--- --- -- .
               Klasyfikacja
Numer                          Oznakowanie Stężenia      preparatu w       
indeksowy1)     Nazwa substancji2) Numer Numer Klasyfikacja   substancji6) graniczne7) zale縩ości od     
WE3) CAS4) 5)             stężenia          
               granicznego
1 2 3 4 5 6 7 8
608-001-00-3    acetonitryl; cyjanek 200-835-2 75-05-8 F; R11        
metylu; nitryl kwasu T; R23/24/25   F; T -20% T;
octowego                R: 3% - 20% R23/24/25
               11-23/24/25 Xn; R20/21/22
               S: (1/2-)16-27-45
608-002-00-9    trichloroacetonitryl; 208-885-7 545-06-2 T;            
nitryl kwasu R23/24/25      T; N
trichlorooctowego N; R51-53      R:
               23/24/25-51/53
               S: (1/2-)45-61
608-003-00-4    akrylonitryl; cyjanek 203-466-5 107-13-1 F;             NOTA D, NOTA
winylu; nitryl kwasu R11            E -20% T;
akrylowego Rakotw. Kat.   F; T; N 10% - 20% R45-23/24/25-37/38
2; R45         R: 5% - 10% -41-43
T;             45-11-23/24/25-37/3 1% - 5% T;
R23/24/25      8-41-43-51/53 0,2%        R45-23/24/25-41-43
Xi;            S: 9-16-53-45-61 <1%
R37/38-41      0,1% - 0,2% T;
R43            R45-23/24/25-36-43
N; R51-53     
               T;
               R45-23/24/25-43
               T;
               R45-20/21/22
               T; R45
608-004-00-X    2-cyjanopropan-2-ol; 200-909-4 75-86-5 T+;           
acetocyjanohydryna; R26/27/28      T+; N
cyjanohydryna acetonu N; R50-53      R:
               26/27/28-50/53
               S:
               (1/2-)7/9-27-45-60-
               61
608-005-00-5    butanonitryl; cyjanek 203-700-6 109-74-0 R10           
propylu; butyronitryl T; R23/24/25   T
               R:
               10-23/24/25
               S: (1/2-)45
608-006-00-0    bromoksynil 216-882-7 1689-84-5 Repro. Kat.   
(PN); 3; R63         T
3,5-dibromo-4-hydroksyb T; R25         R: 25-63
enzonitryl                S: (1/2-)36/37-45
608-007-00-6    joksynyl 216-881-1 1689-83-4 Repro. Kat.   
(PN); 3; R63         T
4-hydroksy-3,5-dijodobe T; R25         R: 21-25-63
nzonitryl Xn; R21        S: (1/2-)36/37-45
608-008-00-1    chloroacetonitryl; 203-467-6 107-14-2 T;            
cyjanek chlorometylu; R23/24/25      T; N
nitryl kwasu N; R51-53      R:
chlorooctowego;                23/24/25-51/53
               S:(1/2-)45-61
608-009-00-7    malononitryl; 203-703-2 109-77-3 T;            
dicyjanek metylu; R23/24/25      T; N
dinitryl kwasu N; R50-53      R:
malonowego                23/24/25-50/53
               S:
               (1/2-)23-27-45-60-6
               1
608-010-00-2    metakrylonitryl; 204-817-5 126-98-7 F; R11         NOTA D
cyjanek T;             F; T; N -1% T;
1-metylowinylu; nitryl R23/24/25      R: 0,2% - 1% R23/24/25-43
kwasu R43            11-23/24/25-43-51/5 Xn; R20/21/22-43
metakrylowego; N; R51-53      3
2-metylprop-2-enonitryl                S:
               (1/2-)9-16-18-29-45
               -61
608-011-00-8    etanodinitryl; 207-306-5 460-19-5 F; R11        
dicyjan; dwucyjan; T; R23         F; T; N
cyjanogen; dinitryl N; R50-53      R:
kwasu szczawiowego                11-23-50/53
               S:
               (1/2-)23-45-60-61
608-012-00-3    benzonitryl; cyjanek 202-855-7 100-47-0 Xn; R21/22    
fenylu                Xn
               R: 21/22
               S: (2-)23
608-013-00-9    2-chlorobenzonitryl 212-836-5 873-32-5 Xn;           
R21/22         Xn
Xi; R36        R: 21/22-36
               S: (2-)23
608-014-00-4    chlorotalonil 217-588-1 1897-45-6 Rakotw. Kat.  
(PN); 3; R40         Xn
tetrachloroizoftalonitr                R: 40
yl                S: (2-)36/37
608-015-00-X    dichlobenyl 214-787-5 1194-65-6 Xn; R21       
(PN);                Xn
2,6-dichlorobenzonitryl                R: 21
               S: (2-)36/37
608-016-00-5    tetrachlorotereftalonit 401-550-8 1897-41-2 R43           
ryl; N; R50-53      Xi; N
nitryl kwasu                R: 43-50/53
tetrachlorotereftaloweg                S: (2-)24-37-60-61
o               
608-017-00-0    oktanian 216-885-3 1689-99-2 Repro. Kat.   
2,6-dibromo-4-cyjanofen 3; R63         Xn
ylu; oktanian Xn; R21/22     R: 21/22-63
bromoksynilu                S: (2-)36/37
608-018-00-6    oktanian 223-375-4 3861-47-0 Repro. Kat.   
