--- --- -- .
               Klasyfikacja
Numer                          Oznakowanie Stężenia      preparatu w       
indeksowy1)     Nazwa substancji2) Numer Numer Klasyfikacja   substancji6) graniczne7) zale縩ości od     
WE3) CAS4) 5)             stężenia          
               granicznego
1 2 3 4 5 6 7 8
604-001-00-2    fenol; 203-632-7 108-95-2 T;            
hydroksybenzen R24/25         T -5% T;
C; R34         R: 24/25-34 1% - 5% R24/25-34
               S: (1/2-)28-45 Xn; R21/22-36/38
604-002-00-8    pentachlorofenol 201-778-6 87-86-5 Rakotw. Kat.  
3; R40         T+; N
T+; R26        R:
T;             24/25-26-36/37/38-4
R24/25         0-50/53
Xi;            S:
R36/37/38      (1/2-)22-36/37-45-5
N; R50-53      2-60-61
604-003-00-3    pentachlorofenolan 205-025-2 131-52-2 Rakotw. Kat.  
sodu [1] [1] 3; R40         T+; N
[1]; 231-911-3 7778-73-6 [2] T+; R26        R:
pentachlorofenolan [2] T;             24/25-26-36/37/38-4
potasu R24/25         0-50/53
[2]; Xi;            S:
alkaliczne R36/37/38      (1/2-)22-36/37-45-5
sole pentachlorofenolu; N; R50-53      2-60-61
604-004-00-9    krezol; metylofenol; 203-577-9 108-39-4 T;             NOTA C
hydroksytoluen: [1] [1] R24/25         T -5% T;
izomery o-(2-)[1], 202-423-8 95-48-7 C; R34         R: 24/25-34 1% - 5% R24/25-34
m-(3-) [2], p-(4-) [3] [2] [2]                S: Xn; R21/22-36/38
oraz mieszanina 203-398-6 106-44-5                (1/2-)36/37/39-45
iomerów [4]             [3]         [3]          
215-293-2 1319-77-3 [4]               
[4]               
604-005-00-4    hydrochinon; 204-617-8 123-31-9 Rakotw. Kat.  
1,4-dihydroksybenzen 3;             Xn; N
R40            R:
Muta. Kat. 3;  22-40-41-43-50
R40            S:
Xn; R22        (2-)26-36/37/39-61
Xi;           
R41           
R43           
N; R50        
604-006-00-X    3,4-dimetylofenol [1]; 202-439-5 95-65-8 T;             NOTA C
3,4-ksylenol [1] [1] R24/25         T; N
[1]; 202-461-5 95-87-4 C; R34         R:
2,5-dimetylofenol [2]; [2] [2] N; R51-53      24/25-34-51/53
2,5-ksylenol 203-321-6 105-67-9                S:
[2]; [3] [3]                (1/2-)26-36/37/39-4
2,4-dimetylofenol [3]; 208-395-3 526-75-0                Mai 61
2,4-ksylenol [4] [4]               
[3] 209-400-1 576-26-1[5]               
2,3-dimetylofenol [4]; [5] 1300-71-6               
2,3-ksylenol 215-089-3 [6]               
[4]; [6] 71975-58-1               
2,6-dimetylofenol [5]; 276-245-4 [7]               
2,6-ksylenol [7]               
[5];               
dimetylofenol [6];               
ksylenol               
[6];               
2,4(lub               
2,5)-dimetylofenol               
[7];               
2,4(lub 2,5)-ksylenol               
[7]               
604-007-00-5    2-naftol; 205-182-7 135-19-3 Xn;           
2-hydroksynaftalen R20/22         Xn; N
N; R50         R: 20/22-50
               S: (2-)24/25-61
604-008-00-0    2-chlorofenol [1]; 202-433-2 95-57-8 Xn;            NOTA C
o-chlorofenol [1] [1]                Xn; N
[1]; 203-402-6 106-48-9 R20/21/22      R:
4-chlorofenol [2]; [2] [2] N; R51-53      20/21/22-51/53
p-chlorofenol 203-582-6 108-43-0                S: (2-)28-61
[2] [3] [3]               
3-chlorofenol [3]; 246-691-4 25167-80-0               
m-chlorofenol [3]; [4] [4]               
chlorofenol [4]               
604-009-00-6    1,2,3-trihydroksybenzen 201-762-9 87-66-1 Muta. Kat. 3; 
; R40            Xn -10% Xn;
pirogalol Xn;            R: 1% - 10% R20/21/22-40
R20/21/22      20/21/22-40-52/53 Xn; R40
R52-53         S: (2-)36/37-61
604-010-00-1    rezorcynol; 203-585-2 108-46-3 Xn; R22       
1,3-dihydroksybenzen; Xi;            Xn; N -20% Xn;
rezorcyna; R36/38         R: 10% - 20% R22-36/38
benzeno-1,3-diol N; R50         22-36/38-50 Xn; R22
               S: (2-)26-61
604-011-00-7    2,4-dichlorofenol 204-429-6 120-83-2 Xn;           
R21/22         C; N
C; R34         R:
N; R51-53      21/22-34/51/53
               S:
               (1/2-)26-36/37/39-4
               Mai 61
604-013-00-8    2,3,4,6-tetrachlorofeno 200-402-8 58-90-2 T; R25        
l Xi;            T; N -20% T; R25-36/38
R36/38         R: 5% - 20% T; R25
N; R50-53      25-36/38-50/53 0,5% - 5% Xn; R22
               S:
               (1/2-)26-28-37-45-6
               0-61
604-014-00-3    4-chloro-3-metylofenol; 200-431-6 59-50-7 Xn;           
R21/22         Xn; N -10% Xn;
4-chloro-m-krezol Xi;            R: 5% - 10% R21/22-41-43
R41            21/22-41-43-50 1% - 5% Xn;
R43            S: R21/22-36-43
N; R50         (2-)26-36/37/39-61 Xi; R43
604-015-00-9    2,2'-metylenobis 200-733-8 70-30-4 T;            
(3,4,6-trichlorofenol); R24/25         T; N -2% T; R24/25
heksachlorofen N; R50-53      R: 0,2% - 2% Xn; R21/22
               24/25-50/53
               S:
               (1/2-)20-37-45-60-6
               1
604-016-00-4    pirokatechol; 204-427-5 120-80-9 Xn;           
1,2-dihydroksybenzen; R21/22         Xn
pirokatechina Xi; R36/38     R:
               21/22-36/38
               S: (2-)22-26-37
604-017-00-X    2,4,5-trichlorofenol 202-467-8 95-95-4 Xn; R22       
Xi;            Xn; N -20% Xn;
R36/38         R: 5% - 20% R22-36/38
N; R50-53      22-36/38-50/53 Xi; R36/38
               S: (2-)26-28-60-61
604-018-00-5    2,4,6-trichlorofenol 201-795-9 88-06-2 Rakotw. Kat.  
3; R40         Xn; N
Xn; R22        R:
Xi;            22-36/38-40-50/53
R36/38         S: (2-)36/37-60-61
N; R50-53     
604-019-00-0    dichlorofen 202-567-1 97-23-4 Xn; R22       
(PN); Xi; R36        Xn; N
4,4'-dichloro-2,2'-mety N; R50-53      R:
lenodifenol                22-36-50/53
2,2'-metylenobis(4-chlo                S: (2-)26-60-61
rofenol)               
604-020-00-6    bifenyl-2-ol; 201-993-5 90-43-7 Xi;           
2-hydroksybifenyl; R36/37/38      Xi; N
2-fenylofenol N; R50         R:
               36/37/38-50
               S: (2-)22-61
604-021-00-1    bifenyl-2-olan 205-055-6 132-27-4 Xn; R22       
sodu; Xi;            Xn; N
2-fenylofenolan sodu R37/38-41      R:
N; R50         37/38-41-50
               S: (2-)22-26-61
604-022-00-7    2,2-dimetylo-1,3-benzod 400-900-7 22961-82-6 Xi; R41       
ioksol-4-ol                Xi
               R: 41
               S: (2-)24-26-39
604-023-00-2    2,4-dichloro-3-etylofen 401-060-4 - C; R34        
ol N; R50-53      C; N
               R: 34-50/53
               S:
               (1/2-)26-36/39-45-6
               0-61
604-024-00-8    4,4'(4-metylopentano-2, 401-720-1 6807-17-6 Repro. Kat.   
2-diylo)difenol; 2; R60         T; N
Xi; R36        R:
4,4'-izobutyloetylideno N; R50-53      60-36-50/53
difenol;                S: 53-45-60-61
2,2-bis(4-hydroksyfenyl               
o)-4-metylopentan               
604-025-00-3    2,5-bis(2-metylopentan- 400-220-0 - N; R51-53     
2-ylo) hydrochinon                N
               R: 51/53
               S: 61
604-026-00-9    2,2'-spirobi(6-hydroksy 400-270-3 - N; R51-53     
-4,4,7-trimetylochroman                N
)                R: 51/53
               S: 61
604-027-00-4    2-metylo-5-(1,1,3,3-tet 400-530-6 - Xi;           
rametylobutylo) R41            Xi; N
hydrochinon R43            R:
N; R51-53      41-43-51/53
               S:
               (2-)24/25-26-37-61
604-028-00-X    4-amino-3-fluorofenol; 402-230-0 399-95-1 Rakotw. Kat.   NOTA E
4-hydroksy-2-fluoroanil 2; R45         T; N
ina Xn;            R:
R22            45-22-43-51/53
R43            S: 53-45-61
N; R51-53     
604-029-00-5    1-naftol; 201-969-4 90-15-3 Xn;           
1-hydroksynaftalen R21/22         Xn
Xi; R37/38-41  R:
               21/22-37/38-41
               S: (2-)22-26-37/39
604-030-00-0    4,4'-(propano-2,2-diylo 201-245-8 80-05-7 Xi;           
)difenol; R36/37/38      Xi
4,4'-izopropylidenodife R43            R:
nol                36/37/38-43
               S: (2-)24-26-37
604-031-00-6    2-metoksyfenol; 201-964-7 90-05-1 Xn; R22       
2-hydroksyanizol; Xi; R36/38     Xn
gwajakol                R: 22-36/38
               S: (2-)26
604-032-00-1    tymol; 201-944-8 89-83-8 Xn; R22       
2-izopropylo-5-metylofe C; R34         C; N
nol N; R51-53      R:
               22-34-51/53
               S:
               (1/2-)26-28-36/37/3
               9-45-61
604-033-00-7    but-3-enian 401-170-2 24342-03-8 R10           
izobutylu;               
ester izobutylowy                R: 10
kwasu but-3-enowego                S: (2)
604-034-00-2    4,4'-tiodi-o-krezol 403-330-7 24197-34-0 Xi; R41       
N; R50-53      Xi; N
               R: 41-50/53
               S: (2-)26-39-60-61
604-035-00-8    produkty reakcji 404-160-6 R43            Xi
4-nonylofenolu z R53            R: 43-53
formaldehydem i                S: (2-)24-37-61
dodekano-1-tiolem               
604-036-00-3    4,4'-oksybis(etylenotio 404-590-4 90884-29-0 R43           
)difenol N; R51-53      Xi; N
               R: 43-51/53
               S: (2-)24-37-61
604-037-00-9    3,5-dimetylofenol; 203-606-5 108-68-9 T;            
3,5-ksylenol R24/25         T
C; R34         R: 24/25-34
               S:
               (1/2-)26-28-36/37/3
               Sep 45
604-038-00-4    4-chloro-3,5-dimetylofe 201-793-8 88-04-0 Xn; R22       
nol; chloroksylenol 215-316-6 1321-23-9 Xi;            Xn
R36/38         R:
R43            22-36/38-43
               S: (2-)24-37
604-039-00-X    fenoksaprop etylowy 266-362-9 66441-23-4 R43           
(PN); N; R50-53      Xi; N
2-[4-(6-chlorobenzoksaz                R: 43-50/53
ol-2-iloksy)-fenoksy]pr                S: (2-)24-37-60-61
opanian etylu               
604-040-00-5    fomesafen 276-439-9 72178-02-0 Xn; R22       
(PN);                Xn
5-[2-chloro-4-(trifluor                R: 22
ometylo)fenoksy]-N-mety                S: (2)
losulfonylo-2-nitrobenz               
amid               
604-041-00-0    acifluorofen(PN) 256-634-5 50594-66-6 Xn; R22       
[1]; [1] [1] Xi;            Xn; N
kwas 263-560-7 62476-59-9 R38-41         R:
5-(2-chloro-4-(trifluor [2] [2] N; R50-53      22-38-41-50/53
ometylo)-fenoksy]-2-nit                S: (2-)24-39-60-61
robenzoesowy               
[1];               
acifluorofen sodowy               
(PN)               
[2];               
5-[2-chloro-4-(trifluor               
ometylo)fenoksy]-2-nitr               
obenzoesan sodu [2]               
604-042-00-6    4-nitrozofenol 203-251-6 104-91-6 Muta. Kat. 3; 
R40            Xn; N
Xn; R22        R:
Xi; R41        22-40-41-51/53
N; R51-53      S:
               (2-126-36/37/39-47-
               49-61
604-043-00-1    monobenzon; 203-083-3 103-16-2 Xi; R36       
4-benzyloksyfenol; R43            Xi
eter monobenzylowy                R: 36-43
hydrochinonu;                S: (2-)24/25-26-37
eter               
benzylowo-4-hydroksyfen               
ylowy               
604-044-00-7    mekwinol; mequinol; 205-769-8 150-76-5 Xn; R22       
4-metoksyfenol; Xi; R36        Xn
eter monometylowy R43            R: 22-36-43
hydrochinonu;                S:
eter                (2-)24/25-26-37/39-
4-hydroksyfenylowo-mety                46
lowy               
604-045-00-2    2,3,5-trimetylohydrochi 211-838-3 700-13-0 Xn; R20       
non Xi;            Xn; N
R37/38-41      R;
R43            20-37/38-41-43-50/5
N; R50-53      3
               S:
               (2-)24-26-37/39-60-
               61
604-046-00-8    4-(4-izopropoksyfenylos 405-520-5 95235-30-6 N; R51-53     
ulfonylo)fenol                N
               R; 51/53
               S: 61
604-047-00-3    4-(4-toliloksy)bifenyl 405-730-7 51601-57-1 Xn;           
R48/22         Xn
R53            R: 48/22-53
               S: (2-)22-36-61
604-048-00-9    4,4',4"-(etano-1,1,1-tr 405-800-7 27955-94-8 N; R51-53     
iylo)trifenol                N
               R: 51/53
               S: 61
604-049-00-4    4,4'-metylenobis(oksyet 407-480-4 93589-69-6 N; R51-53     
ylenotio)difenol;                N
4,4'-metylenobis(oksyet                R: 51/53
ylenosulfanylo)-difenol                S: 61
604-050-00-X    4-chloro-2-metylofenol; 216-381-3 1570-64-5 T; R23        
C; R35         T; C; N -25% T; C; R23-35
4-chloro-o-krezol N; R50         R: 23-35-50 10% - 25% C; R20-35
               S: 5% - 10% C; R20-34
               (1/2-)26-36/37/39-4 3% - 5% Xn;
               Mai 61 1% - 3% R20-36/37/38
               Xi; R36/37/38
604-051-00-5    3,5-bis(3,5-di-tert-but 401-110-5 87113-78-8 R52-53        
ylo-4-hydroksy-benzylo)               
-2,4,6-trimetylofenol               
               R: 52/53
               S: 61
604-052-00-0    2,2'-metylenobis[6-(2H- 403-800-1 103597-45-1 R53           
benzotriazol-2-ilo)-4-(                R: 53
1,1,3,3-tetrametylobuty                S: 61
lo)fenol]               
604-053-00-6    2-metylo-4-tert 410-760-9 157661-93-3 Xi;           
-butylo-6-(1-metylo-pen R38            Xi; N
tadecylo)fenol; R43            R:
2-metylo-4-(1,1-dimetyl N; R50-53      38-43-50/53
oetylo)-6-(1-metylopent                S: (2-)24-37-60-61
adecylo)fenol               
604-054-00-1    mieszanina 412-020-0 - R43           
2-metoksy-4-(4-metylide R52-53         Xi
no-tetrahydro-2H-piran-                R: 43-52/53
2-ylo)fenolu i                S: (2-)24-37-61
4-(4-metylo-3,6-dihydro               
-2H-piran-2-ylo)-2-meto               
ksyfenolu               
604-055-00-7    2,2'-[(3,3',5,5'-tetram 413-900-7 85954-11-6 Muta. Kat. 3; 
etylo-1,1'-bifenylo-4,4 R40            Xn
'-diylo)bis(oksymetylen                R: 40
o)]bisoksiran                S: (2-)22-36/37
605-001-00-5    formaldehyd 200-001-8 50-00-0 Rakotw. Kat.   NOTA B, NOTA
...%; 3; R40         D -25% T;
aldehyd mrówkowy ...%   T;             T    5% - 25%      R23/24/25-34-40-43
R23/24/25      R: 1% - 5%
C; R34         23/24/25-34-40-43 0,2% - 1% Xn;
R43            S: R20/21/22-36/37/38
               (1/2-)26-36/37/39-4 -40-43
               Mai 51 Xn; R40-43
               Xi; R43
605-002-00-0    1,3,5-trioksan; 203-812-5 110-88-3 Xn; R22       
trioksymetylen                Xn
               R: 22
               S: (2-)24/25
605-003-00-6    acetaldehyd; 200-836-8 75-07-0 F+;           
etanol; R12            F+; Xn
aldehyd octowy Rakotw. Kat.   R:
3; R40         12-36/37-40
Xi; R36/37     S: (2-)16-33-36/37
605-004-00-1    2,4,6-trimetylo-1,3,5-t 204-639-8 123-63-7 F; R11        
rioksan;                F
paraldehyd                R: 11
               S: (2-)9-16-29-33
605-005-00-7    2,4,6,8-tetrametylo-1,3 203-600-2 108-62-3 R10           
,5,7-tetroksokan; Xn; R22        Xn
metaldehyd                R: 10-22
               S: (2-)13-25-46
605-006-00-2    butanal; 204-646-6 123-72-8 F; R11        
aldehyd masłowy         F   
               R: 11
               S: (2-)9-29-33
605-007-00-8    1,1-dimetoksyetan; 208-589-8 534-15-6 F; R11        
acetal dimetylowy                F
acetaldehydu;                R: 11
acetal dwumetylowy                S: (2-)9-16-33
605-008-00-3    alkrylaldehyd; 203-453-4 107-02-8 F; R11        
prop-2-enal; T+; R26        F; T+
akroleina; T; R25         R:
aldehyd akrylowy C; R34         11-25-26-34
               S:
               (1/2-)3/9/14-26-36/
               37/39-38-45
605-009-00-9    (E)-but-2-enal; 204-647-1 123-73-9 F; R11        
aldehyd krotonowy; 224-030-0 4170-30-3 T; R23         F; T; N
b-metyloakroleina Xi;            R:
R36/37/38      11-23-36/37/38-50/5
N; R50-53      3
               S:
               (1/2-)29-33-45-60-6
               1
605-010-00-4    2-furaldehyd; 202-627-7 98-01-1 Rakotw. Kat.  
