--- --- -- .
               Klasyfikacja
Numer                          Oznakowanie Stężenia      preparatu w       
indeksowy1)     Nazwa substancji2) Numer Numer Klasyfikacja   substancji6) graniczne7) zale縩ości od     
WE3) CAS4) 5)             stężenia          
               granicznego
1 2 3 4 5 6 7 8
020-001-00-X    wapń    231-179-5   7440-70-2     F; R15        
               F
               R: 15
               S: (2-)8-24/25-43
020-002-00-5    cyjanek wapnia; 209-740-0 592-01-8 T+; R28       
dicyjanek wapnia R32            T+
               R: 28-32
               S:
               (1/2-)7/8-23-36/37-
               45
022-001-00-5    chlorek 231-441-9 7550-45-0 R14           
tytanu(IV); C; R34         C -10% C; R34
tetrachlorek tytanu                R: 14-34 5% - 10% Xi; R36/37/38
               S:
               (1/2-)7/8-26-36/37/
               39-45
022-002-00-0    szczawian tytanu (V) 403-260-7 - Xi; R41       
               Xi
               R: 41
               S: (2-)26-39
023-001-00-8    tlenek 215-239-8 1314-62-1 Muta. Kat. 3; 
wanadu(V); R40            T; N
pentatlenek Repro. Kat.    R:
diwanadu; 3; R63         20/22-37-40-48/23-5
pentatlenek wanadu T;             1/53-63
R48/23         S:
Xn;            (1/2-)36/37-38-45-6
R20/22         1
Xi; R37       
N; R51-53     
024-001-00-0    tlenek chromu(VI); 215-607-8 1333-82-0 O;             NOTA E
tritlenek chromu; R8             O; T; C; N
bezwodnik chromowy Rakotw. Kat.   R:
1; R49         49-8-25-35-43-50/53
T; R25        
C;             S: 53-45-60-61
R35           
R43           
N; R50-53     
024-002-00-6    dichromian(VI) potasu 231-906-6 7778-50-9 Rakotw. Kat.   NOTA E -7% NOTA 3
2;             T+; N 0,5% - 7% T+;
R49            R: 0,1% - 0,5% R49-46-21-25-26-37
Muta. Kat. 2;  49-46-21-25-26-37/3 /38-41-43
R46            8-41-43-50/53 T; R49-46-43
T+; R26        S: 53-45-60-61 T; R49-46
T; R25        
Xn; R21       
Xi;           
R37/38-41     
R43           
N; R50-53     
024-003-00-1    dichromian(VI) amonu 232-143-1 05.09.7789 E; R1          NOTA E NOTA 3
O;             E; T+; N -7% T+;
R8             R: 0,5% - 7% R49-46-21-25-26-37
Rakotw. Kat.   49-46-1-8-21-25-26- 0,1% - 0,5% /38-41-43
2;             37/38-41-43-50/53 T; R49-46-43
R49            S: 53-45-60-61 T; R49-46
Muta. Kat. 2; 
R46           
T+; R26       
T; R25        
Xn; R21       
Xi;           
R37/38-41     
R43           
N; R50-53     
024-004-00-7    dichromian(VI) sodu 234-190-3 10588-01-9 O;             NOTA E NOTA 3
R8             O; T+; N -7% T+;
Rakotw. Kat.   R: 0,5% - 7% R49-46-21-25-26-37
2;             49-46-21-25-26-37/3 0,1% - 0,5% /38-41-43
R49            8-41-43-50/53 T; R49-46-43
Muta. Kat 2;   S: 53-45-60-61 T; R49-46
R46           
T+; R26       
T; R25        
Xn; R21       
Xi;           
R37/38-41     
R43           
N; R50-53     
024-004-01-4    dichromin(VI) sodu - 234-190-3 7789-12-0 Rakotw. Kat.   NOTA E NOTA 3
dihydrat 2;             T+; N -7% T+;
R49            R: 0,5% - 7% R49-46-21-25-26-37
Muta. Kat. 2;  49-46-21-25-26-37/3 0,1% - 0,5% /38-41-43
R46            8-41-43-50/53 T; R49-46-43
T+; R26        S: 53-45-60-61 T; R49-46
T: R25        
XN; R21       
Xi;           
R37/38-41     
R43           
N; R50-53     
024-005-00-2    dichlorek ditlenek 239-056-8 14977-61-8 O;             NOTA E NOTA 3
chromu; R8             O; T; C; N -10% T; C;
chlorek Rakotw. Kat.   R: 5% - 10% R49-46-35-43
chromylu; 2;             49-46-8-35-43-50/53 0,5% - 5% T;
dichlorek R49            0,1% - 0,5% R49-46-34-43
chromylu; Muta. Kat. 2;  S: 53-45-60-61 T;
tlenochlorek chromu R46            R49-46-36/37/38-43
C;            
R35            T; R49-46
R43           
N; R50-53     
024-006-00-8    chromian(VI) potasu 232-140-5 7789-00-6 Rakotw. Kat.   NOTA E NOTA 3
2;             T; N -20% T;
R49            R: 0,5% - 20% R49-46-36/37/38-43
Muta. kat. 2;  49-46-36/37/38-43-5 0,1% - 0,5%
R46            0/53 T; R49-46-43
Xi;            S: 53-45-60-61 T; R49-46
R36/37/38     
R43           
N; R50-53     
024-007-00-3    chromiany cynku - - Rakotw. Kat.   NOTA A, NOTA
潮cznie z chromianem    1; R45         E   
cynku-potasu Xn;            T; N
R22            R:
R43            45-22-43-50/53
N; R50-53      S: 53-45-60-61
024-008-00-9    chromian(VI) wapnia 237-366-8 13765-19-0 Rakotw. Kat.   NOTA E
2; R45         T; N
Xn; R22        R:
N; R50-53      45-22-50/53
               S: 53-45-60-61
024-009-00-4    chromian(VI) strontu 232-142-6 02.06.7789 Rakotw. Kat.   NOTA E
2; R45         T; N
Xn; R22        R:
N; R50-53      45-22-50/53
               S: 53-45-60-61
024-010-00-X    chromian(VI) 246-356-2 24613-89-6 O;            
chromu(III) R8             O; T; C; N
Rakotw. Kat.   R:
2; R45         45-8-35-43-50/53
C;             S: 53-45-60-61
R35           
R43           
N; R50-53     
