--- --- -- .
               Klasyfikacja
Numer                          Oznakowanie Stężenia      preparatu w       
indeksowy1)     Nazwa substancji2) Numer Numer Klasyfikacja   substancji6) graniczne7) zale縩ości od     
WE3) CAS4) 5)             stężenia          
               granicznego
1 2 3 4 5 6 7 8
608-001-00-3    acetonitryl; cyjanek 200-835-2 75-05-8 F; R11        
metylu; nitryl kwasu T; R23/24/25   F; T -20% T;
octowego                R: 3% - 20% R23/24/25
               11-23/24/25 Xn; R20/21/22
               S: (1/2-)16-27-45
608-002-00-9    trichloroacetonitryl; 208-885-7 545-06-2 T;            
nitryl kwasu R23/24/25      T; N
trichlorooctowego N; R51-53      R:
               23/24/25-51/53
               S: (1/2-)45-61
608-003-00-4    akrylonitryl; cyjanek 203-466-5 107-13-1 F;             NOTA D, NOTA
winylu; nitryl kwasu R11            E -20% T;
akrylowego Rakotw. Kat.   F; T; N 10% - 20% R45-23/24/25-37/38
2; R45         R: 5% - 10% -41-43
T;             45-11-23/24/25-37/3 1% - 5% T;
R23/24/25      8-41-43-51/53 0,2%        R45-23/24/25-41-43
Xi;            S: 9-16-53-45-61 <1%
R37/38-41      0,1% - 0,2% T;
R43            R45-23/24/25-36-43
N; R51-53     
               T;
               R45-23/24/25-43
               T;
               R45-20/21/22
               T; R45
608-004-00-X    2-cyjanopropan-2-ol; 200-909-4 75-86-5 T+;           
acetocyjanohydryna; R26/27/28      T+; N
cyjanohydryna acetonu N; R50-53      R:
               26/27/28-50/53
               S:
               (1/2-)7/9-27-45-60-
               61
608-005-00-5    butanonitryl; cyjanek 203-700-6 109-74-0 R10           
propylu; butyronitryl T; R23/24/25   T
               R:
               10-23/24/25
               S: (1/2-)45
608-006-00-0    bromoksynil 216-882-7 1689-84-5 Repro. Kat.   
(PN); 3; R63         T
3,5-dibromo-4-hydroksyb T; R25         R: 25-63
enzonitryl                S: (1/2-)36/37-45
608-007-00-6    joksynyl 216-881-1 1689-83-4 Repro. Kat.   
(PN); 3; R63         T
4-hydroksy-3,5-dijodobe T; R25         R: 21-25-63
nzonitryl Xn; R21        S: (1/2-)36/37-45
608-008-00-1    chloroacetonitryl; 203-467-6 107-14-2 T;            
cyjanek chlorometylu; R23/24/25      T; N
nitryl kwasu N; R51-53      R:
chlorooctowego;                23/24/25-51/53
               S:(1/2-)45-61
608-009-00-7    malononitryl; 203-703-2 109-77-3 T;            
dicyjanek metylu; R23/24/25      T; N
dinitryl kwasu N; R50-53      R:
malonowego                23/24/25-50/53
               S:
               (1/2-)23-27-45-60-6
               1
608-010-00-2    metakrylonitryl; 204-817-5 126-98-7 F; R11         NOTA D
cyjanek T;             F; T; N -1% T;
1-metylowinylu; nitryl R23/24/25      R: 0,2% - 1% R23/24/25-43
kwasu R43            11-23/24/25-43-51/5 Xn; R20/21/22-43
metakrylowego; N; R51-53      3
2-metylprop-2-enonitryl                S:
               (1/2-)9-16-18-29-45
               -61
608-011-00-8    etanodinitryl; 207-306-5 460-19-5 F; R11        
dicyjan; dwucyjan; T; R23         F; T; N
cyjanogen; dinitryl N; R50-53      R:
kwasu szczawiowego                11-23-50/53
               S:
               (1/2-)23-45-60-61
608-012-00-3    benzonitryl; cyjanek 202-855-7 100-47-0 Xn; R21/22    
fenylu                Xn
               R: 21/22
               S: (2-)23
608-013-00-9    2-chlorobenzonitryl 212-836-5 873-32-5 Xn;           
R21/22         Xn
Xi; R36        R: 21/22-36
               S: (2-)23
608-014-00-4    chlorotalonil 217-588-1 1897-45-6 Rakotw. Kat.  
(PN); 3; R40         Xn
tetrachloroizoftalonitr                R: 40
yl                S: (2-)36/37
608-015-00-X    dichlobenyl 214-787-5 1194-65-6 Xn; R21       
(PN);                Xn
2,6-dichlorobenzonitryl                R: 21
               S: (2-)36/37
608-016-00-5    tetrachlorotereftalonit 401-550-8 1897-41-2 R43           
ryl; N; R50-53      Xi; N
nitryl kwasu                R: 43-50/53
tetrachlorotereftaloweg                S: (2-)24-37-60-61
o               
608-017-00-0    oktanian 216-885-3 1689-99-2 Repro. Kat.   
2,6-dibromo-4-cyjanofen 3; R63         Xn
ylu; oktanian Xn; R21/22     R: 21/22-63
bromoksynilu                S: (2-)36/37
608-018-00-6    oktanian 223-375-4 3861-47-0 Repro. Kat.   
2,6-dijodo-4-cyjanofeny 3; R63         Xn
lu; oktanian joksynylu Xn; R22        R: 22-63
               S: (2-)36/37
608-019-00-1    2,2'-dimetylo-2,2'-azod 201-132-3 78-67-1 E; R2         
ipropiononitryl; F; R11         E; Xn
2,2'-dimetylo-2,2'-diaz Xn;            R:
enylodipropanonitryl; R20/22         2-11-20/22-52/53
ADZN R52-53         S: (2-)39-41-47-61
608-021-00-2    3-[2-(diaminometylenoam 403-710-2 76823-93-3 Xn;           
ino)tiazol-4-ilometylot R22            Xn
io]propanonitryl R52-53         R: 22-52/53
               S: (2-)22-61
608-022-00-8    3,7-dimetylooktanonitry 403-620-3 40188-41-8 Xi;           
l R38            Xi; N
R43            R:
N; R51-53      38-43-51/53
               S: (2-)36/37-61
608-023-00-3    4-(4-chlorofenylo)-2-fe 406-140-2 114369-43-6 N; R50-53     
nylo-2-[(1H-1,2,4-triaz                N
ol-1-ilo)metylo]-butano                R: 50/53
nitryl                S: 60-61
608-024-00-9    2-[4-(N-butylo-N-fenety 407-650-8 97460-76-9 R53           
loamino)fenylo]-etyleno                R: 53
-1,1,2-trikarbonitryl                S: 61
608-025-00-4    2-nitro-4,5-bis(benzylo 410-970-0 117568-27-1 R53           
ksy)fenylo-acetonitryl                R: 53
               S: 61
609-001-00-6    1-nitropropan 203-544-9 108-03-2 R10           
Xn; R20/21/22  Xn -5% Xn; R20/21/22
               R:
               10-20/21/22
               S: (2-)9
609-002-00-1    2-nitropropan 201-209-1 79-46-9 R10            NOTA E
Rakotw. Kat.   T -25% T; R45-20/22
2; R45         R: 0,1% - 25% T; R45
Xn; R20/22     45-10-20/22
               S: 53-45
609-003-00-7    nitrobenzen 202-716-0 98-95-3 Rakotw. Kat.  
3;             T; N
R40            R:
Repro. Kat.    23/24/25-40-48/23/2
3; R62         4-51/53-62
T;             S:
R23/24/25-48/2 (1/2-)28-36/37-45-6
Mrz 24 1
N; R51-53     
609-004-00-2    dinitrobenzen 246-673-6 25154-54-5 T+;           
[1], [1] [1] R26/27/28      T+; N
1,4-dinitrobenzen 202-833-7 100-25-4 R33            R:
[2], [2] [2] N; R50-53      26/27/28-33-50/53
1,3-dinitrobenzen 202-776-8 99-65-0                S:
[3], [3] [3]                (1/2-)28-36/37-45-6
1,2-dinitrobenzen [4] 208-431-8 528-29-0 [4]                0-61
[4]               
609-005-00-8    1,3,5-trinitrobenzen 202-752-7 99-35-4 E; R2         
T+;            E; T+; N
R26/27/28      R:
R33            2-26/27/28-33-50/53
N; R50-53     
               S:
               (1/2-)35-45-60-61
609-006-00-3    2-nitrotoluen 201-853-3 88-72-2 T;             NOTA C
[1], [1] [1] R23/24/25      T; N
4-nitrotoluen [2] 202-808-0 99-99-0 [2] R33            R:
[2] N; R51-53      23/24/25-33-51/53
               S:
               (1/2-)28-37-45-61
609-007-00-9    2,4-dinitrotoluen 204-450-0 121-14-2 Rakotw. Kat.   NOTA E
[1], [1] [1] 2;             T; N
dinitrotoluen 246-836-1 25321-14-6 R45            R:
[2], [2] [2] Muta. Kat. 3;  45-23/24/25-48/22-5
dinirotoluen techiczny R40            1/53-62
Repro. Kat.    S: 53-45-61
3; R62;       
T;            
R23/24/25     
Xn;           
R48/22        
N; R51-53     
609-008-00-4    2,4,6-trinitrotoluen; 204-289-6 118-96-7 E; R2         
TNT; trotyl T;             E; T; N
R23/24/25      R:
R33            2-23/24/25-33-51/53
N; R51-53     
               S: (1/2-)35-45-61
609-009-00-X    kwas pikrynowy; 201-865-9 88-89-1 E;            
2,4,6-trinitrofenol R2             E,T
R4             R:
T; R23/24/25   2-4-23/24/25
               S:
               (1/2-)28-35-37-45
609-010-00-5    sole kwasu - - E; R3          NOTA A
pikrynowego; pikryniany T; R23/24/25   E; T
               R: 3-23/24/25
               S:
               (1/2-)28-35-37-45
609-011-00-0    2,4,6-trinitroanizol - 606-35-9 E; R2         
Xn;            E; Xn; N
R20/21/22      R:
N; R51-53      2-20/21/22-51/53
               S: (2-)35-61
609-012-00-6    2,4,6-tinitro-m-krezol; 210-027-1 602-99-3 E;            
R2             E; Xn
2,4,6-trinitro-3-metylo R4             R:
fenol Xn; R20/21/22  2-4-20/21/22
               S: (2-)35
609-013-00-1    2,4,6-trinitro-m-ksylen 211-187-5 632-92-8 E; R2         
Xn;            E; Xn
R20/21/22      R:
R33            2-20/21/22-33
               S: (2-)35
609-015-00-2    4-nitrofenol; 202-811-7 100-02-7 Xn;           
p-nitrofenol R20/21/22      Xn
R33            R:
               20/21/22-33
               S: (2-)28
609-016-00-8    dinitrofenol 247-096-2 25550-58-7 T; R23/24/25   NOTA C
               T
R33            R:
               23/24/25-33
               S: (1/2-)28-37-45
609-017-00-3    sole dinitrofenolu; - - T; R23/24/25   NOTA A
dinitrofenolany                T
R33            R:
               23/24/25-33
               S: (1/2-)28-37-45
609-018-00-9    2,4,6-trinitrorezorcyno 201-436-6 82-71-3 E;            
l; R2             E; Xn
2,4,6-trinitrorezorcyna R4             R:
; kwas styfninowy Xn; R20/21/22  2-4-20/21/22
               S: (2-)35
609-019-00-4    2,4,6-trinitrorezorcyno 239-290-0 15245-44-0 E; R3          NOTA E NOTA 1
lan ołowiu(II);         Repr. Kat. 1;  E; T; N            
styfninian ołowiu(II)   R61            R:  
Repro. Kat.    61-3-20/22-33-50/53
3; R62         -62
Xn;            S: 53-45-60-61
R20/22        
R33           
N; R50-53     
609-020-00-X    DNOK 208-601-1 534-52-1 Muta. Kat. 3; 
(PN); R40            T+; N
2-metylo-4,6-dinitrofen T+;            R:
ol; R26/27/28      26/27/28-38-40-41-4
4,6-dinitro-o-krezol Xi;            3-44-50/53
R38-41         S:
R43            (1/2-)36/37-45-60-6
R44            1
N;            
R50-53        
              
609-021-00-5    DNOK - sól potasowa     -           5787-96-2     T; R23/24/25  
[1]; 219-007-7 [1]                T
2-metylo-4,6-dinitrofen [2] 2312-76-7 [2] R33            R:
olan potasu                23/24/25-33
[1],                S: (1/2-)13-45
DNOK - sól sodowa      
[2];               
2-metylo-4,6-dinitrofen               
olan sodu [2]               
609-022-00-0    DNOK - sól              221-037-0   2980-64-5     T+;           
amonowa; R26/27/28      T+
2-metylo-4,6-dinitrofen R33            R:
olan                26/27/28-33
amonium;                S: (1/2-)13-28-45
2-metylo-4,6-dinitrofen               
olan amonu               
609-023-00-6    dinokap (PN); 254-408-0 39300-45-3 Xn; R22       
izomeryczna mieszanina Xi; R38        Xn
poreakcyjna                R: 22-38
trans-but-2-enianu                S: (2-)37
(krotonianu)               
2,6-dinitro-4-oktan-x-y               
lofenylu i               
trans-but-2-enianu               
2,4-dinitro-6-oktan-x-y               
lofenylu, gdzie x = 2,               
3 lub 4               
609-024-00-1    binapakryl (PN); 207-612-9 485-31-4 Repro. Kat.    NOTA E
3-metylobut-2-enian 2; R61         T
2-sec-butylo-4,6-dinitr Xn; R21/22     R: 61-21/22
ofenylu                S: 53-45
609-025-00-7    dinoseb 201-861-7 88-85-7 R44            NOTA E
(PN); T;             T; N
2-sec-butylo-4,6-dinitr R24/25         R:
ofenol Repro. Kat.    61-62-24/25-36-44-5
2;             0/53
R61            S: 53-45-60-61
Repro. Kat.   
3; R62        
Xi; R36       
N; R50-53     
609-026-00-2    sole i estry dinosebu - - R44            NOTA A, NOTA
(2-sec-butylo-4,6-dinit T;             E
rofenolu) z wyjąkiem   R24/25         T   
wymienionych w innym Repro. Kat.    R:
miejscu wykazu 2;             61-62-24/25-36-44
R61            S: 53-45
Repro. Kat.   
3; R62        
Xi; R36       
609-027-00-8    dinokton (PN); - 63919-26-6 Xn; R22       
mieszanina poreakcyjna                Xn
izomerów węglanów       R: 22
metylu-2,6-dinitro-4-ok                S: (2)
tan-x-ylofenylu i               
węglanów
metylu-2,4-dinitro-6-ok               
tan-x-ylofenylu, gdzie               
x = 2, 3 lub 4               
609-028-00-3    dineks 205-042-5 131-89-5 T; R23/24/25  
(PN);                T
2-cykloheksylo-4,6-dini                R: 23/24/25
trofenol                S: (1/2-)13-45
609-029-00-9    sole i estry dineksu - - T; R23/24/25   NOTA A
(2-cykloheksylo-4,6-din                T
itrofenolu)                R: 23/24/25
               S: (1/2-)13-45
609-030-00-4    dinoterb 215-813-8 1420-07-1 Repro. Kat.    NOTA E
(PN); 2; R61         T+; N
2-tert-butylo-4,6-dinit T+; R28        R:
rofenol T;             61-24-28-44-50/53
R24            S: 53-45-60-61
R44           
N; R50-53     
609-031-00-X    sole i estry dinoterbu - - Repro. Kat.    NOTA A, NOTA
(2-tert-butylo-4,6-dini 2; R61         E
trofenolu) T+; R28        T+; N
T; R24         R:
N; R50-53      61-24-28-50/53
               S: 45-53-60-61
609-032-00-5    bromofenoksym (PN); 236-129-6 13181-17-4 Xn; R22       
O-2,4-dinitrofenylooksy                Xn
m                R: 22
3,5-dibromo-4-hydroksyb                S: (2-)25
enzaldehydu               
609-033-00-0    dinosam - 4097-36-3 T; R23/24/25  
(PN);                T
2-(1-metylobutylo)-4,6-                R: 23/24/25
dinitrofenol                S: (1/2-)13-45
609-034-00-6    sole i estry dinosamu - - T; R23/24/25   NOTA A
(2-(1-metylobutylo)-4,6                T
-dinitrofenolu)                R: 23/24/25
               S: (1/2-)13-45
609-035-00-1    nitroetan 201-188-9 79-24-3 R10           
Xn; R20/22     Xn -12,50% Xn; R20/22
               R: 10-20/22
               S: (2-)9-25-41
609-036-00-7    nitrometan 200-876-6 75-52-5 R5-10         
Xn; R22        Xn -12,50% Xn; R22
               R: 5-10-22
               S: (2-)41
609-037-00-2    5-nitro-1,2-dihydroacen 210-025-0 602-87-9 Rakotw. Kat.  
aftylen 2; R45         T
               R: 45
               S: 53-45
609-038-00-8    2-nitronaftalen 209-474-5 581-89-5 Rakotw. Kat.  