furfural; aldehyd 3; R40         T -25% T;
2-furylowy T;             R: 20% - 25% R21-23/25-36/37-40
R23/25         21-23/25-36/37-40 5% - 20%
Xn; R21        S: 1% - 5% T;
Xi; R36/37     (1/2-)26-36/37/39-4 R23/25-36/37-40
               5 T;
               R23/25-40
               Xn; R20/22-40
605-011-00-X    2-chlorobenzaldehyd; 201-956-3 89-98-5 C; R34        
o-chlorobenzaldehyd;                C
aldehyd                R: 34
o-chlorobenzoesowy                S: (1/2-)26-45
605-012-00-5    benzaldehyd; aldehyd 202-860-4 100-52-7 Xn; R22       
benzoesowy                Xn
               R: 22
               S: (2-)24
605-013-00-0    chloraloza; 240-016-7 15879-93-3 Xn; R20/22    
(R)-1,2-O-(2,2,2-trichl                Xn
oroetylideno)-a-D-gluko                R: 20/22
furanoza                S: (2-)16-24/25-28
605-014-00-6    2,2,2-trichloroetano-1, 206-117-5 302-17-0 T; R25        
1-diol; Xi; R36/38     T
hydrat                R: 25-36/38
trichloroetanalu;                S: (1/2-)25-45
hydrat chloralu;               
wodzian chloralu               
605-015-00-1    1,1-dietoksyetan; 203-310-6 105-57-7 F;R11         
acetal; Xi;R36/38      F; Xi -10% Xi; R36/38
acetal dietylowy                R: 11-36/38
acetaldehydu                S: (2-)9-16-33
605-016-00-7    glioksal 203-474-9 107-22-2 Muta. Kat. 3;  NOTA B
...%; R40            Xi -10% Xn;
etanodial ...% Xn; R20        R: 1% - 10% R20-36/38-40-43
Xi;            20-36/38-40-43 Xn; R40-43
R36/38         S: (2-)36/37
R43           
605-017-00-2    1,3-dioksolan 211-463-5 646-06-0 F; R11        
               F
               R: 11
               S: (2-)16
605-018-00-8    propanal; 204-623-0 123-38-6 F; R11        
aldehyd propionowy Xi; R36/37/38  F; Xi
               R:
               11-36/37/38
               S: (2-)9-16-29
605-019-00-3    cytral a: 226-394-6 5392-40-5 Xi; R38       
geranial; R43            Xi
(E)-3,7-dimetylookta-2,                R: 38-43
6-dienal i cytral                S: (2-)24/25-37
b;               
neral;               
(Z)-3,7-dimetylookta-2,               
6-dienal               
605-020-00-9    5-allilo-1,3-benzodioks 202-345-4 94-59-7 Rakotw. Kat.   NOTA E
ol; 2; R45         T
safrol                R: 45-22-40
Muta. Kat. 3;  S. 53-45
R40           
Xn; R22       
605-021-00-4    produkty reakcji 294-145-9 91673-30-2 R43           
formaldehydu z                Xi
butylofenolem                R: 43
               S: (2-)24-37
605-022-00-X    glutaral; 203-856-5 111-30-8 T;            
glutaraldehyd, R23/25         T; N -50% T;
pentano-1,5-dial C;             R: 25% - 50% R23/25-34-42/43
R34            23/25-34-4243-50 10% - 25% T;
R42/43         S: 2% - 10% R22-23-34-42/43
N; R50         (1/2-)26-36/37/39-4 1% - 2% C;
               Mai 61 0,5% - 1% R20/22-34-42/43
              
               Xn;
               R20/22-37/38-41-42
               /43
               Xn;
               R36/37/38-42/43
               Xi; R36/37/38-43
605-025-00-6    chloroacetaldehyd 203-472-8 107-20-0 Rakotw. Kat   
3; R40         T+; N -25% T+;
T+; R26        R: 10% - 25% R24/25-26-34-40
T;             24/25-26-34-40-50 7% - 10% T+;
R24/25         S: 5% - 7% R21/22-26-34-40
C; R34         (1/2-)26-28-36/37/3 3% - 5% T+;
N; R50         9-45-61 1% - 3% R21/22-26-36/37/38
               0,1% - 1% -40
               T;
               R21/22-23-36/37/38
               -40
               T;
               R21/22-23-40
               T; R23-40
               Xn; R20
605-026-00-1    2,5,7,7-letfametylookta 405-690-0 114119-97-0 Xi;           
nal R36            Xi; N
R43            R: 38-43-51/53 S:
N; R51-53      (2-)24-37-61
605-027-00-7    mieszanina 410-480-7 - R43           
3a,4,5,6,7,7a-heksahydr N; R51-53      Xi; N
o-4,7-metano-1H-indeno-                R: 43-51/53
6-karboaldehydu i                S: (2-)24-37-61
3a,4,5,6,7,7a-heksahydr               
o-4,7-metano-1H-indeno-               
5-karboaldehydu               
606-001-00-8    aceton; 200-662-2 67-64-1 F; R11         NOTA 6
propan-2-on; Xi;            F; Xi
propanon; R36            R:
keton dimetylowy R66            11-36-66-67
R67            S: (2-)9-16-26
606-002-00-3    butan-2-on; 201-159-0 78-93-3 F; R11         NOTA 6
butanon; Xi;            F; Xi
keton R36            R:
etylowo-metylowy; R66            11-36-66-67
MEK R67            S: (2-)9-16
606-003-00-9    heptan-3-on; 203-388-1 106-35-4 R10           
keton butylowo-etylowy Xn; R20        Xn
Xi; R36        R: 10-20-36
               S: (2-)24
606-004-00-4    4 203-550-1 108-10-1 F; R11        
metylopentan-2-on; Xn; R20        F; Xn
keton Xi;            R:
metylowo-izobutylowy; R36/37         11-20-36/37-66
hekson R66            S: (2-)9-16-29
606-005-00-X    2,6-dimetyloheptan-4-on 203-620-1 108-83-8 R10           
; Xi; R37        Xi -10% Xi; R37
keton diizobutylowy                R: 10-37
               S: (2-)24
606-006-00-5    pentan-3-on; 202-490-3 96-22-0 F; R11         NOTA 6
keton Xi;            F; Xi
dietylowy; R37            R:
dimetyloaceton R66            11-37-66-67
R67            S: (2-)9-16-25-33
606-007-00-0    3-metylobutan-2-on; 209-264-3 563-80-4 F; R11        
keton                F
izopropylowo-metylowy                R: 11
               S: (2-)9-16-33
606-009-00-1    4-metylopent-3-en-2-on; 205-502-5 141-79-7 R10           
Xn; R20/21/22  Xn -5% Xn; R20/21/22
tlenek mezytylu                R:
               10-20/21/22
               S: (2-)25
606-010-00-7    cykloheksanon 203-631-1 108-94-1 R10           
Xn; R20        Xn -25% Xn; R20
               R: 10-20
               S: (2-)25
606-011-00-2    2-metylocykloheksanon 209-513-6 583-60-8 R10           
Xn; R20        Xn -25% Xn; R20
               R: 10-20
               S: (2-)25
606-012-00-8    3,5,5-trimetylocyklohek 201-126-0 78-59-1 Rakotw. Kat.  
s-2-en-1-on; 3; R40         Xn -25% Xn;
izoforon Xn;            R: 10% - 25% R21/22-36/37-40
R21/22         21/22-36/37-40 1% - 10% Xn; R36/37-40
Xi; R36/37     S:
               (2-)13-23-36/37/39-
               46
606-013-00-3    1,4-benzochinon; 203-405-2 106-51-4 T;            
p-benzochinon R23/25         T; N
Xi;            R:
R36/37/38      23/25-36/37/38-50
N; R50         S: (2-)26-28-45-61
606-014-00-9    chlorofacynon (PN); 223-003-0 3691-35-8 T+;           
2-[2-(4-chlorofenylo)-2 R27/28         T+; N
-fenyloacetylo] T;             R:
indano-1,3-dion R23-48/24/25   23-27/28-48/24/25-5
N; R50-53      0/53
               S:(1/2-)36/37-45-60
               -61
606-016-00-X    piwal 201-462-8 83-26-1 T;            
(PN); R25-48/25      T; N
2-piwaloiloindano-1,3-d N; R50-53      R:
ion;                25-48/25-50/53
2-(trimetyloacetylo)ind                S:
ano-1,3-dion;                (1/2-)37-45-60-61
pindone               
606-017-00-5    diketen; 211-617-1 674-82-8 R10            NOTA D
4-metylidenooksetan-2-o Xn; R20        Xn
n                R: 10-20
               S: (2-)3
606-018-00-0    dichlon 204-210-5 117-80-6 Xn; R22       
(PN); Xi;            Xn; N
2,3-dichloro-1,4-naftoc R36/38         R:
hinon N; R50-53      22-36/38-50/53
               S: (2-)26-60-61
606-019-00-6    chlordekon (PN); 205-601-3 143-50-0 Rakotw. Kat.  
dekachloropentacyklo[5. 3; R40         T; N
2.1.02,6.03,9.05,8]-dek T;             R:
an-4-on R24/25         24/25-40-50/53
perchloropentacyklo[5.3 N; R50-53      S:
.0.02,6.03,9.04,8]-deka                (1/2-)22-36/37-45-6
n-5-on                0-61
606-020-00-1    5-metyloheptan-3-on; 208-793-7 541-85-5 R10           
keton Xi; R36/37     Xi -10% Xi; R36/37
etylowo-sec-amylowy;                R: 10-36/37
etylo-sec-amyloketon                S: (2-)23
606-021-00-7    1-metylo-2-pirolidon; 212-828-1 872-50-4 Xi; R36/38    
N-metylo-2-pirolidon                Xi -10% Xi; R36/38
               R: 36/38
               S: (2-)41
606-022-00-2    1-fenylopirazolidyn-3-o 202-155-1 92-43-3 Xn; R22       
n N; R51-53      Xn; N
               R: 22-51/53
               S: (2-)61
606-023-00-8    4-metoksy-4-metylopenta 203-512-4 107-70-0 R10           
n-2-on Xn; R20        Xn
               R: 10-20
               S: (2-)23-24/25
606-024-00-3    heptan-2-on; 203-767-1 110-43-0 R10           
keton Xn; R20/22     Xn
metylowo-pentylowy;                R: 10-22/22
keton                S: (2-)24/25
metylowo-n-amylowy;               
metyloamyloketon               
606-025-00-9    cyklopentanon 204-435-9 120-92-3 R10           
Xi; R36/38     Xi
               R: 10-36/38
               S: (2-)23
606-026-00-4    5-metyloheksan-2-on; 203-737-8 110-12-3 R10           
keton Xn; R20        Xn
izopentylowo-metylowy;                R: 10-20
keton                S: (2-)23-24/25
metylowo-izoamylowy;               
metyloizoamyloketon               
606-027-00-X    heptan-4-on; 204-608-9 123-19-3 R10           
keton dipropylowy Xn; R20        Xn
               R: 10-20
               S: (2-)24/25
606-028-00-5    2,4-dimetylopentan-3-on 209-294-7 565-80-0 F; R11        
; Xn; R20        F; Xn
keton diizopropylowy                R: 11-20
               S: (2-)16-24/25
606-029-00-0    pentano-2,4-dion; 204-634-0 123-54-6 R10           
acetyloaceton Xn; R22        Xn -25% XN; R22
               R: 10-22
               S: (2-)21-23-24/25
606-030-00-6    heksan-2-on; 209-731-1 591-78-6 R10            NOTA 6
keton Repro. Kat.    T -10% T;
butylowo-metylowy; 3; R62         R: 5% - 10% R48/23-62
keton T;             10-48/23-62-67 1% - 5% Xn;
n-butylowo-metylowy R48/23         S: (1/2-)36/37-45 R48/20-62
R67            Xn; R48/20
606-031-00-1    propano-3-lakton; 200-340-1 57-57-8 Rakotw. Kat.   NOTA E
oksetan-2-on; 2; R45         T+
b-propiolakton; T+; R26        R:
1,3-propiolakton; Xi; R36/38     45-26-36/38
lakton kwasu                S: 53-45
3-hydroksypropionowego               
606-032-00-7    heksachloroaceton; 204-129-5 116-16-5 Xn; R22       
heksachloropropan-2-on; N; R51-53      Xn; N
               R: 22-51/53
heksachloropropanon                S: (2-)24/25-61
606-033-00-2    metazol (PN); 243-761-6 20354-26-1 Xn;           
2-(3,4-dichlorofenylo)- R21/22         Xn; N
4-metylo-1,2,4-oksadiaz Xi;            R:
olidyno-3,5-dion R36/38         21/22-36/38-51/53
N; R51-53      S: (2-)36/37-61
606-034-00-8    metrybuzyna (PN); 244-209-7 21087-64-9 Xn; R22       
4-amino-6-tert-butylo-3 N; R50-53      Xn; N
-metylotio-1,2,4-triazy                R: 22-50/53
n-5(4H)-on;                S: (2-)60-61
4-amino-6-(1,1-dimetylo               
etylo)-3-metylo-tio-4,5               
-dihydro-1,2,4-triazyn-               
5-on               
606-035-00-3    chloryzadon 216-920-2 1698-60-8 R43           
(PN); N; R50-53      Xi; N
pirazon (dawniej                R: 43-50/53
PN);                S: (2-)24-37-60-61
5-amino-4-chloro-2-feny               
lopirydazyn-3(2H)-on               
606-036-00-9    chinometionat 219-455-3 02.01.2439 Repro. Kat.   