024-011-00-5    bis[1-(3,5-dinitro-2-ok 400-110-2 - F; R11        
sydofenyloazo)-3-(N-fen                F
ylokarbamoilo)-2-naftol                R: 11
ano]chromian(III)                S: (2-)33
amonium               
024-012-00-0    bis[7-acetamido-2-(4-ni 400-810-8 - Muta. Kat. 3; 
tro-2-oksydofenyloazo)- R40            Xn
3-sulfoniano-1-naftolan                R: 40
o]chromian(III) trisodu                S: (2-)22-36/37
024-013-00-6    [6-anilino-2-(5-nitro-2 402-500-8 - Xi; R41       
-oksydofenyloazo)-3-sul N; R51-53      Xi N
foniano-1-naftolano](4-                R: 41-51/53
sulfoniano-1,1'-azodi-2                S: (2-)26-39-61
,2'-naftolano)chromian(               
III) trisodu               
024-014-00-1    bis[2-(5-chloro-4-nitro 402-870-0 93952-24-0 Xi;           
-2-oksydofenyloazo)-5-s R41            Xi
ulfoniano-1-naftolano]c R52-53         R: 41-52/53
hromian(III) trisodu                S: (2-)26-39-61
024-015-00-7    [3-metylo-4-(5-nitro-2- 404-930-1 - Xn; R20       
osksydofenyloazo)-1-fen Xi; R41        Xn;
yloazopirazolano](1-(3- N; R51-53      R:
niro-2-oksydo-5-sulfoni                20-41-51/53
anofenyloazo)-2-naftola                S: (2-)26-39-61
no]-chromian(III)               
disodu               
024-016-00-2    bis[1-(5-chloro-2-oksyd 405-110-6 88377-68-6 Xn;           
ofenyloazo)-2-naftolano R48/22         Xn
]chromian(III) R53            R: 48/22-53
tetradecyloamonium                S: (2-)22-36-61
024-017-00-8    zwiąki chromu(VI) z    -           -             Rakotw. Kat.   NOTA A, NOTA       
wyjąkiem chromianu     2;             E   
baru i zwiąków         R49           T ; N
wymienionych w innym R43            R:
miejscu wykazu N; R50-53      49-43-50/53
               S: 53-45-60-61
025-001-00-3    tlenek manganu(IV); 215-202-6 1313-13-9 Xn; R20/22    
ditlenek manganu                Xn
               R: 20/22
               S: (2-)25
025-002-00-9    magnanian(VII) potasu; 231-760-3 7722-64-7 O; R8         
nadmanganian potasu Xn; R22        O; Xn; N
N; R50-53      R: 8-22-50/53
               S: (2-)60-61
025-003-00-4    siarczan(VI) 232-089-9 7785-87-5 Xn;           
manganu(II) R48/20-22      Xn; N
N; R51-53      R:
               48/20/22-51/53
               S: (2-)22-61
027-001-00-9    kobalt 231-158-0 7440-48-4 R42/43        
               Xn
               R: 42/43
               S: (2-)22-24-37
027-002-00-4    tlenek kobaltu(II) 215-154-6 1307-96-6 Xn; R22       
R43            Xn
               R: 22-43
               S: (2-)24-37
027-003-00-X    siarczek kobaltu(II) 215-273-3 1317-42-6 R43           
               Xi
               R: 43
               S: (2-)24-37
027-004-00-5    dichlorek kobaltu 231-589-4 7646-79-9 Rakotw. Kat.   NOTA E NOTA
2; R49         T; N 1 T;
Xn;            R: -25% R49-22-42/43
R22            49-22-42/43-50/53 1% - 25% T; R49-42/43
R42/43         S:(2-)22-53-45-60-6 0,01% - 1% T; R49
N; R50-53      1
027-005-00-0    siarczan kobaltu; 233-334-2 10124-43-3 Rakotw. Kat.   NOTA E NOTA
siarczan(VI) kobaltu 2; R49         T; N 1 T;
Xn;            R: -25% R49-22-42/43
R22            49-22-42/43-50/53 1% - 25% T; R49-42/43
R42/43         S: 0,01% - 1% T; R49
N; R50-53      (2-)22-53-45-60-61
028-001-00-1    tetrakarbonylek niklu, 236-669-2 13463-39-3 F;             NOTA E
tetrakarbonylnikiel R11            F; T+; N
Rakotw. Kat.   R:
3;             61-11-26-40-50/53
R40            S: 53-45-60-61
Repro. Kat.   
2; R61        
T+; R26       
N; R50-53     
028-002-00-7    nikiel 231-111-4 7440-02-0 Rakotw. Kat.  
3; R40         Xn
R43            R: 40-43
               S: (2-)22-36
028-003-00-2    tlenek niklu(II); 215-215-7 1313-99-1 Rakotw. Kat.  
tlenek niklawy 1; R49         T
R43            R: 49-43
               S: 53-45
028-004-00-8    tlenek niklu(IV); 234-823-3 12035-36-8 Rakotw. Kat.  
ditlenek niklu 1; R49         T
R43            R: 49-43
               S: 53-45
028-005-00-3    tritlenek diniklu 215-217-8 1314-06-3 Rakotw. Kat.  
1; R49         T
R43            R: 49-43
               S: 53-45
028-006-00-9    siarczek niklu(II); 240-841-2 16812-54-7 Rakotw. Kat.  
siarczek niklawy 1; R49         T
R43            R: 49-43
               S: 53-45
028-007-00-4    disiarczek triniklu 234-829-6 12035-72-2 Rakotw. Kat.  
1; R49         T
R43            R: 49-43
               S: 53-45
028-008-00-X    wodorotlenek 235-008-5 12054-48-7 Rakotw. Kat.  
niklu(II); 3; R40         Xn
wodorotlenek niklawy Xn;            R:
R20/22         20/22-40-43
R43            S: (2-)22-36
028-009-00-5    siarczan(VI) 232-104-9 7786-81-4 Rakotw. Kat.  
niklu(II); siarczan 3; R40         Xn; N
niklawy Xn;            R:
R22            22-40-42/43-50/53
R42/43         S:
N; R50-53      (2-)22-36/37-60-61
028-010-00-0    węglan niklu(II);       222-068-2   3333-67-3     Rakotw. Kat.  