2,6-dijodo-4-cyjanofeny 3; R63         Xn
lu; oktanian joksynylu Xn; R22        R: 22-63
               S: (2-)36/37
608-019-00-1    2,2'-dimetylo-2,2'-azod 201-132-3 78-67-1 E; R2         
ipropiononitryl; F; R11         E; Xn
2,2'-dimetylo-2,2'-diaz Xn;            R:
enylodipropanonitryl; R20/22         2-11-20/22-52/53
ADZN R52-53         S: (2-)39-41-47-61
608-021-00-2    3-[2-(diaminometylenoam 403-710-2 76823-93-3 Xn;           
ino)tiazol-4-ilometylot R22            Xn
io]propanonitryl R52-53         R: 22-52/53
               S: (2-)22-61
608-022-00-8    3,7-dimetylooktanonitry 403-620-3 40188-41-8 Xi;           
l R38            Xi; N
R43            R:
N; R51-53      38-43-51/53
               S: (2-)36/37-61
608-023-00-3    4-(4-chlorofenylo)-2-fe 406-140-2 114369-43-6 N; R50-53     
nylo-2-[(1H-1,2,4-triaz                N
ol-1-ilo)metylo]-butano                R: 50/53
nitryl                S: 60-61
608-024-00-9    2-[4-(N-butylo-N-fenety 407-650-8 97460-76-9 R53           
loamino)fenylo]-etyleno                R: 53
-1,1,2-trikarbonitryl                S: 61
608-025-00-4    2-nitro-4,5-bis(benzylo 410-970-0 117568-27-1 R53           
ksy)fenylo-acetonitryl                R: 53
               S: 61
609-001-00-6    1-nitropropan 203-544-9 108-03-2 R10           
Xn; R20/21/22  Xn -5% Xn; R20/21/22
               R:
               10-20/21/22
               S: (2-)9
609-002-00-1    2-nitropropan 201-209-1 79-46-9 R10            NOTA E
Rakotw. Kat.   T -25% T; R45-20/22
2; R45         R: 0,1% - 25% T; R45
Xn; R20/22     45-10-20/22
               S: 53-45
609-003-00-7    nitrobenzen 202-716-0 98-95-3 Rakotw. Kat.  
3;             T; N
R40            R:
Repro. Kat.    23/24/25-40-48/23/2
3; R62         4-51/53-62
T;             S:
R23/24/25-48/2 (1/2-)28-36/37-45-6
Mrz 24 1
N; R51-53     
609-004-00-2    dinitrobenzen 246-673-6 25154-54-5 T+;           
[1], [1] [1] R26/27/28      T+; N
1,4-dinitrobenzen 202-833-7 100-25-4 R33            R:
[2], [2] [2] N; R50-53      26/27/28-33-50/53
1,3-dinitrobenzen 202-776-8 99-65-0                S:
[3], [3] [3]                (1/2-)28-36/37-45-6
1,2-dinitrobenzen [4] 208-431-8 528-29-0 [4]                0-61
[4]               
609-005-00-8    1,3,5-trinitrobenzen 202-752-7 99-35-4 E; R2         
T+;            E; T+; N
R26/27/28      R:
R33            2-26/27/28-33-50/53
N; R50-53     
               S:
               (1/2-)35-45-60-61
609-006-00-3    2-nitrotoluen 201-853-3 88-72-2 T;             NOTA C
[1], [1] [1] R23/24/25      T; N
4-nitrotoluen [2] 202-808-0 99-99-0 [2] R33            R:
[2] N; R51-53      23/24/25-33-51/53
               S:
               (1/2-)28-37-45-61
609-007-00-9    2,4-dinitrotoluen 204-450-0 121-14-2 Rakotw. Kat.   NOTA E
[1], [1] [1] 2;             T; N
dinitrotoluen 246-836-1 25321-14-6 R45            R:
[2], [2] [2] Muta. Kat. 3;  45-23/24/25-48/22-5
dinirotoluen techiczny R40            1/53-62
Repro. Kat.    S: 53-45-61
3; R62;       
T;            
R23/24/25     
Xn;           
R48/22        
N; R51-53     
609-008-00-4    2,4,6-trinitrotoluen; 204-289-6 118-96-7 E; R2         
TNT; trotyl T;             E; T; N
R23/24/25      R:
R33            2-23/24/25-33-51/53
N; R51-53     
               S: (1/2-)35-45-61
609-009-00-X    kwas pikrynowy; 201-865-9 88-89-1 E;            
2,4,6-trinitrofenol R2             E,T
R4             R:
T; R23/24/25   2-4-23/24/25
               S:
               (1/2-)28-35-37-45
609-010-00-5    sole kwasu - - E; R3          NOTA A
pikrynowego; pikryniany T; R23/24/25   E; T
               R: 3-23/24/25
               S:
               (1/2-)28-35-37-45
609-011-00-0    2,4,6-trinitroanizol - 606-35-9 E; R2         
Xn;            E; Xn; N
R20/21/22      R:
N; R51-53      2-20/21/22-51/53
               S: (2-)35-61
609-012-00-6    2,4,6-tinitro-m-krezol; 210-027-1 602-99-3 E;            
R2             E; Xn
2,4,6-trinitro-3-metylo R4             R:
fenol Xn; R20/21/22  2-4-20/21/22
               S: (2-)35
609-013-00-1    2,4,6-trinitro-m-ksylen 211-187-5 632-92-8 E; R2         
Xn;            E; Xn
R20/21/22      R:
R33            2-20/21/22-33
               S: (2-)35
609-015-00-2    4-nitrofenol; 202-811-7 100-02-7 Xn;           
p-nitrofenol R20/21/22      Xn
R33            R:
               20/21/22-33
               S: (2-)28
609-016-00-8    dinitrofenol 247-096-2 25550-58-7 T; R23/24/25   NOTA C
               T
R33            R:
               23/24/25-33
               S: (1/2-)28-37-45
609-017-00-3    sole dinitrofenolu; - - T; R23/24/25   NOTA A
dinitrofenolany                T
R33            R:
               23/24/25-33
               S: (1/2-)28-37-45
609-018-00-9    2,4,6-trinitrorezorcyno 201-436-6 82-71-3 E;            