(PN); 3; R62         Xn; N
6-metylo-1,3-ditiolano[ Xn;            R:
4,5-b] chinoksalin-2-on R20/21/22-48/2 20/21/22-36-43-48/2
2 2-50/53-62
Xi;            S: (2-)24-37-60-61
R36           
R43           
N; R50-53     
606-037-00-4    triadimefon 256-103-8 43121-43-3 Xn; R22       
(PN); N; R51-53      Xn; N
1-(4-chlorofenoksy)-3,3                R: 22-51/53
-dimetylo-1-(1H-1,2,4-t                S: (2-)61
riazol-1-ilo)butan-2-on               
606-038-00-X    difacynon 201-434-5 82-66-6 T+; R28       
(PN); T;             T+
2-(difenyloacetylo) R48/23/24/25   R:
indano-1,3-dion                28-48/23/24/25
               S: (1/2-)26/37-45
606-039-00-5    5(lub 400-680-2 - Xn; R20       
6)-tert-butylo-2'-chlor N; R50-53      Xn; N
o-6'-etyloamino-3',7'-d                R: 20-50/53
imetylospiro-[izobenzof                S: 60-61
urano-1(1H),9'-ksanten]               
glucilolu               
606-040-00-0    chlorek 401-840-4 55845-90-4 Xi; R41       
benzylo(etylo)[(3-hydro N; R51-53      Xi; N
ksybenzoilo)metylo]amon                R: 41-51/53
ium; chlorek                S: (2-)26-39-61
benzylo(etylo)[3-hydrok               
sybenzoilo)metylo]amoni               
owy               
606-041-00-6    2-metylo-1-[4-(metylosu 400-600-6 71868-10-5 Xn; R22       
lfanylo)fenylo]-2-morfo N; R51-53      Xn; N
linopropan-1-on;                R: 22-51/53
2-metylo-4'-(metylotio)                S: (2-)22-61
morfolino-propiofenon               
              
606-042-00-1    acetofenon 202-708-7 98-86-2 Xn; R22       
Xi; R36        Xn
               R: 22-36
               S: (2-)26
606-043-00-7    2,4-di-tert-butylocyklo 405-340-7 13019-04-0 Xi; R38       
heksanon N; R51-53      Xi; N
               R: 38-51/53
               S: (2-)37-61
606-044-00-2    2,4,6-trimetylobenzofen 403-150-9 954-16-5 Xn; R22       
on Xi; R36        Xn; N
N; R50-53      R:
               22-36-50/53
               S: (2-)26-60-61
606-045-00-8    oksadiazon (PN); 243-215-7 19666-30-9 N; R50-53     
5-tert-butylo-3-(2,4-di                N
chloro-5-izopropoksyfen                R: 50/53
ylo-1,3,4-oksadiazolo-2                S: 60-61
(3H)-on;               
3-[2,4-dichloro-5-(1-me               
tyloetoksy)fenylo]-5-(1               
0,1               
-dimetyloetylo)-1,3,4-o               
ksadiazolo-2(3H)-on               
606-046-00-3    cykloheksadec-8-en-1-on 401-700-2 3100-36-5 N; R50-53     
, mieszanina izomerów   N   
cis- i trans-                R: 50/53
               S: 60-61
606-047-00-9    2-benzylo-2-dimetyloami 404-360-3 119313-12-1 N; R50-53     
no-4'                N
morfolino-butyrofenon                R: 50/53
               S: 60-61
606-048-00-4    2'-anilino-3' 406-480-1 - N; R50-53     
-metylo-6'                N
-dipentyloamino-spiro[i                R: 50/53
zobenzofuran-1(1H),9'-k                S: 60-61
santen]-3-on               
606-049-00-X    4-(trans-4-propylocyklo 406-700-6 78531-61-0 R43; R53      
heksylo)-acetofenon                Xi
               R: 43-53
               S: (2-)24-37-61
606-050-00-5    6-anilino-1-benzoilo-4- 412-480-2 72453-58-8 N; R51-53     
(4-tert-pentylo-                N
fenoksy)nafto[1,2,3-d,e                R: 51/53
]chinolino-2,7-(3H)-dio                S: 61
n               
606-051-00-0    4-pentylocykloheksanon 406-670-4 61203-83-6 N; R51-53     
               N
               R: 51/53
               S: 61
606-052-00-6    4-(N,N-dibutylamino)-2- 410-410-5 54574-82-2 R52-53        
hydroksy-2'-karboksyben               
zofenon                R: 52/53
               S: 61
607-001-00-0    kwas mrówkowy ...%      200-579-1   64-18-6       C; R35         NOTA B             
               C -90% C; R35
               R: 35 10% - 90% C; R34
               S: (1/2-)23-26-45 2% - 10% Xi; R36/38
607-002-00-6    kwas octowy ...% 200-580-7 64-19-7 R10            NOTA B
C; R35         C -90% C; R35
               R: 10-35 25% - 90% C; R34
               S: (1/2-)23-26-45 10% - 25% Xi; R36/38
607-003-00-1    kwas chlorooctowy 201-178-4 79-11-8 T; R25        
C; R34         T; N
N; R50         R: 25-34-50
               S:
               (1/2-)23-37-45-61
607-004-00-7    kwas trichlorooctowy 200-927-2 76-03-9 C; R35        
               C -10% C; R35
               R: 35 5% - 10% C; R34
               S: 1% - 5% Xi; R36/38
               (1/2-)24/25-26-45
607-005-00-2    TCA (PN); 211-479-2 650-51-1 Xn; R22       
trichlorooctan sodu                Xn
               R: 22
               S: (2-)24-25
607-006-00-8    kwas szczawiowy 205-634-3 144-62-7 Xn; R21/22    
               Xn -5% Xn; R21/22
               R: 21/22
               S: (2-)24/25
607-007-00-3    sole kwasu - - Xn; R21/22     NOTA A
szczawiowego;                Xn -5% Xn; R21/22
szczawiany                R: 21/22
               S: (2-)24/25
607-008-00-9    bezwodnik octowy 203-564-8 108-24-7 R10           
Xn;            C -25% C;
R20/22         R: 5% - 25% R20/22-34
C; R34         10-20/22-34 1% - 5% Xi;
               S: R37/38-41
               (1/2-)26-36/37/39-4 Xi; R36
               5
607-009-00-4    bezwodnik ftalowy 201-607-5 85-44-9 Xn; R22       
Xi;            Xn
R37/38-41      R:
R42/43         22-37/38-41-42/43
               S:
               (2-)23-24/25-26-37/
               39-46
607-010-00-X    bezwodnik propionowy 204-638-2 123-62-6 C;R34         
               C -25% C; R34
               R: 34 10% - 25% Xi; R36/38
               S: (1/2-)26-45
607-011-00-5    chlorek 200-865-6 75-36-5 F;            
acetylu; R11            F; C
chlorek kwasu octowego R14            R: 11-14-34
C; R34         S: (1/2-)9-16-26-45
607-012-00-0    chlorek 202-710-8 98-88-4 C; R34        
benzoilu;                C
chlorek kwasu                R: 34
benzoesowego                S: (1/2-)26-45
607-013-00-6    węglan dimetylu         210-478-4   616-38-6      F; R11        
               F
               R: 11
               S: (2-)9-16
607-014-00-1    mrówczan 203-481-7   107-31-3      F+; R12       
metylu; Xn;            F+; Xn
ester metylowy kwasu R20/22         R:
mrówkowego              Xi; R36/37     12-20/22-36/37     
               S:
               (2-)9-16-24-26-33
607-015-00-7    mrówczan 203-721-0   109-94-4      F; R11        
etylu; Xn;            F+; Xn
ester etylowy kwasu R20/22         R:
mrówkowego              Xi; R36/37     11-20/22-36/37     
               S:(2-)9-16-24-26-33
607-016-00-2    mrówczan propylu        203-798-0   110-74-7      F; R11         NOTA C              NOTA 6            
[1]; [1] [1] Xi;            F; Xi
ester propylowy kwasu 210-901-2 625-55-8 [2] R36/37         R:
mrówkowego [1] i        [2]         R67            11-36/37-67        
mrówczan izopropylu     S: (2-)9-16-24-33  
[2]; ester               
izopropylowy kwasu               
mrówkowego [2]         
607-017-00-8    mrówczan butylu [1];    209-772-5   592-84-7      F; R11         NOTA C             
ester butylowy kwasu [1] [1] Xi; R36/37     F; Xi
mrówkowego [1];         212-105-0   762-75-4      R: 11-36/37        
mrówczan tert-butylu    [2]         [2]           S: (2-)9-16-24-33  
[2]; ester 208-818-1 542-55-2 [3]               
tert-butylowy kwasu [3]               
mrówkowego [2];        
mrówczan izobutylu     
[3]; ester izobutylowy               
kwasu mrówkowego [3]   
607-018-00-3    mrówczan izopentylu     203-769-2   110-45-2      R10            NOTA C             
[1]; ester [1] [1] Xi; R36/37     Xi
izopentylowy kwasu 211-340-6 638-49-3                R: 10-36/37
mrówkowego [1];         [2]         [2]           S: (2-)24          
mrówczan pentylu [2];   252-343-2   35073-27-9   
ester pentylowy kwasu [3] [3]               
mrówkowego [2];        
mrówczan
2-metylobutylu [3];               
ester 2-metylobutylowy               
kwasu mrówkowego [3]   
607-019-00-9    chloromrówczan          201-187-3   79-22-1       F; R11        
metylu; T; R23         F; T
ester metylowy kwasu Xi; R36/37/38  R:
chloromrówkowego        11-23-36/37/38     
               S: (1/2-)9-16-33-45
607-020-00-4    chloromrówczan          208-778-5   541-41-3      F; R11        
etylu; T+; R23        F; T+
ester etylowy kwasu Xn; R22        R:
chloromrówkowego        C; R34         11-22-26-34        
               S:
               (1/2-)9-16-26-28-33
               -36/37/39-45
607-021-00-X    octan metylu; 201-185-2 79-20-9 F; R11         NOTA 6
ester metylowy kwasu Xi;            F; Xi
octowego R36            R:
R66            11-36-66-67
R67            S: (2-)16-26-29-33
607-022-00-5    octan etylu; 205-500-4 141-78-6 F; R11         NOTA 6
ester etylowy kwasu Xi;            F; Xi
octowego R36            R:
R66            11-36-66-67
R67            S: (2-)16-26-33
607-023-00-0    octan winylu; 203-545-4 108-05-4 F; R11         NOTA D
ester winylowy kwasu                F
octowego                R: 11
               S: (2-)16-23-29-33
607-024-00-6    octan propylu [1]; 203-686-1 109-60-4 F; R11         NOTA C NOTA 6
ester propylowy kwasu [1] [1] Xi;            F; Xi
octowego [1], octan 203-561-1 108-21-4 [2] R36            R:
izopropylu [2]; ester [1] R66            11-36-66-67
izopropylowy kwasu R67            S: (2-)16-26-29-33
octowego [2]               
607-025-00-1    octan butylu; 204-658-1 123-86-4 R10            NOTA 6
ester butylowy kwasu R66           
octowego R67            R: 10-66-67
               S: (2-)25
607-026-00-7    octan sec-butylu [1]; 203-300-1 105-46-4 F; R11         NOTA C
ester sec-butylowy [1] [1] R66            F
kwasu octowego 203-745-1 110-19-0                R: 11-66
[1], [2] [2]                S:
octan izobutylu [2]; 208-760-7 540-55-5 [3]                (2-)16-23-25-29-33
ester izobutylowy [3]               
kwasu octowego               
[2];               
octan tert-butylu [3];               
ester tert-butylowy               
kwasu octowego [3]               
607-027-00-2    propionian 209-060-4 554-12-1 F; R11        
metylu; Xn; R20        F; Xn
ester metylowy kwasu                R: 11-20
propionowego                S: (2-)16-24-29-33
607-028-00-8    propionian 203-291-4 105-37-3 F; R11        
etylu;                F
ester etylowy kwasu                R: 11
propionowego                S:
               (2-)16-23-24-29-33
607-029-00-3    propionian butylu [1]; 209-669-5 590-01-2 R10            NOTA C
ester butylowy kwasu [1] [1]               
propionowego [1], - 591-34-4                R: 10
propionian sec-butylu - [2]                S: (2)
[2]; ester 208-746-0 20487-40-5               
sec-butylowy kwasu [4] [3]               
propionowego [2], 540-42-1 [4]               
propionian tert-butylu               
[3]; ester               
tert-butylowy kwasu               
propionowego [3],               
propionian izobutylu               
[4]; ester izobutylowy               
kwasu propionowego [4]               
607-030-00-9    propionian 203-389-7 106-36-5 R10           
propylu; Xn; R20        Xn
ester propylowy kwasu                R: 10-20
propionowego                S: (2-)24
607-031-00-4    ma秎an butylu;          203-656-8   109-21-7      R10            NOTA C             
ester butylowy kwasu Xn; R20       
masłowego               R: 10              
               S: (2)
607-032-00-X    akrylan etylu; 205-438-8 140-88-5 F; R11         NOTA D
ester etylowy kwasu Xn;            F; Xn -25% Xn;
akrylowego R20/21/22      R: 5% - 25% R20/21/22-36/37/38
Xi;            11-20/21/22-36/37/3 1% - 5% -43
R36/37/38      Aug 43 Xi;
R43            S: R36/37/38-43
               (2-)9-16-33-36/37 Xi; R43
607-033-00-5    metakrylan 202-615-1 97-88-1 R10            NOTA D
butylu; Xi;            Xi
ester butylowy kwasu R36/37/38      R:
metakrylowego R43            10-36/37/38-43
               S: (2)
607-034-00-0    akrylan 202-500-6 96-33-3 F; R11         NOTA D
metylu; Xn;            F; Xn
ester metylowy kwasu R20/21/22      R:
akrylowego Xi;            11-20/21/22-36/37/3
R36/37/38      Aug 43
R43            S:
               (2-)9-25-26-33-36/3
               Jul 43
607-035-00-6    metakrylan 201-297-1 80-62-6 F; R11         NOTA D
metylu; Xi;            F; Xi -20% Xi; R36/37/38-43
ester metylowy kwasu R36/37/38      R: 1% - 20%
metakrylowego R43            11-36/37/38-43
               S: (2-)9-16-29-33
607-036-00-1    octan 203-772-9 110-49-6 Repro. Kat.    NOTA E
2-metoksyetylu; 2;             T
octan R60-61         R:
metyloglikolu; Xn; R20/21/22  60-61-20/21/22
ester metoksyetylowy                S: 53-45
kwasu octowego               
607-037-00-7    octan 203-839-2 111-15-9 Repro. Kat.    NOTA E
2-etoksyetylu; 2;             T
octan R60-61         R:
etyloglikolu; Xn; R20/21/22  60-61-20/21/22
ester etoksyetylowy                S: 53-45
kwasu octowego               
607-038-00-2    octan 203-933-3 112-07-2 Xn; R20/21    
2-butoksyetylu;                Xn -25% Xn; R20/21
octan                R: 20/21
butyloglikolu;                S: (2-)24
ester 2-butoksyetylowy               
kwasu octowego               
607-039-00-8    2,4-D (PN); 202-361-1 94-75-7 Xn; R22       
kwas Xi; R36/37/38  Xn
(2,4-dichlorofenoksy)                R:
octowy                22-36/37/38
               S: (2-)36/37
607-040-00-3    sole i estry - - Xn; R20/21/22  NOTA A
2,4-D;                Xn
sole i estry kwasu                R: 20/21/22
(2,4-dichlorofenoksy)-o                S: (2-)13
ctowego               
607-041-00-9    2,4,5-T (PN); 202-273-3 93-76-5 Xn; R22       
kwas Xi;            Xn; N
(2,4,5-trichlorofenoksy R36/37/38      R:
) octowy N; R50-53      22-36/37/38-50/53
               S: (2-)24-60-61
607-042-00-4    sole i estry - - Xn; R22        NOTA A
2,4,5-T; Xi;            Xn; N
sole i estey kwasu R36/37/38      R:
(2,4,5-trichlorofenoksy N; R50-53      22-36/37/38-50/53
)octowego                S: (2-)24-60-61
607-043-00-X    dikamba (PN); kwas 217-635-8 1918-00-9 Xn; R22       
2,5-dichloro-6-metoksyb Xi;            Xn
enzoesowy; R41            R:
kwas R52-53         22-41-52/53