2; R45         T; N
N; R51-53      R: 45-51/53
               S: 53-45-61
609-039-00-3    4-nitrobifenyl 202-204-7 92-93-3 Rakotw. Kat.  
2; R45         T; N
N; R51-53      R: 45-51/53
               S: 53-45-61
609-040-00-9    nitrofen (PN); 217-406-0 1836-75-5 Rakotw. Kat.   NOTA E
eter 2;             T; N
2,4-dichlorofenylowo-4- R45            R:
nitrofenylowy Repro. Kat.    45-61-22-50/53
2; R61         S: 53-45-60-61
Xn; R22       
N; R50-53     
609-042-00-X    N-(1-etylopropylo)-3,4- 254-938-2 40487-42-1 Xn; R22       
dimetylo-2,6-dinitroani                Xn
lina; pendimetalina                R: 22
               S: (2)
609-043-00-5    kwintocen (PN); 201-435-0 82-68-8 R43           
pentachloronitrobenzen                Xi
               R: 43
               S: (2-)24-37
609-044-00-0    technazen 204-178-2 117-18-0 Xn;           
(PN); R22            Xn; N
1,2,4,5-tetrachloro-3-n R43            R:
itrobenzen N; R50-53      22-43-50/53
               S: (2-)24-37-60-61
609-045-00-6    węglan   -           8069-76-9     Xn; R22       
metylu-2,4-dinitro-6-ok                Xn
tan-3-ylofenylu i                R: 22
węglan   S: (2)             
metylu-2,6-dinitro-4-ok               
tan-3-ylofenylu;               
dinokton-6               
609-046-00-1    trifluralina (PN); 216-428-8 1582-09-8 Xi; R36       
2,6-dinitro-N,N-dipropy R43            Xi
lo-4-(trifluorometylo)a                R: 36-43
nilina                S: (2-)24-37
609-047-00-7    2-nitroanizol 202-052-1 91-23-6 Rakotw. Kat.   NOTA E
2; R45         T
Xn; R22        R: 45-22
               S: 53-45
609-048-00-2    3-nitrobenzenosulfonian 204-857-3 127-68-4 Xi; R36       
sodu R43            Xi
               R: 36-43
               S: (2-)24-26-37
609-049-00-8    2,6-dinitrotoluen 210-106-0 606-20-2 Rakotw. Kat.   NOTA E
2; R45         T
               R:
Muta. Kat. 3;  45-23/24/25-48/22-5
R40            2/53-62
Repro. Kat.    S: 53-45-61
3; R62        
T;            
R23/24/25     
Xn;           
R48/22        
R52-53        
609-053-00-X    hydrazynotrinitrometan 414-850-9 - E; R3         
O;             E; T
R8             R:
Rakotw. Kat.   45-3-8-23/25-43
2; R45         S: 53-45
T;            
R23/25        
R43           
610-001-00-3    trichloronitrometan; 200-930-9 76-06-2 Xn; R22       
chloropikryna; T+; R26        T+
nitrochloroform Xi; R36/37/38  R:
               22-26-36/37/38
               S:
               (1/2-)36/37-38-45
610-002-00-9    1,1-dichloro-1-nitroeta 209-854-0 594-72-9 T; R23/24/25  
n                T
               R: 23/24/25
               S: (1/2-)26-45
610-003-00-4    chlorodinitrobenzen - - T; R23/24/25   NOTA C
               T; N
R33            R:
N; R50-53      23/24/25-33-50/53
               S:
               (1/2-)28-36/37-45-6
               0-61
610-004-00-X    2-chloro-1,3,5-trinitro 201-864-3 88-88-0 E; R2         
benzen T+;            E; T+; N
R26/27/28      R:
N; R50-53      2-26/27/28-50/53
               S:
               (1/2-)28-35-36/37-4
               5-60-61
610-005-00-5    1-chloro-4-nitrobenzen; 202-809-6 100-00-5 T;            
R23/24/25      T; N
p-chloronitrobenzen R33            R:
N; R51-53      23/24/25-33-51/53
               S:
               (1/2-)28-36/37-45-6
               1
610-006-00-0    chloronitroaniliny z - - T+;            NOTA C
wyjąkiem wymienionych  R26/27/28      T+; N              
w innym miejscu wykazu R33            R:
N; R51-53      26/27/28-33-51/53
               S:
               (1/2-)28-36/37-45-6
               1
610-007-00-6    1-chloro-1-nitropropan 209-990-0 600-25-9 Xn; R20/22    
               Xn -5% Xn; R20/22
               R: 20/22
               S: (2)
610-008-00-1    2,6-dichloro-5-nitroani 403-350-6 17742-69-7 T; R25        
zol N; R51-53      T; N
               R: 25-51/53
               S:
               (1/2-)36/37-45-61
610-009-00-7    2-chloro-4-nitroanilina 204-502-2 121-87-9 Xn; R22       
N; R51-53      Xn; N
               R: 22-51/53
               S: (2-)22-24-61
610-010-00-2    2-bromo-1-(2-furylo)-2- 406-110-9 35950-52-8 Xn;           
nitroeten, R22-48/22      C; N
2-bromo-1-(2-furylo)-2- C;             R:
nitroetylen R34            22-34-43-48/22-50/5
R43            3
N; R50-53      S:
               (1/2-)22-26-36/37/3
               9-45-60-61
611-001-00-6    azobenzen; 203-102-5 103-33-3 Rakotw. Kat.   NOTA E
difenylodiazen 2;             T; N
R45            R:
Muta. Kat. 3;  45-20/22-48/22-50/5
R40            3
Xn;            S: 53-45-60-61
R20/22-48/22  
N; R50-53     
611-002-00-1    azoksybenzen; tlenek 207-802-1 495-48-7 Xn; R20/22    
difenylodiazenu                Xn
               R: 20/22
               S: (2-)28
611-003-00-7    fenaminosulf (PN); 205-419-4 140-56-7 T; R25        
4-(dimetyloamino)-fenyl Xn; R21        T
odiazosulfonian sodu                R: 21-25
               S: (1/2-)36/37-45
611-004-00-2    octan 209-765-7 592-62-1 Rakotw. Kat.  
2-metylo-ONN-azoksymety 2;             T
lu R45            R: 45-61
Repro. Kat.    S: 53-45
2; R61        
611-005-00-8    C.I. Direct Brown 240-221-1 16071-86-6 Rakotw. Kat.  
95; 2; R45         T
Brą bezpośredni        R : 45              
95;                S: 53-45
(2-hydroksy-5-4'-[6-hyd               
roksy-2-oksydo-3-(2-hyd               
roksy-5-sulfonianofenyl               
oazo)-fenyloazo]bifenyl               
-4-yloazo)-1-karboksyla               
nofenylo)miedzian(II)               
disodu               
611-006-00-3    4-amino-2',3-dimetyloaz 202-591-2 97-56-3 Rakotw. Kat.  
obenzen; 2; R45         T
(4-amino-3-metylofenylo R43            R: 45-43
)(2-tolilo)diazen;                S: 53-45
o-aminoazotoluen; AAT               
611-007-00-9    tricyklazol (PN); 255-559-5 41814-78-2 Xn; R22       
5-metylo-1,2,4-triazolo                Xn
[3,4-b]benzo-1,3-tiazol                R: 22
               S: (2)
611-008-00-4    4-aminoazobenzen; 200-453-6 60-09-3 Rakotw. Kat.  
(4-aminofenylo)fenylodi 2; R45         T; N
azen; N; R50-53      R: 45-50/53
4-fenyloazoanilina                S: 53-45-60-61
611-009-00-X    (1-5-[4-(4-anilino-3-su 401-220-3 - Xn;           
lfofenyloazo)-2-metylo- R20            Xn
5-metylosulfonoamidofen R52-53         R: 20-52/53
yloazo]-4-hydroksy-2-ok                S: (2-)61
sydo-3-(fenyloazo)fenyl               
oazo-5-nitro-4-sulfonia               
no-2-naftolano)żelazian
(II) sodowy               
611-010-00-5    2'-(2-cyjano-4,6-dinitr 403-010-7 106359-94-8 R43           
ofenyloazo)-5'-(N,N R52-53         Xi
-dipropyloamino)propano                R: 43-52/53
anilid                S: (2-)22-24-37-61
611-011-00-0    dimleczan 403-340-1 - Xi; R41       
N,N,N',N'-tetrametylo-3 N; R51-53      Xi; N
,3'-propylenobis[iminok                R: 41-51/53
arbonylo-4,1-fenylenoaz                S: (2-)26-39-61
o(1,6-dihydro-2-hydroks               
y--4-metylo-6-oksypiryd               
yn-3,1-diylo)]-di(propy               
loamonium)               
611-012-00-6    mieszanina 403-410-1 114565-65-0 R43           
6-metylo-2-[4-(2,4,6-tr                Xi
iaminopirymidyn-5-yloaz                R; 43
o)fenylo]benzo-tiazolo-                S: (2-)22-24-26-37
7-sulfonianów:         
2,2-iminodietanolu,               
N,N-dietylopropylo-1,3-               
diaminy, i               
2-metyloaminoetanolu               
611-013-00-1    1-hydroksy-7-(3-sulfoni 403-650-7 117409-78-6 E; R2         
anoanilino)--2-3-metylo N; R51-53      E; N
-4-[2-metoksy-4-(3-sulf                R: 2-51/53
onianofenyloazo)fenyloa                S: (2-)35-61
zo]fenyloazonaftaleno-3               
-sulfonian trilitu               
611-014-00-7    wodorotlenek 404-250-5 115099-55-3 R43           
1-4-[3-acetamido-4-(4'-                Xi
nitro-2,2'disulfonianos                R: 43
tilben-4-yloazo)anilino                S: (2-)22-24-37
]-6-(2,5-disulfonianoan               
ilino)-1,3,5-triazyno-2               
-ylo-3-karboksypirydyni               
um tetrasodu               
611-015-00-2    4-amino-5-hydroksy-6-(4 404-320-5 116889-78-2 R43           
-2-[2-(sulfo-nianooksy)                Xi
etylosulfonylo]etylokar                R: 43
ba-moilofenyloazo)-3-4-                S: (2-)22-24-37
[2-(sulfonianooksy)etyl               
osulfonylo]fenyloazonaf               
taleno-2,7-disulfonian               
tetrasodu               
611-016-00-8    mieszanina: dichlorku 404-540-1 - R43            Xi
dichlorowodorku                R: 43
1,1'-[(dihydroksyfenyle                S: (2-)22-24-37
no)bisazo-3,1-fenylenoa               
zo[1,(3-dimetyloaminopr               
opylo)-6-hydroksy-4-met               
ylo-2-okso-1,2-dihydrop               
irydyn-5,3-diylo]dipiry               
dynium (mieszanina               
izomerów) i dichlorku  
1-[1-(3-dimetyloaminopr               
opylo)-5-(3-[4-(1-3-dim               
etyloaminopropylo-2-hyd               
roksy-4-metylo-6-okso-5               
-pirydynio-1,6-dihydro-               
3-pirydyloazo)-fenyloaz               
o]-2,4(lub 2,6 lub               
3,5)-di-hydroksyfenyloa               
zofenyfoazo)-6-hydroksy               
-4-metylo-2-okso-1,2-di               
hydro-3-pirydylo]-piryd               
ynium               
611-017-00-3    2-[4-(dietyloaminopropy 404-910-2 - R43           
lokarbamoilo)-fenyloazo N; R51-53      Xi; N
]-3-okso-N-(2,3-dihydro                R: 43-51/53
-2-oksobenzoimidazol-5-                S: (2-)24-37-61
ilo)butanoamid               
611-018-00-9    5-[4-(7-amino-1-hydroks 405-130-5 - R43           
y-3-sulfoniano-2-naftyl                Xi
oazo)-6-sulfoniano-1-na                R: 43
ftyloazo]-izoftalan                S: (2-)24-37
tetraamonium               
611-019-00-4    6-amino-4-hydroksy-3-[7 405-150-4 106028-58-4 R43           
-sulfoniano-4-(4-sulfon                Xi
ianofenyloazo)-1-naftyl                R: 43
oazo]-naftaleno-2,7-dis                S: (2-)24-37
ulfonian tetralitu               
611-020-00-X    6-amino-4-hydroksy-3-[7 405-170-3 116340-05-7 T;            
-sulfoniano-4-(4-sulfon R25            T
ianofenyloazo)-1-naftyl R43            R:
oazo]-naftaleno-2,7-dis R52-53         25-43-52/53
ulfonian                S:
tetrakis(tetrametyloamo                (1/2-)22-24-37-45-6
nium)                1
611-021-00-5    octan 405-480-9 - Xn;           
2-[4-(4-cyjano-3-metylo R22-48/22      Xn
izotiazol-5-iloazo)-N-e Xi; R38        R: 22-38-48/22-53
tylo-3-metyloanilino]et R53           
ylu                S: (2-)22-36/37-61
611-022-00-0    3-karboksy-4-hydroksybe 404-980-4 - E; R2         
nzenosulfonian T;             E; T; N
4-dimetyloaminobenzenod R23/25         R:
iazonium Xn;            2-21-23/25-41-43-48
R21-48/22      /22-50/53
Xi;            S:
R41            (1/2-)3-12-26-35-36
R43            /37/39-45-61
N; R50-53     
611-023-00-6    7-(4,6-dichloro-1,3,5-t 404-600-7 - R43           
riazyn-2-yloamino)-4-hy                Xi
droksy-3-4-[2-(sulfonia                R: 43
noksy)-etylosulfonylo]f                S: (2-)22-24-37
enyloazonaftaleno-2-sul               
fonian disodu               
611-024-00-1    barwniki azowe na - - Rakotw. Kat.   NOTA A
bazie benzydyny; 2; R45         T
barwniki                R: 45
4,4'-diaryloazobifenylo                S: 53-45
we, z wyjąkiem        
wymienionych w innym               
miejscu wykazu               
611-025-00-7    Czer?bezpośrednia      217-710-3   1937-37-7     Rakotw. Kat.  
38; 2;             T
4-amino-3-[4'-(2,4-diam R45            R: 45-63
inofenyloazo)-(1,1'-bif Repro. Kat.    S: 53-45
enyl-4-yloazo)]-5-hydro 3; R63        
ksy-6-fenyloazonaftalen               
o-2,7-disulfonian               
disodu               
C.I. Direct Black 38               
611-026-00-2    C.I. Direct Blue 6; 220-012-1 2602-46-2 Rakotw. Kat.  
B酬kit bezpośredni      2;            T
6; R45            R: 45-63
3,3'-(1,1'-bifenyl-4,4' Repro. Kat.    S: 53-45
-diylobisazo)bis-(5-ami 3; R63        
no-4-hydroksynaftaleno-               
2,7-disulfonian)               
tetrasodu               
611-027-00-8    C.I. Direct Red 28; 209-358-4 573-58-0 Rakotw. Kat.  
Czerwie?bezpośrednia   2;            T
28; R45            R: 45-63
3,3'-(1,1'-bifenylo-4,4 Repro. Kat.    S: 53-45
'-diylobisazo)bis-(4-am 3; R63        
inonaftaleno-1-sulfonia               
n) disodu               
611-028-00-3    dikarbamoilodiazen; 204-650-8 123-77-3 R42           
C,C'-azodi(formamid); R44            Xn
C,C'-azoformamid                R: 42-44
               S: (2-)22-24-37
611-029-00-9    barwniki azowe - - Rakotw. Kat.   NOTA A, NOTA
pochodne 2; R45         H
o-dianizydyny;                T
barwniki                R: 45
4,4'-diaryloazo-3,3'-di                S: 53-45
metoksybifenylowe, z               
wyjąkiem wymienionych 
w innym miejscu wykazu               
611-030-00-4    barwniki pochodne - - Rakotw. Kat.   NOTA A, NOTA
o-tolidyny; barwniki 2; R45         H
4,4'-diaryloazo-3,3'-di                T
metylobifenylowe, z                R: 45
wyjąkiem wymienionych  S: 53-45           
w innym miejscu wykazu               
611-031-00-X    C.I. Basic Red 9; 209-321-2 569-61-9 Rakotw. Kat.  
Czerwie?zasadowa 9;    2; R45         T   
chlorowodorek                R: 45
4,4'-(4-iminocykloheksa                S: 53-45
2,5-dienylidenometylen               
o)dianiliny               
611-032-00-5    C.I. Disperse Blue 1; 219-603-7 2475-45-8 Rakotw. Kat.  