l; R2             E; Xn
2,4,6-trinitrorezorcyna R4             R:
; kwas styfninowy Xn; R20/21/22  2-4-20/21/22
               S: (2-)35
609-019-00-4    2,4,6-trinitrorezorcyno 239-290-0 15245-44-0 E; R3          NOTA E NOTA 1
lan ołowiu(II);         Repr. Kat. 1;  E; T; N            
styfninian ołowiu(II)   R61            R:  
Repro. Kat.    61-3-20/22-33-50/53
3; R62         -62
Xn;            S: 53-45-60-61
R20/22        
R33           
N; R50-53     
609-020-00-X    DNOK 208-601-1 534-52-1 Muta. Kat. 3; 
(PN); R40            T+; N
2-metylo-4,6-dinitrofen T+;            R:
ol; R26/27/28      26/27/28-38-40-41-4
4,6-dinitro-o-krezol Xi;            3-44-50/53
R38-41         S:
R43            (1/2-)36/37-45-60-6
R44            1
N;            
R50-53        
              
609-021-00-5    DNOK - sól potasowa     -           5787-96-2     T; R23/24/25  
[1]; 219-007-7 [1]                T
2-metylo-4,6-dinitrofen [2] 2312-76-7 [2] R33            R:
olan potasu                23/24/25-33
[1],                S: (1/2-)13-45
DNOK - sól sodowa      
[2];               
2-metylo-4,6-dinitrofen               
olan sodu [2]               
609-022-00-0    DNOK - sól              221-037-0   2980-64-5     T+;           
amonowa; R26/27/28      T+
2-metylo-4,6-dinitrofen R33            R:
olan                26/27/28-33
amonium;                S: (1/2-)13-28-45
2-metylo-4,6-dinitrofen               
olan amonu               
609-023-00-6    dinokap (PN); 254-408-0 39300-45-3 Xn; R22       
izomeryczna mieszanina Xi; R38        Xn
poreakcyjna                R: 22-38
trans-but-2-enianu                S: (2-)37
(krotonianu)               
2,6-dinitro-4-oktan-x-y               
lofenylu i               
trans-but-2-enianu               
2,4-dinitro-6-oktan-x-y               
lofenylu, gdzie x = 2,               
3 lub 4               
609-024-00-1    binapakryl (PN); 207-612-9 485-31-4 Repro. Kat.    NOTA E
3-metylobut-2-enian 2; R61         T
2-sec-butylo-4,6-dinitr Xn; R21/22     R: 61-21/22
ofenylu                S: 53-45
609-025-00-7    dinoseb 201-861-7 88-85-7 R44            NOTA E
(PN); T;             T; N
2-sec-butylo-4,6-dinitr R24/25         R:
ofenol Repro. Kat.    61-62-24/25-36-44-5
2;             0/53
R61            S: 53-45-60-61
Repro. Kat.   
3; R62        
Xi; R36       
N; R50-53     
609-026-00-2    sole i estry dinosebu - - R44            NOTA A, NOTA
(2-sec-butylo-4,6-dinit T;             E
rofenolu) z wyjąkiem   R24/25         T   
wymienionych w innym Repro. Kat.    R:
miejscu wykazu 2;             61-62-24/25-36-44
R61            S: 53-45
Repro. Kat.   
3; R62        
Xi; R36       
609-027-00-8    dinokton (PN); - 63919-26-6 Xn; R22       
mieszanina poreakcyjna                Xn
izomerów węglanów       R: 22
metylu-2,6-dinitro-4-ok                S: (2)
tan-x-ylofenylu i               
węglanów
metylu-2,4-dinitro-6-ok               
tan-x-ylofenylu, gdzie               
x = 2, 3 lub 4               
609-028-00-3    dineks 205-042-5 131-89-5 T; R23/24/25  
(PN);                T
2-cykloheksylo-4,6-dini                R: 23/24/25
trofenol                S: (1/2-)13-45
609-029-00-9    sole i estry dineksu - - T; R23/24/25   NOTA A
(2-cykloheksylo-4,6-din                T
itrofenolu)                R: 23/24/25
               S: (1/2-)13-45
609-030-00-4    dinoterb 215-813-8 1420-07-1 Repro. Kat.    NOTA E
(PN); 2; R61         T+; N
2-tert-butylo-4,6-dinit T+; R28        R:
rofenol T;             61-24-28-44-50/53
R24            S: 53-45-60-61
R44           
N; R50-53     
609-031-00-X    sole i estry dinoterbu - - Repro. Kat.    NOTA A, NOTA
(2-tert-butylo-4,6-dini 2; R61         E
trofenolu) T+; R28        T+; N
T; R24         R:
N; R50-53      61-24-28-50/53
               S: 45-53-60-61
609-032-00-5    bromofenoksym (PN); 236-129-6 13181-17-4 Xn; R22       
O-2,4-dinitrofenylooksy                Xn
m                R: 22
3,5-dibromo-4-hydroksyb                S: (2-)25
enzaldehydu               
609-033-00-0    dinosam - 4097-36-3 T; R23/24/25  
(PN);                T
2-(1-metylobutylo)-4,6-                R: 23/24/25
dinitrofenol                S: (1/2-)13-45
609-034-00-6    sole i estry dinosamu - - T; R23/24/25   NOTA A
(2-(1-metylobutylo)-4,6                T
-dinitrofenolu)                R: 23/24/25
               S: (1/2-)13-45
609-035-00-1    nitroetan 201-188-9 79-24-3 R10           
Xn; R20/22     Xn -12,50% Xn; R20/22
               R: 10-20/22
               S: (2-)9-25-41
609-036-00-7    nitrometan 200-876-6 75-52-5 R5-10         
Xn; R22        Xn -12,50% Xn; R22
               R: 5-10-22
               S: (2-)41
609-037-00-2    5-nitro-1,2-dihydroacen 210-025-0 602-87-9 Rakotw. Kat.  