węglan niklawy          3; R40         Xn; N              
Xn;            R:
R22            22-40-43-50/53
R43            S:
N; R50-53      (2-)22-36/37-60-61
029-001-00-4    chlorek miedzi(I); 231-842-9 7758-89-6 Xn; R22       
chlorek miedziawy N; R50-53      Xn; N
               R: 22-50/53
               S: (2-)22-60-61
029-002-00-X    tlenek miedzi(I); 215-270-7 1317-39-1 Xn; R22       
tlenek miedziawy                Xn
               R: 22
               S: (2-)22
029-003-00-5    naftenian miedzi, sole 215-657-0 1338-02-9 R10           
miedziowe kwasów        Xn; R22        Xn; N              
naftenowych N; R50-53      R:
               10-22-50/53
               S: (2-)60-61
029-004-00-0    siarczan(VI) 231-847-6 7758-98-7 Xn; R22       
miedzi(II); siarczan Xi;            Xn; N
miedziowy R36/38         R:
N; R50-53      22-36/38-50/53
               S: (2-)22-60-61
029-005-00-6    turkus 401-260-1 - Xi; R36       
kartasol;                Xi
[tris(chlorometylo(ftal                R: 36
ocyjaniano]mied?II),   S: (2-)26          
produkt reakcji z               
N-metylopiperyzyn?i   
kwasem metoksyoctowym               
029-006-00-1    (trisulfonianoftalocyja 403-210-4 - Xi; R41       
niano)miedzian(II) N; R51-53      Xi; N
tris(oktadek-9-enyloamo                R: 41-51/53
nium)                S: (2-)22-26-39-61
029-007-00-7    wodorotlenk 404-670-9 89797-01-3 E; R2         
[2-3-[6-(2-chloro-5-sul R43            E; Xi
foniano)anilino]-4-(-3-                R: 2-43
karboksypirydynio)-1,3,                S: (2-)22-24-35-37
5-triazyn-2-yloamino]-2               
-oksydo-5-sulfonianofen               
yloazofenylometyloazo-4               
-sulfonianobenzoesano]m               
iedzian(3-) tisodu               
029-008-00-2    metanosulfonian 405-400-2 54253-62-2 Xn; R22       
miedzi(II) Xi; R41        Xn; N
N; R50-53      R:
               22-41-50/53
               S:
               (2-)26-36/37/39-60-
               61
030-001-00-1    cynk, proszek 231-175-3 7440-66-6 F; R15-17     
niestabilizowany                F
               R: 15-17
               S: (2-)7/8-43
030-002-00-7    cynk, proszek - - R10           
stabilizowany F; R15         R: 10-15
               S: (2-)7/8-43
030-003-00-2    chlorek cynku(II); 231-592-0 7646-85-7 C; R34        
dichlorek cynku N; R50-53      C; N
               R: 34-50/53
               S:
               (1/2-)7/8-28-45-60-
               61
030-004-00-8    dimetylocynk [1]; 208-884-1 544-97-8 R14           
dietylocynk [2] [1] [1] F; R17         F; C; N
209-161-3 557-20-0 [2] C; R34         R:
[2] N; R50-53      14-17-34-50/53
               S:
               (1/2-)16-43-45-60-6
               1
030-005-00-3    diaminabis(izocyjaniano 401-610-3 - Xn; R22       
)cynk(II) Xi; R41        Xn; N
R 42/43        R:
N; R50         22-41-42/43-50
               S:
               (2-)22-26-36/37/39-
               41-61
030-006-00-9    siarczan(VI) cynku(II) 231-793-3 7733-02-0 Xi;            Xi; N
R36/38         R:
N; R50-53      36/38-50/53
               S: (2-)22-25-60-61
030-007-00-4    bis(3,5-di-tert-butylos 403-360-0 42405-40-3 F; R11        
alicylano-O1,O2)cynk Xn; R22        F; Xn; N
N; R50-53      R:
               11-22-50/53
               S: (2-)7-22-60-61
030-008-00-X    wodorotlenk 403-750-0 113036-91-2 Xn; R20       
2-(benzenosulfonamido)- N; R51-53      Xn; N
benzoesan cynku(II)                R: 20-51/53
               S: (2-)22-57-61
033-001-00-X    arsen 231-148-6 7440-38-2 T; R23/25     
               T
               R: 23/25
               S:
               (1/2-)20/21-28-45
033-002-00-5    zwiąki arsenu z        -           -             T;             NOTA A              NOTA 1            
wyjąkiem wymienionych  R23/25         T; N -0,20% T; R23/25         
w innym miejscu wykazu N; R50-53      R: 0,1% - 0,2% Xn; R20/22
               23/25-50/53
               S:
               (1/2-)20/21-28-45-6
               0-61
033-003-00-0    tlenek arsenu(III); 215-481-4 1327-53-3 Rakotw. Kat.   NOTA E
tritlenek arsenu; 1; R45         T+; N
arszenik; tlenek T+; R28        R:
aresnawy C; R34         45-28-34-50/53
N; R50-53      S: 53-45-60-61
033-004-00-6    tlenek arsenu(V); 215-116-9 1303-28-2 Rakotw. Kat.   NOTA E
pentatlenek arsenu; 1; R45         T; N
tlenek arsenowy T;             R:
R23/25         45-23/25-50/53
N; R50-53      S: 53-45-60-61
033-005-00-1    kwas arsenowy(V) i - - Rakotw. Kat.   NOTA A, NOTA
jego sole 1; R45         E
T;             T; N
R23/25         R:
N; R50-53      45-23/25-50/53
               S: 53-45-60-61
033-006-00-7    arsan; arsenowodów;     232-066-3   7784-42-1     F+; R12       
arsyna T+; R26        F+; T+; N
Xn;            R:
R48/20         12-28-48/20-50/53
N; R50-53      S:
               (1/2-)9-16-28-33-36
               /37-45-60-61
034-001-00-2    selen 231-957-4 7782-49-2 T;            
R23/25         T
R33            R: 23/25-33
               S:
               (1/2-)20/21-28-45
034-002-00-8    zwiąki selenu z        -           -             T;             NOTA A             
wyjąkiem               R23/25         T; N
selenosiarczku kadmu R33            R:
N; R50-53      23/25-33-50/53
               S:
               (1/2-)20/21-28-45-6
               0-61
035-001-00-5    brom 231-778-1 7726-95-6 T+; R26       
C; R35         T+; C; N
N; R50         R: 26-35-50
               S:
               (1/2-)7/9-26-45-61
035-002-00-0    bromowodór              233-113-0   10035-10-6    C; R35        
Xi; R37        C