B酬kit zawiesinowy      2; R45         T   
1; Xi;            R:
1,4,5,8-tetraaminoantra R38-41         45-38-41-43
chinon R43            S: 53-45
611-033-00-0    [4,4"-azoksybis(2,2'-di 400-020-3 82027-60-9 N; R51-53     
sulfonianostilbeno-4,4'                N
-diyloazo)]bis[(5'-sulf                R: 51/53
onianobenzeno-2,2'-diol                S: 61
ano-O(2),O(2),N(1)]mied               
zian(II) heksasodu               
611-034-00-6    N-5-[bis(2-metoksyetylo 402-430-8 105076-77-5 R53           
)amino]-2-[(5-nitro-2,1                R: 53
-benzoizotiazol-3-ilo)a                S: 61
zo]-fenyloacetamid               
611-035-00-1    6-amino-4-hydroksy-3-[7 403-660-1 107246-80-0 R43           
-sulfoniano-4-(5-sulfon N; R51-53      Xi; N
iano-2-naftyloazo)-1-na                R: 43-51/53
ftyloazo]naftaleno-2,7-                S: (2-)24-37-61
disulfonian tetralitu               
611-036-00-7    octan 2-[4-(5,6(lub 405-440-0 - R43           
6,7)-dichloro-1,3-benzo                Xi
tiazol-2-iloazo)-N-mety                R: 43
lo-m-toluidyno]etylu                S: (2-)22-24-37
octan 2-[4-(5,6(lub               
6,7)-dichloro-1,3-benzo               
tiazol-2-iloazo)-3,N-di               
metyloanilino]etylu               
611-037-00-2    metylosiarczan 3(lub 406-055-0 124584-00-5 Xn; R22       
5)-[4-(N-benzylo-N-etyl Xi;            Xn; N
oamino)-2-metylofenyloa R41            R:
zo]-1,4-dimetylo-1,2,4- R43            22-41-43-51/53
triazolium N; R51-53      S:
               (2-)22-24-26-37/39-
               61
611-038-00-8    1-hydroksynaftaleno-2-a 406-820-9 - Xi; R36       
zo-4'-(5',5"-dimetylobi                Xi
fenylo)-4"-azo(4"-fenyl                R: 36
osulfonyloksybenzeno)-2                S: (2-)25-26
',2",4-trisulfonian               
trisodu               
611-039-00-3    kwas 407-050-6 117715-57-8 R43           
7-[(4,6-dichloro-1,3,5-                Xi
triazyn-2-ylo)-amino]-4                R: 43
-hydroksy-3-[4-(2-sulfo                S: (2-)22-24-37
ksyetylo)-sulfonylofeny               
loazo]naftaleno-2-sulfo               
nowy               
611-040-00-9    kwas 407-670-7 115099-58-6 N; R50-53     
3-[5-acetyloamino-4-4-[                N
4,6-bis-(3-dietyloamino                R: 50/53
propyloamino)-1,3,5-tri                S: 60-61
azyn-2-yloamino]fenyloa               
zo-2-(2-metoksyetoksy)f               
enyloazo]-6-amino-4-hyd               
roksynaftaleno-2-sulfon               
owy               
611-041-00-4    2-(4-[(4,6-bis[3-(diety 407-680-1 98809-11-1 Xi;           
loamino)propylo]-amino- R41            Xi; N
1,3,5-triazyn-2-ylo)ami R43            R:
no]fenylo-azo)-N-(2-oks N; R51-53      41-43-51/53
o-2,3-dihydro-1H-benzim                S:
idazol-5-ilo)-3-oksobut                (2-)24-26-37/39-61
anoamid               
611-042-00-X    5-amino-3-[5-(2-bromoak 411-770-6 136213-71-3 R52-53        
ryloiloamino)-2-sulfoni               
anofenyloazo]-4-hydroks               
y-6-(4-winylosulfonylof                R: 52/53
enyloazo)naftaleno-2,7-                S: 61
disulfonian trisodu               
611-043-00-5    mieszanina (2:1:1): 402-850-1 - Xi;           
N(1')-N(2):N(1"')-N(2") R41            Xi
-h-6-[2-amino-4-(lub R52-53         R: 41-52/53
6)-hydroksy(lub                S: (2-)26-39-61
4-amino-2-hydroksy)feny               
loazo]-6"-(1-karboniloi               
lo-2-hydroksyprop-1-eny               
loazo)-5',5"'-disulfamo               
ilo-3,3"-disulfonianobi               
s(naftaleno-2,1'-azoben               
zeno-1,2'-diolano-O(1),               
O(2')-chromianu               
trisodu,               
N(1')-N(2):N(1"')-N(2")               
-h-6,6"-bis(1-karbonilo               
ilo-2-hydroksyprop-1-en               
yloazo)-5',5"'-disulfam               
oilo-3,3"-disulfonianob               
is(naftaleno-2,1'-azobe               
nzeno-1,2'-diolano-O(1)               
,O(2')-chromianu               
trisodu oraz               
N(1')-N(2):N(1"')-N(2")               
-h-6,6"-bis-[2-amino-4-               
(lub 6)-hydroksy-(lub               
4-amino-2-hydroksy)feny               
loazo]-5',5"'-disulfamo               
ilo-3,3"-disulfonianobi               
s(naftaleno-2,1'-azoben               
zeno-1,2'-diolano-O(1),               
O(2')-chromianu trisodu               
611-044-00-0    mieszanina soli 403-720-7 117527-94-3 N; R51-53     
tert-alkilo(C12-14)-amo                N
niowych:                R: 51/53
bis1-[(2-hydroksy-5-nit                S: 61
rofenylo)azo]--2-naftal               
enolano(2-)-chromianu(1               
-),               
bis1-[(2-hydroksy-4-nit               
rofenylo)azo]-2-naftale               
nolano(2-)]-chromianu(1               
-),               
bis[1-[5-(1,1-dimetylop               
ropylo)-2-hydroksy-3-ni               
trofenylo]azo-2-naftale               
nolano(2-)]-chromianu(1               
-),               
(1-[(2-hydroksy-3-nitro               
fenylo)azo]-2-naftaleno               
lano(2-)-1-[(2-hydroksy               
-5-nitrofenylo)azo]-2-n               
aftalenolano(2-)]-chrom               
ianu(1-),               
[1-[5-(1,1-dimetyloprop               
ylo)-2-hydroksy-3-nitro               
fenylo]azo-2-naftalenol               
ano(2-)]--chromianu(1-)               
,               
1-[4(lub               
5)-nitro-2-oksydofenylo               
azo]-2-naftolano[1-(3-n               
itro-2-oksydo-5-pentylo               
fenyloazo)-2-naftolano]               
-chromianu(1-)               
611-045-00-6    2-4-[N-(4-acetoksybutyl 404-830-8 - R53           
o)-N-etylo]-amino-2-met               
ylofenyloazo-3-acetylo-                R: 53
5-nitrotiofen                S: 61
611-046-00-1    4,4'-diamino-2-metyloaz 407-590-2 43151-99-1 T; R25        
obenzen; Xn;            T; N
4,4'-diamino-2-metylodi R48/22         R:
fenylodiazen R43            25-43-48/22-50/53
N; R50-53      S:
               (1/2-)22-28-36/37-4
               5-60-61
611-047-00-7    mieszanina 407-890-3 111381-11-4 R53           
2-(4-[N-etylo-N-(2-acet               
oksyetylo)amino]fenyloa                R: 53
zo)-5,6-dichloro-benzot                S: 61
iazolu i               
2-(4-[N-etylo-N-(2-acet               
oksyetylo)amino]fenyloa               
zo)-6,7-dichlorobenzoti               
azolu (1:1)               
611-048-00-2    mieszanina 407-900-6 111381-12-5 R53           
2-(4-[bis(2-acetoksyety               
lo)-amino]fenyloazo)-5,                R: 53
6-dichlorobenzotiazolu                S: 61
i               
2-(4-[bis(2-acetoksyety               
lo)amino]-fenyloazo)-6,               
7-dichlorobenzotiazolu               
(1:1)               
611-049-00-8    mieszanina 408-000-6 118658-98-3 Xn;           
7-[4-(3-dietyloaminopro R48/22         Xn
pyloamino)-6-(3-dietylo R43            R:
amoniopropyloamino)-1,3 R52-53         43-48/22-52/53
,5-triazyn-2-yloamino]-                S: (2-)22-36/37-61
4-hydroksy-3-(4-fenyloa               
zofenyloazo)-naftaleno-               
2-sulfonianu, kwasu               
octowego i kwasu               
mlekowego (2:1:1)               
611-051-00-9    chlorek 411-110-7 136213-74-6 N; R50-53     
2-4-[N-etylo-N-(2-hydro                N
ksy-etylo)amino]-2-mety                R: 50/53
lofenyloazo-6-metoksy-3                S: 60-61
metylobenzotiazolium               
611-052-00-4    akwa-[5-(2,4-dihydroksy 400-720-9 - R52-53        
-5-[(2-hydroksy-3,5-din               
itrofenylo)azo]fenyloaz                R: 52/53
o)-naftaleno-2-sulfonia                S: 61
n] monosodu, kompleks               
z żelazem              
612-001-00-9    metyloamina [1], 200-820-0 74-89-5 F+; R12        NOTA 5
dimetyloamina [2], [1] [1] Xn; R20        F+; Xn -5% Xn;
trimetyloamina [3] 204-697-4 124-40-3 Xi; R37/38-41  R: 0,5% - 5% R20-37/38-41
[2] [2]                12-20-37/38-41 Xi; R36
200-875-0 75-50-3 [3]                S: (2-)16-26-39
[3]               
612-001-01-6    metyloamina [1] 200-820-0 74-89-5 F+; R12        NOTA B
...%, [1] [1] Xn;            F+; C -15% C; R20/22-34
dimetyloamina [2] 204-697-4 124-40-3 R20/22         R: 10% - 15% C; R34
...%, trimetyloamina [2] [2] C; R34         12-20/22-34 5% - 10% Xi; R36/37/38
[3] ...% 200-875-0 75-50-3 [3]                S:
[3]                (1/2-)3-16-26-29-36
               /37/39-45
612-002-00-4    etyloamina 200-834-7 75-04-7 F+; R12       
Xi; R36/37     F+; Xi
               R: 12-36/37
               S: (2-)16-26-29
612-003-00-X    dietyloamina 203-716-3 109-89-7 F; R11        
Xn;            F; C  -25%; C;
R20/21/22      R: 10% - 25% R20/21/22-35
C; R35         11-20/21/22-35 5% - 10% C; R35
               S: 1% - 5% C; R34
               (1/2-)3-16-26-29-36 Xi; R36/37/38
               /37/39-45
612-004-00-5    trietylamina 204-469-4 121-44-8 F; R11        
Xn;            F; C  -25%; C;
R20/21/22      R: 10% - 25% R20/21/22-35
C; R35         11-20/21/22-35 5% - 10% C; R35
               S: 1% - 5% C; R34
               (1/2-)3-16-26-29-36 Xi; R36/37/38
               /37/39-45
612-005-00-0    butyloamina 203-699-2 109-73-9 F; R11        
Xn;            F; C  -25%; C;
R20/21/22      R: 10% - 25% R20/21/22-35
C; R35         11-20/21/22-35 5% - 10% C; R35
               S: 1% - 5% C; R34
               (1/2-)3-16-29-36/37 Xi; R36/37/38
               /39-45
612-006-00-6    etylenodiamina; 203-468-6 107-15-3 R10           
etano-1,2-diamina; Xn;            C  -25%; C;
1,2-diaminoetan R21/22         R: 10% - 25% R21/22-34-42/43
C;             10-21/22-34-42/43 2% - 10% C;
R34            S: 1% - 2% R34-42/43
R42/43         (1/2-)23-26-36/37/3 Xn;
               Sep 45 R36/38-42/43
               Xn; R42/43
612-007-00-1    izopropyloamina; 200-860-9 75-31-0 F+; R12       
propano-2-amina Xi; R36/37/38  F+; Xi
               R:
               12-36/37/38
               S: (2-)16-26-29
612-008-00-7    anilina; 200-539-3 62-53-3 Rakotw. Kat.  
aminobenzen; 3; R40         T; N -1% T;
fenyloamina T;             R: 0,2% - 1% R20/21/22-40-48/23
R48/23/24/25   20/21/22-40-48/23/2 /24/25
Xn;            4/25-50 Xn; R48/20/21/22
R20/21/22      S:
N; R50         (1/2-)28-36/37-45-6
               1
612-009-00-2    sole aniliny - - Rakotw. Kat.   NOTA A
3; R40         T; N -1% T;
T;             R: 0,2% - 1% R20/21/22-40-48/23
R48/23/24/25   20/21/22-40-48/23/2 /24/25
Xn;            4/25-50 Xn; R48/20/21/22
R20/21/22      S:
N; R50         (1/2-)28-36/37-45-6
               1
612-010-00-8    chloroanilina, - - T; R23/24/25   NOTA C
dichloroanilina,                T; N
trichloroanilina R33            R:
N; R50-53      23/24/25-33-50/53
               S:
               (1/2-)28-36/37-45-6
               0-61
612-011-00-3    4-nitrozoanilina; 211-535-6 659-49-4 Xn; R20/21/22 
p-nitrozoanilina                Xn
               R: 20/21/22
               S: (2-)25-28
612-012-00-9    2-nitroanilina [1]; 201-855-4 88-74-4 T; R23/24/25   NOTA C
o-nitroanilina [1] [1]                T
[1], 202-729-1 99-09-2 [2] R33            R:
3-nitroanilina[2]; [2] 100-01-6 [3] R52-53         23/24/25-33-52/53
m-nitroanilina[2], 202-810-1                S:
4-nitroanilina [3]; [3]                (1/2-)28-36/37-45-6
p-nitroanilina [3]                1
612-013-00-4    kwas 204-473-6 121-47-1 Xn; R20/21/22 
3-aminobenzenosulfonowy                Xn
;                R: 20/21/22
kwas metanilowy                S: (2-)25-28
612-014-00-X    kwas 204-482-5 121-57-3 Xi;           
4-aminobenzenosulfonowy R36/38         Xi
; R43            R: 36/38-43
kwas sulfanilowy                S: (2-)24-37
612-015-00-5    N-metyloanilina 202-870-9 100-61-8 T; R23/24/25  
               T; N
R33            R:
N; R50-53      23/24/25-33-50/53
               S:
               (1/2-)28-36/37-45-6
               0-61
612-016-00-0    N,N-dimetyloanilina 204-493-5 121-69-7 Rakotw. Kat.  