aftylen 2; R45         T
               R: 45
               S: 53-45
609-038-00-8    2-nitronaftalen 209-474-5 581-89-5 Rakotw. Kat.  
2; R45         T; N
N; R51-53      R: 45-51/53
               S: 53-45-61
609-039-00-3    4-nitrobifenyl 202-204-7 92-93-3 Rakotw. Kat.  
2; R45         T; N
N; R51-53      R: 45-51/53
               S: 53-45-61
609-040-00-9    nitrofen (PN); 217-406-0 1836-75-5 Rakotw. Kat.   NOTA E
eter 2;             T; N
2,4-dichlorofenylowo-4- R45            R:
nitrofenylowy Repro. Kat.    45-61-22-50/53
2; R61         S: 53-45-60-61
Xn; R22       
N; R50-53     
609-042-00-X    N-(1-etylopropylo)-3,4- 254-938-2 40487-42-1 Xn; R22       
dimetylo-2,6-dinitroani                Xn
lina; pendimetalina                R: 22
               S: (2)
609-043-00-5    kwintocen (PN); 201-435-0 82-68-8 R43           
pentachloronitrobenzen                Xi
               R: 43
               S: (2-)24-37
609-044-00-0    technazen 204-178-2 117-18-0 Xn;           
(PN); R22            Xn; N
1,2,4,5-tetrachloro-3-n R43            R:
itrobenzen N; R50-53      22-43-50/53
               S: (2-)24-37-60-61
609-045-00-6    węglan   -           8069-76-9     Xn; R22       
metylu-2,4-dinitro-6-ok                Xn
tan-3-ylofenylu i                R: 22
węglan   S: (2)             
metylu-2,6-dinitro-4-ok               
tan-3-ylofenylu;               
dinokton-6               
609-046-00-1    trifluralina (PN); 216-428-8 1582-09-8 Xi; R36       
2,6-dinitro-N,N-dipropy R43            Xi
lo-4-(trifluorometylo)a                R: 36-43
nilina                S: (2-)24-37
609-047-00-7    2-nitroanizol 202-052-1 91-23-6 Rakotw. Kat.   NOTA E
2; R45         T
Xn; R22        R: 45-22
               S: 53-45
609-048-00-2    3-nitrobenzenosulfonian 204-857-3 127-68-4 Xi; R36       
sodu R43            Xi
               R: 36-43
               S: (2-)24-26-37
609-049-00-8    2,6-dinitrotoluen 210-106-0 606-20-2 Rakotw. Kat.   NOTA E
2; R45         T
               R:
Muta. Kat. 3;  45-23/24/25-48/22-5
R40            2/53-62
Repro. Kat.    S: 53-45-61
3; R62        
T;            
R23/24/25     
Xn;           
R48/22        
R52-53        
609-053-00-X    hydrazynotrinitrometan 414-850-9 - E; R3         
O;             E; T
R8             R:
Rakotw. Kat.   45-3-8-23/25-43
2; R45         S: 53-45
T;            
R23/25        
R43           
610-001-00-3    trichloronitrometan; 200-930-9 76-06-2 Xn; R22       
chloropikryna; T+; R26        T+
nitrochloroform Xi; R36/37/38  R:
               22-26-36/37/38
               S:
               (1/2-)36/37-38-45
610-002-00-9    1,1-dichloro-1-nitroeta 209-854-0 594-72-9 T; R23/24/25  
n                T
               R: 23/24/25
               S: (1/2-)26-45
610-003-00-4    chlorodinitrobenzen - - T; R23/24/25   NOTA C
               T; N
R33            R:
N; R50-53      23/24/25-33-50/53
               S:
               (1/2-)28-36/37-45-6
               0-61
610-004-00-X    2-chloro-1,3,5-trinitro 201-864-3 88-88-0 E; R2         
benzen T+;            E; T+; N
R26/27/28      R:
N; R50-53      2-26/27/28-50/53
               S:
               (1/2-)28-35-36/37-4
               5-60-61
610-005-00-5    1-chloro-4-nitrobenzen; 202-809-6 100-00-5 T;            
R23/24/25      T; N
p-chloronitrobenzen R33            R:
N; R51-53      23/24/25-33-51/53
               S:
               (1/2-)28-36/37-45-6
               1
610-006-00-0    chloronitroaniliny z - - T+;            NOTA C
wyjąkiem wymienionych  R26/27/28      T+; N              
w innym miejscu wykazu R33            R:
N; R51-53      26/27/28-33-51/53
               S:
               (1/2-)28-36/37-45-6
               1
610-007-00-6    1-chloro-1-nitropropan 209-990-0 600-25-9 Xn; R20/22    
               Xn -5% Xn; R20/22
               R: 20/22
               S: (2)
610-008-00-1    2,6-dichloro-5-nitroani 403-350-6 17742-69-7 T; R25        
zol N; R51-53      T; N
               R: 25-51/53
               S:
               (1/2-)36/37-45-61
610-009-00-7    2-chloro-4-nitroanilina 204-502-2 121-87-9 Xn; R22       