               R: 35-37
               S: (1/2-)7/9-26-45
035-002-01-8    kwas bromowodorowy ...% - - C; R34         NOTA B
Xi; R37        C -40% C; R34-37
               R: 34-37 10% - 40% Xi; R36/37/38
               S: (1/2-)7/9-26-45
035-003-00-6    bromian(V) potasu 231-829-8 02.01.7758 O;             NOTA E
R9             O; T
Rakotw. Kat.   R: 45-9-25
2; R45         S: 53-45
T; R25        
040-001-00-3    cyrkon, proszek 231-176-9 7440-67-7 F; R15-17     
niestabilizowany                F
               R: 15-17
               S: (2-)7/8-43
040-002-00-9    cyrkon, proszek - - F; R15        
stabilizowany                R: 15
               S: (2-)7/8-43
042-001-00-9    tlenek molibdenu(VI); 215-204-7 1313-27-5 Xn;           
tritlenek molibdenu R48/20/22      Xn
Xi; R36/37     R:
               36/37-48/20/22
               S: (2-)22-25
042-002-00-4    oktamolibdenian(4-) 404-760-8 117342-25-3 Xi; R41       
tetrakis-(dimetyloditet                Xi
radecyloamonium)                R: 41
               S: (2-)26-39
042-003-00-X    oktamolibdenian(4-) 404-860-1 116810-46-9 F; R11        
tetrakis- XI; R41        F; Xi; N
(trimetyloheksadecyloam N; R50-53      R:
onium)                11-41-50/53
               S: (2-)26-39-60-61
047-001-00-2    azotan(V) srebra 231-853-9 7761-88-8 C; R34        
N; R50-53      C; N
               R: 34-50/53
               S:
               (1/2-)26-45-60-61
048-001-00-5    zwiąku kadmu z         -           -             Xn;            NOTA A              -0,10% NOTA 1            
wyjąkiem selenku       R20/21/22      Xn; N               Xn; R20/21/22     
siarczku kadmu (xCdS x N; R50-53      R:
y(dSe), mieszaniny                20/21/22-50/53
siarczku kadmu z                S: (2-)60-61
siarczkiem cynku (xCdS               
x yZnS), mieszaniny               
siarczku kadmu z               
siarczkiem rtęci(II)   
(xCdS x yHgS) i               
zwiąków wymienionych  
w innych miejscach               
wykazu               
048-002-00-0    tlenek kadmu(II) 215-146-2 1306-19-0 Rakotw. Kat.   NOTA E
2; R49         T
T; R48/23/25   R:
               49-22-48/23/25
Xn; R22        S: 53-45
048-003-00-6    dimrówczan kadmu        224-729-0   4464-23-7     T;            
R23/25         T; N -10% T;
R33            R: 1% - 10% R23/25-33-40
Xn; R40        23/25-33-40-50/53 0,1% - 1% Xn;
N; R50-53      S: R20/22/33-40
               (1/2-)22-45-60-61 Xn; R20/22-33
048-004-00-1    dicyjanek kadmu 208-829-1 542-83-6 T+;           
R26/27/28      T+; N -7% T+;
R32            R: 1% - 7% R26/27/28-32-33-40
R33            26/27/28-32-33-40-5 0,1% - 1%
Xn; R40        0/53 T;
N; R50-53      S: R23/24/25-32-33-40
               (1/2-)7-28-29-45-60
               -61 Xn; R20/21/22-33
048-005-00-7    heksafluorokrzemian 241-084-0 17010-21-8 T;            
kadmu R23/25         T; N -10% T;
R33            R: 1% - 10% R23/25-33-40
Xn; R40        23/25-33-40-50/53 0,1% - 1% Xn;
N; R50-53      S: R20/22-33-40
               (1/2-)22-45-60-61 Xn; R20/22-33
048-006-00-2    fluorek kadmu(II) 232-222-0 7790-79-6 Raktow. Kat.   Nota E
2;             T+; N -10% T+;
R45            R: 7% - 10% R45-46-60-61-25-26
Muta. Kat.;    45-46-60-61-25-26-4 1% - 7% -48/23/25
R46            8/23/25-50/53 0,5% - 1% T+;
Repro. Kat.    S: 53-45-60-61 0,1% - 0,5% R45-46-60-61-22-26
2;             0,01% - 0,1% -48/23/25
R60-61         T;
T+; R26        R45-46-60-61-22-23
T;             -48/20/22
R25-48/23/25   T;
N; R50-53      R45-46-60-61-20/22
               -48/20/22
               T;
               R45-46-20-48/20/22
              
               T; R45
048-007-00-8    jodek kadmu(II) 232-223-6 7790-80-9 T;            
R23/25         T; N -10% T;
R33            R: 1% - 10% R23/25-33-40
Xn; R40        23/25-33-40-50/53 0,1% - 1% Xn;
N; R50-53      S: R20/22-33-40
               (1/2-)22-45-60-61 Xn; R20/22-33
048-008-00-3    chlorek kadmu(II) 233-296-7 10108-64-2 Rakotw. Kat.   NOTA E
2;             T+; N -10% T+;
R45            R: 7% - 10% R45-46-60-61-25-26
Muta. Kat. 2;  45-46-60-61-25-26-4 1% - 7% -48/23/25
R46            8/23/25-50/53 0,5% - 1% T+;
Repro. Kat.    S: 53-45-60-61 0,1% - 0,5% R45-46-60-61-22-26
2;             0,01% - 0,1% -48/23/25
R60-61         T;
T+; R26        R45-46-60-61-22-23
T;             -48/20/22
R25-48/23/25   T;
N; R50-53      R45-46-60-61-20/22
               -48/20/22
               T;
               R45-46-20/22-48/20
               /22
               T; R45
048-009-00-9    siarczan(VI) kadmu(II) 233-331-6 10124-36-4 Rakotw. Kat.   NOTA E
2; R49         T; N
T; T48/23/25   R:
Xn; R22        49-22-48/23/25-50/5
N; R50-53      3
               S: 53-45-60-61
048-010-00-4    siarczek kadmu(II) 215-147-8 1306-23-6 Rakotw. Kat.   NOTA 1
3; R40         T -10% T;
T; R48/23/25   R: 1% - 10% R22-40-48/23/25
               22-40-48/23/25 0,1% - 1% Xn;
Xn; R22        S: R40-48/20/22
               (1/2-)22-36/37-45 Xn; R48/20/22
050-001-00-5    chlorek cyny(IV); 231-588-9 7646-78-8 C;            
tetrachlorek cyny; R34            C -10% C; R34
chlorek cynowy R52-53         R: 34-52/53 5% - 10% Xi; R36/37/38
               S:
               (1/2-)7/8-26-45-61
050-002-00-0    cyheksatyna (PN); 236-049-1 13121-70-5 Xn;           
wodorotlenek R20/21/22      Xn; N
tri(cykloheksylo)cyny; N; R50-53      R:
hydroksytri(cykloheksyl                20/21/22-50/53
o)stannan                S: (2-)13-60-61
050-003-00-6    fentyny octan (PN); 212-984-0 900-95-8 T+; R26       
octan trifenylocyny T;             T+; N
R24/25         R:
Xi;            24/25-26-36/38-43-5
R36/38         0/53
R43            S:
N; R50-53      (1/2-)36/37-45-60-6
               1
050-004-00-1    fentyny wodorotlenek 200-990-6 76-87-9 T+; R26       
(PN); wodorotlenek T;             T+; N
trifenylocyny R24/25         R:
Xi;            24/25-26-36/38-50/5
R36/38         3
N; R50-53      S:
               (1/2-)26/27-28-45-6
               0-61
050-005-00-7    zwiąki trimetylocyny   -           -             T+;            NOTA A              NOTA 1            
z wyjąkiem tych,       R26/27/28      T+; N               -0,50% T+;
które wymieniono w      N; R50-53      R:   0,1% - 0,5%   R26/27/28         
innym miejscu wykazu                26/27/28-50/53 0,05% - 0,1% T;
               S: R23/24/25
               (1/2-)26-27-28-45-6 Xn; R20/21/22
               0-61
050-006-00-2    zwiąki trietylocyny z  -           -             T+;            NOTA A              NOTA 1            
wyjąkiem tych, które   R26/27/28     T +; N               -0,50% T+;
wymieniono w innym N; R50-53      R: 0,1% - 0,5% R26/27/28
miejscu wykazu                26/27/28-50/53 0,05% - 0,1% T;
               S: R23/24/25
               (1/2-)26-27-28-45-6 Xn; R20/21/22
               0-61
050-007-00-8    zwiąki tripropylocyny  -           -             T;             NOTA A              NOTA 1            
z wyjąkiem tych,       R23/24/25      T; N -0,50% T; 
które wymieniono w      N; R50-53      R:   0,1% - 0,5%   R23/24/25         
innym miejscu wykazu                23/24/25-50/53 Xn; R20/21/22
               S:
               (1/2-)26-27-28-45-6
               0-61
050-008-00-3    zwiąki tributylocyny   -           -             T;             NOTA A              NOTA 1            
z wyjąkiem tych,       R25-48/23/25   T; N -1% T; 
które wymieniono w      Xn; R21        R:   0,25% - 1%    R21-25-36/38-48/23
innym miejscu wykazu Xi;            21-25-36/38-48/23/2 /25
R36/38         5-50/53 Xn; R22-48/20/22
N; R50-53      S:
               (1/2-)35-36/37/39-4
               5-60-61
050-009-00-9    fluorotripentylostannan 243-546-7 20153-49-5 Xn;            NOTA 1
[1] [1] R20/21/22      Xn; -1% Xn; R20/21/22
[1]; 247-143-7[2 25637-27-8 N; R50-53      N
heksapentylodistannoksa ] [2]                R20/21/22-50/53
n [2]                S: (2-)26-28-60-61
050-010-00-4    flourotriheksylostannan 243-547-2 20153-50-8 Xn;            NOTA 1
R20/21/22      Xn; N -1% Xn; R20/21/22
N; R50-53      R:
               20/21/22-50/53
               S: (2-)26-28-60-61
050-011-00-X    zwiąki trifenylocyny   -           -             T;             NOTA A              NOTA 1            
z wyjąkiem tych,       R23/24/25      T; N -1% T; 
które wymieniono w      N; R50-53      R:   0,25% - 1%    R23/24/25         
innym miejscu wykazu                23/24/25-50/53 Xn; R20/21/22
               S:(1/2-)26-27-28-45
               -60-61
050-012-00-5    tetracykloheksylostanna 215-910-5 1449-55-4 Xn;            NOTA 1
n [1] [1] R20/21/22      Xn; N -1% Xn; R20/21/22
[1]; 221-437-5 3091-32-5 N; R50-53      R:
chlorotricykloheksylost [2] [2]                20/21/22-50/53
annan 230-358-5 7067-44-9 [3]                S: (2-)26-28-60-61
[2]; [3]               
butylotricykloheksylost               
annan [3]               
050-013-00-0    zwiąki trioktylocyny   -           -             Xi; R36/37/38  NOTA A              NOTA 1            
z wyjąkiem tych,       Xi   -1% Xi; R36/37/38     
które wymieniono w      R: 36/37/38        
innym miejscu wykazu                S: (2)
050-017-00-2    fenbutacyny tlenek 236-407-7 13356-08-6 T+; R26       
(PN); tlenek Xi;            T+; N
bis[tris(2-fenylo-2-met R36/38         R:
ylopropylo)cyny] N; R50-53      26-36/38-50/53
               S:
               (1/2-)28-36/37-45-6
               0-61
050-018-00-8    bis(metanosulfonian) 401-640-7 53408-94-9 C; R34        
cyny Xn; R22        C
R43            R: 22-34-43
               S:
               (1/2-)22-26-36/37/3
               Sep 45
050-019-00-3    azocyklocyna (PN); 255-209-1 41083-11-8 T+; R26       
tricykloheksylo-1H-1,2, T; R25         T+; N
4-triazol-1-ilocyna; Xi;            R:
1-(tricykloheksylostann R37/38-41      25-26-37/38-41-50/5
ylo)-1H-1,2,4-triazol N; R50-53      3
               S:
               (1/2-)26-28-36/37/3
               9-38-45-60-61
051-001-00-8    chlorek antymonu(III); 233-047-2 10025-91-9 C; R34        
trichlorek antymonu; N; R51-53      C; N -10% C; R34
chlorek antymonawy                R: 34-51/53 5% - 10% Xi; R36/37/38
               S: (1/2-)26-45-61
051-002-00-3    chlorek antymonu(V); 231-601-8 7647-18-9 C; R34        
pentachlorek antymonu; N; R51-53      C; N -10% C; R34
chlorek antymonowy                R: 34-51/53 5% - 10% Xi; R36/37/38
               S: (1/2-)26-45-61
051-003-00-9    zwiąki antymonu z      -           -             Xn;            NOTA A              -0,25% NOTA 1            
wyjąkiem:              R20/22         Xn; N               Xn; R20/22        
tetratlenku(Sb2O4 , N; R51-53      R:
pentatlenu                20/22-51/53
(Sb2O5), trisiarczku                S: (2-)61
(Sb2S3, pentasiarczku               
(Sb2S ) i zwiąków     
wymienionych w innych               
miejscach wykazu               
051-004-00-4    fluorek antymonu(III); 232-009-2 7783-56-4 T;            
trifluorek antymonu; R23/24/25      T; N
fluorek antymonawy N; R51-53      R:
               23/24/25-51/53
               S: (1/2-)7-26-45-61
051-005-00-X    tlenek antymonu(III); 215-175-0 1309-64-4 Rakotw. Kat.  