3; R40         T; N
T; R23/24/25   R:
               23/24/25-40-51/53
N; R51-53      S:
               (1/2-)28-36/37-45-6
               1
612-017-00-6    N-metylo-N,2,4,6-tetran 207-531-9 479-45-8 E; R2         
itroanilina; tetryl; T; R23/24/25   E; T
trinitrofenylonitroamin                R:
a R33            2-23/24/25-33
               S: (1/2-)35-45
612-018-00-1    bis(2,4,6-trinitrofenyl 205-037-8 131-73-7 E; R2         
o)amina; heksyl; T+;            E; T+; N
heksanitrodifenyloamina R26/27/28      R:
; dwupikryloamina R33            2-26/27/28-33-51/53
N; R51-53     
               S:
               (1/2-)35-36-45-61
612-019-00-7    sól amonowa             220-639-0   2844-92-0     E             
bis(2,4,6-trinitrofenyl R1             E; T+; N
o)-aminy; T+;            R:
bis(2,4,6-trinitrofenyl R26/27/28      1-26/27/28-33-51/53
o)aminid R33           
amonium;                S:
sól amonowa             (1/2-)28-36/37-45-6
dipikryloaminy                1
612-020-00-2    1-naftyloamina 205-138-7 134-32-7 Xn; R22       
N; R51-53      Xn; N
               R: 22-51/53
               S: (2-)24-61
612-022-00-3    2-naftyloamina 202-080-4 91-59-8 Rakotw. Kat.   NOTA E
1; R45         T; N -25% T; R45-22
Xn; R22        R: 0,01% - 25% T; R45
N; R51-53      45-22-51/53
               S: 53-45-61
612-023-00-9    fenylohydrazyna 202-873-5 100-63-0 T; R23/24/25  
               T; N
Xi; R36        R:
N; R50         23/24/25-36-50
               S: (1/2-)28-45-61
612-024-00-4    m-toluidyna [1]; 203-583-1 108-44-1 T; R23/24/25   NOTA C
3-aminotoluen [1] [1]                T; N
[1]; 203-403-1 106-49-0 [2] R33            R:
3-metyloanilina [1], [2] N; R50         23/24/25-33-50
p-toluidyna [2];                S:
4-aminotoluen [2];                (1/2-)28-36/37-45-6
4-metyloanilina [2]                1
612-025-00-X    metylo(nitro)anilina; - - T; R23/24/25   NOTA C
nitrotoluidyna                T; N
R33            R:
N; R51-53      23/24/25-33-51/53
               S:
               (1/2-)28-36/37-45-6
               1
612-026-00-5    difenyloamina 204-539-4 122-39-4 T; R23/24/25  
               T; N
R33            R:
N; R50-53      23/24/25-33-50/53
               S:
               (1/2-)28-36/37-45-6
               0-61
612-027-00-0    (dimetylofenylo)amina; - - T; R23/24/25   NOTA C
ksylidyna;                T; N
dimetyloanilina R33            R:
N; R51-53      23/24/25-33-51/53
               S:
               (1/2-)28-36/37-45-6
               1
612-028-00-6    1,4-fenylenodiamina; 203-404-7 106-50-3 T;             T; N
1,4-diaminobenzen; R23/24/25      R:
p-fenylenodiamina Xi;            23/24/25-36-43-50/5
R36            3
R43            S:
N; R50-53      (1/2-)28-36/37-45-6
               0-61
612-029-00-1    dichlorowodorek 210-834-9 624-18-0 T;            
p-fenylenodiaminy; R23/24/25      T; N
dichlorek Xi;            R:
1,4-fenylenodiamonium R36            23/24/25-36-43-50/5
R43            3
N; R50-53      S:
               (1/2-)28-36/37-45-6
               0-61
612-030-00-7    siarczan(VI)2-metylo-1, 210-431-8 615-50-9 T; R25        
4-fenylenodiamonium; 228-871-4 6369-59-1 Xn;            T; N
siarczan(VI) R20/21         R:
2-metylo-p-fenylenodiam R43            20/21-25-43-51/53
onium; siarczan(VI) N; R51-53      S:
tolueno-2,5-diamonium                (1/2-)24-37-45-61
612-031-00-2    3-amino-N,N-dimetyloani 220-623-3 06.04.2836 T; R23/24/25   NOTA C
lina [1] [1]                T
[1]; 202-807-5 99-98-9 [2]                R: 23/24/25
N,N-dimetylobenzeno-1,3 [2]                S: (1/2-)28-45
-diamina [1];               
N,N-dimetylo-m-fenyleno               
diamina [1];               
4-amino-N,N-dimetyloani               
lina               
[2];               
N,N-dimetylobenzeno-1,4               
-diamina [2];               
N,N-dimetylo-p-fenyleno               
diamina [2]               
612-032-00-8    N,N,N',N'-tetrametylo-1 202-831-6 100-22-1 Xn; R20/21/22 
,4-fenylenodiamina;                Xn
N,N,N'N'-tetrametylo-p-                R: 20/21/22
fenylenodiamina                S: (2-)28
612-033-00-3    2-aminofenol; 202-431-1 95-55-6 Muta. Kat. 3; 
2-hydroksyanilina R40            Xn
Xn; R20/22     R: 20/22-40
               S: (2-)28-36/37
612-034-00-9    2-amino-4,6-dinitrofeno 202-544-6 96-91-3 E             
l; R1             E; Xn
kwas pikraminowy Xn;            R:
R20/21/22      1-20/21/22-52/53
R52-53         S: (2-)35-61
612-035-00-4    2-metoksyanilina; 201-963-1 90-04-0 Rakotw.        NOTA E
o-anizydyna Kat.2;         T
R45            R:
Muta. Kat. 3;  45-23/24/25
R40            S: 53-45
T; R23/24/25  
612-036-00-X    3,3'-dimetoksybenzydyna 204-355-4 119-90-4 Rakotw. Kat.   NOTA E
; o-dianizydyna 2; R45         T
Xn; R22        R: 45-22
               S: 53-45
612-037-00-5    sole - - Rakotw. Kat.   NOTA A, NOTA
3,3'-dimetoksybenzydyny 2; R45         E
; sole o-dianizydyny Xn; R22        T
               R: 45-22
               S: 53-45
612-038-00-0    4-metoksy-2-nitroanilin 202-547-2 96-96-8 T+;           
a; R26/27/28      T+
2-nitro-p-anizydyna R33            R:
R52-53         26/27/28-33-52/53
               S:
               (1/2-)28-36/37-45-6
               1
612-039-00-6    2-etoksyanilina [1]; 202-356-4 94-70-2 T; R23/24/25   NOTA C
o-fenetydyna [1], [1] [1]                T
4-etoksyanilina [2]; 205-855-5 156-43-4 [2] R33            R:
p-fenetydyna [2] [2]                23/24/25-33
               S:
               (1/2-)28-36/37-45
612-040-00-1    2,4-dinitroanilina 202-553-5 97-02-9 T+;           
R26/27/28      T+; N
R33            R:
N; R51-53      26/27/28-33-51/53
               S:
               (1/2-)28-36/37-45-6
               1
612-041-00-7    3,3'-dimetylobenzydyna; 204-358-0 119-93-7 Rakotw. Kat.   NOTA E
2; R45         T; N
o-tolidyna; Xn; R22        R:
4,4'-bi-o-toluidyna N; R51-53      45-22-51/53
               S: 53-45-61
612-042-00-2    benzydyna; 202-199-1 92-87-5 Rakotw. Kat.   NOTA E
bifenylo-4,4'-diamina; 1; R45         T; N -25% T; R45-22
bifenyl-4,4'-ylenodiami Xn; R22        R: 0,01% - 25% T; R45
na; 4,4'-diaminobifenyl N; R50-53      45-22-50/53
               S: 53-45-60-61
612-043-00-8    N,N'-dimetylobenzydyna - 2810-74-4 Xn; R20/21/22 
               Xn
               R: 20/21/22
               S: (2-)22-36
612-044-00-3    N,N'-diacetylobenzydyna 210-338-2 613-35-4 Xn; R20/21/22 
               Xn
               R: 20/21/22
               S: (2-)22-36
612-046-00-4    alliloamina; 203-463-9 107-11-9 F; R11        
3-aminopropen; T;             F; T; N
3-aminopropylen R23/24/25      R:
N; R51-53      11-23/24/25-51/53
               S:
               (1/2-)9-16-24/25-45
               -61
612-047-00-X    benzyloamina; 202-854-1 100-46-9 Xn;           
a-aminotoluen R21/22         C
C; R34         R: 21/22-34
               S:
               (1/2-)26-36/37/39-4
               5
612-048-00-5    dipropyloamina 205-565-9 142-84-7 F; R11        
Xn;            F; C  -25%; C;
R20/21/22      R: 10% - 25% R20/21/22-35
C; R35         11-20/21/22-35 5% - 10% C; R35
               S: 1% - 5% C; R34
               (1/2-)16-26-36/37/3 Xi; R36/37/38
               Sep 45
612-049-00-0    dibutyloamina [1], 203-921-8 111-92-2 R10           
di-sec-butyloamina [2] [1] [1] Xn; R20/21/22  Xn
210-937-9 626-23-3 [2]                R:
[2]                10-20/21/22
               S: (2)
612-050-00-6    cykloheksyloamina; CHA 203-629-0 108-91-8 R10           
Xn;            C  -25%; C; R21/22-34
R21/22         R: 10% - 25% C; R34
C; R34         10-21/22-34 2% - 10% Xi; R36/38
               S:
               (1/2-)36/37/39-45
612-051-00-1    4,4'-metylenodianilina; 202-974-4 101-77-9 Rakotw. Kat.   NOTA E
2;             T; N
4,4'-diaminodifenylomet R45            R:
an Muta. Kat. 3;  45-39/23/24/25-43-4
R40            8/20/21/22-51/53
T;             S: 53-45-61
R39/23/24/25  
Xn;           
R48/20/21/22  
R43           
N; R51-53     
612-052-00-7    (S)-sec-butyloamina 208-164-7 513-49-5 F; R11         NOTA C
[1]; [1] [1] Xn;            F; C; N
(S)-2-aminobutan 236-232-6 13250-12-9 R20/22         R:
[1], [2] [2] C; R35         11-20/22-35-50
(R)-sec-butyloamina 237-732-7 13952-84-6 N; R50         S:
[2]; [3] [3]                (1/2-)9-16-26-28-36
(R)-2-aminobutan                /37/39-45-61
[2],               
sec-butyloamina               
[3];               
2-aminobutan [3]               
612-053-00-2    N-etyloanilina; 203-135-5 103-69-5 T; R23/24/25  
etylofenyloamina                T
R33            R:
               23/24/25-33
               S: (1/2-)28-37-45
612-054-00-8    N,N-dietyloanilina 202-088-8 91-66-7 T; R23/24/25  
               T; N -5% T;
R33            R: 1% - 5% R23/24/25-33
N; R51-53      23/24/25-33-51/53 Xn; R20/21/22-33
               S:
               (1/2-)28-37-45-61
612-055-00-3    N,2-dimetyloanilina 210-260-9 611-21-2 T; R23/24/25   NOTA C
[1]; [1] [1]                T
N-metylo-o-toluidyna 211-795-0 696-44-6 R33            R:
[1], [2] [2] R52-53         23/24/25-33-52/53
N,3-dimetyloanilina 210-769-6 623-08-5 [3]                S:
[2]; [3]                (1/2-)28-36/37-45-6
N-metylo-m-toluidyna                1
[2],               
N,4-dimetyloanilina               
[3];               
N-metylo-p-toluidyna               
[3]               
612-056-00-9    N,N-dimetylo-p-toluidyn 202-805-4 99-97-8 T; R23/24/25   NOTA C
a [1] [1]                T -5% T;
[1]; 204-495-6 121-72-2 R33            R: 1% - 5% R23/24/25-33
N,N-dimetylo-m-toluidyn [2] [2] R52-53         23/24/25-33-52/53 Xn; R20/21/22-33
a 210-199-8 609-72-3                S:
[2]; [3] [3]                (1/2-)28-36/37-45-6
N,N-dimetylo-o-toluidyn                1
a [3]               
612-057-00-4    piperazyna 203-808-3 110-85-0 C;            
R34            C
R42/43         R:
R52-53         34-42/43-52/53
               S:
               (1/2-)22-26-36/37/3
               9-45-61
612-058-00-X    2,2'-iminodietyloamina; 203-865-4 111-40-0 Xn;           
R21/22         C -25% C;
2,2'-iminobis(etyloamin C; R34         R: 10% - 25% R21/22-34-43
a); R43            21/22-34-43 5% - 10% C; R34-43
3-azapentano-1,5-diamin                S: 1% - 5% Xi;
a; dietylenotriamina                (1/2-)26-36/37/39-4 R36/38-43
               5 Xi; R43
612-059-00-5    3,6-diazaoktano-1,8-dia 203-950-6 112-24-3 Xn; R21       
mina; C;             C -25% C; R21-34-43
N,N'-bis(2-aminoetylo)e R34            R: 10% - 25% C; R34-43
tylenodiamina; R43            21-34-43-52/53 5% - 10% Xi;
trietylenotetramina R52-53         S: 1% - 5% R36/38-43
               (1/2-)26-36/37/39-4 Xi; R43
               Mai 61
612-060-00-0    3,6,9-triazaundekano-1, 203-986-2 112-57-2 Xn;           
11-diamina; R21/22         C; N -25% C;
tetraetylenopentamina C;             R: 10% - 25% R21/22-34-43
R34            21/22-34-43-51/53 5% - 10% C; R34-43
R43            S: 1% - 5% Xi;
N; R51-53      (1/2-)26-36/37/39-4 R36/38-43
               Mai 61 Xi; R43
612-061-00-6    N,N-dimetylopropano-1,3 203-680-9 109-55-7 R10           
-diamina; Xn; R22        C -25% C; R22-34-43
(3-aminopropylo)dimetyl C; R34         R: 10% - 25% C; R34-43
oamina; R43            10-22-34-43 5% - 10% Xi;
3-dimetyloaminopropyloa                S: 1% - 5% R36/38-43
mina;                (1/2-)26-36/37/39-4 Xi; R43
3-(N,N-dimetyloamino)pr                5
opyloamina               
612-062-00-1    N,N-dietylopropano-1,3- 203-236-4 104-78-9 R10           
diamina; Xn;            C -25% C;
(3-aminopropylo)dietylo R21/22         R: 10% - 25% R21/22-34-43
amina; C; R34         10-21/22-34-43 5% - 10% C; R34-43
dietyloaminopropyloamin R43            S: 1% - 5% Xi;
a                (1/2-)26-36/37/39-4 R36/38-43
               5 Xi; R43
612-063-00-7    3,3'-iminodi(propyloami 200-261-2 56-18-8 T+; R26       
na); T; R24         T+; C
dipropylenotriamina Xn; R22        R:
C; R35         22-24-26-35-43
R43            S:
               (1/2-)26-28-36/37/3
               Sep 45
612-064-00-2    3,6,9,12-tetraazatetrad 223-775-9 4067-16-7 C;            
ekano-1,14-diamina; R34            C; N -10% C; R34-43
pentaetylenoheksamina R43            R: 5% - 10% Xi;
N; R50-53      34-43-50/53 1% - 5% R36/38-43
               S: Xi; R43
               (1/2-)26-36/37/39-4
               5-60-61
612-065-00-8    polietylenopoliaminy z - - Xn;           
wyjąkiem wymienionych  R21/22         C; N -25% C; 
w innym miejscu wykazu C;             R: 10% - 25% R21/22-34-43
R34            21/22-34-43-50/53 5% - 10% C; R34-43
R43            S: 1% - 5% Xi;
N; R50-53      (1/2-)26-36/37/39-4 R36/38-43
               5-60-61 Xi; R43
612-066-00-3    dicykloheksyloamina 202-980-7 101-83-7 Xn; R22       
C; R34         C; N -25% C; R22-34
N; R50-53      R: 10% - 25% C; R34
               22-34-50/53 2% - 10% Xi; R36/38
               S:
               (1/2-)36/37/39-45-6
               0-61
612-067-00-9    3-aminometylo-3,5,5-tri 220-666-8 2855-13-2 Xn;           
metylocykloheksyloamina R21/22         C -25% C;
; C;             R: 10% - 25% R21/22-34-43
izoforonodiamina R34            21/22-34-43-52/53 5% - 10% C; R34-43
R43            S: 1% - 5% Xi;
R52-53         (1/2-)26-36/37/39-4 R36/38-43
               Mai 61 Xi; R43
612-068-00-4    3,3'-dichlorobenzydyna 202-109-0 91-94-1 Rakotw. Kat.   NOTA E
2; R45         T; N
Xn;            R:
R21            45-21-43-50/53
R43            S: 53-45-60-61
N; R50-53     
612-069-00-X    sole 210-323-0 612-83-9 Rakotw. Kat.   NOTA A, NOTA
3,3'-dichlorobenzydyny 265-293-1 64969-34-2 2; R45         E
277-822-3 74332-73-3 Xn;            T; N
R21            R:
R43            45-21-43-50/53
N; R50-53      S: 53-45-60-61
612-070-00-5    sole benzydyny 208-519-6 531-85-1 Rakotw. Kat.   NOTA A, NOTA
208-520-1 531-86-2 1; R45         E
244-236-4 21136-70-9 Xn; R22        T; N
252-984-8 36341-27-2 N; R50-53      R:
               45-22-50/53
               S: 53-45-60-61
612-071-00-0    sole 2-naftyloaminy 209-030-0 553-00-4 Rakotw. Kat.   NOTA A, NOTA
210-313-6 612-52-2 1; R45         E
Xn; R22        T; N
N; R51-53      R:
               45-22-51/53
               S: 53-45-61
612-072-00-6    4-bifenylo-4-amina 202-177-1 92-67-1 Rakotw. Kat.   NOTA E
1; R45         T
Xn; R22        R: 45-22
               S: 53-45
612-073-00-1    sole bifenylo-4-aminy - - Rakotw. Kat.   NOTA A, NOTA
1; R45         E
Xn; R22        T
               R: 45-22
               S: 53-45
612-074-00-7    benzylodimetyloamina; 203-149-1 103-83-3 R10           
N,N-dimetylobenzyloamin Xn;            C
a R20/21/22      R:
C;             10-20/21/22-34-52/5
R34            3
R52-53         S:
               (1/2-)26-36-45-61
612-075-00-2    2-(dimetyloamino)etyloa 203-541-2 108-00-9 F; R11        
mina Xn;            F; C
R21/22         R:
C; R35         11-21/22-35
               S:
               (1/2-)16-23-26-28-3
               Jun 45
612-076-00-8    etylodimetyloamina 209-940-8 598-56-1 F+; R12       
Xn;            F+; C
R20/22         R:
C; R34         12-20/22-34
               S:
               (1/2-)3-16-26-36-45
612-077-00-3    N-nitrozodimetyloamina; 200-549-8 62-75-9 Rakotw. Kat.   NOTA E
dimetylonitrozoamina 2; R45         T+; N
T+; R26        R:
T;             45-25-26-48/25-51/5
R25-48/25      3
N; R51-53      S: 53-45-61
612-078-00-9    2,2'-dichloro-4,4'-mety 202-918-9 101-14-4 Rakotw. Kat.   NOTA E
lenodianilina; 2; R45         T; N
4,4'-metylenobis(2-chlo Xn; R22        R:
roanilina); MOCA N; R50-53      45-22-50/53
               S: 53-45-60-61
612-079-00-4    sole - - Rakotw. Kat.   NOTA A, NOTA
2,2'-dichloro-4,4-metyl 2; R45         E
enodianiliny; sole Xn; R22        T; N
4,4'-metylenobis(2-chlo N; R50-53      R:
roaniliny)                45-22-50/53
               S: 53-45-60-61
612-080-00-X    4-amino-N,N-dietyloanil 202-214-1 93-05-0 T; R25        
ina; C; R34         T
N,N-dietylo-p-fenylenod                R: 25-34
iamina                S: (1/2-)26-36-45
612-081-00-5    sole 210-322-5 612-82-8 Rakotw. Kat.   NOTA A, NOTA
4,4'-bi-o-toluidyny; 265-294-7 64969-36-4 2; R45         E
sole 277-985-0 74753-18-7 Xn; R22        T; N
3,3'-dimetylobenzydyny; N; R51-53      R:
sole o-tolidyny                45-22-51/53
               S: 53-45-61
612-082-00-0    tiomocznik; tiokarbamid 200-543-5 62-56-6 Rakotw. Kat.  
