrokrakingu 2; R45         J
(węgiel),               T   
hydrokrakowany                R: 45
ekstrakt węglowy        S: 53-45           
648-151-00-7    Benzyna, węgiel         302-691-7   94114-55-3    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA       
ekstrahowany 2; R45         J
rozpuszczalnikiem,                T
benzyna z hydrokrakingu                R: 45
               S: 53-45
648-152-00-2    Destylaty średnie       302-692-2   94114-56-4    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA       
(węgiel),               2; R45         J   
hydrokrakowany                T
ekstrakt węglowy        R: 45              
               S: 53-45
648-153-00-8    Destylaty średnie       302-693-8   94114-57-5    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA       
(węgiel),               2; R45         J   
hydrokrakowany                T
ekstrakt węglowy,       R: 45              
uwodorniony                S: 53-45
648-154-00-3    Paliwa lotnicze Jet, 302-694-3 94114-58-6 Rakotw. Kat.   NOTA H
hydrokrakowany 3; R40         Xn
ekstrakt węglowy,       R: 40              
uwodorniony                S: (2-)36/37
648-155-00-9    Oleje napędowe (paliwa  302-695-9   94114-59-7    Rakotw. Kat.   NOTA H             
Diesla), 3; R40         Xn
hydrokrakowany                R: 40
ekstrakt węglowy,       S: (2-)36/37       
uwodorniony               
648-156-00-4    Olej lekki z procesu 292-635-7 90641-11-5 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
niepełnego koksowania   2; R45         J   
(węgiel); Olej świeży   T
               R: 45
               S: 53-45