tritlenek antymonu; 3; R40         Xn
tlenek antymonawy                R: 40
               S: (2-)22-36/37
051-006-00-5    heksafluoroantymonian 403-500-0 - R43           
difenylo-(4-fenylotiofe N; R50-53      Xi; N
nylo)sulfonium                R: 43-50/53
               S: (2-)24-37-60-61
051-007-00      heksafluoroantymonian 404-420-9 71786-70-4 R43           
bis(4-dodecylo-fenylo)j R52-53         Xi
odonium                R: 43-52/53
               S: (2-)24-37-61
053-001-00-3    jod 231-442-4 7553-56-2 Xn;           
R20/21         Xn; N
N; R50         R: 20/21-50
               S: (2-)23-25-61
053-002-00-9    jodowodór               233-109-9   10034-85-2    C; R35         NOTA 5            
               C -10% C; R35
               R: 35 0,2% - 10% C; R34
               S: 0,02% - 0,2% Xi; R36/37/38
               (1/2-)9-26-36/37/39
               -45
053-002-01-6    kwas jodowodorowy ...% - - C; R34         NOTA B
               C -25% C; R34
               R: 34 10% - 25% Xi; R36/38
               S: (1/2-)26-45
053-003-00-4    jodylobenzen - 696-33-3 E; R1         
               E
               R: 1
               S: (2-)35
053-004-00-X    bis(jodylobenzoesan) - - E; R1          NOTA C
wapnia                E
               R: 1
               S: (2-)35
056-001-00-1    nadtlenek baru(II) 215-128-4 1304-29-6 O; R8         
Xn; R20/22     O; Xn
               R: 8-20/22
               S: (2-)13-27
056-002-00-7    sole baru z wyjąkiem   -           -             Xn; R20/22     NOTA A              NOTA 1            
siarczanu(VI) baru,                Xn -1% Xn; R20/22
soli kwasu                R: 20/22
1-azo-2-hydroksy-naftal                S: (2-)28
enoarylosulfonowego i               
soli wymienionych w               
innych miejscach wykazu               
056-003-00-2    węglan baru             208-167-3   513-77-9      Xn; R22       
               Xn
               R: 22
               S: (2-)24/25
056-004-00-8    chlorek baru; 233-788-1 10361-37-2 T; R25        
dichlorek baru Xn; R20        T
               R: 2-25
               S: (1/2-)45
076-001-00-5    tlenek osmu(VIII); 244-058-7 20816-12-0 T+;           
tetratlenek osmu R26/27/28      T+
C; R34         R:
               26/27/28-34
               S: (1/2-)7/9-26-45
078-001-00-0    tetrachloroplatyniany(I - - T; R25        
I), z wyjąkiem         Xi;            T   
wymienionych w innym R41            R:
miejscu wykazu R42/43         25-41-42/43
               S:
               (2-)22-26-36/37/39-
               45
078-002-00-6    tetrachloroplatynian(II 237-499-1 13820-41-2 T;R25         
) diamonium Xi;            T
R38-41         R:
R42/43         25-38-41-42/43
               S:
               (2-)22-26-36/37/39-
               45
078-003-00-1    tetrachloroplatynian(II 233-051-4 10026-00-3 T; R25        
) disodu Xi;            T
R38-41         R:
R42/43         25-38-41-42/43
               S:
               (2-)22-26-36/37/39-
               45
078-004-00-7    tetrachloroplatynian(II 233-050-9 10025-99-7 T; R25        
) dipotasu Xi;            T
R38-41         R:
R42/43         25-38-41-42/43
               S:
               (2-)22-26-36/37/39-
               45
078-005-00-2    heksachloroplatyniany(I - - T; R25        
V), z wyjąkiem         Xi;            T   
wymienionych w innym R41            R:
miejscu wykazu R42/43         25-41-42/43
               S:
               (1/2-)22-26-36/37/3
               Sep 45
078-006-00-8    heksachloroplatynian(IV 240-983-5 16923-58-3 T; R25        
) disodu Xi;            T
R41            R:
R42/43         25-41-42/43
               S:
               (1/2-)22-26-36/37/3
               Sep 45
078-007-00-3    heksachloroplatynian(IV 240-979-3 16921-30-5 T; R25        
) dipotasu Xi;            T
R41            R:
R42/43         25-41-42/43
               S:
               (1/2-)22-26-36/37/3
               Sep 45
078-008-00-9    heksachloroplatynian(IV 240-973-0 16919-58-7 T; R25        
) diamonium Xi; R41 R42/43 T
               R:
               25-41-42/43
               S:
               (1/2-)22-26-36/37/3
               Sep 45
078-009-00-4    kwas 241-010-7 16941-12-1 T; R25        
heksachloroplatynowy(IV C;             T
) R34            R:
R42/43         25-34-42/43
               S:
               (1/2-)22-26-36/37/3
               Sep 45
080-001-00-0    rtęć     231-106-7   7439-97-6     T;            
R23            T; N
R33            R:
N; R50-53      23-33-50/53
               S: (1/2-)7-45-60-61
080-002-00-6    zwiąki nieorganiczne   -           -             T+;            NOTA A              NOTA 1            
rtęci z wyjąkiem       R26/27/28     T +; N               -2% T+;
siarczku rtęci(II) i    R33            R:   0,5% - 2%     R26/27/28-33      
zwiąków wymienionych   N; R50-53     2 6/27/28-33-50/53   0,1% - 0,5%   T; 
w innych miejscach                S: R23/24/25-33
wykazu                (1/2-)13-28-45-60-6 Xn; R20/21/22-33
               1
080-003-00-1    chlorek rtęci(I);       233-307-5   10112-91-1    Xn; R22       
dichlorek dirtęci;      Xi;            Xn; N              
kalomel; chlorek R36/37/38      R:
rtęciawy N; R50-53      22-36/37/38-50/53  
               S:
               (2-)13-24/25-46-60-
               61
080-004-00-7    zwiąki organiczne      -           -             T+;            NOTA A              NOTA 1            
rtęci z wyjąkiem       R26/27/28     T +; N               -1% T+;
wymienionych w innych R33            R: 0,05% - 1% R26/27/28-33
miejscach wykazu N; R50-53      26/27/28-33-50/53 0,05% - 0,5% T;
               S: R23/24/25-33
               (1/2-)13-28-36-45-6 Xn; R20/21/22-33
               0-61
080-005-00-2    piorunian rtęci(II);    211-057-8   628-86-4      E; R3         
fulminian rtęci(II)     T; R23/24/25   E; T; N            
               R:
R33            3-23/24/25-33-50/53
N; R50-53     
               S:
               (1/2-)3-35-45-60-61
080-006-00-8    dicyjanek tlenek 215-629-8 1335-31-5 E; R3         