3;             Xn; N
R40            R:
Repro. Kat.    22-40-51/53-63
3; R63         S: (2-)36/37-61
Xn; R22       
N; R51-53     
612-083-00-6    1-metylo-3-nitro-1-nitr 200-730-1 70-25-7 Rakotw. Kat.   NOTA E
ozoguanidyna 2; R45         T; N
Xn; R20        R:
Xi;            45-20-36/38-51/53
R36/38         S: 53-45-61
N; R51-53     
612-084-00-1    dapson; sulfon 201-248-4 80-08-0 Xn; R22       
bis(4,4'aminofenylowy)                Xn
               R: 22
               S: (2-)22
612-085-00-7    4,4'-metylenobis(2-mety 212-658-8 838-88-0 Rakotw. Kat.   NOTA E
loanilina); 2; R45         T; N
4,4'-metylenobis(o-tolu Xn;            R:
idyna) R22            45-22-43-50/53
R43            S: 53-45-60-61
N; R50-53     
612-086-00-2    amitraz (PN); 251-375-4 33089-61-1 Xn; R22       
N,N-bis[(2,4-dimetylofe                Xn
nylo)iminometylo]metylo                R: 22
amina                S: (2-)22
612-087-00-8    iminoktadyna (PN); 236-855-3 13516-27-3 Xn;           
guazatyna; R21/22         Xn; N
1,1'-iminodi(oktametyle Xi;            R:
no)diguanidyna R36/38         21/22-36/38-50/53
N; R50-53      S: (2-)36/37-60-61
612-088-00-3    symazyna (PN); 204-535-2 122-34-9 Rakotw. Kat.  
2-chloro-4,6-bis(etyloa 3; R40         Xn
mino)-1,3,5-triazyna                R: 40
               S: (2-)36/37
612-089-00-9    naftaleno-1,5-diamina 218-817-8 2243-62-1 Rakotw. Kat.  
3; R40         Xn; N
N; R50-53      R: 40-50/53
               S: (2-)36/37-60-61
612-090-00-4    2,2'-(nitrozoimino)diet 214-237-4 1116-54-7 Rakotw. Kat.  
anol; 2; R45         T
dietanolonitrozoamina;                R: 45
N-nitrozodietanoloamina                S: 53-45
612-091-00-X    o-metyloanilina; 202-429-0 95-53-4 Rakotw. Kat.   NOTA E
o-toluidyna; 2; R45         T; N
o-aminotoluen; T;             R:
2-toliloamina R23/25         45-23/25-36-50
Xi; R36        S: 53-45-61
N; R50        
612-092-00-5    N,N'-(2,2-dimetylopropy 401-660-6 1000-78-8 Xi; R38       
lideno)heksano-1,6-diam R43            Xi
ina;                R: 38-43
N,N'-(2,2-dimetylopropy                S: (2-)24-37
lideno)heksametylenodia               
mina               
612-093-00-0    3,5-dichloro-4-(1,1,2,2 401-790-3 104147-32-2 Xn; R22       
-tetrafluoroetoksy)anil N; R50-53      Xn; N
ina                R: 22-50/53
               S:
               (2-)24/25-26-57-60-
               61
612-094-00-6    chlorek 402-190-4 - T;            
4-(2-chloro-4-trifluoro R48/25         T; N
metylo)fenoksy-2-fluoro Xn; R22        R:
anilinium; Xi;            22-41-43-48/25-50/5
chlorek R41            3
4-(2-chloro-4-trifluoro R43            S:
metylo)fenoksy-2-fluoro N; R50-53      (1/2-)26-36/37/39-4
aniliny; chlorowodorek                5-60-61
4-(2-chloro-4-trifluoro               
metylo)fenoksy-2-fluoro               
aniliny               
612-095-00-1    benzoesan 402-610-6 113694-52-3 C; R34        
benzylo(2-hydroksydodec Xn; R22        C; N
ylo)dimetyloamonium; N; R50-53      R:
benzoesan                22-34-50/53
benzylo(2-hydroksydodec                S:
ylo)dimetyloamoniowy                (1/2-)26-28-36/37/3
               9-45-60-61
612-096-00-7    4,4'-karbonoimidoilobis 207-762-5 492-80-8 Rakotw. Kat.  
(N,N-dimetyloanilina); 3; R40         Xn; N
auramina Xn; R22        R:
Xi; R36        22-36-40-51/53
N; R51-53      S: (2-)36/37-61
612-097-00-2    sole - - Rakotw. Kat.  
4,4'-karbonoimidoilobis 3; R40         Xn; N
(N,N-dimetyloaniliny); Xn; R22        R:
sole auraminy Xi; R36        22-36-40-51/53
N; R51-53      S: (2-)36/37-61
612-098-00-8    N-nitrozodipropyloamina 210-698-0 621-64-7 Rakotw. Kat.   NOTA E
; nitrozodipropyloamina 2; R45         T; N
Xn; R22        R:
N; R51-53      45-22-51/53
               S: 53-45-61
612-099-00-3    4-metylo-1,3-fenylenodi 202-453-1 95-80-7 Rakotw. Kat.   NOTA E
amina; 2; R45         T; N
4-metylo-m-fenylenodiam T; R25         R:
ina; Xn; R21        45-21-25-36-43-51/5
tolueno-2,4-diamina Xi;            3
R36            S: 53-45-61
R43           
N; R51-53     
612-100-00-7    propano-1,2-diamina; 201-155-9 78-90-0 R10           
propylenodiamina; Xn;            C
1,2-diaminopropan R21/22         R:
C; R35         10-21/22-35
               S:
               (1/2-)26-37/39-45
612-101-00-2    1,3,5,7-tetraazaadamant 202-905-8 100-97-0 F;            
an; R11            F; Xn
1,3,5,7-tetraazatricykl R42/43         R: 11-42/43
o[3.3.1.13,7]dekan;                S: (2-)16-22-24-37
heksametylenotetraamina               
; urotropina; heksamina               
612-102-00-8    bis(3-aminopropylo)mety 203-336-8 105-83-9 T;            
loamina; R23/24         T
3,3'-diamino-N-metylopr Xn; R22        R:
opyloamina C; R34         22-23/24-34
               S:
               (1/2-)26-36/37/39-4
               5
612-103-00-3    N,N,N',N'-tetrametyloet 203-744-6 110-18-9 F; R11        
ylenodiamina; Xn;            F; C
1,2-di(dimetyloamino)et R20/22         R:
an C; R34         11-20/22-34
               S:
               (1/2-)16-26-36/37/3
               Sep 45
612-104-00-9    heksano-1,6-diylodiamin 204-679-6 124-09-4 Xn;           
a; R21/22         C
heksametylenodiamina; Xi; R37        R:
1,6-diaminoheksan C; R34         21/22-34-37
               S:
               (1/2-)22-26-36/37/3
               Sep 45
612-105-00-4    1-(2-aminoetylo)piperaz 205-411-0 140-31-8 Xn;           
yna; R21/22         C
2-piperazyn-1-yloetyloa C;             R:
mina R34            21/22-34-43-52/53
R43            S:
R52-53         (1/2-)26-36/37/39-4
               Mai 61
612-106-00-X    2,6-dietyloanilina 209-445-7 579-66-8 Xn; R22       
               Xn
               R: 22
               S: (2-)23-34
612-107-00-5    1-fenyloetyloamina 202-706-6 98-84-0 Xn;           
[1]; [1] [1] R21/22         C
DL-a-metylobenzyloamina 210-545-8 618-36-0 [2] C; R34         R: 21/22-34
[2] [2]                S:
               (1/2-)26-28-36/37/3
               Sep 45
612-108-00-0    (3-aminopropylo)trietok 213-048-4 919-30-2 Xn; R22       
sysilan C; R34         C
               R: 22-34
               S:
               (1/2-)26-36/37/39-4
               5
612-109-00-6    bis(2-dimetyloaminoetyl 221-201-1 3030-47-5 T; R24        
o)metyloamina; Xn; R22        T
N,N,N',N',N"-pentametyl C; R34         R: 22-24-34
odietylenotriamina                S:
               (1/2-)26-36/37/39-4
               5
612-110-00-1    2,2'-dimetylo-4,4'-mety 229-962-1 6864-37-5 T;            
lenobis(cykloheksyloami R23/24         T; C; N
na); Xn; R22        R:
4,4'-metylenobis(2-mety C; R35         22-23/24-35-51/53
locykloheksyloamina) N; R51-53      S:
               (1/2-)26-36/37/39-4
               Mai 61
612-111-00-7    2-metylo-1,3-fenylenodi 212-513-9 823-40-5 Muta. Kat. 3; 
amina; R40            Xn; N
2-metylo-m-fenylenodiam Xn;            R:
ina; R21/22         21/22-40-43-51/53
tolueno-2,6-diamina R43            S: (2-)24-36/37-61
N; R51-53     
612-112-00-2    4-metoksyanilina; 203-254-2 104-94-9 T+;           
p-anizydyna R26/27/28      T+; N
R33            R:
N; R50         26/27/28-33-50
               S:
               (1/2-)28-36/37-45-6
               1
612-113-00-8    6-metylo-2,4-bis(metylo 403-240-8 106264-79-3 Xn;           
sulfanylo)-fenyleno-1,3 R22            Xn; N
-diamina; R43            R:
6-metylo-2,4-bis(metylo N; R50-53      22-43-50/53
tio)fenyleno-1,3-diamin                S: (2-)24-37-60-61
a               
612-114-00-3    2,3-bis(benzolioksy)wod 404-390-7 - F;            
orobursztynian R11            F; Xi
(R,R)-2-hydroksy-5-[1-h R43            R:
ydroksy R52-53         11-43-52/53
2-(4-fenylobut-2-yloami                S: (2-)24-37-61
no)etylo]-benzamidu               
612-115-00-9    wodorosulfonian 404-050-8 123312-54-9 Xi; R36       
dimetylodioktadecylo-am R53            Xi
onium                R: 36-53
               S: (2-)26-39-61
612-116-00-4    bis(2-etyloheksylo)fosf 404-690-8 68132-19-4 T; R23        
oran(V) C;             T; N
C8-18alkilobis(2-hydrok R34            R:
syetylo)-amonium R43            23-34-43-50/53
N; R50-53      S:
               (1/2-)26-36/37/39-4
               5-60-61
612-117-00-X    metylofosfonian 404-750-3 119415-07-5 Xn; R22       
C12-14-tert-alkiloamoni C; R34         C; N
um; sól kwasu           N; R51-53      R:  
metylofosfonowego i                22-34-51/53
C12-14-tert-alkiloaminy                S:
               (1/2-)26-28-36/37/3
               9-45-61
612-118-00-5    tolueno-4-sulfonian 405-080-4 - Xi; R41       
(1,3-diokso-2H-benzo[d, N; R50-53      Xi; N
e]izochinolin-2-yloprop                R: 41-50/53
ylo)-heksadecylodimetyl                S:
oamonium                (2-)22-26-39-60-61
612-119-00-0    3-nitrobenzenosulfonian 405-330-2 - Xi;           
R38-41         Xi; N
benzylodimetylooktadecy N; R50-53      R:
loamonium                38-41-50/53
               S:
               (2-)26-37/39-60-61
612-120-00-6    2-chloro-3-fenoksy-6-ni 277-704-1 74070-46-5 N; R50-53     
troanilina; aklonifen                N
               R: 50/53
               S: 60-61
612-121-00-1    polietylenopoliaminy; 268-626-9 68131-73-7 Xn;           
HEPA R21/22         C; N -25% C;
C;             R: 10% - 25% R21/22-34-43
R34            21/22-34-43-50/53 5% - 10% C; R34-43
R43            S: 1% - 5% Xi;
N; R50-53      (1/2-)26-36/37/39-4 R36/38-43
               5-60-61 Xi; R43
612-122-00-7    hydroksyloamina 232-259-2 7803-49-8 R5            
Xn;            Xn; N
R22-48/22      R:
Xi;            5-22-37/38-41-43-48
R37/38-41      /22-50
R43            S:
N; R50         (2-)22-26-36/37/39-
               61
612-123-00-2    chlorek 226-798-2 01.11.5470 Xn;           
hydroksyloamonium [1] [1] R22-48/22      Xn; N
[1]; 233-118-8 10039-54-0 Xi;            R:
chlorowodorek [2] [2] R36/38         22-36/38-43-48/22-5
hydroksyloaminy 233-154-4 10046-00-1 R43            0
[1], [3] [3] N; R50         S: (2-)22-24-37-61
siarczan(VI)               
bis(hydroksyloamonium)               
[2]; siarczan(VI)               
hydroksyloaminy (1:2)               
[2],               
wodorosiarczan(VI)               
hydroksyloamonium               
[3];               
siarczan(VI)               
hydroksyloaminy (1:1)               
[3]               
612-124-00-8    chlorek 205-319-0 138-24-9 T; R24/25     
N,N,N-trimetyloaniliniu                T
m                R: 24/25
               S:
               (1/2-)25-39-45-53
612-125-00-3    2-metylo-1,4-fenylenodi 202-442-1 95-70-5 T; R25        
amina; Xn;            T; N
2-metylo-p-fenylenodiam R20/21         R:
ina; R43            20/21-25-43-51/53
tolueno-2,5-diamina N; R51-53      S:
               (1/2-)24-37-45-61
612-126-00-9    siarczan(VI) 265-697-8 65321-67-7 Rakotw. Kat.   NOTA E
tolueno-2,4-diamonium; 2; R45         T; N
siarczan(VI) T; R25         R:
4-metylo-1,3-fenylenodi Xn; R21        45-21-25-36-43-51/5
amonium; siarczan(VI) Xi;            3
4-metylo-m-fenylenodiam R36            S: 53-45-61
onium R43           
N; R51-53     
612-127-00-4    3-aminofenol 209-711-2 591-27-5 Xn;           
R20/22         Xn; N
N; R51-53      R:
               20/22-51/53
               S: (2-)28-61
612-128-00-X    4-aminofenol 204-616-2 123-30-8 Muta. Kat. 3; 
R40            Xn; N
Xn; R20/22 N;  R:
R50-53         20/22-40-50/53
               S:
               (2-)28-36/37-60-61
612-129-00-5    diizopropyloamina 203-558-5 108-18-9 F; R11        
Xn;            F; C -25% C; R20/22-34
R20/22         R: 10% - 25% C; R34
C; R34         11-20/22-34 5% - 10% Xi; R36/37/38
               S:
               (1/2-)16-26-36/37/3
               Sep 45
612-130-00-0    2,6-diamino-3,5-dietylo 218-255-3 04.01.2095 Xn;            NOTA C
toluen [1]; [1] [1] R21/22-48/22   Xn; N
4,6-dietylo-2-metylo-1, 218-256-9 05.02.2095 Xi; R36        R:
3-benzenodiamina [1], [2] [2] N; R50-53      21/22-36-48/22-50/5
2,4-diamino-3,5-dietylo 270-877-4 68479-98-1                3
toluen [2]; [3] [3]                S: (2-)26-28-
2,4-dietylo-6-metylo-1,                36/37/39-60-61
3-benzenodiamina [2],               
dietylo(metylo)benzenod               
iamina [3];               
diaminodietylotoluen               
[3]               
612-131-00-6    chlorek 230-525-2 7173-51-5 Xn; R22       
didecylodimetyloamonium C; R34         C
               R: 22-34
               S:
               (2-)26-36/37/39-45
612-132-00-1    N,N'-difenylo-p-fenylen 200-806-4 74-31-7 R43           
odiamina R52-53         Xi
N,N'-difenylo-1,4-fenyl                R: 43-52/53
enodiamina;                S: (2-)24-37-61
N,N'-difenylobenzeno-1,               
4-diamina               
612-133-00-7    siarczan(VI) 247-162-0 25646-77-9 T; R25        
(4-amonio-m-tolilo)etyl Xn;            T; N
o-(2-hydroksyetylo)amon R48/22         R:
ium; R43            25-43-48/22-50/53
siarczan(VI) N; R50-53      S:
4-(N-etylo-N-2-hydroksy                (1/2-)24-37-45-60-6
etylo)-2-metylofenyleno                1
diamonium               
612-134-00-2    p蟪torasiarczan(VI)     247-161-5   25646-71-3    Xn;           
N-[2-(4-amino-N-etylo-m R22            Xn; N
-toluidino)etylo]metano R43            R:
-sulfonoamidu - N; R50-53      22-43-50/53
monohydrat;                S: (2-)24-37-60-61
seskwisiarczan(VI)               
4-[(N-etylo-N-2-metanos               
ulfonyloaminoetylo)]-2-               
metylo-1,4-fenylenodiam               
iny - monohydrat               
612-135-00-8    N-2-naftyloanilina; 205-223-9 135-88-6 Rakotw. Kat.  
fenylo(2-naftylo)amina; 3; R40         Xn; N
Xi;            R:
N-fenylo-2-naftyloamina R36/38         36/38-40-43-51/53
R43            S: (2-)26-36/37-61
N; R51-53     
612-136-00-3    N-izopropylo-N'-fenylo- 202-969-7 101-72-4 Xn;           
p-fenylenodiamina; R22            Xn; N -25% Xn; R22-43
N-izopropylo-N'-fenylo- R43            R: 0,1% - 25% Xi; R43
1,4-fenylenodiamina N; R50-53      22-43-50/53
               S: (2-)24-37-60-61
612-137-00-9    4-chloroanilina 203-401-0 106-47-8 Rakotw. Kat.   NOTA E
2; R45         T; N
T;             R:
R23/24/25      45-23/24/25-43-50/5
R43            3
N; R50-53      S: 53-45-60-61
612-138-00-4    furalaksyl 260-875-1 57646-30-7 Xn;           
(PN); R22            Xn
DL-N-(2,6-dimetylofenyl R52-53         R: 22-52/53
o)-N-(2-furoilo)alanini                S: (2-)36/37/39-61
an               
metylu;               
DL-N-(2,6-dimetylofenyl               
o)-N-(2-furylokarbonylo               
)alaninian metylu               
612-139-00-X    mefenacet(PN); 277-328-8 73250-68-7 N; R51-53     
2-(benzotiazol-2-iloksy                N
)-N-metyloacetanilid;                R: 51/53
2-(benzotiazol-2-iloksy                S: 61
)-N-metylo-N-fenyloacet               
amid               
612-140-00-5    chlorki 264-151-6 63449-41-2 Xn;           
czwartorzędowych        R21/22         C; N
zwiąków amoniowych -   C; R34        R :  
chlorki benzylo-(C8- N; R50         21/22-34-50
18)alkilodimetyloamoniu                S:
m                (2-)36/37/39-45-61
612-141-00-0    4,4'-metylenobis(2-etyl 243-420-1 19900-65-3 Rakotw. Kat.  
oanilina); 3; R40         Xn; N
4,4'-metylenobis(2-etyl Xn; R22        R:
obenzenoamina) N; R50-53      22-40-50/53
               S: (2-)36/37-60-61
612-142-00-6    bifenyl-2-yloamina 201-990-9 90-41-5 Rakotw. Kat   
3; R40         Xn
Xn;            R:
R22            22-40-52/53
R52-53         S: (2-)38/37-61
612-143-00-1    monochlorowodorek 218-130-3 2051-79-8 T; R25        
4-dietyloamino-2-metylo Xi;            T; N
aniliny; R36            R:
monochlorowodorek R43            25-36-43-50/53
N5,N5-dietylotolueno-2, N; R50-53      S:
5-diaminy                (1/2-)24-26-37-45-6
               0-61
612-144-00-7    flumetralina (PN); - 62924-70-3 Xi;           
N-(2-chloro-6-fluoroben R36/38         Xi; N
zylo)-N-etylo-2,6-dinit R43            R:
ro-4-trifluorometyloani N; R50-53      36/38-43-50/53
lina;                S: (2-)36/37-60-61
N-(2-chloro-6-fluoroben               
zylo)-N-etylo-a,a,a-tri               
fluoro-2,6-dinitro-p-to               
luidyna               
612-145-00-2    1,2-fenylenodiamina; 202-430-6 95-54-5 Rakotw. Kat.  
o-fenylenodiamina 3;             T; N
R40            R:
Muta. Kat. 3;  20/21-25-36-40-43-5
R40            0/53
T; R25         S:
Xn;            (1/2-)28-36/37-45-6
R20/21         0-61
Xi;           
R36           
R43           
N; R50-53     
612-146-00-8    dichlorowodorek 210-418-7 615-28-1 Rakotw. Kat.  