N; R51-53      Xn; N
               R: 22-51/53
               S: (2-)22-24-61
610-010-00-2    2-bromo-1-(2-furylo)-2- 406-110-9 35950-52-8 Xn;           
nitroeten, R22-48/22      C; N
2-bromo-1-(2-furylo)-2- C;             R:
nitroetylen R34            22-34-43-48/22-50/5
R43            3
N; R50-53      S:
               (1/2-)22-26-36/37/3
               9-45-60-61
611-001-00-6    azobenzen; 203-102-5 103-33-3 Rakotw. Kat.   NOTA E
difenylodiazen 2;             T; N
R45            R:
Muta. Kat. 3;  45-20/22-48/22-50/5
R40            3
Xn;            S: 53-45-60-61
R20/22-48/22  
N; R50-53     
611-002-00-1    azoksybenzen; tlenek 207-802-1 495-48-7 Xn; R20/22    
difenylodiazenu                Xn
               R: 20/22
               S: (2-)28
611-003-00-7    fenaminosulf (PN); 205-419-4 140-56-7 T; R25        
4-(dimetyloamino)-fenyl Xn; R21        T
odiazosulfonian sodu                R: 21-25
               S: (1/2-)36/37-45
611-004-00-2    octan 209-765-7 592-62-1 Rakotw. Kat.  
2-metylo-ONN-azoksymety 2;             T
lu R45            R: 45-61
Repro. Kat.    S: 53-45
2; R61        
611-005-00-8    C.I. Direct Brown 240-221-1 16071-86-6 Rakotw. Kat.  
95; 2; R45         T
Brą bezpośredni        R : 45              
95;                S: 53-45
(2-hydroksy-5-4'-[6-hyd               
roksy-2-oksydo-3-(2-hyd               
roksy-5-sulfonianofenyl               
oazo)-fenyloazo]bifenyl               
-4-yloazo)-1-karboksyla               
nofenylo)miedzian(II)               
disodu               
611-006-00-3    4-amino-2',3-dimetyloaz 202-591-2 97-56-3 Rakotw. Kat.  
obenzen; 2; R45         T
(4-amino-3-metylofenylo R43            R: 45-43
)(2-tolilo)diazen;                S: 53-45
o-aminoazotoluen; AAT               
611-007-00-9    tricyklazol (PN); 255-559-5 41814-78-2 Xn; R22       
5-metylo-1,2,4-triazolo                Xn
[3,4-b]benzo-1,3-tiazol                R: 22
               S: (2)
611-008-00-4    4-aminoazobenzen; 200-453-6 60-09-3 Rakotw. Kat.  
(4-aminofenylo)fenylodi 2; R45         T; N
azen; N; R50-53      R: 45-50/53
4-fenyloazoanilina                S: 53-45-60-61
611-009-00-X    (1-5-[4-(4-anilino-3-su 401-220-3 - Xn;           
lfofenyloazo)-2-metylo- R20            Xn
5-metylosulfonoamidofen R52-53         R: 20-52/53
yloazo]-4-hydroksy-2-ok                S: (2-)61
sydo-3-(fenyloazo)fenyl               
oazo-5-nitro-4-sulfonia               
no-2-naftolano)żelazian
(II) sodowy               
611-010-00-5    2'-(2-cyjano-4,6-dinitr 403-010-7 106359-94-8 R43           
ofenyloazo)-5'-(N,N R52-53         Xi
-dipropyloamino)propano                R: 43-52/53
anilid                S: (2-)22-24-37-61
611-011-00-0    dimleczan 403-340-1 - Xi; R41       
N,N,N',N'-tetrametylo-3 N; R51-53      Xi; N
,3'-propylenobis[iminok                R: 41-51/53
arbonylo-4,1-fenylenoaz                S: (2-)26-39-61
o(1,6-dihydro-2-hydroks               
y--4-metylo-6-oksypiryd               
yn-3,1-diylo)]-di(propy               
loamonium)               
611-012-00-6    mieszanina 403-410-1 114565-65-0 R43           
6-metylo-2-[4-(2,4,6-tr                Xi
iaminopirymidyn-5-yloaz                R; 43
o)fenylo]benzo-tiazolo-                S: (2-)22-24-26-37
7-sulfonianów:         
2,2-iminodietanolu,               
N,N-dietylopropylo-1,3-               
diaminy, i               
2-metyloaminoetanolu               
611-013-00-1    1-hydroksy-7-(3-sulfoni 403-650-7 117409-78-6 E; R2         
anoanilino)--2-3-metylo N; R51-53      E; N
-4-[2-metoksy-4-(3-sulf                R: 2-51/53
onianofenyloazo)fenyloa                S: (2-)35-61
zo]fenyloazonaftaleno-3               
-sulfonian trilitu               
611-014-00-7    wodorotlenek 404-250-5 115099-55-3 R43           
1-4-[3-acetamido-4-(4'-                Xi
nitro-2,2'disulfonianos                R: 43
tilben-4-yloazo)anilino                S: (2-)22-24-37
]-6-(2,5-disulfonianoan               
ilino)-1,3,5-triazyno-2               
-ylo-3-karboksypirydyni               
um tetrasodu               