3,6-dichloro-2-metoksyb                S: (2-)26-61
enzoesowy;               
kwas 3,6-dichloro-o               
-any縪wy
607-044-00-5    kwas 218-951-7 2300-66-5 Xi;           
2,5-dichloro-6-metoksyb [1] [1] R36            Xi
enzoeso-wy [kwas 233-002-7 10007-85-9 R52-53         R: 36-52/53
3,6-dichloro-2-metoksyb [2] [2]                S: (2-)26-61
enzoesowy; kwas               
3,6-dichloro-o               
-any縪wy] - zwiąek z  
dimetyloamin?(1:1)    
[1];               
2,5-dichloro-6-metoksyb               
enzoesan               
dimetyloamonium               
[1],               
2,5-dichloro-6-metoksyb               
enzoesan potasu [2];               
3,6-dichloro-2-metoksy-               
benzoesan potasu [2];               
sól potasowa kwasu     
3,6-dichloro-o-any縪weg
o [2]               
607-045-00-0    dichloroprop 204-390-5 120-36-5 Xx;           
(PN); R21/22         Xn
kwas Xi; R38-41     R:
2-(2,4-dichlorofenoksy)                21/22-38-41
propionowy                S: (2-)26-36/37
607-046-00-6    sole - - Xn; R20/21/22  NOTA A
dichloropropu;                Xn
sole kwasu                R: 20/21/22
2-(-2,4-dichlorofenoksy                S: (2-)13
)-propionowego               
607-047-00-1    fenoprop (PN); 202-271-2 93-72-1 Xn; R22       
kwas Xi; R38        Xn; N
2-(2,4,5-trichlorofenok N; R50-53      R:
sy) propionowy                22-38-50/53
               S: (2-)37-60-61
607-048-00-7    sole fenopropu; - - Xn;            NOTA A
sole kwasu R20/21/22      Xn; N
2-(2,4,5-trichlorofenok N; R50-53      R:
sy)- propionowego                20/21/22-50/53
               S: (2-)13-60-61
607-049-00-2    mekoprop (PN); 202-264-4 93-65-2 Xn; R22       
kwas Xi; R38-41     Xn
2-(4-chloro-2-metylofen                R:
oksy) propionowy                22-38-41
               S:(2-)26-37/39
607-050-00-8    sole meropropu; - - Xn; R20/21/22  NOTA A
sole kwasu                Xn
2-(4-chloro-2-metylofen                R: 20/21/22
oksy)- propionowego                S: (2-)13
607-051-00-3    MCPA (PN); 202-360-6 94-74-6 Xn; R22       
kwas Xi; R38-41     Xn
(4-chloro-2-metylofenok                R: 22-38-41
sy)octowy                S: (2-)26-37-39
607-052-00-9    sole i estry - - Xn; R20/21/22  NOTA A
MCPA;                Xn
sole i estery kwasu                R: 20/21/22
(4-chloro-2-metylo-feno                S: (2-)13
ksy)octowego               
607-053-00-4    MCPB (PN); 202-365-3 94-81-5 Xn; R22       
kwas                Xn
4-(4-chloro-2-metylofen                R: 22
oksy)-butanowy                S: (2-)24/25
607-054-00-X    sole i estry - - Xn;R22         NOTA A
MCPB;                Xn
sole i estery kwasu                R: 22
4-(4-chloro-2-metylo-fe                S: (2-)24/25
noksy)butanowego               
607-055-00-5    endotal sodowy 204-959-8 129-67-9 T; R25        
(PN); Xn; R21        T
7-oksabicyklo Xi; R36/37/38  R:
[2.2.1]heptano-2,3-dika                21-25-36/37/38
rboksylan disodu                S:
               (1/2-)36/37/39-45
607-056-00-0    warfaryna (PN) [1]; 201-377-6 81-81-2 Repr. Kat. 1;  NOTA E
3-(1-fenylo-3-oksobutyl [1] [1] R61            T
o)-4-hydroksy-2-okso-2H 226-907-3 5543-57-7 T;             R:
-chromen [2] [2] R48/25         61-48/25-52/53
[1]; 226-908-9 5543-58-8 [3] R52-53         S: 53-45-61
3-(1-fenylo-3-oksobutyl [3]               
o)-4-hydroksykumaryna               
[1];               
(S)-3-(1-fenylo-3-oksob               
utylo)-4-hydroksy-2-oks               
o-2H-chromen [2];               
(S)-3-(1-fenylo-3-oksob               
utylo)-4-hydroksykumary               
na               
[2];               
(S)-3-(1-fenylo-3-oksob               
utylo)-4-hydroksy-benzo               
piran-2-on               
[2];               
(R)-3-(1-fenylo-3-oksob               
utylo)-4-hydroksy-2-oks               
o-2H-chromem [3];               
(R)-3-(1-fenylo-3-oksob               
utylo)-4-hydroksykumary               
na               
[3];               
(R)-3-(1-fenylo-3-oksob               
utylo)-4-hydroksy-benzo               
piran-2-on [3]               
607-057-00-6    kumachlor (PN); 201-378-1 81-82-3 Xn;           
3-[1-(4-chlorofenylo)-3 R48/22         Xn
-oksobutylo]-4-hydroksy R52-53         R:
-2-okso-2H-chromen;                48/22-52/53
3-[1-(4-chlorofenylo)-3                S: (2-)37-61
-oksobutylo]-4-hydroksy               
kumaryna               
607-058-00-1    kumafuryl (PN); 204-195-5 117-52-2 T;            
3-[1-(2-furylo)-3-oksob R25-48/25      T
utylo]-4-hydroksy-2-oks R52-53         R: 25-48/25
o-2H-chromen;                S: (1/2-)37-45-61
3-[1-(2-furylo)-3-oksob               
utylo]-4-hydroksykumary               
na; fumaryn               
607-059-00-7    kumatetralyl 227-424-0 5836-29-3 T+;           
(PN); R27/28         T+
4-hydroksy-3-(1,2,3,4-t T;             R:
etrahydro-1-naftylo)-2- R48/24/25      27/28-48/24/25-52/5
okso-2H-chromen; R52-53         3
4-hydroksy-3-(1,2,3,4-t                S:
etrahydro-1-naftylo)kum                (1/2-)36/37-45-61
aryna               
607-060-00-2    3,3'-metylenobis 200-632-9 66-76-2 T;            
(4-hydroksy-2-okso-2H-c R48/25         T; N
hromen); Xn; R22        R:
4,4'-dihydroksy-3,3'-me N; R51-53      22-48/25-51/53
tylenobis(2H-chromen-2-                S:
on); dikumarol                (1/2-)28-37-45-61
607-061-00-8    kwas akrylowy; 201-177-9 79-10-7 R10            NOTA D
kwas propenowy; Xn;            C; N
kwas R21/22         R:
etenokarboksylowy; C; R35         10-21/22-35-50
N; R50         S:
               (1/2-)26-36/37/39-4
               Mai 61
607-062-00-3    akrylan 205-480-7 141-32-2 R10            NOTA D
butylu; Xi;            Xi
ester butylowy kwasu R36/37/38      R:
akrylowego R43            10-36/37/38-43
               S: (2-)9
607-063-00-9    kwas izomasłowy         201-195-7   79-31-2       Xn; R21/22    
               Xn
               R: 21/22
               S: (2)
607-064-00-4    chloromrówczan          207-925-0   501-53-1      C; R34        
benzylu; N; R50-53      C; N -10% C; R34
ester benzylowy kwasu                R: 34-50/53 5% - 10% Xi; R36/37/38
chloromrówkowego        S:  
               (1/2-)26-45-60-61
607-065-00-X    kwas bromooctowy 201-175-8 79-08-3 T;            
R23/24/25      T; C; N
C; R35         R:
N; R50         23/24/25-35-50
               S:
               (1/2-)26-36/37/39-4
               Mai 61
607-066-00-5    kwas dichlorooctowy 201-207-0 79-43-6 C; R35        
N; R50         C; N
               R: 35-50
               S: (1/2-)26-45-61
607-067-00-0    chlorek 201-199-9 79-36-7 C; R35        
dichloroacetylu; N; R50         C; N
chlorek kwasu                R: 35-50
dichlorooctowego                S: (1/2-)9-26-45-61
607-068-00-6    kwas jodooctowy 200-590-1 64-69-7 T; R25        
C; R35         T; C
               R: 25-35
               S:
               (1/2-)22-36/37/39-4
               5
607-069-00-1    bromooctan 203-290-9 105-36-2 T+; R26/27/28 
etylu;                T+
ester etylowy kwasu                R: 26/27/28
bromooctowego                S: (1/2-)7/9-26-45
607-070-00-7    chlorooctan etylu; 203-294-0 105-39-5 T;            
ester etylowy kwasu R23/24/25      T; N
chlorooctowego N; R50         R:
               23/24/25-50
               S: (1/2-)7/9-45-61
607-071-00-2    metakrylan 202-597-5 97-63-2 F; R11         NOTA D
etylu; Xi;            F; Xi
ester etylowy kwasu R36/37/38      R:
metakrylowego R43            11-36/37/38-43
               S: (2-)9-16-29-33
607-072-00-8    akrylan 212-454-9 818-61-1 T; R24         NOTA D
2-hydroksyetylu; C;             T; N -10% T; R24-34-43
ester R34            R: 5% - 10% T;
2-hydroksyetylowy R43            24-34-43-50 2% - 5% R24-36/38-43
kwasu akrylowego N; R50         S: 0,2% - 2% T; R24-43
               (1/2-)26-36/39-45-6 Xn; R21-43
               1
607-073-00-3    4-CPA (PN); 204-581-3 122-88-3 Xn; R22       
kwas (4-chlorofenoksy)                Xn
octowy                R: 22
               S: (2)
607-074-00-9    chlorofenak 201-599-3 85-34-7 Xn; R22       
(PN); N; R51-53      Xn; N
kwas                R: 22-51/53
(2,3,6-trichlorofenylo)                S: (2-)36-61
octowy               
607-075-00-4    chlorofenprop metylowy 238-413-5 14437-17-3 Xn;           
(PN); R21/22         Xn; N
2-chloro-3-(4-chlorofen N; R50-53      R:
ylo) propionian metylu                21/22-50/53
               S: (2-)36/37-60-61
607-076-00-X    dodyna (PN); 219-459-5 03.10.2439 Xn; R22       
octan Xi;            Xn; N
1-dodecyloguanidyn-2-iu R36/38         R:
m N; R50-53      22-36/38-50/53
               S: (2-)26-60-61
607-077-00-5    erbon - 136-25-4 Xn; R22       
(PN); N; R51-53      Xn; N
2,2-dichloropropionian                R: 22-51/53
2-(2,4,5-trichlorofenok                S: (2-)61
sy) etylu               
607-078-00-0    fluenetyl - 4301-50-2 T+; R27/28    
(PN);                T+
bifenyl-4-ilooctan                R: 27/28
2-fluoroetylu                S:
               (1/2-)28-36/37-45
607-079-00-6    kelewan - 4234-79-1 T; R24        
(PN); Xn; R22        T; N
5-(1,2,4,5,6,7,8,8,9,10 N; R51-53      R:
dekachloro-3-hydroksyp                22-24-51/53
entacyklo-[5.3.02,6.04,                S:
10.05,9]-dekan-3-ylo)-4                (1/2-)36/37-45-61
oksopentanian               
etylu;               
5-(1,2,4,5,6,7,8,8,9,10               
dekachloro-3-hydroksyp               
entacyklo-[5.3.02,6.04,               
10.05,9]-dekan-3-ylo)-4               
oksowalerian etylu               
607-080-00-1    chlorek 201-171-6 79-04-9 R14           
chloracetylu; R29            T; C; N
chlorek kwasu T;             R:
chlorooctowego R23/24/25-48/2 14-23/24/25-35-48/2
3 Mrz 50
C; R35         S:
N; R50         (1/2-)7/8-9-26-36/3
               7/39-45-61
607-081-00-7    kwas fluorooctowy 205-631-7 144-49-0 T+; R28       
N; R50         T+; N
               R: 28-50
               S:
               (1/2-)20-22-26-45-6
               1
607-082-00-2    fluorooctany - - T+; R28        NOTA A
rozpuszczalne N; R50         T+; N
               R: 28-50
               S:
               (1/2-)20-22-26-45-6
               1
607-083-00-8    2,4-DB (PN); 202-366-9 94-82-6 Xn; R21/22    
kwas                Xn
4-(2,4-dichlorofenoksy)                R: 21/22
butanowy                S: (2-)36/37
607-084-00-3    sole 2,4-DB; - - Xn; R20/21/22  NOTA A
sole kwasu                Xn
4-(2,4-dichlorofenoksy)                R: 20/21/22
butanowego                S: (2-)13
607-085-00-9    benzoesan 204-402-9 120-51-4 Xn; R22       
benzylu;                Xn
ester benzylowy kwasu                R: 22
benzoesowego                S: (2-)25
607-086-00-4    ftalan 205-016-3 131-17-9 Xn; R22       
diallilu; N; R50-53      Xn; N -25% Xn; R22
ester diallilowy kwasu                R: 22-50/53
ftalowego                S: (2-)24/25-60-61
607-088-00-5    kwas 201-204-4 79-41-4 C; R34         NOTA D
metakrylowy;                C -25% C; R34
kwas 2-metylopropenowy                R: 34 2% - 25% Xi; R36/38
               S: (1/2-)15-26-45
607-089-00-0    kwas propionowy 201-176-3 79-09-4 C; R34         NOTA B
...%;                C -25% C; R34
kwas etanokarboksylowy                R: 34 10% - 25% Xi; R36/37/38
...%;                S: (1/2-)23-36-45
kwas metylooctowy ...%               
607-090-00-6    kwas 200-677-4 68-11-1 T;            
2-sulfanylooctowy; R23/24/25      T -10% T;
kwas C; R34         R: 5% - 10% R23/24/25-34
tioglikolowy;                23/24/25-34 2% - 5% T;
kwas merkaptooctowy                S: 0,2% - 2% R23/24/25-36/38
               (1/2-)25-27-28-45 T;
               R23/24/25
               Xn; R20/21/22
607-091-00-1    kwas trifluoroctowy 200-929-3 76-05-1 Xn; R20        NOTA B
...%) C;             C -10% C; R20-35
R35            R: 5%,10%      C; R34            
R52-53         20-35-52/53 1% - 5% Xi; R36/38
               S:
               (1/2-)9-26-27-28-45
               -61
607-092-00-7    mleczan metylu [1]; 208-930-0 547-64-8 R10            NOTA C
ester metylowy kwasu [1] [1] Xi; R36/37     Xi
mlekowego [1], 218-449-8 2155-30-8                R: 10-36/37
(+/-)-mleczan metylu [2] [2]                S: (2-)24
[2], (R)-mleczan 214-420-6 17392-83-5               
metylu [3]; [3] [3]               
(S)-mleczan metylu 248-704-9 27871-49-4               
[4]; (-)-mleczan [4] [4]               
metylu [4]               
607-093-00-2    chlorek 201-170-0 79-03-8 F;            
propionoilu; R11            F; C
chlorek kwasu R14            R: 11-14-34
propionowego C; R34         S: (1/2-)9-16-26-45
607-094-00-8    kwas nadoctowy ...% 201-186-8 79-21-0 R10            NOTA B, NOTA
O; R7          D -10% C;
Xn;            O; C; N 5% - 10% R20/21/22-35
R20/21/22      R: 1% - 5% C; R34
C; R35         7-10-20/21/22-35-50 Xi; R36/37/38
N; R50        
               S:
               (1/2-)3/7-14-36/37/
               39-45-61
607-095-00-3    kwas maleinowy; 203-742-5 110-16-7 Xn; R22       
kwas Xi; R36/37/38  Xn
cis-etenodikarboksylowy                R:
               22-36/37/38
               S: (2-)26-28-37
607-096-00-9    bezwodnik maleinowy 203-571-6 108-31-6 Xn; R22       
C;             C
R34            R:
R42/43         22-34-42/43
               S:
               (2-)22-26-36/37/39-
               45
607-097-00-4    1,2-bezwodnik kwasu 209-008-0 552-30-7 Xi;           
benzeno-1,2,4-trikarbok R37-41         Xn
sylowego; bezwodnik R42/43         R:
trimelitowy                37-41-42/43
               S:
               (2-)22-26-36/37/39
607-098-00-X    dibezwodnik 201-898-9 89-32-7 Xi;           
1,2:4,5-benzenotetrakar R41            Xn
boksylowy; dibezwodnik R42/43         R: 41-42/43
piromelitowy                S:
               (2-)22-24-26-37/39
607-099-00-5    bezwodnik 201-605-4 85-43-8 Xi;            NOTA C
cykloheks-4-eno-1,2-dik [1] [1] R41            Xn
arboksylowy [1]; 213-308-7 935-79-5 R42/43         R:
bezwodnik [2] [2] R52-53         41-42/43-52/53
1,2,3,6-tetrahydroftalo 219-374-3 2426-02-0                S:
wy [1]; bezwodnik [3] [3]                (2-)22-24-26-37/39-
cis-1,2,3,6-tetrahydrof 247-570-9 26266-63-7                61
talowy [2]; bezwodnik [4] [4]               
3,4,5,6-tetrahydroftalo               
wy [3]; bezwodnik               
tetrahydroftalowy [4]               
607-100-00-9    dibezwodnik 219-348-1 2421-28-5 Xi; R36/37    
4,4'-karbonylodiftalowy                Xi -1% Xi; R36/37
;                R: 36/37
dibezwodnik                S: (2-)25
benzofenono-3,3',4,4'-t               
etrakarboksylowy               
607-101-00-4    bezwodnik 204-077-3 115-27-5 Xi; R36/37/38 
1,4,5,6,7,7-heksachloro                Xi -1% Xi; R36/37/38
bicyklo[2.2.1]hept-5-en                R: 36/37/38
o-2,3-dikarboksylowy;                S: (2-)25
bezwodnik               
1,4,5,6,7,7-heksachloro               
5-norborneno-2,3-dikar               
boksylowy               
607-102-00-X    bezwodnik 201-604-9 85-42-7 Xi;            NOTA C
cykloheksano-1,2-dikarb [1] [1] R41            Xn
oksylowy [1] bezwodnik 236-086-3 13149-00-3 R42/43         R: 41-42/43
heksahydroftalowy [1]; [2] [2]                S:
bezwodnik 238-009-9 14166-21-3                (2-)23-24-26-37/39
cis-cykloksano-1,2-dika [3] [3]               
rboksylowy[2];               
bezwodnik               
trans-cykloheksano-1,2-               
dikarboksylowy [3]               
607-103-00-5    bezwodnik bursztynowy 203-570-0 108-30-5 Xi; R36/38    
               Xi -1% Xi; R36/37
               R: 36/37
               S: (2-)25
607-104-00-0    dibezwodnik 227-964-7 6053-68-5 Xi; R36/37    
cyklopentano-1,2,3,4-te                Xi -1% Xi; R36/37
trakarboksylowy                R: 36/37
               S:(2-)25
607-105-00-6    bezwodnik 204-957-7 129-64-6 Xi;            NOTA C
norborn-5-eno-2,3-dikar [1] [1] R41            Xn
bo-ksylowy [1]; 212-557-9 826-62-0 R42/43         R: 41-42/43
bezwodnik [2] [2]                S:
8,9,10-trinorborn-5-eno 220-384-5 2746-19-2                (2-)22-24-26-37/39
-2,3-dikarboksylowy[1]; [3] [3]               
bezwodnik               
1,2,3,6-tetrahydro-3,6-               
metano-ftalowy               
[2];bezwodnik               
(1a,2a,3b,6b)-1,2,3,6-t               
etrahydro-3,6-metanofta               
lowy [3]               
607-106-00-1    bezwodnik - 123748-85-6 Xn; R22        NOTA C
1-metylo-5-norborneno-2 Xi;            Xn -25% Xn;
,3-dikarboksylowy R36/37/38      R: 10% - 25% R22-36/37/38-42
R42            22-36/37/38-42 1% - 10% Xn;
               S: (2-)39 R36/37/38-42
               Xn; R42
607-107-00-7    akrylan 203-080-7 103-11-7 Xi;            NOTA D
2-etyloheksylu; R37/38         Xi -20% Xi;
ester 2-etyloheksylowy R43            R: 37/38-43 1% - 20% R37/38-43
kwasu akrylowego                S: (2-)24-37 Xi; R43
607-108-00-2    akrylan 220-852-9 2918-23-2 T;             NOTA C; NOTA
1-hydroksypropan-2-ylu; [1] [1] R23/24/25      D -10% T;
ester 213-663-8 999-61-1 C; R34         T 5% - 10% R23/24/25-34-43
1-hydroksypropan-2-ylow [2] [2] R43            R: 2% - 5% T;
y kwasu akrylowego 247-118-0 25584-83-2                23/24/25-34-43 0,2% - 2% R23/24/25-36/38-43
[1], akrylan [3] [3]                S:
2-hydroksypropylu;                (2-)26-36/37/39-45 T;
ester                R23/24/25-43
2-hydroksypropylowy                Xn; R20/21/22-43
kwasu akrylowego [2] i               
mieszanina ww.               
akrylanów [3]          
607-109-00-8    diakrylan 235-921-9 13048-33-4 Xi;            NOTA D
heksano-1,6-diylu; R36/38         Xi -20% Xi;
diakrylan heksametylenu R43            R: 36/38-43 1% - 20% R36/38-43
               S: (2-)39 Xi; R43
607-110-00-3    3-akryloksy-2,2-(akrylo 222-540-8 3524-68-3 Xi;            NOTA D
ksymetylo) R36/38         Xi -20% Xi;
propan-1-ol; R43            R: 36/38-43 1% - 20% R36/38-43
triakrylan                S: (2-)39 Xi; R43
pentaerytrytolu;               
triakrylan               
pentaerytrytu               
607-111-00-9    akrylan 2,2-bis 239-701-3 15625-89-5 Xi;            NOTA D
(akryloksymetylo) R36/38         Xi -20% Xi;
butylu; R43            R: 36/38-43 1% - 20% R36/38-43
ester 2,2-bis                S: (2-)39 Xi; R43
(akryloksymetylo)butylo               
wy kwasu akrylowego;               
triakrylan               
trimetylopropanu               
607-112-00-4    diakrylan 218-741-5 2223-82-7 T; R24         NOTA D
2,2-dimetylopropano-1,3 Xi;            T -20% T;
diylu; diakrylan R36/38         R: 5% - 5% R24-36/38-43
glikolu neopentylowego R43            24-36/38-43 0,2% - 1% T; R24-43
               S: (1/2-)28-39-45 Xn; R21-43
               Xn; R21
607-113-00-X    metakrylan 202-613-0 97-86-9 R10            NOTA D
izobutylu; Xi;            Xi; N -20% Xi;
ester izobutylowy R36/37/38      R: 1% - 20% R36/37/38-43
kwasu metakrylowego R43            10-36/37/38-43-50 Xi; R43
N; R50         S: (2-)24-37-61
607-114-00-5    dimetakrylan 202-617-2 97-90-5 Xi; R36        NOTA D Xn;
etylenu; R43            Xi -25% R20/21-38-43
dimetakrylan glikolu                R: 37-43 10% - 25% Xi; R38-43
etylenowego                S: (2-)24-37 1% - 10% Xi; R43
607-115-00-0    akrylan 203-417-8 106-63-8 R10            NOTA D
izobutylu; Xn;            Xn -10% Xi; R37/38
ester izobutylowy R20/21         R: 1% - 10%
kwasu akrylowego Xi;R38         10-20/21-38-43
R43            S: (2-)9-24-37
607-116-00-6    akrylan cykloheksylu; 221-319-3 3066-71-5 Xi;            NOTA D
ester cykloheksylowy R37/38         Xi; N -10% Xi; R37/38
kwasu akrylowego N; R51-53      R:
               37/38-51/53
               S: (2)61
607-117-00-1    akrylan 203-440-3 106-90-1 T;             NOTA D
2,3-epoksypropylu; R23/24/25      T -10% T;
ester 2,3-epoksy C; R34         R: 5% - 10% R23/24/25-34-43
propylowy kwasu R43            23/24/25-34-43 2% - 5% T;
akrylowego                S: 0,2% - 2% R23/24/25-36/38-43
               (1/2-)26-36/37/39-4
               5 T;
               R23/24/25-43
               Xn; R20/21/22-43
607-118-00-7    diakrylan 243-105-9 19485-03-1 Xn; R21        NOTA D
1-metylopropan-1,3-diyl C; R34         C -25% C; R21-34-43
u; R43            R: 21-34-43 10% - 25% C; R34-43
diakrylan glikolu                S: 5% - 10% Xi;
1,3-butylenowego                (1/2-)26-36/37/39-4 1% - 5% R36/38-43
               5 Xi; R43
607-119-00-2    diakrylan 213-979-6 1070-70-8 Xn; R21        NOTA D
butano-1,4-diylu; C; R34         C -25% C; R21-34-43
diakrylan R43            R: 21-34-43 10% - 25% C; R34-43
tetrametylenu;                S: 5% - 10% Xi;
diakrylan glikolu                (1/2-)26-36/37/39-4 1% - 5% R36/38-43
1,4-butylenowego                5 Xi; R43
607-120-00-8    diakrylan 223-791-6 4074-88-8 T; R24         NOTA D
2,2'-oksydietylu; Xi;            T -20% T;
diakrylan glikolu R36/38         R: 2% - 20% R24-36/38-43
dietylenowego R43            24-36/38-43 0,2% - 2% T; R24-43
               S: (1/2-)28-39-45 Xn; R21-43
607-121-00-3    akrylan - 10027-06-2 Xn; R21        NOTA D
norborn-2-ylu; Xi; R38        Xn -25% Xn;
ester norborn-2-ylowy R43            R: 21-38-43 10% - 25% R21-38-43
kwasu akrylowego                S: (2-)28 1% - 10% Xi; R38-43
               Xi; R43
607-122-00-9    diakrylan 225-644-1 4986-89-4 Xi;            NOTA D
2,2-(diakryloksymetylo) R36/38         Xi -20% Xi;
propano-1,3-diylu; R43            R: 36/38-43 1% - 20% R36/38-43
tetrakrylan                S: (2-)26-39 Xi; R43
pentaerytrytolu;               
tetrakrylan               
pentaerytrytu               
607-123-00-4    metakrylan 203-441-9 106-91-2 Xn;            NOTA D
2,3-epoksypropylu; R20/21/22      Xn -25% Xn;
ester Xi;            R: 10% - 25% R20/21/22-36/38-43
2,3-epoksypropylowy R36/38         20/21/22-36/38-43 1% - 10%
kwasu R43            S:(2-)26-28 Xi;
metakrylowego;                R36/38-43
metakrylan glicydowy                Xi; R43
607-124-00-X    metakrylan 212-782-2 868-77-9 Xi;            NOTA D
2-hydroksyetylu; R36/38         Xi -20% Xi;
ester R43            R: 36/38-43 1% - 20% R36/38-43
2-hydroksyetylowy                S: (2-)26-28 Xi; R43
kwasu metakrylowego               
607-125-00-5    metakrylan 213-090-3 923-26-2 Xi; R36        NOTA C, NOTA
2-hydroksypropylu [1]; [1] [1] R43            D
ester 220-426-2 2761-09-3 [2]                Xi
2-hydroksypropylowy [2]                R: 36-43
kwasu metakrylowego                S:
[1], metakrylan                (2-)24/25-26-37/39
3-hydroksypropylu [2];               
ester               
3-hydroksypropylowy               
kwasu metakrylowego [2]               
607-126-00-0    diakrylan 216-853-9 1680-21-3 Xi;            NOTA D
2,2'-(etylenodioksy) R36/38         Xi -20% Xi;
dietylu R43            R: 36/38-43 1% - 20% R36/38-43
               S: (2-)26-28 Xi; R43
607-127-00-6    metakrylan 203-275-7 105-16-8 Xn; R20        NOTA D
2-(dietyloamino)etylu; Xi;            Xn -25% Xn;
ester R36/38         R: 10% - 25% R20-36/38-43
2-(dietyloamino)etylowy R43            20-36/38-43 1% - 10% Xi;
kwasu metakrylowego                S: (2-)26 R36/38-43
               Xi; R43
607-128-00-1    metakrylan 223-228-4 3775-90-4 Xi;            NOTA D -20%
2-(tert-butyloamino)ety R36/38         Xi 1% - 20% Xi;
lu; ester R43            R: 36/38-43 R36/38-43
2-(tert-butyloamino)                S: (2-)26 Xi; R43
etylowy kwasu               
metakrylowego               
607-129-00-7    mleczan etylu [1]; 202-598-0 97-64-3 R10            NOTA C
DL-mleczan etylu [1] [1] Xi; R37-41     Xi
[1]; 211-694-1 687-47-8 [2]                R: 10-37-41
ester etylowy kwasu [2]                S: (2-)24-26-39
mlekowego               
[1],               
(S)-mleczan etylu [2];               
(S)-2-hydroksypropanian               
etylu [2]; L-mleczan               
etylu [2]               
607-130-00-2    octan pentylu 211-047-3 628-63-7 R10            NOTA C
[1]; [1] [1] R66           
octan izopentylu 204-662-3 123-92-2                R: 10-66
[2], [2] [2]                S: (2-)23-25
octan pentan-2-ylu 210-946-8 626-38-0               
[3]]; [3] [3]               
octan 1-metylobutylu 210-843-8 624-41-9               
[3], octan [4] [4]               
2-metylobutylu 282-263-3 84145-37-9               
[4], [5] [5]               
octan 2(lub               
3)-metylobutylu [5]               
607-131-00-8    propionian izopentylu 203-322-1 105-68-0 R10            NOTA C
[1]; propionian [1] [1]               
pentylu [2]; 210-852-7 624-54-2                R: 10
propionian [2] [2]                S: (2-)23-24
2-metylobutylu [3] 219-449-0 2438-20-2 [3]               
[3]               
607-132-00-3    metakrylan 220-688-8 2867-47-2 Xn;            NOTA D
2-(dimetyloamino) R21/22         Xn -25% Xn;
etylu; Xi;            R: 10% - 25% R21/22-36/38-43
ester R36/38         21/22-36/38-43 1% - 10% Xi;
2-(dimetyloamino) R43            S: (2-)26-28 R36/38-43
etylowy kwasu                Xi; R43
metakrylowego               
607-133-00-9    akrylany z wyjąkiem    -           -             Xi;            NOTA A              -10%
wymienionych w innym R36/37/38      Xi; N Xi; R36/37/38
miejscu wykazu N; R51-53      R:
               36/37/38-51/53
               S: (2-)26-28-61
607-134-00-4    metakrylany z - - Xi; R36/37/38 
wyjąkiem wymienionych  Xi   -10% Xi; R36/37/38     
w innym miejscu wykazu                R: 36/37/38
               S: (2-)26-28
607-135-00-X    kwas masłowy;           203-532-3   107-92-6      C; R34        
kwas                C
propano-1-karboksylowy                R: 34
               S: (1/2-)26-36-45
607-136-00-5    chlorek 205-498-5 141-75-3 F; R11        
butanoilu; C; R34         F; C
chlorek                R: 11-34
butyrylu;                S:
chlorek kwasu masłowego (1/2-)16-23-26-36-4
               5
607-137-00-0    acetylooctan 203-299-8 105-45-3 Xi; R36       
metylu;                Xi
ester metylowy kwasu                R: 36
acetylooctowego                S: (2-)26
607-138-00-6    chloromrówczan          209-750-5   592-34-7      R10           
butylu; T; R23         T
ester butylowy kwasu C; R34         R: 10-23-34
chloromrówkowego        S: (1/2-)26-36-45  
607-139-00-1    kwas 2-chloropropionowy 209-952-3 598-78-7 Xn; R22       
C; R35         C
               R: 22-35
               S:
               (1/2-)23-26-28-36-4
               5
607-140-00-7    chlorek 201-194-1 79-30-1 F; R11        
2-metylopropanoilu; C; R35         F; C
chlorek                R: 11-35
2-metylopropionylu;                S:
chlorek izobutyrylu                (1/2-)16-23-26-36-4
               5
607-141-00-2    bis (chloromrówczan)    203-430-9   106-75-2      Xn; R22       
2,2'-oksydietylenu; Xi;            Xn; N
bis(chloromrówczan)     R38-41         R:  
glikolu dietylenowego N; R51-53      22-38-41-51/53
               S: (2-)23-26-61
607-142-00-8    chloromrówczan          203-687-7   109-61-5      R10           
propylu; T; R23         T
ester propylowy kwasu C; R34         R: 10-23-34
chloromrówkowego        S: (1/2-)26-36-45  
607-143-00-3    kwas pentanowy; 203-677-2 109-52-4 C;            
kwas R34            C
walerianowy; R52-53         R: 34-52/53
kwas butanokarboksylowy                S:
               (1/2-)26-36-45-61
607-144-00-9    kwas adypinowy; 204-673-3 124-04-9 Xi; R36       
kwas                Xi
butano-1,4-dikarboksylo                R: 36
wy                S: (2)
607-145-00-4    kwas metanosulfonowy 200-898-6 75-75-2 C; R34        
               C
               R: 34
               S: (1/2-)26-36-45
607-146-00-X    kwas fumarowy; 203-743-0 110-17-8 Xi; R36       
kwas                Xi
trans-etyleno-1,2-dikar                R: 36
boksylowy                S: (2-)26
607-147-00-5    szczawian 202-464-1 95-92-1 Xn; R22       
dietylu; Xi; R36        Xn
ester dietylowy kwasu                R: 22-36
szczawiowego                S: (2-)23
607-148-00-0    chlorek 200-002-3 50-01-1 Xn; R22       
guanidynium; Xi; R36/38     Xn
chlorowodorek                R: 22-36/38
guanidyny;                S: (2-)22
chlorek guanidyny               
607-149-00-6    karbaminian 200-123-1 51-79-6 Rakotw. Kat.  