1,2-fenylenodiaminy; 3;             T; N
dichlorowodorek R40            R:
o-fenylenodiaminy; Muta. Kat. 3;  20/21-25-36-40-43-5
dichlorek R40            0/53
1,2-fenylenodiamonium T; R25         S:
Xn;            (1/2-)28-36/37-45-6
R20/21         0-61
Xi;           
R36           
R43           
N; R50-53     
612-147-00-3    1,3-fenylenodiamina; 203-584-7 108-45-2 Muta. Kat. 3; 
m-fenylenodiamina R40            T; N
T;             R:
R23/24/25      23/24/25-36-40-43-5
Xi;            0/53
R36            S:
R43            (1/2-)28-36/37-45-6
N; R50-53      0-61
612-148-00-9    dichlorowodorek 208-790-0 541-69-5 Muta. Kat. 3; 
1,3-fenylenodiaminy; R40            T; N
dichlorowodorek T;             R:
m-fenylenodiaminy; R23/24/25      23/24/25-36-40-43-5
dichlorek Xi;            0/53
1,3-fenylenodiamonium R36            S:
R43            (1/2-)28-36/37-45-6
N; R50-53      0-61
612-149-00-4    1,3-difenyloguanidyna 203-002-1 102-06-7 Repro. Kat.   
3; R62         Xn; N
Xn; R22        R:
Xi;            22-36/37/38-51/53-6
R36/37/38      2
N; R51-53      S:
               (2)26-36/37/39-61
612-150-00-X    (8-tert-butylo-1,4-diok - 118134-30-8 Xn;           
saspiro[4,5]dekan-2-ylo R20/21/22      Xn; N
metylo)(etylo)propyloam Xi;            R:
ina; spiroksamina R38            20/21/22-38-43-50/5
R43            3
N; R50-53      S:
               (2-)36/37/39-46-60-
               61
612-151-00-5    diaminotoluen 246-910-3 25376-45-8 Rakotw. Kat.   NOTA E
2; R45         T; N
T; R25         R:
Xn;            45-20/21-25-36-43-5
R20/21         Jan 53
Xi;            S: 53-45-61
R36           
R43           
N; R51-53     
612-152-00-0    N,N-dietylo-N',N'-dimet 406-610-7 62478-82-4 R10           
ylopropano-1,3-diylodia Xn;            C
mina R20/22-48/20   R:
C;             10-20/22-35-48/20-5
R35            Feb 53
R52-53         S:
               (1/2-)26-28-36/37/3
               9-45-61
612-153-00-6    monochlorowodorek 407-020-2 132885-85-9 Xn;           
4-[N-etylo-N-(2-hydroks R22            Xn
yetylo)amino]-1-(2-hydr R43            R:
oksyetylo)amino-2-nitro R52-53         22-43-52/53
benzenu                S: (2-)22-24-37-61
612-154-00-1    2'-fenyloamino-6'-(izob 410-890-6 95235-29-3 R53           
utyloetyloamino)-3-mety                R: 53
lospiro[2-oksoizobenzof                S: 61
urano-7,9'-(9H)-ksanten               
]               
12-155-00-7     2'-anilino-6'-[(3-etoks 411-730-8 93071-94-4 R53           
ypropylo)etyloamino]-3'                R: 53
-metylospiro[3-oksoizob                S: 61
enzofurano-1,9'-(1H)-ks               
anten]               
612-156-00-2    mieszanina chlorku 405-620-9 - Xi; R41       
triheksadecylometyloamo N; R50-53      Xi; N
nium i chlorku                R: 41-50/53
diheksadecylodimetyloam                S: (2-)26-39-60-61
onium               
612-157-00-8    chlorowodorek 410-780-8 - Xn;           
oksymu R22-48/22      Xn; N
(Z)-1-benzo[b]-2-tienyl Xi;            R:
oetanonu R41            22-41-43-48/22-51/5
R43            3
N; R51-53      S:
               (2-)22-26-36/37/39-
               61
612-158-00-3    mieszanina 410-820-4 - R53           
bis[oksymianu               
(5-dodecylo-2-hydroksyb                R: 53
enzaldehydu)]miedzi(II)                S: 61
(C12-alkil jest               
rozga酬ziony) i oksymu 
4-dodecylosalicyloaldeh               
ydu (oksymu               
(4-dodecylo-2-hydroksyf               
enylo)-formaldehydu)               
612-159-00-9    produkty reakcji 410-880-1 - Xn; R22       
trimetyloheksametylenod C; R34         C; N
iaminy (mieszaniny N; R50-53      R:
2,2,4-trimetyloheksano-                22-34-50/53
1,6-diaminy i                S:
2,4,4-trimetylo-heksano                (1/2-)23-26-36/37/3
-1,6-diaminy) z                9-45-60-61
Epoksydem 8               
(pochodnymi               
mono[(C10-16alkiloksy)-               
metylo]oksiranu) i z               
kwasem               
p-toluenosulfonowym               
613-001-00-1    azirydyna; etylenoimina 205-793-9 151-56-4 F;             NOTA D, NOTA E F;
R11            T+; N
Rakotw. Kat.   R:
2;             45-46-11-26/27/28-3
R45            4-51/53
Muta. Kat. 2;  S: 53-45-61
R46           
T+;           
R26/27/28     
C; R34        
N; R51-53     
613-002-00-7    pirydyna 203-809-9 110-86-1 F; R11        
Xn; R20/21/22  F; Xn -5% Xn; R20/21/22
               R:
               11-20/21/22
               S: (2-)26-28
613-003-00-2    1,2,3,4-tetranitro-9H-k - 6202-15-9 E             
arbazol R1             E; Xn
Xn; R20/21/22  R: 1-20/21/22
               S: (2-)35
613-004-00-8    krymidyna (PN); 208-622-6 535-89-7 T+; R28       
2-chloro-4-dimetyloamin                T+
o-6-metylopirymidyna                R: 28
               S: (1/2-)36/37-45
613-006-00-9    parakwat (PN); kation 225-141-7 4685-14-7 T;            
1,1'-dimetylo-4,4'-bipi R24/25         T
rydyniowy Xi; R36/37/38  R:
               24/25-36/37/38
               S:
               (1/2-)22-36/37/39-4
               5
613-007-00-4    demestryna 213-800-1 1014-69-3 Xn;           
(PN); R21/22         Xn; N
2-izopropyloamino-4-met N; R50-53      R:
yloamino-6-metylosulfan                21/22-50/53
ylo-1,3,5-triazyna                S: (2-)36/37-60-61
613-008-00-X    dazomet (PN); 208-576-7 533-74-4 Xn; R22       
3,5-dimetyloperhydro-1, Xi; R36        Xn; N
3,5-tiadiazyno-2-tion N; R50-53      R:
               22-36-50/53
               S:
               (2-)15-22-24-60-61
613-009-00-5    2,4,6-trichloro-1,3,5-t 203-614-9 108-77-0 Xi; R36/37/38 
riazyna; chlorek                Xi
cyjanuru                R: 36/37/38
               S: (2-)28
613-010-00-0    ametryna 212-634-7 834-12-8 Xn; R22       
(PN); N; R50-53      Xn; N
2-etyloamino-4-izopropy                R: 22-50/53
loamino-6-metylosulfany                S: (2-)36-60-61
lo-1,3,5-triazyna               
613-011-00-6    amitrol 200-521-5 61-82-5 Rakotw. Kat.  
(PN); 3; R40         Xn; N
1,2,4-triazol-3-iloamin Xn;            R:
a R48/22         40-48/22-51/53
N; R51-53      S: (2-)36-37-61
613-012-00-1    bentazon (PN); 246-585-8 25057-89-0 Xn; R22       
2,2-ditlenek Xi;            Xn
3-izopropylo-1H-benzo-2 R36            R:
,1,3-tiadiazyn-4(3H)-on R43            22-36-43-52/53
u R52-53         S: (2-)24-37-61
613-013-00-7    cyjanazyna 244-544-9 21725-46-2 Xn; R22       
(PN); N; R50-53      Xn; N
2-(4-chloro-6-etyloamin                R: 22-50/53
o-1,3,5-triazyn-2-yloam                S: (2-)37-60-61
ino)-2-metylopropanonit               
ryl               
613-014-00-2    etoksychina (PN); 202-075-7 91-53-2 Xn; R22       
6-etoksy-2,2,4-trimetyl                Xn
o-1,2-dihydrochinolina                R: 22
               S: (2-)24
613-015-00-8    fenazaflor (PN); 238-134-9 14255-88-0 Xn;           
5,6-dichloro-1-fenoksyk R21/22         Xn; N
arbonylo-2-(trifluorome N; R50-53      R:
tylo)benzoimidazol                21/22-50/53
               S: (2-)36/37-60-61
613-016-00-3    fuberidazol 223-404-0 3878-19-1 Xn; R22       
(PN); N; R50-53      Xn; N
2-(2-furylo)benzoimidaz                R: 22-50/53
ol                S: (2-)22-60-61
613-017-00-9    siarczan 205-137-1 134-31-6 Xn; R22       
bis(8-hydroksychinolini                Xn
um); chinosal                R: 22
               S: (2-)36
613-018-00-4    morfamkwat (PN); - 7411-47-4 Xn; R22       
kation Xi;            Xn
1,1'-bis(3,5-dimetylomo R36/37/38      R:
rfolinokarbonylometylo) R52-53         22-36/37/38-52/53
-4,4'-bipirydynium                S: (2-)22-36-61
613-019-00-X    tiochinoks 202-272-8 93-75-4 Xn; R22       
(PN);                Xn
tritiowęglan            R: 22              
chinoksalin-2,3-diylu                S: (2-)24
613-020-00-5    tridemorf 246-347-3 24602-86-6 Repro. Kat.    NOTA E
(PN); 2; R61         T; N
4-alkilo-2,6-dimetylomo Xn;            R:
rfolina, gdzie alkil R20/22         61-20/22-38-50/53
ma 11-14 atomów węgla   Xi; R38       S : 53-45-60-61     
(mieszanina reakcyjna N; R50-53     
zawiera 60-70%               
4-tridecylo-2,6-dimetyl               
omorfoliny)               
613-021-00-0    ditianon 222-098-6 3347-22-6 Xn; R22       
(PN); N; R50-53      Xn; N
2,3-dicyjano-1,4-ditia-                R: 22-50/53
9,10-antrachinon                S: (2-)24-60-61
613-022-00-6    pyretryny i cyneryny - - Xn;           
R20/21/22      Xn; N
N; R50-53      R:
               20/21/22-50/53
               S: (2-)13-60-61
613-023-00-1    pyretryna I; 204-455-8 121-21-1 Xn;           
2,2-dimetylo-3-(2-metyl R20/21/22      Xn; N
oprop-1-enylo)cykloprop N; R50-53      R:
anokarboksylan                20/21/22-50/53
(+)-cis-2-metylo-4-okso                S: (2-)13-60-61
-3-(penta-2,4-dienylo)c               
yklopent-2-en-1-ylu               
613-024-00-7    pyretryna II; 204-462-6 121-29-9 Xn;           
2,2-dimetylo-3-(3-metok R20/21/22      Xn; N
sy-2-metylo-3-oksoprop- N; R50-53      R:
1-enylo)cyklopropanokar                20/21/22-50/53
boksylan                S: (2-)13-60-61
(+)-cis-2-metylo-4-okso               
-3-(penta-2,4-dienylo)c               
yklopent-2-en-1-ylu               
613-025-00-2    cyneryna I; 246-948-0 25402-06-6 Xn; R22       
2,2-dimetylo-3(2-metylo                Xn
prop-1-enylo)cyklopropa                R: 22
nokarboksylan                S: (2)
3-(but-2-enylo)-2-metyl               
o-4-oksocyklopent-2-en-               
1-ylu               
613-026-00-8    cyneryna II; 204-454-2 121-20-0 Xn; R22       
2,2-dimetylo-3-(3-metok                Xn
sy-2-metylo-3-oksoprop-                R: 22
1-enylo)cyklopropanokar                S: (2)
boksylan               
3-(but-2-enylo)-2-metyl               
o-4-oksocyklopent-2-en-               
1-ylu               
613-027-00-3    piperydyna; 203-813-0 110-89-4 F; R11        
pentametylenoimina T;             F; T -5% T;
R23/24         R: 1% - 5% R23/24-34
C; R34         11-23/24-34 Xn; R20/21-36/38
               S:
               (1/2-)16-26-27-45
613-028-00-9    morfolina; 203-815-1 110-91-8 R10           
tetrahydro-1,4-oksazyna Xn;            C -25% C;
R20/21/22      R: 10% - 25% R20/21/22-34
C; R34         10-20/21/22-34 1% - 10% C; R34
               S: (1/2-)23-36-45 Xi; R36/38
613-029-00-4    1,3-dichloro-1,3,5-tria 220-487-5 2782-57-2 O; R8         
zinano-2,4,6-trion; Xn;            O; Xn; N
kwas R22            R:
dichloroizocyjanurowy R31            8-22-31-36/37-50/53
Xi;           
R36/37         S:
N; R50-53      (2-)8-26-41-60-61
613-030-00-X    sól potasowa kwasu      218-828-8   2244-21-5     O; R8         
dichloroizocyjanurowego [1] [1] Xn;            O; Xn; N -10% Xn; R22-31-36/37
[1]; 220-767-7 2893-78-9 R22            R:
troklozen potasowy [2] [2] R31            8-22-31-36/37-50/53
[1], Xi;           
sól sodowa kwasu        R36/37         S:  
dichloroizocyjanurowego N; R50-53      (2-)8-26-41-60-61
[2];               
613-030-01-7    sól sodowa kwasu        220-767-7   51580-86-0    Xn;           
dichloroizocyjanurowego R22            Xn; N
_dihydrat; troklozen R31            R:
sodowy - dihydrat Xi;            22-31-36/37-50/53
R36/37         S:
N; R50-53      (2-)8-26-41-60-61
613-031-00-5    kwas 201-782-8 87-90-1 O; R8         
trichloroizocyjanurowy; Xn;            O; Xn; N
R22            R:
1,3,5-trichloro-1,3,5-t R31            8-22-31-36/37-50/53
riazinano-2,4,6-trion; Xi;           
symklozen R36/37         S:
N; R50-53      (2-)8-26-41-60-61
613-032-00-0    2,3,5,6-tetrachloro-4-( 236-035-5 13108-52-6 Xn;           
metylosulfonylo)-pirydy R21/22         Xn
na Xi; R36        R:
R43            21/22-36-43
               S: (2-)26-28
613-033-00-6    2-metyloazirydyna; 200-878-7 75-55-8 F;             NOTA E
propylenoimina R11            F; T+; N
Rakotw. Kat.   R:
2; R45         45-11-26/27/28-41-5
T+;            Jan 53
R26/27/28      S: 53-45-61
Xi; R41       
N; R51-53     
613-034-00-1    1,2-dimetyloimidazol 217-101-2 1739-84-0 Xn; R22       
Xi; R38-41     Xn
               R: 22-38-41
               S: (2-)24-26
613-035-00-7    1-metyloimidazol 210-484-7 616-47-7 Xn;           
R21/22         C
C; R34         R: 21/22-34
               S: (1/2-)26-36-45
613-036-00-2    2-metylopirydyna; 203-643-7 109-06-8 R10           
2-pikolina Xn;            Xn
R20-21/22      R:
Xi; R36/37     10-20/21/22-36/37
               S: (2-)26-36
613-037-00-8    4-metylopirydyna; 203-626-4 108-89-4 R10           
4-pikolina T; R24         T
Xn;            R:
R20/22         10-20/22-24-36/37/3
Xi; R36/37/38  8
               S: (1/2-)26-36-45
613-038-00-3    6-fenylo-1,3,5-triazyno 202-095-6 91-76-9 Xn;           
-2,4-diamina; R22            Xn
6-fenylo-1,3,5-triazyno R52-53         R: 22-52/53
-2,4-diylodiamina;                S: (2-)61
2,4-diamino-6-fenylo-s-               
triazyna;               
benzoguanamina               
613-039-00-9    imidazolidyno-2-tion; 202-506-9 96-45-7 Repr. Kat.     NOTA E
1,3-etylenotiomocznik 2;             T
R61            R: 61-22
Xn; R22        S: 53-45
613-040-00-4    azakonazol 262-102-3 60207-31-0 R44           
(PN); Xn; R22        Xn
1-[2-(2,4-dichlorofenyl                R: 22-44
o)-1,3-dioksolan-2-ylo]                S: (2-)24
metylo-1H-1,2,4-triazol               
613-041-00-X    chlorek 239-213-0 15159-40-7 R14           
morfolino-4-karbonylu Rakotw. Kat.   Xn
3; R40         R:
Xi; R36/38     14-36/38-40
               S: (2-)26-30-36-38
613-042-00-5    imazalil (PN); 252-615-0 35554-44-0 Xn;           
1-[2-alliloksy-2-(2,4-d R20/22         Xn; N
ichlorofenylo)etylo]-1H Xi; R41        R:
-imidazol N; R50-53      20/22-41-50/53
               S: (2-)26-39-60-61
613-043-00-0    wodosiarczan(VI) 261-351-5 58594-72-2 Xn;           
imazalilu [1]; [1] [1] R20/22         Xn; N
wodorosiarczan(VI) 281-291-3 83918-57-4 Xi; R41        R:
1-[2-(alliloksy)-2-(2,4 [2] [2] N; R50-53      20/22-41-50/53
-dichlorofenylo)]-1H-im                S: (2-)26-39-60-61
idazolium [1];               
wodorosiarczan(VI)               
(+/-)-1-[2-alliloksy-2-               
(2,4-dichlorofenylo)ety               
lo]-1H-imidazolium [2]               
613-044-00-6    kaptan 205-087-0 133-06-2 Rakotw. Kat.  