611-015-00-2    4-amino-5-hydroksy-6-(4 404-320-5 116889-78-2 R43           
-2-[2-(sulfo-nianooksy)                Xi
etylosulfonylo]etylokar                R: 43
ba-moilofenyloazo)-3-4-                S: (2-)22-24-37
[2-(sulfonianooksy)etyl               
osulfonylo]fenyloazonaf               
taleno-2,7-disulfonian               
tetrasodu               
611-016-00-8    mieszanina: dichlorku 404-540-1 - R43            Xi
dichlorowodorku                R: 43
1,1'-[(dihydroksyfenyle                S: (2-)22-24-37
no)bisazo-3,1-fenylenoa               
zo[1,(3-dimetyloaminopr               
opylo)-6-hydroksy-4-met               
ylo-2-okso-1,2-dihydrop               
irydyn-5,3-diylo]dipiry               
dynium (mieszanina               
izomerów) i dichlorku  
1-[1-(3-dimetyloaminopr               
opylo)-5-(3-[4-(1-3-dim               
etyloaminopropylo-2-hyd               
roksy-4-metylo-6-okso-5               
-pirydynio-1,6-dihydro-               
3-pirydyloazo)-fenyloaz               
o]-2,4(lub 2,6 lub               
3,5)-di-hydroksyfenyloa               
zofenyfoazo)-6-hydroksy               
-4-metylo-2-okso-1,2-di               
hydro-3-pirydylo]-piryd               
ynium               
611-017-00-3    2-[4-(dietyloaminopropy 404-910-2 - R43           
lokarbamoilo)-fenyloazo N; R51-53      Xi; N
]-3-okso-N-(2,3-dihydro                R: 43-51/53
-2-oksobenzoimidazol-5-                S: (2-)24-37-61
ilo)butanoamid               
611-018-00-9    5-[4-(7-amino-1-hydroks 405-130-5 - R43           
y-3-sulfoniano-2-naftyl                Xi
oazo)-6-sulfoniano-1-na                R: 43
ftyloazo]-izoftalan                S: (2-)24-37
tetraamonium               
611-019-00-4    6-amino-4-hydroksy-3-[7 405-150-4 106028-58-4 R43           
-sulfoniano-4-(4-sulfon                Xi
ianofenyloazo)-1-naftyl                R: 43
oazo]-naftaleno-2,7-dis                S: (2-)24-37
ulfonian tetralitu               
611-020-00-X    6-amino-4-hydroksy-3-[7 405-170-3 116340-05-7 T;            
-sulfoniano-4-(4-sulfon R25            T
ianofenyloazo)-1-naftyl R43            R:
oazo]-naftaleno-2,7-dis R52-53         25-43-52/53
ulfonian                S:
tetrakis(tetrametyloamo                (1/2-)22-24-37-45-6
nium)                1
611-021-00-5    octan 405-480-9 - Xn;           
2-[4-(4-cyjano-3-metylo R22-48/22      Xn
izotiazol-5-iloazo)-N-e Xi; R38        R: 22-38-48/22-53
tylo-3-metyloanilino]et R53           
ylu                S: (2-)22-36/37-61
611-022-00-0    3-karboksy-4-hydroksybe 404-980-4 - E; R2         
nzenosulfonian T;             E; T; N
4-dimetyloaminobenzenod R23/25         R:
iazonium Xn;            2-21-23/25-41-43-48
R21-48/22      /22-50/53
Xi;            S:
R41            (1/2-)3-12-26-35-36
R43            /37/39-45-61
N; R50-53     
611-023-00-6    7-(4,6-dichloro-1,3,5-t 404-600-7 - R43           
riazyn-2-yloamino)-4-hy                Xi
droksy-3-4-[2-(sulfonia                R: 43
noksy)-etylosulfonylo]f                S: (2-)22-24-37
enyloazonaftaleno-2-sul               
fonian disodu               
611-024-00-1    barwniki azowe na - - Rakotw. Kat.   NOTA A
bazie benzydyny; 2; R45         T
barwniki                R: 45
4,4'-diaryloazobifenylo                S: 53-45
we, z wyjąkiem        
wymienionych w innym               
miejscu wykazu               
611-025-00-7    Czer?bezpośrednia      217-710-3   1937-37-7     Rakotw. Kat.  
38; 2;             T
4-amino-3-[4'-(2,4-diam R45            R: 45-63
inofenyloazo)-(1,1'-bif Repro. Kat.    S: 53-45
enyl-4-yloazo)]-5-hydro 3; R63        
ksy-6-fenyloazonaftalen               
o-2,7-disulfonian               
disodu               
C.I. Direct Black 38               
611-026-00-2    C.I. Direct Blue 6; 220-012-1 2602-46-2 Rakotw. Kat.  
B酬kit bezpośredni      2;            T
6; R45            R: 45-63
3,3'-(1,1'-bifenyl-4,4' Repro. Kat.    S: 53-45
-diylobisazo)bis-(5-ami 3; R63        
no-4-hydroksynaftaleno-               
2,7-disulfonian)               
tetrasodu               
611-027-00-8    C.I. Direct Red 28; 209-358-4 573-58-0 Rakotw. Kat.  