etylu; 2; R45         T
karbamian                R: 45
etylu;                S: 53-45
uretan etylu               
607-150-00-1    kwas 7-oksabicyklo 205-660-5 145-73-3 T; R25        
[2.2.1]heptano-2,3-dika Xn; R21        T
rboksylowy; endotal Xi; R36/37/38  R:
               21-25-36/37/38
               S:
               (1/2-)36/37/39-45
607-151-00-7    propargit 219-006-1 2312-35-8 Xn; R22       
(PN); Xi; R36        Xn; N
siarczan(IV) N; R50-53      R:
2-(4-tert-butylofenoksy                22-36-50/53
)-cykloheksylu-prop-2-y                S: (2-)24-60-61
nylu               
607-152-00-2    2,3,6-TBA (PN); 200-026-4 50-31-7 Xn; R22       
kwas N; R51-53      Xn; N
2,3,6-trichlorobenzoeso                R: 22-51/53
wy                S: (2-)61
607-153-00-8    benzolina (PN); 223-297-0 06.05.3813 Xi;           
kwas R36/38         Xi
4-chloro-2-okso-2,3-dih R52-53         R:
ydrobenzotiazol-3-ilooc                36/38-52/53
towy                S: (2-)22-61
607-154-00-3    benzoiloprop etylowy 244-845-5 22212-55-1 Xn; R22       
(PN); N; R50-53      Xn; N
2-[(N-benzoilo-N-3,4-di                R: 22-50/53
chlorofenylo)-amino]pro                S: (2-)24-60-61
pionian etylu;               
N-benzoilo-N-(3,4-dichl               
orofenylo) alaninian               
etylu               
607-155-00-9    kwas - 2079-00-7 T+; R28       
3-[3-amino-5-(1-metylog                T+
uanidyno)-1-oksopentylo                R: 28
amino]-6-(4-amino-2-oks                S:
o-1,2-dihydropirymidyn-                (1/2-)24/25-36/37-4
1-ylo)-2,3-dihydro-6H-p                5
irano-2-karboksylowy;               
blastydycyna-S               
607-156-00-4    chlorofenson 201-270-4 80-33-1 Xn; R22       
(PN); Xi; R38        Xn; N
4-chlorobenzenosulfonia N; R50-53      R:
n 4-chlorofenylu                22-38-50/53
               S: (2-)37-60-61
607-157-00-X    difenakum 259-978-4 56073-07-5 T+; R28       
(PN); T;             T+; N
3-[3-(bifenyl-4-ylo)-1, R48/25         R:
2,3,4-tetrahydro-1-naft N; R50-53      28-48/25-50/53
ylo]-4-hydroksy-2-okso-                S:
2H-chromen;                (1/2-)36/37-45-60-6
3-[3-(bifenyl-4-ylo)-1,                1
2,3,4-tetrahydro-1-naft               
ylo]-4-hydroksykumaryna               
607-158-00-5    chlorooctan sodowy 223-498-3 3926-62-3 T; R25        
Xi; R38        T; N
N; R50         R: 25-38-50
               S:
               (1/2-)22-37-45-61
607-159-00-0    chlorobenzylat 208-110-2 510-15-6 Xn; R22       
(PN); N; R50-53      Xn; N
bis (4-chlorofenylo)                R: 22-50/53
hydroksyoctan                S: (2-)60-61
etylu;               
4,4'-dichlorobenzilan               
etylu               
607-160-00-6    2-[4-(4-chlorofenoksy)f - 51337-71-4 Xn; R22        Xn
enoksy] propionian                E: 22
izobutylowy;                S: (2)
klofop-izobutylowy               
607-161-00-1    (4-chlorofenoksy) - - Xn; R22       
octan                Xn
bis(2-hydroksyetylo)                R: 22
amonium;                S: (2)
(4-chlorofenoksy)               
octan               
bis(2-hydroksyetylo)               
amoniowy; sól          
dietanoloamonowa 4-CPA               
607-162-00-7    kwas 200-923-0 75-99-0 Xn; R22       
2,2-dichloropropionowy; Xi;            Xn
dalapon R38-41         R:
R52-53         22-38-41-52/53
               S: (2-)26-39-61
607-163-00-2    3-acetylo-6-metylo-2H-p 208-293-9 520-45-6 Xn; R22       
irano-2,4(3H)-dion;                Xn
kwas dehydrooctowy                R: 22
               S: (2)
607-164-00-8    3-acetylo-6-metylo-4-ok 224-580-1 4418-26-2 Xn; R22        Xn
so-4H-piran-2-olan                R: 22
sodowy; dehydrooctan                S: (2)
sodowy               
607-165-00-3    2-[4-(2,4-dichlorofenok 257-141-8 51338-27-3 Xn;           
sy) fenoksy] R22            Xn; N
propionian metylowy; R43            R:
diklofop-metylowy N; R50-53      22-43-50/53
               S: (2-)24-37-60-61
607-166-00-9    octan 219-634-6 06.01.2487 T; R25        
3-metylo-2,4-dinitro-6- Xn; R21        T
tert-butylofenolu;                R: 21-25
octan medinoterbu                S: (1/2-)36/37-45
607-167-00-4    3-chloroakrylan sodowy - 4312-97-4 Xn; R21/22    
               Xn
               R: 21/22
               S: (2-)36/37
607-168-00-X    6,7-metylenodioksy-3-me - 83-59-0 T; R24        
tylo-1,2,3,4-tetrahydro Xn; R22        T; N
naftaleno-1,2-dikarboks N; R50-53      R:
ylan dipropylu;                22-24-50/53
propylizon                S:
               (1/2-)36/37-45-60-6
               1
607-169-00-5    fluorooctan sodowy 200-548-2 62-74-8 T+;           
R26/27/28      T+; N
N; R50         R:
               26/27/28-50
               S:
               (1/2-)13-22-36/37-4
               Mai 61
607-170-00-0    szczawian tiocyklamu 250-859-2 31895-22-4 Xn;           
(PN); szczawian R21/22         Xn; N
dimetylo N; R50-53      R:
(1,2,3-tritian-5-ylo)am                21/22-50/53
onium;                S:
               (2-)36/37-46-60-61
607-171-00-6    daminozyd (PN); 216-485-9 1596-84-5 Rakotw. Kat.  
kwas 3; R40         Xn
N,N-dimetyloaminoburszt                R: 40
ynoamowy                S: (2-)36/37
607-172-00-1    brodifakum 259-980-5 56073-10-0 T+;           
(PN); R27/28         T+; N
3-[3-(4'-bromobifenyl-4 T;             R:
-ilo)-1,2,3,4-tetrahydr R48/24/25      27/28-48/24/25-50/5
o-1-naftylo]-4-hydroksy N; R50-53      3
-2-okso-2H-chromen                S:
3-[3-(4'-bromobifenyl-4                (1/2-)36/37-45-60-6
-ilo)-1,2,3,4-tetrahydr                1
o-1-naftylo]-4-hydroksy               
kumaryna               
607-173-00-7    [3-metylo-4-(5-nitro-3- 400-460-6 - R43           
etoksykarbonylo-2-tieny R52-53         Xi
lo]azo]                R: 43-52/53
fenylonitrylodipropioni                S: (2-)24-37-61
an dimetylu               
607-174-00-2    mieszanina: 400-580-9 - Xi; R38       
3-(2,2,4,4-tetrametylo- N; R51-53      Xi; N
21-okso-7-oksa-3,20-dia                R: 38-51/53
za-dispiro[5.1.11.2]hen                S: (2-)28-61
ejkozan-20-ylo)               
propionianów dodecylu  
i tetradecylu o               
nierozga酬zionyh       
łańcuchach węglowych   
607-175-00-8    2-nitrobenzylideno(acet 400-650-9 39562-27-1 R43           
ylo)octan metylu N; R51-53      Xi; N
               R: 43-51/53
               S: (2-)24-37-61
607-176-00-3    mieszanina: 400-830-7 - R43           
a-3-[3-(2H-benzotriazol N; R51-53      Xi; N
-2-ilo)-5-tert-butylo-4                R: 43-51/53
-hydroksyfenylo]propion                S: (2-)36/37-61
ylo-w-hydroksypoli(oksy               
etylenu) i               
a-3-[3-(2H-benzotriazol               
-2-ilo)-5-tert-butylo-4               
-hydroksyfenylo]-propio               
nylo-w-3-[3-(2H-benzotr               
iazol-2-ilo)-5-tert-but               
ylo-4-hydroksyfenylo]pr               
opionyloksypoli(oksyety               
lenu)               
607-177-00-9    2-[3-(6-metoksy-4-metyl 401-190-1 101200-48-0 R43           
o-1,3,5-triazyn-2-ylo)-                Xi
3-metyloureido]-sulfony                R: 43
lo benzoesan metylu                S: (2-)22-24-37
607-178-00-4    2-[3-(4,6-dimetoksypiry 401-340-6 83055-99-6 R43           
midyn-2-ylo)ureido]sulf N; R51-53      Xi; N
onylometylobenzoesan                R: 43-51/53
metylu                S: (2-)24-37-61
607-179-00-X    kwas 401-450-4 95154-01-1 R43           
(benzo-1,3-tiazol-2-ilo                Xi
sulfanylo) bursztynowy                R: 43
               S: (2-)24-37
607-180-00-5    2-hydroksy-9H-karbazolo 401-630-2 96566-70-0 Xn; R22       
1-karboksylan potasu Xi;            Xn
R36/37         R:
R52-53         22-36/37-52/53
               S: (2-)22-26-61
607-181-00-0    fluorek 401-800-6 101513-70-6 T; R23        
3,5-dichloro-2,4-difluo C; R34         T; C
robenzoilu Xn;            R:
R22            22-23-29-34-43-52/5
R43            3
R29            S:
R52-53         (1/2-)26-36/37/39-4
               Mai 61
607-182-00-6    3-sulfoamoilotiofenol-2 402-050-2 - R43           
karboksylan metylu                Xi
               R: 43
               S: (2-)24-37
607-183-00-1    bis(2-hydroksy-5-alkilo 402-280-3 - Xi;           
benzoesan) cynku R36/38         Xi; N
(alkil - N; R51-53      R:
nierozga酬ziony         36/38-51/53        
łańcuch o 13-18         S : (2-)26-61       
atomach węgla)         
607-184-00-7    19-izocyjaniano-11-(6-i 402-290-8 85702-90-5 R10           
zocyjanianoheksylo)-10, R42/43         Xn
12-diokso-2,9,11,13-tet                R: 10-42/43
raazanonadekanotian                S: (2-)23-24-37
S-3-(trimetoksysililo)               
propylu               
607-185-00-2    (E)-3-(dimetyloamino) 402-650-4 924-99-2 R43           
akrylan                Xi
etylu;                R: 43
trans-3-(dimetyloamino)                S: (2-)24-37
akrylan etylu               
607-186-00-8    kwas 402-780-1 84087-01-4 R43           
3,7-dichlorochinolino-8                Xi
karboksylowy                R: 43
               S: (2-)24-37
607-187-00-3    bursztynian bis 402-940-0 62782-03-0 Xi;           
(2,2,6,6-tetrametylo-4- R36            Xi
piperydylu) R52-53         R: 36-52/53
               S: (2-)26-61
607-188-00-9    wodoro-3-[N-(2-karboksy 402-970-4 - R43           
lanoetylo)-N-oktadek-9- N; R51-53      Xi; N
enylokarbamoilo]-akryla                R: 43-51/53
n sodu                S: (2-)24-37-61
607-189-00-4    kwas 400-400-9 1939-36-2 Xn; R22       
propano-1,3-diylodiamin Xi; R36        Xn
otetraoctowy; kwas                R: 22-36
trimetylenodiaminotetra                S: (2-)22-26
octowy               
607-190-00-X    (akryloamido)metoksyoct 401-890-7 77402-03-0 Rakotw. Kat.   NOTA E
an metylu (zawierający  2;             T   
?0,1% akrylamidu)      R45            R:  
Muta. Kat. 2;  45-46-22-36
R46            S: 53-45
Xn; R22       
Xi; R36       
607-191-00-5    3,4-epoksyma秎an        401-920-9   100181-71-3   Xi; R38       
izobutylu; N;             Xi; N
3,4-epoksybutanian R50-53         R:
izobutylu R43            38-43-50/53
               S:
               (2-)24-28-36/37-60-
               61
607-192-00-0    N-karboksylanometylo-N- 402-360-8 92511-22-3 Xi; R41       
[2-(2-hydroksyetoksy)et                Xi
ylo]glicynian disodu                R: 41
               S: (2-)26-39
607-194-00-1    węglan   203-572-1   108-32-7      Xi; R36       
propano-1,2-diylu;                Xi
4-metylo-1,3-dioksolan-                R: 36
2-on; węglan glikolu    S: (2)             
propylenowego               
607-195-00-7    octan 203-603-9 108-65-6 R10           
2-metoksy-1-metyloetylu Xi; R36        Xi
;                R: 10-36
octan                S: (2-)25
1-metoksypropan-2-ylu;               
octan               
1-metoksy-2-propylu;               
ester               
2-metoksypropylowy               
kwasu octowego               
607-196-00-2    kwas heptanowy; kwas 203-838-7 111-14-8 C; R34        
enantowy;                C
kwas                R: 34
heksanokarboksylowy                S:
               (1/2-)26-28-36/37/3
               Sep 45
607-197-00-8    kwas nonanowy; kwas 203-931-2 112-05-0 C; R34        
pelargonowy                C
               R: 34
               S:
               (1/2-)26-28-36/37/3
               Sep 45
607-198-00-3    3,4,5-trihydroksybenzoe 204-498-2 121-79-9 Xn; R22       
san propylu; R43            Xn
ester propylowy kwasu                R: 22-43
3,4,5-trihydroksybenzoe                S: (2-)24-37
sowego               
607-199-00-9    3,4,5-trihydroksybenzoe 213-853-0 1034-01-0 Xn; R22       
san oktylu; R43            Xn
ester oktylowy kwasu                R: 22-43
3,4,5-trihydroksybenzoe                S: (2-)24-37
sowego               
607-200-00-2    3,4,5-trihydroksybenzoe 214-620-6 1166-52-5 R43           
san dodecylu;                Xi
ester dodecylowy kwasu                R: 43
3,4,5-trihydroksybenzoe                S: (2-)24-37
sowego               
607-201-00-8    dichlorek 207-341-6 463-71-8 T; R23        
tiokarbonylu; chlorek Xn; R22        T
tiokarbonylu; tiofosgen Xi; R36/37/38  R:
               22-23-36/37/38
               S:
               (1/2-)7/9-36/37-45
607-203-00-9    [(4-hydroksy-3,5-di-ter 279-452-8 80387-97-9 Repro. Kat.   