rtęci(II); dicyjanek    T; R23/24/25   E; T; N            
tlenek dirtęci;         R:  
tlenocyjanek rtęci      R33            3-23/24/25-33-50/53
N; R50-53     
               S:
               (1/2-)28-35-45-60-6
               1
080-007-00-3    dimetylortęć [1],       209-805-3   593-74-8      T+;            NOTA 1            
dietylortęć [2]         [1]         [1]           R26/27/28      T+; N               -0,50% T+;
211-000-7 627-44-1 [2] R33            R: 0,1% - 0,5% R26/27/28-33
[2] N; R50-53      26/27/28-33-50/53 0,05% - 0,1% T;
               S: R23/24/25-33
               (1/2-)13-28-36-45-6 Xn; R20/21/22-33
               0-61
080-008-00-9    azotan(V) 200-242-9 55-68-5 T;            
fenylortęci(II) [1];    [1]         [1]           R25-48/24/25   T; N
wodorotlenek 202-866-7 100-57-2 C; R34         R:
fenylortęci(II) [2];    [2]         [2]           N; R50-53      25-34-48/24/25-50/5
zasadowy azotan 8003-05-2 [3]                3
fenylortęci [3];        S:  
azotan(V) wodorotlenek                (1/2-)23-24/25-37-4
fenylortęci(II) [3]     5-60-61            
080-009-00-4    chlorek 204-659-7 123-88-6 T;            
(2-metoksyetylo(rtęci(I R25-48/25      T; N
I) C; R34         R:
N; R50-53      25-34-48/25-50/53
               S:
               (1/2-)36/37/39-45-6
               0-61
080-010-00-X    chlorek rtęci(II);      231-299-8   7487-94-7     T+; R28       
dichlorek rtęci;        T;             T+; N              
chlorek rtęciowy;       R48/24/25      R:  
sublimat C; R34         28-34-48/24/25-50/5
N; R50-53      3
               S:
               (1/2-)36/37/39-45-6
               0-61
080-011-00-5    octan fenylortęci(II)   200-532-5   62-38-4       T;            
R25-48/24/25   T; N
C; R34         R:
N; R50-53      25-34-48/24/25-50/5
               3
               S:
               (1/2-)23-24/25-37-4
               5-60-61
081-001-00-3    tal 231-138-1 7440-28-0 T+;           
R25/28         T+
R33            R: 26/28-33
               S: (1/2-)13-28-45
081-002-00-9    zwiąki talu z          -           -             T+;            NOTA A             
wyjąkiem wymienionych  R26/28         T+; N              
w innych miejscach z R33            R:
wykazu N; R51-53      26/28-33-51/53
               S:
               (1/2-)13-28-45-61
081-003-00-4    siarczan(VI) 231-201 7446-18-6 T+; R28       
talu(I); T;             T+; N
siarczan(VI) R48/25         R:
ditalu; Xi; R38        28-38-48/25-51/53
siarczan talawy N; R51-53      S:
               (1/2-)13-36/37-45-6
               1
082-001-00-6    zwiąki ołowiu z        -           -             Repro. Kat.   N OTA A, NOTA        NOTA 1            
wyjąkiem wymienionych  1;             E    -5% T; 
w innych miejscach R61            T; N 1% - 5% R61-20/22-33-62
wykazu Repro. Kat.    R: 0,5% - 1% T;
3; R62         61-20/22-33-50/53-6 R61-20/22-33
Xn;            2 T; R61-33
R20/22         S: 53-45-60-61
R33           
N; R50-53     
082-002-00-1    ołowiu alkilowe         -           -             Repro. Kat.    NOTA A, NOTA        NOTA 1            
pochodne, gdzie liczba 1;             E -5% T+;
atomów węgla (n) w      R61           T +; N               0,5% - 5%     R61-26/27/28-33-62
grupie alkilowej Repro. Kat.    R: 0,1% - 0,5%
CnH2n+1 wynosi od 1 do 3; R62         61-26/27/28-33-50/5 0,05% - 0,1% T+;
5 T+;            Mrz 62 R61-26/27/28-33
R26/27/28      S: 53-45-60-61 T;
R33            R61-23/24/25-33
N; R50-53      Xn; R20/21/22-33
082-003-00-7    azydek 236-542-1 13424-46-9 E;             NOTA E NOTA 1
ołowiu(II);             R3             E; T; N            
diazydek Repro. Kat.    R:
ołowiu;  1;             61-3-20/22-33-50/53
azydek ołowiawy         R61            -62
Repro. Kat.    S: 53-45-60-61
3; R62        
Xn;           
R20/22        
R33           
N; R50-53     
082-004-00-2    chromian(VI) 231-846-0 7758-97-6 Rakotw. Kat.   NOTA 1
ołowiu(II); chromian    3;             T; N
ołowiawy R40            R:  
Repro. Kat.    61-33-40-50/53-62
1;             S: 53-45-60-61
R61           
Repro. Kat.   
3;            
R62           
R33           
N; R50-53     
082-005-00-8    octan 206-104-4 301-04-2 Repro. Kat.    NOTA E NOTA 1
ołowiu(II);             1;             T; N
dioctan ołowiu; octan   R61            R:  
ołowiawy Repro. Kat.    61-33-48/22-50/53-6
3; R62         2
Xn;            S: 53-45-60-61
R48/22        
R33           
N; R50-53     
082-006-00-3    fosforan(V) 231-205-5 7446-27-7 Repro. Kat.    NOTA E NOTA 1
ołowiu(II); fosforan    1;             T; N
ołowiawy R61            R:  
diortofosforan(V) Repro. Kat.    61-33-48/22-50/53-6
triołowiu               3; R62         2
Xn;            S: 53-45-60-61
R48/22        
R33           
N; R50-53     
082-007-00-9    octan wodorotlenek 215-630-3 1335-32-6 Rakotw. Kat.   NOTA E NOTA 1
ołowiu(II); zasadowy    3;             T; N
octan ołowiawy          R40            R:  
Repro. Kat.    61-33-40-48/22-50/5
1;             Mrz 62
R61            S: 53-45-60-61
Repro. Kat.   
3; R62        
Xn;           
R48/22        
R33           
N; R50-53     
082-008-00-4    bis(metanosulfonian) 401-750-5 17570-76-2 Repro. Kat.    NOTA E NOTA 1
ołowiu   1;             T; N
R61            R:
Repro. Kat.    61-62-20/22-33-38-4
3; R62         1-48/20/22-58
Xn;            S: 53-45-57-61
R20/22-48/20/2
2
Xi;           
R38-41        
R33           
N; R58        
082-009-00-X    C.I.Pigment Yellow 215-693-7 1344-37-2 Rakotw. Kat.   NOTA 1
34; 3;             T; N
Pigment żółty           R40           R :  
34; Repro. Kat 1;  61-33-40-50/53-62
żółty sulfochromian     R61           S : 53-45-60-61     
ołowiu [numer w Colour  Repro. Kat.   
Index C.I. 77603] 3;            
R62           
R33           
N; R50-53     
082-010-00-5    C.I.Pigment Red 235-759-9 12656-85-8 Rakotw. Kat.   NOTA 1
104; 3;             T; N
Pigment Czerwony R40            R:
104; Repro. Kat.    61-33-40-50/53-62
czerwony chromian 1;             S: 53-45-60-61
molibdenian siarczan R61           
ołowiu [numer w Colour  Repro. Kat.   