(PN); 3; R40         Xn
N-(trichlorometylosulfa Xi; R36        R: 36-40-43
nylo)cykloheks-4-eno-1, R43            S: (2-)36/37
2-dikarboksyimid;               
N-(trichlorometylosulfa               
nylo)-1,2,3,6-tetrahydr               
oftalimid               
613-045-00-1    folpet 205-088-6 133-07-3 Rakotw. Kat.   Xn
(PN); 3; R40         R: 36-40-43
N-(trichlorometylosulfa Xi; R36        S: (2-)36/37
nylo)ftalimid R43           
613-046-00-7    kaptafol 219-363-3 01.06.2425 Rakotw. Kat.  
(PN); 2;             T; N
N-(1,1,2,2-tetrachloroe R45            R:
tylosulfanylo)cykloheks R43            45-43-50/53
-4-eno-1,2-dikarboksyim N; R50-53      S: 53-45-60-61
id;               
N-(1,1,2,2-tetrachloroe               
tylosulfanylo)-1,2,3,6-               
tetrahydroftalimid               
613-047-00-2    dimetylokarbaminian 211-420-0 644-64-4 T; R25        
1-dimetylokarbamoilo-5- Xn; R21        T; N
metylo-1H-pirazol-3-ilu N; R50-53      R:
; dimetylan                21-25-50/53
               S:
               (1/2-)36/37-45-60-6
               1
613-048-00-8    karbendazym 234-232-0 10605-21-7 Muta. Kat. 3; 
(PN); R40            Xn
benzoimidazol-2-ilokarb                R: 40
aminian                S: (2-)36/37
metylu;               
benzoimidazol-2-ilokarb               
amian metylu               
613-049-00-3    benomyl (PN); 241-775-7 17804-35-2 Muta. Kat. 3; 
1-(butylokarbamoilo)ben R40            Xn
zoimidazol-2-ilokarbami                R: 40
nian metylu                S: (2-)36/37
613-050-00-9    karbadoks; 229-879-0 05.07.6804 F;             NOTA E
(3-chinoksalin-2-ylomet R11            F; T
ylideno)karbazan metylu Rakotw. Kat.   R: 45-11-22
2; R45         S: 53-45
Xn; R22       
613-051-00-4    molinat (PN); 218-661-0 2212-67-1 Xn; R22       
N,N-heksametylenotiokar                Xn
baminian S-etylu                R: 22
               S: (2-)24
613-052-00-X    trifenmorf (PN); 215-812-2 1420-06-0 Xn; R22       
4-trytylomorfolina N; R50-53      Xn; N
               R: 22-50/53
               S: (2-)60-61
613-053-00-5    anilazyna (PN); 202-910-5 101-05-3 Xi;           
2-chloro-N-(4,6-dichlor R36/38         Xi; N
o-1,3,5-triazyn-2-ylo)a N; R50-53      R:
nilina                36/38-50/53
               S: (2-)22-60-61
613-056-00-1    metylosiarczan(VI) 256-152-5 43222-48-6 Xn; R22       
3,5-difenylo-1,2-dimety N; R50-53      Xn; N
lopirazolium;                R: 22-50/53
siarczan(VI)                S: (2-)60-61
difenzokwatu metylu               
613-057-00-7    dodemorf 216-474-9 1593-77-7 Xi;           
(PN); R36/37/38      Xi; N
4-cyklododecylo-2,6-dim N; R51-53      R:
etylomorfolina                36/37/38-51/53
               S: (2-)26-61
613-058-00-2    permetryna 258-067-9 52645-53-1 Xn; R22       
(PN);                Xn
(1RS)-cis,trans-3-(2,2-                R: 22
dichlorowinylo)-2,2-dim                S: (2)
etylocyklopropanokarbok               
sylan 3-fenoksybenzylu               
613-059-00-8    profluralina (PN); 247-656-6 26399-36-0 Xi; R36       
N-(cyklopropylometylo)- N; R50-53      Xi; N
2,6-dinitro-N-propylo-4                R: 36-50/53
-(trifluorometylo)anili                S: (2-)60-61
na               
613-060-00-3    resmetryna (PN); 233-940-7 10453-86-8 Xn; R22       
(1RS)-cis,trans-2,2-dim N; R50-53      Xn; N
etylo-3-(2-metyloprop-1                R: 22-50/53
-enylo)cyklopropanokarb                S: (2-)60-61
oksylan               
(5-benzylo-3-furylo)met               
ylu               
613-061-00-9    pirolo-2-karboksylan 239-732-2 15662-33-6 Xn;           
6-(1a, R21/22         Xn; N
5ab,8ab,9-pentahydroksy N; R50-53      R:
-7b-izopropylo-2b,5b,8b                21/22-50/53
-trimetyloperhydro-8ba,                S: (2-)36/37-60-61
9-epoksy-5,8-etanocyklo               
penta[1,2-b]indenylu);               
ryania               
613-062-00-4    sabadyla; weratryna - 03.02.8051 Xi; R36/37/38 
               Xi
               R: 36/37/38
               S: (2-)36/37/39
613-063-00-X    sekbumeton (PN); 247-554-1 26259-45-0 Xn; R22       
2-sec-butyloamino-4-ety Xi; R36        Xn; N
loamino-6-metoksy-1,3,5 N; R50-53      R:
-triazyna                22-36-50/53
               S: (2-)60-61
613-064-00-5    5-(3,6,9-trioksoundekan - 51-14-9 Xn; R22       
-2-yloksy)benzo[d]-1,3-                Xn
dioksolan; sezameks                R: 22
               S: (2)
613-065-00-0    symetryna (PN); 213-801-7 1014-70-6 Xn; R22       
2,4-bis(etyloamino)-6-m N; R50-53      Xn; N
etylosulfanylo-1,3,5-tr                R: 22-50/53
iazyna                S: (2-)60-61
613-066-00-6    terbumeton 251-637-8 33693-04-8 Xn; R22       
(PN); N; R50-53      Xn
2-tert-butyloamino-4-et                R: 22-50/53
yloamino-6-metoksy-1,3,                S: (2-)60-61
5-triazyna               
613-067-00-1    propazyna (PN); 205-359-9 139-40-2 Rakotw. Kat.  
2-chloro-4,6-bis(izopro 3; R40         Xn; N
pyloamino)-1,3,5-triazy N; R50-53      R: 40-50/53
na                S: (2-)36/37-60-61
613-068-00-7    atrazyna (PN); 217-617-8 1912-24-9 Rakotw. Kat.  
2-chloro-4-etyloamino-6 3;             Xn
-izopropyloamino-1,3,5- R40            R:
triazyna Muta. Kat. 3;  20/22-36-40-43
R40            S: (2-)36/37-46
Xn;           
R20/22        
Xi; R36       
R43           
613-069-00-2    heksano-6-laktam; 203-313-2 105-60-2 Xn;           
azepan-2-on; R20/22         Xn
kaprolaktam; laktam Xi; R36/37/38  R:
kwasu                20/22-36/37/38
v-aminokapronowego;                S: (2)
heksahydro-2H-azepin-2-               
on               
613-070-00-8    propano-1,2-diylo-1,3-t - 2122-19-2 Rakotw. Kat.  
iomocznik; 3; R40         Xn
propylenotiomocznik                R: 40
               S: (2-)36/37
613-071-00-3    2-fluoro-5-(trifluorome 400-290-2 69045-82-5 R10           
tylo)pirydyna R43            Xi
R52-53         R:
               10-43-52/53
               S: (2-)24-37-61
613-072-00-9    N,N-bis(2-etyloheksylo) 401-280-0 91273-04-0 C;            
[(1,2,4-triazol-1-ilo]m R34            C; N
etylo]amina R43            R:
N; R51-53      34-43-51/53
               S:
               (1/2-)26-28-36/37/3
               9-45-61
613-073-00-4    N-2-4-[3-(4-chlorofenyl 401-460-6 10357-99-0 Xn;           
o)-4,5-dihydropirazol-1 R48/22         Xn; N
-ilo]fenylosulfonyloety R43            R:
lo-N,N-dimetyloamina N; R51-53      43-48/22-51/53
               S: (2-)24-37-61
613-074-00-X    5-amino-3-(3-metylopent 401-460-9 82560-06-3 T;            
an-3-ylo)izoksazol R23/25         T
Xi;            R:
R41            23/25-41-52/53
R52-53         S:
               (1/2)-22-26-36/37/3
               9-45-61
613-075-00-5    1,3-dichloro-5-etylo-5- 401-570-7 89415-87-2 O; R8         
metyloimidazolidyno-2,4 T+; R26        O; T+; N
-dion C; R34         R:
Xn;            8-22-26-34-43-50
R22            S:
R43            (1/2-)8-26-36/39-45
N; R50         -61
613-076-00-0    3-chloro-5-trifluoromet 401-670-0 79456-26-1 Xn;           
ylo-2-pirydyloamina; R22            Xn
2-amino-3-chloro-5-trif R52-53         R: 22-52/53
luorometylopirydyna                S: (2-)61
613-077-00-6    5-heptylo-1,2,4-triazol 401-940-8 - Xn; R22       
-3-iloamina i Xi; R36        Xn; N
5-nonylo-1,2,4-triazol- N; R51-53      R:
3-iloamina - mieszanina                22-36-51/53
               S: (2-)22-26-61
613-078-00-1    N,N',N",N"'-tetrakis4,6 401-990-0 106990-43-6 R43           
-bis[butylo(N-metylo-2, N; R51-53      Xi; N
2,6,6-tetrametylo-4-pip                R: 43-51/53
erydylo)amino]-1,3,5-tr                S: (2-)22-24-37-61
iazyn-2-ylo-4,7-diazade               
kano-1,10-diamina               
613-079-00-7    4-[1(lub 4 lub 5 lub 402-520-7 - Xn;           
6)-metylo-8,9,10-trinor R21/22         Xn; N
born-5-en-2-ylo]pirydyn Xi;            R:
a - mieszanina izomerów R38            21/22-38-43-50/53  
R43            S: (2-)36/37-60-61
N; R50-53     
613-080-00-2    3-[bis(2-etyloheksylo)a 402-540-6 105254-85-1 C;            
minometylo]benzotiazolo R34            C; N
-2(3H)-tion R43            R:
N; R50-53      34-43-50/53
               S:
               (1/2-)26-28-36/37/3
               9-45-60-61
613-081-00-8    bromek 402-680-8 26576-84-1 Xn;           
1-butylo-2-metylopirydy R22            Xn
nium; bromek R52-53         R: 22-52/53
1-butylo-2-metylopirydy                S: (2-)61
ny               
613-082-00-3    bromek 402-690-2 - Xn;           
2-metylo-1-pentylopiryd R21/22         Xn
ynium; bromek R52-53         R:
2-metylo-1-pentylopiryd                21/22-52/53
yny                S: (2-)36/37-61
613-083-00-9    mrówczan 402-120-2   -             C; R34        
2-4-[3-(4-chlorofenylo) Xn;            C; N
-4,5-dihydropirazol-1-i R48/22         R:
lo]fenylosulfonyloetylo R43            34-43-48/22-50/53
dimetyloamonium; N; R50-53      S:
mrówczan (1/2-)24-26-28-37/3
2-4-[3-(4-chlorofenylo)                9-45-60-61
-4,5-dihydropirazol-1-i               
lo]fenylosulfonyloetylo               
dimetyloamoniowy               
613-084-00-4    diwodorofosforan(V) 402-490-5 106359-93-7 Xi; R36       
2-4-[3-(4-chlorofenylo) N; R50-53      Xi; N
-4,5-dihydropirazol-1-i                R: 36-50/53
lo]fenylosulfonyloetylo                S: (2-)26-60-61
dimetyloamonium;               
diwodorofosforan(V)               
2-4-[3-(4-chlorofenylo)               
-4,5-dihydropirazol-1-i               
lo]fenylosulfonyloetylo               
dimetyloamoniowy               
613-085-00-X    1,1'-[metylenobis(1,4-f 401-970-1 - R43           
enyleno)]dipirolo-2,5-d N; R50-53      Xi; N
ion,                R: 43-50/53
N-[4-(2,5-dioksopirol-1                S: (2-)24-37-60-61
-ilo)benzylo]fenyloacet               
amid i               
1-(4-4-[5-oksofuran-2(2               
H)-ylidenoamino]benzylo               
fenylo)pirolo-2,5-dion               
- mieszanina               
613-086-00-5    kofeina 200-362-1 58-08-2 Xn; R22       
               Xn
               R: 22
               S: (2)
613-087-00-0    tetrahydrotiofen 203-728-9 110-01-0 F; R11        
Xn;            F; Xn
R20/21/22      R:
Xi;            11-20/21/22-36/38-5
R36/38         Feb 53
R52-53         S:
               (2-)16-23-36/37-61
613-088-00-6    1,2-benzoizotiazol-3(2H 220-120-9 2634-33-5 Xn; R22       
)-on Xi;            Xn; N -25% Xn;
R38-41         R: 20% - 25% R22-38-41-43
R43            22-38-41-43-50 10% - 20% Xi;
N; R50         S: 5% - 10% R38-41-43
               (2-)24-26-37/39-61 0,05% - 5% Xi; R41-43
               Xi; R36-43
               Xi; R43
613-089-00-1    dibromek dikwatu 201-579-4 85-00-7 T+; R26       
[1]; [1] [1] T;             T+; N
dichlorek dikwatu 223-714-6 4032-26-2 R48/25         R:
[2]; [2] [2] Xn; R22        22-26-36/37/38-43-4
diwodorotlenek 301-467-6 94021-76-8 Xi; R36/37/38  8/25-50/53
6,7-dihydrodipirydo-[1, [3] [3]                S:
2-a:2',1'-c]pirazynodiy                (1/2-)28-36/37/39-4
lium [3]                5-60-61
613-090-00-7    sole parakwatu - - T;             NOTA A
R24/25         T
Xi; R36/37/38  R:
               24/25-36/37/38
               S:
               (1/2-)22-36/37/39-4
               5
613-091-00-2    dichlorek morfamakwatu 225-062-8 4636-83-3 Xn; R22       
[1], siarczan(VI) [1] [1] Xi;            Xn
morfamakwatu [2] - 29873-36-7 R36/37/38      R:
[2] R52-53         22-36/37/38-52/53
               S: (2-)22-36-61
613-092-00-8    1,10-fenantrolina 200-629-2 66-71-7 T; R25        
N; R50-53      T; N
               R: 25-50/53
               S: (1/2-)45-60-61
613-093-00-3    6,13-dichloro-3,10-bis[ 400-050-7 85153-92-0 R42/43        
4-(2,5-disulfonianoanil                Xn
ino)-6-fluoro-1,3,5-tri                R: 42/43
azyn-2-ylo-amino]propan                S: (2-)22-24-37
-3-yloamino-5,12-dioksa               
-7,14-diazapentaceno-4               
11 -disulfonian               
heksasodu               
613-094-00-9    4-metoksy-N,6-dimetylo- 401-360-5 5248-39-5 Xn; R22-48/22 
1,3,5-triazyn-2-yloamin                Xn
a                R: 22-48/22
               S: (2-)22-36
613-095-00-4    3-(2H-benzotriazol-2-il 403-080-9 92484-48-5 Xi; R41       
o)-5-sec-butylo-4-hydro                Xi
ksybenzosulfonian sodu                R: 41
               S: (2-)26-39
613-096-00-X    2-amino-6-etoksy-4-mety 403-580-7 62096-63-3 Xn; R22       
loamino-1,3,5-triazyna                Xn
               R: 22
               S: (2)
613-097-00-5    kwas 403-690-5 111298-82-9 R42/43        
7-amino-3-[(5-karboksym R52-53         Xn
etylo-4-metylo-1,3-tiaz                R:
ol-2-ilotio)metylo]-8-o                42/43-52/53
kso-5-tia-1-azabicyklo(                S: (2-)22-24-37-61
4.2.0]-okt-2-eno-2-karb               