t-butylofenylo)-metylo] 2;             T
sulfanylo)octan R61            R:
2-etyloheksylu R43            61-43-52/53
R52-53         S: 53-45-61
607-204-00-4    (chlorofenylo)[chloro(m 400-140-6 - N; R50-53     
etylo)fenylo]metan,                N
mieszanina izomerów     R: 50/53           
               S: 60/61
607-205-00-X    chlorooctan metylu; 202-501-1 96-34-4 R10           
ester metylowy kwasu T;             T
chlorooctowego R23/25         R:
Xi; R37/38-41  10-23/25-37/38-41
               S:
               (1/2-)26-37/39-45
607-206-00-5    chlorooctan 203-301-7 105-48-6 R10           
izopropylu; ester T; R25         T
izopropylowy kwasu Xi; R36/37/38  R:
chlorooctowego                10-25-36/37/38
               S:
               (1/2-)26-37/39-45
607-207-00-0    haloksyfop 402-560-5 87237-48-7 Xn; R22       
etoksyetylowy (PN); N; R50-53      Xn; N
haloksyfop etotylowy                R: 22-50/53
(PN);                S: (2-)22-36-60-61
2-[4-(3-chloro-5-triflu               
orometylo-2-pirydy-loks               
y)fenoksy]propionian               
2-etoksyetylu               
607-208-00-6    kwas 403-000-2 91853-67-7 Xi; R38       
4,8,12-trimetylotrideka N; R50-53      Xi; N
-3,7,11-trienowy                R: 38-50/53
(mieszanina izomerów:   S: (2-)37/39-60-61 
3,7-trans/trans;               
3,7-trans/cis;               
3,7-cis/trans;               
3,7-cis/cis)               
607-209-00-1    mieszanina 403-030-6 - Xn;           
(pentatio)bistiomrówcza R22            Xn; N              
nu, R43            R:
(tetratio)bistiomrówcza N; R50-53      22-43-50/53        
nu i                S: (2-)36/37-60-61
(tritio)bis-tiomrówczan
u O,O' -diizopropylu               
(O,O'               
-di(1-melyloetylu))               
607-210-00-7    akrylamidoglikolan 403-230-3 77402-05-2 Rakotw. Kat.  
metylu (zawierający     2;             T   
?0,1% akrylamidu)      R45            R:  
Muta. Kat. 2;  45-46-34-43
R46            S: 53-45
C; R34        
R43           
607-211-00-2    3-(3-tert-butylo-4-hydr 403-270-1 6386-39-6 Xn; R22       
oksy-5-metylo-fenylo)pr N; R51-53      Xn; N
opionian metylu                R: 22-51/53
               S: (2-)36-61
607-212-00-8    poli[oksypropylenokarbo 403-300-3 - R43           
nylo-co-oksy(etyloetyle                Xi
no)karbonyl],                R: 43
zawierający 27%         S: (2-)24-37       
hydruksywalerianianu               
607-213-00-3    3,3-bis(tert-pentyloper 403-320-2 67567-23-1 E; R2         
oksy)ma秎an             O:             E; N
etylu; R7             R:
3,3-bis[(1,1-dimetylopr R10            2-7-10-51/53
opylo)peroksy]-butanian N; R51-53      S:
etylu                (2-)3/7-14-33-36/37
               /39-61
607-214-00-9    kwas 403-510-5 19247-05-3 T; R25        
N,N-hydrazynodioctowy Xn;            T
R48/22         R:
R43            25-43-48/22-52/53
R52-53         S:
               (1/2-)26-36/37/39-4
               Mai 61
607-215-00-4    kwas 403-920-4 107551-67-7 Xn; R22       
3-(3-tert-butylo-4-hydr Xi; R36        Xn
oksyfenylo)-propionowy                R: 22-36
               S: (2-)25-26-36
607-216-00-X    produkty reakcji kwasu 403-950-8 - T+; R26       
glutaminowego z Xn; R22        T+; N
N-(Cl2-14alkilo)propyle C; R34         R:
no-1,3-diamin?         N; R50-53      22-26-34-50/53     
               S:
               (1/2-)26-36/37/39-3
               8-45-60-61
607-217-00-5    2-(4-(2,6-diokso-7-feny 403-960-2 - R43           
lo-2,6-dihydro--1,5-dio R53            Xi
ksaindacen-3-ylo)fenoks                R: 43-53
y]octan 2-etoksyetylu                S: (2-)24-37-61
607-218-00-0    kwas 403-980-1 15165-67-0 Xn; R22       
(+)-R-2-(2,4-dichlorofe Xi;            Xn
noksy)-propionowy R38-41         R:
R43            22-38-41-43
               S: (2-)24-26-37/39
607-219-00-6    ditiodioctan 404-510-8 62268-47-7 Xn;           
bis(2-etyloheksylu) R22            Xn; N
R43            R: 22-43-51/53
N; R51-53      S (2-)24/25-37-61
607-221-00-7    kwas 404-550-6 - R43           
6-dokozyloksy-1-hydroks R53            Xi
y-4-[1-(4-hydroksy-3-me                R: 43-53
tylofenantren-1-ylo)-3-                S: (2-)24-37-61
okso-2-oksafenalen-1-yl               
owy               
607-222-00-2    metakrylan 404-870-6 63740-41-0 R43           
6-(2,3-dimetylomaleimid N; R51-53      Xi; N
o)-heksylu                R: 43-51/53
               S: (2-)24-37-61
607-223-00-8    trans-2-(2,2-dichlorowi 405-060-5 118712-89-3 Xi; R38       
nylo)-3,3-dimetylo-cykl N; R50-53      Xi; N
opropanokarboksylan                R: 38-50/53
2,3,5,6-tetrafluorobenz                S: (2-)38/37-60-61
ylu               
607-224-00-3    2-(3-nitrobenzylideno)a 405-270-7 39562-17-9 R43           
cetooctan metylu N; R50-53      Xi; N
               R: 43-50/53
               S: (2-)24-37-60-61
607-225-00-8    kwas 405-310-3 15980-11-7 E; R2         
3-azydosulfonylobenzoes Xn;            E; Xn
owy R48/22         R:
Xi; R41        2-41-43-48/22
R43            S:
               (2-)22-26-35-36/37/
               39
607-226-00-4    mieszanina 405-360-6 - Xi;           
wodorocykloheksano--1,2 R38-41         Xi
-dikarboksylanu R43            R:
2-akryloksyetylu i R52-53         38-41-43-52/53
wodorocykloheksano-1,2-                S:
dikarboksylanu                (2-)24-28-37/39-61
2-metakryloksyetylu               
607-227-00-X    2-amino-2-metylopropion 405-560-3 120447-91-8 Xn; R22       
ian potasu - oktahydrat C; R35         C
               R: 22-35
               S:
               (1/2-)26-28-36/37/3
               Sep 45
607-228-00-5    ftalan 204-212-6 117-82-8 Repro. Kat.   
bis(2-metoksyetylu) 2; R61         T
               R: 61-62
Repro. Kat.    S: 53-45
3; R62        
607-229-00-0    chlorek 201-798-5 88-10-8 Rakotw. Kat   
dietylokarbamoilu 3; R40         Xn
Xn;            R:
R20/22         20/22-36/37/38-40
Xi; R36/37/38  S: (2-)26-36/37
607-230-00-6    kwas 2-etyloheksanowy 205-743-6 149-57-5 Repro. Kat.   
3; R63         Xn
               R: 63
               S: (2-)36/37
607-231-00-1    chlopyralid (PN); kwas 216-935-4 1702-17-6 Xi; R41       
3,6-dichloro-pirydyno-2 N; R51-53      Xi; N
karboksylowy                R: 41-51/53
               S: (2-)26-39-61
607-233-00-2    akrylan heksylu 219-698-5 2499-95-8 Xi;           
R36/37/38      Xi; N
R43            R:
N; R51-53      36/37/38-43-51/53
               S: (2-)24-26-37-61
607-234-00-8    flurenol (PN); 207-397-1 467-69-6 N; R51-53     
kwas                N
9-hydroksy-9H-fluoreno-                R: 51/53
9-karboksylowy                S: 61
607-235-00-3    2-cyjanoakrylan 205-275-2 137-05-3 Xi; R36/37/38 
metylu;                Xi -10% Xi; R36/37/38
mekrylat                R: 36/37/38
               S: (2-)23-24/25-26
607-236-00-9    2-cyjanoakrylan etylu 230-391-5 7085-85-0 Xi; R36/37/38  Xi; R36/37/38
               Xi -10%
               R: 36/37/38
               S: (2-)23-24/25-26
607-237-00-4    2-chloro-4-(trifuoromet 276-942-3 72850-64-7 N; R51-53     
ylo)tiazolo-5-karboksyl                N
an benzylu; flurazol                R: 51/53
               S: 61
607-238-00-X    tau-fluwalinat (PN); - 102851-06-9 Xn; R22       
(R)-2-[2-chloro-4-(trif Xi; R38        Xn; N
luorometylo)anilino]-3- N; R50-53      R:
metylo-butanian                22-38-50/53
(RS)-cyjano(3-fenoksyfe                S: (2-)24-59-61
nylo)-metylu;               
N-(2-chloro-4-(trifluor               
ometylo)-fenylo)-D-wali               
nian               
cyjano(3-fenoksy-fenylo               
)metylu               
607-239-00-5    fenpropatryna (PN); 254-485-0 39515-41-8 T+; R26       
2,2,3,3-tetrametylo-cyk T; R25         T+; N
lopropanokarboksylan Xn; R21        R:
a-cyjano-3-fenoksybenzy N; R50-53      21-25-26-50/53
lu;                S:
2,2,3,3-tetrametylo-cyk                (1/2-)28-38/37-38-4
lopropanokarboksylan                5-60-61
(RS)-cyjano-(3-fenoksyf               
enylo)metylu               
607-240-00-0    bezwodniki: 216-906-6 1694-82-2 Xi; R41 R42/43 NOTA C
cis-4-metylo-1,2,3,6-te [1] [1]                Xn
trahydroftalowy [1]; 222-323-8 3425-89-6                R: 41-42/43
4-metylo-1,2,3,6-tetrah [2] [2]                S:
ydroftalowy [2]; 226-247-6                (2-)22-24-26-37/39
3-metylo-1,2,3,6-tetrah [3] 5333-84-6               
ydroftalowy [3]; 234-290-7 [3]               
metylotetrahydroftalowy [4] 11070-44-3               
[4]; 247-830-1 [4]               
metylo-1,2,3,6-tetrahyd [5] 26590-20-5               
roftalowy [5], 251-823-9 [5]               
4-metylotetrahydroftalo [6] 34090-76-1               
wy [6]; 255-853-3 [6]               
2-metylo-2,3,5,6-tetrah [7] 42498-58-8               
ydroftalowy [7] [7]               
607-241-00-6    bezwodniki: 243-072-0 19438-60-9 Xi; R41 R42/43 NOTA C
4-metyloheksahydroftalo [1] [1]                Xn
wy [1]; 247-094-1 25550-51-0                R: 41-42/43
metyloheksahydroftalowy [2] [2]                S:
[2]; 256-356-4 48122-14-1                (2-)22-24-26-37/39
[3] [3]               
1-metyloheksahydroftalo 260-566-1 57110-29-9               
wy [4] [4]               
[3];               
3-metyloheksahydroflalo               
wy [4]               
607-242-00-1    bezwodnik 204-171-4 117-08-8 Xi;           
tetrachloroftalowy R41            Xn; N
R42/43         R:
N; R50-53      41-42/43-50/53
               S:
               (2-)22-24-26-37/39-
               60-61
607-243-00-7    3,6-dichloro-2-metoksyb 217-846-3 1982-69-0[1] R52-53        
enzoesan sodu [1] 25059-78-3               
[1]; 246-590-5 [2]               
kwas [2] 53404-28-7               
3,6-dichloro-2-metoksyb 258-527-9 [3]                R: 52/53
enzoesowy [3]                S: 61
3,6-dichloro-o-any縪wy)
, zwiąek z 2,2'       
-iminodietanolem (1:1)               
[2];               
kwas               
3,6-dichloro-2-metoksyb               
enzoesowy               
(3,6-dichloro-o               
-any縪wy), zwiąek z   
2-aminoetanolem (1:1)               
[3]               
607-244-00-2    akrylan izooktylu 249-707-8 29590-42-9 Xi;           
R36/37/38      Xi; N -10% Xi; R36/37/38
N; R50-53      R:
               36/37/38-50/53
               S: (2-)26-28-60-61
607-245-00-8    akrylan tert-butylu 216-768-7 1663-39-4 Xi; R36/37/38  Xi
R52-53         R; -10% Xi; R36/37/38
               36/37/38-52/53
               S: (2-)26-28-61
607-247-00-9    metakrylan dodecylu 205-570-6 142-90-5 Xi;           
R36/37/38      Xi; N -10% Xi; R36/37/38
N; R50-53      R:
               36/37/38-50/53
               S: (2-)26-28-80-81
607-248-00-4    naptalam sodowy 205-073-4 132-67-2 Xn; R22       
(PN);                Xn
N-1-naftyloftalamian                R: 22
sodu;                S: (2)
sól sodowa kwasu       
N-1-naftyloftalamowego               
607-249-00-X    diakrylan 256-032-2 42978-66-5 Xi;           
(1-metyloetano-1,2-diyl R36/37/38      Xi; N -10% Xi;
o)- R43            R: 1% - 10% R36/37/38-43
bis[oksy(metyloetano-2, N; R51-53      36/37/38-43-51/53 Xi; R43
1-diylu)]; diakrylan                S: (2-)24-37-61
glikolu               
tripropylenowego; TPGDA               
607-250-00-5    4H-3,1-benzoksazyno-2,4 204-255-0 118-48-9 Xi; R36       
(1H)-dion R43            Xi
               R: 36-43
               S: (2-)24-26-37
607-251-00-0    octan 2-metoksypropylu 274-724-2 70657-70-4 R10           
Repro. Kat.    T
2; R61         R: 61-10-37
Xi; R37        S: 53-45
607-252-00-6    lambda-cyhalotryna 415-130-7 91465-08-6 T+; R26       
(PN); mieszanina 1:1 T; R25         T+; N
(1RS,3RS,aSR) i Xn; R21        R:
(1RS,3RS,aRS) N; R50-S3      21-25-26-50/53
(Z)-(1RS,3RS)-3-(2-chlo                S:
ro-3,3,3-tifluoro-prope                (1/2-)28-36/37/39-3
nylo)-2,2-dimetylocyklo                8-45-60-61
propanokarboksylanu               
(SR)-a-cyjano-3-fenoksy               
benzylu               
607-253-00-1    cyflutryna (PN); 269-855-7 68359-37-5 T+; R28       
3-(2,2-dichlorowinylo)- T; R23         T+; N
2,2-dimetylocyklopropan N; R50-53      R:
okarboksylan                23-28-50/53
a-cyjano-3-fenoksy-4-fl                S:
uorobenzylu;                (1/2-)36/37/39-45-6
3-(2,2-dichlorowinylo)-                0-61
2,2-dimetylo-cyklopropa               
nokarboksylan               
cyjano-3-fenoksy-4-fluo               
rofenylo)metylu               
607-254-00-7    beta-cyflutryna 269-855-7 68359-37-5 T+;           
(PN); R26/28         T+; N
mieszanina 2 par N; R50-53      R:
enancjomerow (1:2)                26/28-50/53
[(1S,3S)-3-(2,2-dichlor                S:
owinylo)-2,2-dimetylocy                (1/2-)36/37/39-45-6
klopropanokarboksylanu                0-61
(R)-cyjano-[3-fenoksy-4               
-fluorofenylo) metylu               
i               
(1R,3R)-3-(2,2-dichloro               
winylo)-2,2-dimetylocyk               
lopropanokarboksylanu               
(S)-cyjano-(3-fenoksy-4               
-fluorofenylo)-metylu]               
oraz               
[(1S,3R)-3-(2,2-dichlor               
owinylo)-2,2-dimetylocy               