Czerwie?bezpośrednia   2;            T
28; R45            R: 45-63
3,3'-(1,1'-bifenylo-4,4 Repro. Kat.    S: 53-45
'-diylobisazo)bis-(4-am 3; R63        
inonaftaleno-1-sulfonia               
n) disodu               
611-028-00-3    dikarbamoilodiazen; 204-650-8 123-77-3 R42           
C,C'-azodi(formamid); R44            Xn
C,C'-azoformamid                R: 42-44
               S: (2-)22-24-37
611-029-00-9    barwniki azowe - - Rakotw. Kat.   NOTA A, NOTA
pochodne 2; R45         H
o-dianizydyny;                T
barwniki                R: 45
4,4'-diaryloazo-3,3'-di                S: 53-45
metoksybifenylowe, z               
wyjąkiem wymienionych 
w innym miejscu wykazu               
611-030-00-4    barwniki pochodne - - Rakotw. Kat.   NOTA A, NOTA
o-tolidyny; barwniki 2; R45         H
4,4'-diaryloazo-3,3'-di                T
metylobifenylowe, z                R: 45
wyjąkiem wymienionych  S: 53-45           
w innym miejscu wykazu               
611-031-00-X    C.I. Basic Red 9; 209-321-2 569-61-9 Rakotw. Kat.  
Czerwie?zasadowa 9;    2; R45         T   
chlorowodorek                R: 45
4,4'-(4-iminocykloheksa                S: 53-45
2,5-dienylidenometylen               
o)dianiliny               
611-032-00-5    C.I. Disperse Blue 1; 219-603-7 2475-45-8 Rakotw. Kat.  
B酬kit zawiesinowy      2; R45         T   
1; Xi;            R:
1,4,5,8-tetraaminoantra R38-41         45-38-41-43
chinon R43            S: 53-45
611-033-00-0    [4,4"-azoksybis(2,2'-di 400-020-3 82027-60-9 N; R51-53     
sulfonianostilbeno-4,4'                N
-diyloazo)]bis[(5'-sulf                R: 51/53
onianobenzeno-2,2'-diol                S: 61
ano-O(2),O(2),N(1)]mied               
zian(II) heksasodu               
611-034-00-6    N-5-[bis(2-metoksyetylo 402-430-8 105076-77-5 R53           
)amino]-2-[(5-nitro-2,1                R: 53
-benzoizotiazol-3-ilo)a                S: 61
zo]-fenyloacetamid               
611-035-00-1    6-amino-4-hydroksy-3-[7 403-660-1 107246-80-0 R43           
-sulfoniano-4-(5-sulfon N; R51-53      Xi; N
iano-2-naftyloazo)-1-na                R: 43-51/53
ftyloazo]naftaleno-2,7-                S: (2-)24-37-61
disulfonian tetralitu               
611-036-00-7    octan 2-[4-(5,6(lub 405-440-0 - R43           
6,7)-dichloro-1,3-benzo                Xi
tiazol-2-iloazo)-N-mety                R: 43
lo-m-toluidyno]etylu                S: (2-)22-24-37
octan 2-[4-(5,6(lub               
6,7)-dichloro-1,3-benzo               
tiazol-2-iloazo)-3,N-di               
metyloanilino]etylu               
611-037-00-2    metylosiarczan 3(lub 406-055-0 124584-00-5 Xn; R22       
5)-[4-(N-benzylo-N-etyl Xi;            Xn; N
oamino)-2-metylofenyloa R41            R:
zo]-1,4-dimetylo-1,2,4- R43            22-41-43-51/53
triazolium N; R51-53      S:
               (2-)22-24-26-37/39-
               61
611-038-00-8    1-hydroksynaftaleno-2-a 406-820-9 - Xi; R36       
zo-4'-(5',5"-dimetylobi                Xi
fenylo)-4"-azo(4"-fenyl                R: 36
osulfonyloksybenzeno)-2                S: (2-)25-26
',2",4-trisulfonian               
trisodu               
611-039-00-3    kwas 407-050-6 117715-57-8 R43           
7-[(4,6-dichloro-1,3,5-                Xi
triazyn-2-ylo)-amino]-4                R: 43
-hydroksy-3-[4-(2-sulfo                S: (2-)22-24-37
ksyetylo)-sulfonylofeny               
loazo]naftaleno-2-sulfo               
nowy               
611-040-00-9    kwas 407-670-7 115099-58-6 N; R50-53     
3-[5-acetyloamino-4-4-[                N
4,6-bis-(3-dietyloamino                R: 50/53
propyloamino)-1,3,5-tri                S: 60-61
azyn-2-yloamino]fenyloa               
zo-2-(2-metoksyetoksy)f               
enyloazo]-6-amino-4-hyd               
roksynaftaleno-2-sulfon               
owy               
611-041-00-4    2-(4-[(4,6-bis[3-(diety 407-680-1 98809-11-1 Xi;           
loamino)propylo]-amino- R41            Xi; N
1,3,5-triazyn-2-ylo)ami R43            R:
no]fenylo-azo)-N-(2-oks N; R51-53      41-43-51/53
o-2,3-dihydro-1H-benzim                S:
idazol-5-ilo)-3-oksobut                (2-)24-26-37/39-61
anoamid               
611-042-00-X    5-amino-3-[5-(2-bromoak 411-770-6 136213-71-3 R52-53        
ryloiloamino)-2-sulfoni               
anofenyloazo]-4-hydroks               
y-6-(4-winylosulfonylof                R: 52/53
enyloazo)naftaleno-2,7-                S: 61
disulfonian trisodu               
611-043-00-5    mieszanina (2:1:1): 402-850-1 - Xi;           