oksylowy               
613-098-00-0    1-oktylo-2-pirolidon; 403-700-8 2687-94-7 C; R34        
N-oktylo-2-pirolidon; N; R51-53      C; N
N-(n-oktylo)-2-pirolido                R: 34-51/53
n                S:
               (1/2-)23-26-36/37/3
               9-45-61
613-099-00-6    1-dodecylo-2-pirolidon 403-730-1 2687-96-9 C;            
R34            C; N
R43            R:
N; R50-53      34-43-50/53
               S:
               (1/2-)26-36/37/39-4
               5-60-61
613-100-00-X    2,9-bis[3-(dietyloamino 404-230-6 - R43           
)propylosulfamoilo]chin R53            Xi
o[2,3-b]akrydyno-7,14-d                R: 43-53
ion                S: (2-)24-37-61
613-101-00-5    N-tert-pentylo-2-benzot 404-380-2 110799-28-5 R43           
iazolosulfenoamid R52-53         Xi
               R: 43-52/53
               S: (2-)36/37-61
613-102-00-0    4-[3-(4-chlorofenylo)-3 404-200-2 110488-70-5 N; R51/53     
-(3,4-dimetoksyfenylo)a                N
kryloilo]morfolina                R: 51/53
               S: 61
613-103-00-6    5-butylobenzotriazol 404-450-2 118685-34-0 Xn; R22       
sodu; 5 C;             C; N
butylobenzotriazol-1-id R34            R:
sodu R43            22-34-43-51/53
N; R51-53      S:
               (1/2-)26-36/37/39-4
               Mai 61
613-104-00-1    chlorowodorek 404-840-2 - Xn;           
5-tert-butyloizoksazol- R22-48/22      Xn
3-iloaminy Xi;            R:
R41            22-41-48/22-52/53
R52-53         S: (2-)26-36/39-61
613-105-00-7    4,4'-winylenobis[(3-sul 405-160-9 124537-30-0 T;            
foniano-4,1-fenyleno)im R25            T
ino(6-morfolino-1,3,5-t R43            R:
riazyno-4,2-diylo)imino R52-53         25-43-52/53
]bis(5-hydroksy-6-fenyl                S:
oazonaftaleno--2,7-disu                (1/2-)24-37-45-61
lfonian)heksakis(tetram               
etyloamonium)               
613-106-00-2    2-(4-5-[1-(2,5-disulfon 405-240-3 - R43           
ianofenylo)-3-etoksykar                Xi
bonylo-5-hydroksypirazo                R: 43
l-4-ilo]penta-2,4-dieny                S: (2-)24-37
lideno-3-etoksykarbonyl               
o-5-okso-2-pirazolin-1-               
ylo)-benzeno-1,4-disulf               
onian tetrapotasu               
613-107-00-8    2,2'-winylenobis(3-sulf 405-280-1 76508-02-6 Xi; R36       
oniano-4,1-fenyleno)imi                Xi
no6-[N                R: 36
-cyjanoetylo-N-(2-hydro                S: (2-)26
ksypropylo)amino]-1,3,5               
-triazyn-4,2-diyloimino               
)dibenzeno-1,4-disulfon               
ian heksasodu               
613-108-00-3    benzotiazolo-2-tiol; 205-736-8 149-30-4 R43           
2-merkaptobenzotiazol N; R50-53      Xi; N
               R: 43-50/53
               S: (2-)24-37-60-61
613-109-00-9    disulfid 202-328-1 94-37-1 Xi;           
bis(piperydynotiokarbon R36/37/38      Xi
ylu) R43            R:
               36/37/38-43
               S: (2-)24-26-37
613-110-00-4    piperydyno-1-karbotian 262-784-2 61432-55-1 Xn; R22       
S-(1-metylo-1-fenyloety N; R51-53      Xn; N
lu)                R: 22-51/53
               S: (2-)61
613-111-00-X    1,2,4-triazol 206-022-9 288-88-0 Repro. Kat.   
3; R63         Xn
Xn; R22        R: 22-36-63
Xi; R36        S: (2-)36/37
613-112-00-5    2-oktyloizotiazol-3(2H) 247-761-7 26530-20-1 T;            
-on R23/24         T; N -25% T;
Xn; R22        R: 10% - 25% R22-23/24-34-43
C;             22-23/24-34-43-50/5 5% - 10% C;
R34            3 3% - 5% R20/21-34-43
R43            S: 0,05% - 3% Xn;
N; R50-53      (1/2-)26-36/37/39-4 R20/21-36/38-43
               5-60-61 Xn;
               R20/21-43
               Xi; R43
613-113-00-0    2-(morfolinosulfanylo)b 203-052-4 102-77-2 Xi;           
enzotiazol; R36/38         Xi; N
2-(morfolinotio)benzoti R43            R:
azol N; R51-53      36/38-43-51/53
               S: (2-)24-26-37-61
613-114-00-6    2,2',2"-(heksahydro-1,3 225-208-0 04.04.4719 Xn; R22       
,5-triazyno-1,3,5-triyl R43            Xn -25% Xn; R22-43
o)trietanol;                R: 22-43 0,1% - 25% Xi; R43
1,3,5-tris(2-hydroksyet                S: (2-)24-37
ylo)heksahydro-1,3,5-tr               
iazyna               
613-115-00-1    hymeksazol 233-000-6 10004-44-1 Xn; R22       
(PN); Xi;            Xn
3-hydroksy-5-metyloizok R41            R:
sazol R52-53         22-41-52/53
               S: (2-)26-39-61
613-116-00-7    tolilofluanid (PN); 211-986-9 731-27-1 T; R23        
N-dichlorofluorometylot Xi;            T; N
io-N',N'-dimetylo-N-p-t R36/37         R:
olilosulfoamid; R43            23-36/37-43-50/53
N-dichlorofluorometylos N; R50-53      S:
ulfanylo-N',N'-dimetylo                (1/2-)24-26-37-38-4
-N-p-tolilosulfoamid;                5-60-61
dichloro-N-[(dimetyloam               
ino)sulfonylo]fluoro-N-               
(p-tolilo)metanosulfeno               
amid               
613-117-00-2    dinikonazol - 76714-88-0 Xn; R22       
(PN); 83657-24-3 N; R50-53      Xn; N
(E)-(RS)-1-(2,4-dichlor                R: 22-50/53
ofenylo)-4,4-dimetylo-2                S: (2-)60-61
-(1H-               
1,2,4-triazol-1-ilo)pen               
t-1-en-3-ol;               
(E)-2-[(2,4-dichlorofen               
ylo)metylideno]-1-(1,1               
-dimetyloetylo)-2-(1               
H-1,2,4-triazol-1-ilo)e               
tanol               
613-118-00-8    flubenzamina 253-703-1 37893-02-0 Xi; R36       
(PN); N; R50-53      Xi; N
N2,3-difenylo-N4,N5-bis                R: 36-50/53
(trifluorometylo)-1,3-t                S: (2-)26-60-61
iazolidyno-2,4,5-triimi               
na;               
N-[3-fenylo-4,5-bis[(tr               
ifluorometylo)-imino]ti               
azolidyn-2-ylideno]anil               
ina               
613-119-00-3    tiocyjanian(benzotiazol 244-445-0 21564-17-0 T+; R26       
-2-ilotio)metylu; Xn; R22        T+; N
tiocyjanian Xi;            R:
(benzotiazol-2-ilosulfa R36/38         22-26-36/38-43-50/5
nylo)metylu; R43            3
TCMTB N; R50-53      S:
               (1/2-)28-36/37-38-4
               5-60-61
613-120-00-9    bioresmetryna (PN); 249-014-0 28434-01-7 N; R50-53     
(1R)-trans-2,2-dimetylo                N
-3-(2-metylopropen-1-yl                R: 50/53
o)cyklopropanokarboksyl                S: 60-61
an)               
5-benzylo-3-furylo)mety               
lu               
613-121-00-4    chlorosulfuron 265-268-5 64902-72-3 N; R50-53     
(PN);                N
1-(2-chlorofenylosulfon                R: 50/53
ylo)-3-(4-metoksy-6-met                S: 60-61
ylo-1,3,5-triazyn-2-ylo               
)mocznik;               
2-chloro-N-[(4-metoksy-               
6-metylo-1,3,5-triazyn-               
2-ylo)amino]karbonylobe               
nzenosulfonoamid               
613-122-00-X    dichlobutrazol - 75736-33-3 Xi; R36       
(PN); N; R51-53      Xi; N
(2RS,3RS)-1-(2,4-dichlo                R: 36-51/53
rofenylo)-4,4-dimetylo-                S: (2-)26-61
2-(1H-1,2,4-triazol-1-i               
lo)pentan-3-ol;               
(R*,R*)-(?-2-[(2,4-dic
hlorofenylo)metylo]-1-(               
1,1-dimetyloetylo)-2-(1               
H-1,2,4-triazol-1-ilo)e               
tanol               
613-123-00-5    5,6-dihydro-3H-imidazo[ 251-684-4 33813-20-6 Xn; R22       
2,1-c][1,2,4]ditiazolo- N; R50-53      Xn; N
3-tion;                R: 22-50/53
etem                S: (2-)60-61
613-124-00-0    fenpropimorf 266-719-9 67564-91-4 Xn; R20       
(PN); Xi; R38        Xn; N
(RS)-cis-4-[3-(4-tert-b N; R51-53      R:
utylofenylo)-2-metylopr                20-38-51/53
opylo]-2,6-dimetylomorf                S: (2-)36/37/39-61
olina               
613-125-00-6    heksytiazoks - 78587-05-0 N; R50-53     
(PN);                N
(4RS,5RS)-5-(4-chlorofe                R: 50/53
nylo)-N-cykloheksylo-4-                S: 60-61
metylo-2-okso-1,3-tiazo               
lidyn-3-ylokarboksyamid               
;               
trans-5-(4-chlorofenylo               
)-N-cykloheksylo-4-mety               
lo-2-okso-1,3-tiazolidy               
no-3-karboksyamid               
613-126-00-1    imazapyr (PN); - 81334-34-1 Xi;           
kwas R36            Xi
(R,S)-2-[4-izopropylo-4 R52-53         R: 36-52/53
-metylo-5-okso-4,5-dihy                S: (2-)26-61
dro-1H-imidazol-2-ilo]n               
ikotynowy;               
kwas(R,S)-2-[4-metylo-4               
-(1-metyloetylo)-5-okso               
-4,5-dihydro-1H-imidazo               
l-2-ilo]-3-pirydynokarb               
oksylowy               
613-127-00-7    mepikwatu chlorek 246-147-6 24307-26-4 Xn;           
(PN); R22            Xn
chlorek R52-53         R: 22-52/53
1,1-dimetylopiperydyniu                S: (2-)61
m               
613-128-00-2    prochloraz 266-994-5 67747-09-5 Xn; R22       
(PN); N; R50-53      Xn; N
N-propylo-N-[2-(2,4,6-t                R: 22-50/53
richlorofenoksy)etylo]-                S: (2-)60-61
1H-imidazolo-1-karboksy               
amid               
613-129-00-8    metamitron 255-349-3 41394-05-2 Xn; R22       
(PN); N; R50-53      Xn; N
4-amino-6-fenylo-3-mety                R: 22-50/53
lo-1,2,4-triazyn-5(4H)-                S: (2-)60-61
on               
613-130-00-3    (R,S)-2-(2,4-dichlorofe - 79983-71-4 R43           
nylo)-1-(1H-1,2,4-triaz N; R51-53      Xi; N
ol-1 -ilo)heksan-2-ol;                R: 43-51/53
heksakonazol                S: (2-)24-37-61
613-131-00-9    pirochilon (PN); - 57369-32-1 Xn;           
1,2,5,6-tetrahydropirol R22            Xn
o[3,2,1-ij]chinolin-4(3 R52-53         R: 22-52/53
H)-on                S: (2-)61
613-132-00-4    heksazynon 257-074-4 51235-04-2 Xn; R22       
(PN); Xi; R36        Xn; N
3-cykloheksylo-6-dimety N; R50-53      R:
loamino-1-metylo-1,2,3,                22-36-50/53
4-tetrahydro-1,3,5-tria                S: (2-)60-61
zyno-2,4-dion;               
3-cykloheksylo-6-dimety               
loamino-1-metylo-1,3,5-               
triazyno-2,4(1H,3H)-dio               
n               
613-133-00-X    etridiazol 219-991-8 2593-15-9 Rakotw. Kat.  
(PN); 3, R40         T; N
5-etoksy-3-trichloromet T; R23         R:
ylo-1,2,4-tiadiazol Xn;            21/22-23-40-50/53
R21/22         S:
N; R50-53      (1/2-)36/37-38-45-6
               0-61
613-134-00-5    mychlobutanil - 88671-89-0 Repro. Kat.   
(PN); 3, R63         Xn; N
(RS)-2-(4-chlorofenylo) Xn; R22        R:
-2-(1H-1,2,4-triazol-1 Xi; R36        22-36-51/53-63
-ilometylo)heksanonitry N; R51-53      S: (2-)36/37-46-61
l               
613-135-00-0    disulfid 204-424-9 120-78-5 R31           
di(benzotiazol-2-ilowy) R43            Xi; N
N; R50-53      R:
               31-43-50/53
               S: (2-)36/37-60-61
613-136-00-6    N-cykloheksylobenzotiaz 202-411-2 95-33-0 R43           
olo-2-sulfenoamid; N; R50-53      Xi; N
N-cykloheksylo-1,3-benz                R: 43-50/53
otiazolo-2-sulfenoamid                S: (2-)24-37-60-61
613-137-00-1    metabenzotiazuron 242-505-0 18691-97-9 N; R50-53     
(PN);                N
1-(benzotiazol-2-ilo)-1                R: 50/53
,3-dimetylomocznik;                S: 60-61
1-(1,3-benzotiazol-2-il               
o)-1,3-dimetylomocznik               
613-138-00-7    5,7-dichloro-4-(4-fluor - 124495-18-7 R43           
ofenoksy)chinolina; N; R50-53      Xi; N
chinoksyfen                R: 43-50/53
               S:
               (2-)24-37-46-60-61
613-139-00-2    metsulfuron metylowy - 74223-64-6 N; R50-53     
(PN);                N
2-[3-(4-metoksy-6-metyl                R: 50/53
o-1,3,5-triazyn-2-ylo)u                S: 60-61
reidosulfonylo)benzoesa               
n metylu;               
2-(4-metoksy-6-metylo-1               
,3,5-triazyn-2-ylokarba               
moilsulfamoilo)benzoesa               
n metylu               
613-140-00-8    cykloheksymid 200-636-0 66-81-9 Muta. Kat. 3;  E
(PN); R40            T+; N
3-(2R)-2-[(1S,3S,5S)-3, Repro. Kat.    R:
5-dimetylo-2-oksocykloh 2; R61         61-28-40-51/53
eksylo]-2-hydroksyetylo T+; R28        S: 53-45-61
-glutarimid N; R51-53     
613-141-00-3    1,4-diamino-2-(2-butylo 401-470-3 93686-63-6 R53           
tetrazol-5-ilo)-3-cyjan               
oantrachinon                R: 53
               S: 61
613-142-00-9    octan 405-860-4 121315-16-0 R43           
trans-N-metylo-2-4-[1-a N; R51-53      Xi; N
cetylo-1-(2-metoksyfeny                R: 43-51/53
lo)acetamido]-aminomety                S (2-)22-24-37-61
no]styrylopirydynium               
613-143-00-4    bromek 405-930-4 10551-42-5 Xn; R22       
1-(3-fenylopropylo)-2-m Xi;            Xn
etylopirydynium R36            R:
R52-53         22-36-52/53
               S: (2-)26-36/37-61
613-144-00-X    Produkty reakcji 406-460-2 125139-08-4 R52-53        
polioctanu winylu,               
cz甓ciowo               </