klopropano-karboksylanu               
              
(R)-cyjano-(3-fenoksy-4               
-fluorofenylo)metylu i               
(1R,3S)-3-(2,2-dichloro               
winylo)-2,2-dimetylocyk               
lopropano-karboksylanu               
(S)-cyjano-(3-fenoksy-4               
-fluorofenylo)metylu]               
607-255-00-2    fluroksypyr (PN); kwas - 69377-81-7 R52-53        
4-amino-3,5-dichloro-6-               
fluoro-2-pirydyloksyoct                R: 52/53
owy                S: 61
607-256-00-X    (E)-2-2-[6-(2-cyjanofen - 131860-33-8 T; R23        
oksy)pirymidyn-4 N; R50-53      T; N
-yloksy]fenylo-3-metoks                R:
yakrylan metylu;                23-50/53
azoksystrobina                S:(1/2-)22-45-60-61
607-257-00-3    propionian izopropylu 211-300-8 637-78-5 F; R11        
               F
               R: 11
               S:
               (2-)16-23-24-29-33
607-258-00-9    3-[2-(3-benzylo-4-etoks 403-990-6 70950-45-7 R53           
y-2,5-diokso-imidazolid               
yn-1-ylo)-3-(4-metoksy-               
benzoilo)acetamido]               
4-chlorobenzoesan               
dodecylu                R: 53
               S: 61
607-259-00-4    (2R,3S)-(-)-3-(4-metoks 404-130-2 105560-93-8 Xi;           
yfenylo)oksirano-karbok R41            Xi
sylan metylu R43            R:
R52-53         41-43-52/53
               S:
               (2-)24-26-37/39-61
607-260-00-X    2-(3-nitrobenzylideno)a 404-490-0 39562-16-8 Xi;           
cetylooctan R41            Xi
etylu; R43            R:
2-(3-nitrofenylometylid R52-53         41-43-52/53
eno)acetylooctan etylu                S:
               (2-)24-26-37/39-61
607-261-00-5    3,5-di-tert 404-800-4 118232-72-7 N; R50-53     
butylo-4-hydroksyf                N
enylo)-metylosulfanyloo                R: 50/53
ctan izo(C10-14)alkilu                S: 60-61
607-262-00-0    kwas 405-050-0 86393-33-1 Xn; R22 R52-53
7-chloro-1-cyklopropylo                Xn
6-fluoro-4-okso-1,4-di                R: 22-52/53
hydrochinolino-3-karbok                S: (2-)22-61
sylowy               
607-263-00-6    1,3-propanodiamino-N,N, 405-680-6 - E; R2         
N'N'-tetraoctan potasu N; R51-53      E; N
żelaza(III) - 1/2       R: 2-51/53         
hydrat (p蟪wodzian)     S: (2-)35-61       
607-264-00-1    kwas 406-520-8 53250-83-2 Xi; R41       
2-chloro-4-(metylosulfo                Xi
nylo)-benzoesowy                R: 41
               S: (2-)26-39
607-265-00-7    2-chloro-2,2-difenylooc 406-580-5 52460-86-3 Xi; R38 R52-53 Xi
tan etylu                R: 38-52/53
               S: (2-)37-61
607-266-00-2    mieszanina 406-890-0 130296-87-6 Xn; R22       
bis[2-hydroksy-3,5-di-t N; R50-53      Xn; N
ert-butylobenzoesanu]                R: 22-50/53
wodorotlenku glinu i                S: (2-)22-60-61
kwasu               
3,5-di-tert-butylosalic               
ylowego               
(3,5-di-tert-butylo-2-h               
ydroksy-benzoesowego)               
607-267-00-8    (5S,6R,7R)-3-bromometyl 407-620-4 33610-13-8 R42/43        
o-5,8-diokso-7-(2-fenyl R52-53         Xn
oacetamido)-5-tia-1-aza                R:
-bicyklo[4.2.0]okt-2-en                42/43-52/53
o-2-karboksylan                S: (2-)22-24-37-61
tert-butylu               
607-268-00-3    (R)-2-hydroksypropanian 407-770-0 61597-96-4 Xi; R36       
2-metylopropylu;                Xi
(R)-2-hydroksypropionia                R: 36
n izobutylu                S: (2-)26
607-269-00-9    kwas 407-960-3 94050-90-5 Xi; R41       
(R)-2-(4-hydroksyfenoks                Xi
y)-propanowy                R: 41
               S: (2-)26-39
607-270-00-4    3,9-bis2-[3-(3-tert-but 410-730-5 90498-90-1 Xn; R21       
ylo-4-hydroksy-5-metylo                Xn
fenylo)propionyloksy]-1                R: 21
,1-dimetyloetylo-2,4,8,                S: (2-)36/37
10-tetraoksa-spiro[5.5)               
undekan               
607-271-00-X    1-[(2-izopropylo-5-mety 417-420-9 156324-82-2 Xi; R36       
locykloheksyl-oksy)karb N; R51-53      Xi; N
onyloksy]-2-hydroksypro                R: 36-51/53
pan; węglan             S: (2-)26-61       
2-hydroksypropylu-(2-iz               
opropylo-5-metylocykloh               
eksylu)               
607-272-00-5    fluroksypyr meptylowy 279-752-9 81406-37-3 N; R50-53     
(PN) [1]; [1] [1]                N
4-amino-3,5-dichloro-6- - 154486-27-8                R: 50/53
fluoro-2-pirydyloksy)oc [2]                S: 60-61
tan metyloheptylu [1];               
fluroksypyr               
butometylowy (PN)               
[2];               
(4-amino-3,5-dichloro-6               
-fluoro-2-pyridyloksy)o               
ctan               
2-butoksy-1-metyloetylu               
[2]               
607-273-00-0    7-[2,6-dimetylo-8-(2,2- 404-520-2 - R52-53        
dimetylobutyryl-oksy)-1                R: 52/53
,2,6,7,8,8a-heksahydro-                S: 61
1-naftylo]-3,5-dihydrok               
syheptanian amonium               
607-274-00-6    3-aminobut-2-enian 405-350-1 54527-73-0 R43           
2-(N-benzylo-N-metyloam N; R51-53      Xi; N
ino)etylu                R: 43-51/53
               S: (2-)24-37-61
607-275-00-1    benzoiloksybenzeno-4-su 405-450-5 66531-87-1 R43           
lfonian sodu                Xi
               R: 43
               S: (2-)24-37
607-276-00-7    bis[(1-metyloimidazolo) 405-635-0 - Xi;           
-(2-etyloheksaniano)]cy R38-41         Xi; N
nk N; R50-53      R:
               38-41-50/53
               S:
               (2-)26-37/39-60-61
607-277-00-2    mieszaniana 405-720-2 - Xn; R22       
chlorowodorku Xi;            Xn; N
2-(heksylosulfanylo)ety R41            R:
loaminy R43            22-41-43-51/53
(2-(heksylotio)etyloami N; R51-53      S:
ny) i propionianu sodu                (2-)24-26-37/39-61
607-278-00-8    mieszanina izomerów     405-760-0   -             Xi;           
fenetylonaftaleno-sulfo R41            Xi
nianu sodu i R43            R:
naftyloetylobenzeno-sul R52-53         41-43-52/53
fonianu sodu                S;
               (2-)24-26-37/39-61
607-279-00-3    mieszanina 405-960-8 - R43           
bis(wodoromaleinianu) N; R51-53      Xi; N
oktadecyloaminodietylu                R: 43-51/53
i wodoromaleinianu                S: (2-)24-37-61
wodoroftalanu               
oktadecyloaminodietylu               
607-280-00-9    4-chloro-1-hydroksybuta 406-190-5 54322-20-2 Xn; R22       
no-1-sulfonian sodu Xi; R36        Xn
R43            R: 22-36-43
               S: (2-)22-26-36/37
607-281-00-4    mieszanina 3-[3-(2H 407-000-3 127519-17-9 N; R51-53     
-benzotriazol-2-ilo)-5-                N
(1,1-dimetyloetylo)-4-h                R: 51/53
ydroksyfenylo]-propania                S: 61
nów (C7-9)alkili       
(rozga酬zionych i      
nierozga酬zionych)     
607-282-00-X    octan 407-140-5 131266-10-9 R52-53        
2-acetoksymetylo-4-benz                R: 52/53
yloksybutylu                S: 61
607-283-00-5    (E)-4-okso-4-fenylobut- 408-040-4 15121-89-8 Xn;           
2-enian R21/22         Xn; N
etylu; Xi;            R:
4-okso-4-fenylokrotonia R38-41         21/22-38-41-43-50/5
n etylu R43            3
N; R50-53      S:
               (2-)26-36/37/39-60-
               61
607-284-00-0    mieszanina 410-040-4 136213-76-8 N; R51-53     
3,3'-[1,4-fenylenobis(k                N
arbonyloiminopropano-3,                R: 51/53
1-diyloimino)]bis-(10-a                S: 61
mino-6,13-dichloro)trif               
enodioksazyno-4,11-disu               
lfonianu) sodu i litu               
(9:1)               
607-285-00-6    mieszanina kwasu 410-065-0 - R43           
7-[(3-aminofenylo)sulfo                Xi
nyloamino]naftaleno-1,3                R: 43
-disulfonowego;                S: (2-)22-24-37
7-[(3-aminofenylo)sulfo               
nyloamino]naftaleno-               
1,3-disulfonianu sodu               
i               
7-[(3-aminofenylo)sulfo               
nyloamino]-naftaleno-1,               
3-disulfonianu potasu               
607-286-00-1    mieszanina 410-070-8 141880-36-6 R43           
7-3-[4-(2-hydroksynafty R52-53         Xi
loazo)fenyloazo)fenylos                R: 43-52/53
ulfonyloamino-naftaleno                S: (2-)22-24-37-61
-1,3-disulfonianów     
sodu/potasu               
607-287-00-7    1,2,3,6-tetrahydroftala 410-140-8 - R52-53        
n (1               
metylo-2-metakryloksye               
tylu)-metylu                R: 52/53
               S: 61
607-288-00-2    c-[3-(1-3-[e,6-dichloro 410-160-7 148732-74-5 Xi;           
-5-cyjanopirymidyn-f-yl R36            Xi
o(metylo)amino]propylo- R43            R:
2-hydroksy-4-metylo-6-o R52-53         36-43-52/53
kso-1,6-dihydro-3-piryd                S:
ylazo)-4-sulfonianofeny                (2-)22-26-36/37-61
losulfamoilo)ftalocyjan               
ino-a,b,d-trisulfoniano               
(6-)]niklan(II)               
tetrasodu, gdzie:               
a = 1, 2, 3 lub 4; b =               
8, 9, 10 lub 11; c =               
15, 16, 17 lub 18; d =               
22, 23, 24 lub 25; e i               
f s?odpowiednio 2 i 4 
lub 4 i 2               
607-289-00-8    kwas 410-370-9 105488-33-3 R53           
3-(3-4-[2,4-bis(1,1-dim               
etylopropylo)fenoksy]bu                R: 53
tyloaminokarbonylo-4                S: 61
hydroksynaftalen-1-ylo               
tio)propanowy               
607-290-00-3    mieszanina 410-540-2 - Xi;           
1-(C14-18)alkiloksykarb R38            Xi; N
onylo-2-(3-alliloksy-2- R43            R:
hydroksypropoksykarbony N; R50-53      38-43-50/53
lo)etano-1-sulfonianu                S: (2-)24-37-60-61
amonium i               
2-(C14-18)alkiloksykarb               
onylo-1-(3-alliloksy-2-               
hydroksypropoksykarbony               
lo)etano-1-sulfonianu               
amonium (proporcja               
nieznana)               
607-291-00-9    w-(C5/C6-cykloalkilo)al 410-630-1 104051-92-5 R53           
kanokarboksylan                R: 53
dodecylu                S: 61
607-292-00-4    mieszanina kwasu 410-640-6 - Xi;           
[1-(metoksymetylo)2-(C1 R38-41         Xi; N
2-alkoksy)etoksy]octowe N; R50-53      R:
go i kwasu                38-41-50/53
[1-(metoksymetylo)-2-(C                S:
14-alkoksy)etoksy]octow                (2-)26-37/39-60-61
ego               
607-293-00-X    mieszanina 410-650-0 - Xi;           
disulfonianu eteru R41            Xi; N
mono-2,4,6-trimetylonon R43            R:
ylodifenylowego N; R51-53      41-43-51/53
N-aminoetylopiperazoniu                S:
m i disulfonianu eteru                (2-)26-36/37/39-61
di-2,4,6-trimetylononyl               
odifenylowego               
N-aminoetylopiperazoniu               
m               
607-294-00-5    2-benzoiloksy-1-hydroks 410-680-4 - R43           
yetanosulfonian sodu                Xi
               R: 43
               S: (2-)24-37
607-295-00-0    mieszanina 410-800-5 - R43           
fosfonoetano-1,2-dikarb N; R51-53      Xi; N
oksylanu tetrasodu i                R: 43-51/53
fosfonobutano-1,2,3,4-t                S: (2-)24-37-61
etrakarboksylanu               
heksasodu               
607-296-00-6    mieszanina tetraestrów  410-830-9   -             R53           
pentaerytrytolu z                R: 53
kwasem heptanowym i                S: 61
kwasem               
2-etyloheksanowym               
607-297-00-1    (E,E)-3,3'-(1,4-fenylen 410-960-6 92761-26-7 Xi; R41       
odimetylideno)-bis(kwas                Xi
               R: 41
2-oksobornano-10-sulfon                S: (2-)26-39
owy)               
607-298-00-7    2-(trimetyloamonium)eto 411-010-3 - R43           
ksykarboksybenzeno-4-su                Xi
lfonian                R: 43
               S: (2-)22-36/37
607-299-00-2    3-(acetylosulfanylo)-2- 411-040-7 97101-46-7 Xn;           
metylopropanian R22            Xn; N
metylu; R43            R:
3-(acetylotio)-2-metylo N; R50-53      22-43-50/53
propanian metylu                S: (2-)24-37-60-61
607-300-00-6    [2-(5-chloro-2,6-difluo 411-430-7 - R43           
ropirymidyn-4-ylo-amino                Xi
)-5-(b-sulfamoilo-c,d-s                R: 43
ulfonianoftalocjanin-a-                S: (2-)22-24-37
ylo-K4,N29,N30,N31,N32-               
sulfonyloamino)benzoesa               
no(5-)]-miedzian(II)               
trisodu, gdzie a = 1,               
2, 3, 4; b = 8, 9, 10,               
11; c = 15, 16, 17,               
18; d = 22, 23, 24, 25               
607-301-00-1    mieszanina kwasu 411-860-5 - Xi;           
dodekanowego i R38-41         Xi; N
poli(1-7)mleczanowych R43            R:
estrów kwasu            N; R51-53      38-41-43-51/53     
dodekanowego                S:
               (2-)24-26-37/39-61
607-302-00-7    mieszanina kwasu 411-910-6 - Xi;           
tetradekanowego i R38-41         Xi; N
poli(1-7)mleczanowych R43            R:
estrów kwasu            N; R51-53      38-41-43-51/53     
tetradekanowego                S:
               (2-)24-26-37/39-61
607-303-00-2    kwas 413-760-7 93107-30-3 Repro. Kat.   
1-cyklopropylo-6,7-difl 3;             Xn
uoro-4-okso-1,4-dihydro R62            R: 62-52/53
chinolino-3-karboksylow R52-53         S: (2-)22-36/37-61
y