N(1')-N(2):N(1"')-N(2") R41            Xi
-h-6-[2-amino-4-(lub R52-53         R: 41-52/53
6)-hydroksy(lub                S: (2-)26-39-61
4-amino-2-hydroksy)feny               
loazo]-6"-(1-karboniloi               
lo-2-hydroksyprop-1-eny               
loazo)-5',5"'-disulfamo               
ilo-3,3"-disulfonianobi               
s(naftaleno-2,1'-azoben               
zeno-1,2'-diolano-O(1),               
O(2')-chromianu               
trisodu,               
N(1')-N(2):N(1"')-N(2")               
-h-6,6"-bis(1-karbonilo               
ilo-2-hydroksyprop-1-en               
yloazo)-5',5"'-disulfam               
oilo-3,3"-disulfonianob               
is(naftaleno-2,1'-azobe               
nzeno-1,2'-diolano-O(1)               
,O(2')-chromianu               
trisodu oraz               
N(1')-N(2):N(1"')-N(2")               
-h-6,6"-bis-[2-amino-4-               
(lub 6)-hydroksy-(lub               
4-amino-2-hydroksy)feny               
loazo]-5',5"'-disulfamo               
ilo-3,3"-disulfonianobi               
s(naftaleno-2,1'-azoben               
zeno-1,2'-diolano-O(1),               
O(2')-chromianu trisodu               
611-044-00-0    mieszanina soli 403-720-7 117527-94-3 N; R51-53     
tert-alkilo(C12-14)-amo                N
niowych:                R: 51/53
bis1-[(2-hydroksy-5-nit                S: 61
rofenylo)azo]--2-naftal               
enolano(2-)-chromianu(1               
-),               
bis1-[(2-hydroksy-4-nit               
rofenylo)azo]-2-naftale               
nolano(2-)]-chromianu(1               
-),               
bis[1-[5-(1,1-dimetylop               
ropylo)-2-hydroksy-3-ni               
trofenylo]azo-2-naftale               
nolano(2-)]-chromianu(1               
-),               
(1-[(2-hydroksy-3-nitro               
fenylo)azo]-2-naftaleno               
lano(2-)-1-[(2-hydroksy               
-5-nitrofenylo)azo]-2-n               
aftalenolano(2-)]-chrom               
ianu(1-),               
[1-[5-(1,1-dimetyloprop               
ylo)-2-hydroksy-3-nitro               
fenylo]azo-2-naftalenol               
ano(2-)]--chromianu(1-)               
,               
1-[4(lub               
5)-nitro-2-oksydofenylo               
azo]-2-naftolano[1-(3-n               
itro-2-oksydo-5-pentylo               
fenyloazo)-2-naftolano]               
-chromianu(1-)               
611-045-00-6    2-4-[N-(4-acetoksybutyl 404-830-8 - R53           
o)-N-etylo]-amino-2-met               
ylofenyloazo-3-acetylo-                R: 53
5-nitrotiofen                S: 61
611-046-00-1    4,4'-diamino-2-metyloaz 407-590-2 43151-99-1 T; R25        
obenzen; Xn;            T; N
4,4'-diamino-2-metylodi R48/22         R:
fenylodiazen R43            25-43-48/22-50/53
N; R50-53      S:
               (1/2-)22-28-36/37-4
               5-60-61
611-047-00-7    mieszanina 407-890-3 111381-11-4 R53           
2-(4-[N-etylo-N-(2-acet               
oksyetylo)amino]fenyloa                R: 53
zo)-5,6-dichloro-benzot                S: 61
iazolu i               
2-(4-[N-etylo-N-(2-acet               
oksyetylo)amino]fenyloa               
zo)-6,7-dichlorobenzoti               
azolu (1:1)               
611-048-00-2    mieszanina 407-900-6 111381-12-5 R53           
2-(4-[bis(2-acetoksyety               
lo)-amino]fenyloazo)-5,                R: 53
6-dichlorobenzotiazolu                S: 61
i               
2-(4-[bis(2-acetoksyety               
lo)amino]-fenyloazo)-6,               
7-dichlorobenzotiazolu               
(1:1)               
611-049-00-8    mieszanina 408-000-6 118658-98-3 Xn;           
7-[4-(3-dietyloaminopro R48/22         Xn
pyloamino)-6-(3-dietylo R43            R:
amoniopropyloamino)-1,3 R52-53         43-48/22-52/53
,5-triazyn-2-yloamino]-                S: (2-)22-36/37-61
4-hydroksy-3-(4-fenyloa               
zofenyloazo)-naftaleno-               
2-sulfonianu, kwasu               
octowego i kwasu               
mlekowego (2:1:1)               
611-051-00-9    chlorek 411-110-7 136213-74-6 N; R50-53     
2-4-[N-etylo-N-(2-hydro                N
ksy-etylo)amino]-2-mety                R: 50/53
lofenyloazo-6-metoksy-3                S: 60-61
metylobenzotiazolium               
611-052-00-4    akwa-[5-(2,4-dihydroksy 400-720-9 - R52-53        
-5-[(2-hydroksy-3,5-din               
itrofenylo)azo]fenyloaz                R: 52/53
o)-naftaleno-2-sulfonia                S: 61
n] monosodu, kompleks               
z żelazem