Index C.I. 77605) 3;            
R62           
R33           
N; R50-53     
082-011-00-0    wodoroarsenian(V) 232-064-2 7784-40-9 Rakotw. Kat.   NOTA E NOTA 1
ołowiu(II)              1;             T; N
R45            R:
Repro. Kat.    45-61-23/25-33-50/5
1; R61 Repro.  Mrz 62
Kat. 3;        S: 53-45-60-61
R62           
T;            
R23/25        
R33           
N; R50-53     
092-001-00-8    uran 231-170-6 7440-61-1 T+;           
R26/28         T+
R33            R: 26/28-33
               S: (1/2-)20/21-45
092-002-00-3    zwiąki uranu           -           -             T+;            NOTA A             
R26/28         T+; N
R33            R:
N; R51-53      26/28-33-51/53
               S:
               (1/2-)20/21-45-61
601-001-00-4    metan 200-812-7 74-82-8 F+; R12       
               F+
               R: 12
               S: (2-)9-16-33
601-002-00-X    etan 200-814-8 74-84-0 F+; R12       
               F+
               R: 12
               S: (2-)9-16-33
601-003-00-5    propan 200-827-9 74-98-6 F+; R12       
               F+
               R: 12
               S: (2-)9-16
601-004-00-0    butan[1] 203-448-7 106-97-8 F+; R12        NOTA C
izobutan[2] [1] [1]                F+
200-857-2 75-28-5 [2]                R: 12
[2]                S: (2-)9-16
601-004-01-8    butan[1] i 203-448-7 106-97-8 F+;            NOTA C, NOTA
izobutan[2], [1] [1] R12            S
zawierające ?,1%       200-857-2   75-28-5 [2]   Rakotw. Kat.  F +; T              
butadienu (numer EC [2] 2; R45         R: 45-12
203-450-8)                S; 53-45
601-005-00-6    2,2-dimetylopropan; 207-343-7 463-82-1 F+; R12       
neopentan                F+
               R: 12
               S: (2-)9-16-33
601-006-00-1    pentan [1] i 203-692-4 109-66-0 F+; R12        NOTA C NOTA 4, NOTA 6
2-metylobutan[2]; [1] [1] Xn;            F+; Xn; N
izopentan [2] 201-142-8 78-78-4 [2] R65            R:
[2] R66            12-51/53-65-66-67
R67            S:
N; R51-53      (2-)9-16-29-33-61-6
               2
601-007-00-7    heksan, mieszanina - - F; R11         NOTA C NOTA 4, NOTA 6
izomerów (zawierająca   Xn; R65       F ; Xn; N           
mniej ni?5% heksanu o  Xi;            R:  
prostym łańcuchu        R38           1 1-38-51/53-65-67  
węglowym tzw.           R67            S:(2-)9-16-29-33-61
n-heksanu, numer EC N; R51-53      -62
203-777-6)               
601-008-00-2    heptan i jego izomery 205-563-8 142-82-5 F; R11         NOTA C NOTA 4, NOTA 6
203-548-0 108-08-7 Xn; R65        F; Xn; N
207-346-3 464-06-2 Xi;            R:
209-230-8 562-49-2 R38            11-38-50/53-65-67
209-280-0 565-59-3 R67            S:
209-643-3 589-34-4 N; R50-53      (2-)9-16-29-33-60-6
209-680-5 590-35-2                Jan 62
209-730-6 591-76-4               
210-529-0 617-78-7               
250-610-8 31394-54-4               
601-009-00-8    oktan i jego izomery 203-892-1 111-65-9 F; R11         NOTA C NOTA 4, NOTA 6
208-759-1 540-84-1 Xn; R65        F; Xn; N
209-207-2 560-21-4 Xi;            R:
209-243-9 563-16-6 R38            11-38-50/53-65-67
209-266-4 564-02-3 R67            S:
209-292-6 565-75-3 N; R50-53      (2-)9-16-29-33-60-6
209-504-7 583-48-2                Jan 62
209-547-1 584-94-1               
209-649-6 589-43-5               
209-650-1 589-53-7               
209-660-6 589-81-1               
209-689-4 590-73-8               
209-745-8 592-13-2               
209-747-9 592-27-8               
209-855-6 594-82-1               
210-187-2 609-26-7               
210-621-0 619-99-8               
213-923-0 1067-08-9               
247-861-0 26635-64-3               
601-010-00-3    eten; etylen 200-815-3 74-85-1 F+; R12       
               F+
               R: 12
               S: (2-)9-16-33
601-011-00-9    propen; propylen 204-062-1 115-07-1 F+; R12       
               F+
               R: 12
               S: (2-)9-16-33
601-012-00-4    but-1-en; butylen-1 203-449-2 106-98-9 F+; R12        NOTA C
[1]; [1] [1]                F+
buten - mieszanina 203-452-9 107-01-7                R: 12
izomerów 1- i 2- [2];   [2]         [2]           S: (2-)9-16-33     
204-066-3 115-11-7               
2-metylopropen; [3] [3]               
izobutylen 209-673-7 590-18-1               
[3]; [4] [4]               
(Z)-but-2-en; 210-855-3 624-64-6 [5]               
cis-butylen-2 [5]               
[4];               
(E)-but-2-en;               
trans-butylen-2 [5]               
601-013-00-X    buta-1,3-dien 203-450-8 106-99-0 F+;            NOTA D
R12            F+; T
Rakotw. Kat.   R: 45-12
2; R45         S: 53-45
601-014-00-5    izopren; 201-143-3 78-79-5 F+;            NOTA D
2-metylobuta-1,3-dien R12            F+
R52-53         R: 12-52/53
               S:
               (2-)9-16-29-33-61
601-015-00-0    etyn; 200-816-9 74-86-2 R5            
acetylen R6             F+
F+; R12        R: 5-6-12
               S: (2-)9-16-33
601-016-00-6    cyklopropan 200-847-8 75-19-4 F+; R12       
               F+
               R: 12
               S: (2-)9-16-33
601-017-00-1    cykloheksan 203-806-2 110-82-7 F; R11         NOTA 4, NOTA 6
Xn; R65        F; Xn; N
Xi;            R:
R38            11-38-51/53-65-67
R67            S:
N; R50-53      (2-)9-16-33-60-61-6
               2
601-018-00-7    metylocykloheksan 203-624-3 108-87-2 F; R11         NOTA 4, NOTA 6
Xn; R65        F; Xn; N
Xi;            R:
R38            11-38-51/53-65-67
R67            S:
N; R51-53      (2-)9-16-33-61-62
601-019-00-2    1,4-dimetylocykloheksan 209-663-2 589-90-2 F; R11         NOTA 4, NOTA 6
Xn; R65        F; Xn; N
Xi;            R:
R38            11-38-51/53-65-67
R67            S:
N; R51-53      (2-)9-16-33-61-62
601-020-00-8    benzen 200-753-7 71-43-2 F;             NOTA E
R11            F; T
Rakotw. Kat.   R:
1; R45         45-11-48/23/24/25
T;             S: 53-45
R48/23/24/25  
601-021-00-3    toluen; metylobenzen 203-625-9 108-88-3 F; R11        
Xn; R20        F; Xn -12,50% Xn; R20
               R: 11-20
               S: (2-)16-25-29-33
601-022-00-9    1,2-dimetylobenzen; 202-422-2 95-47-6 R10            NOTA C
o-ksylen [1] [1] Xn;            Xn -20% Xn;
[1], 203-396-5 106-42-3 R20/21         R: 12,5% - 20% R20/21-38
1,4-dimetylobenzen; [2] [2] Xi; R38        10-20/21-38 Xn; R20/21
p-ksylen 203-576-3 108-38-3                S: (2-)25
[2], [3] [3]               
1,3-dimetylobenzen; 215-535-7 1330-20-7 [4]               
m-ksylen [3] [4]               
ksylen; dimetylobenzen               
- mieszanina izomerów  
[4]               
601-023-00-4    etylobenzen; fenyloetan 202-849-4 100-41-4 F; R11        
Xn; R20        F; Xn -25% Xn; R20
               R: 11-20
               S: (2-)16-24/25-29
601-024-00-X    izopropylobenzen; 202-704-5 98-82-8 R10           
kumen [1] [1] Xn; R65        Xn; N NOTA 4
[1]; 203-132-9 103-65-1 [2] Xi; R37        R:
propylobenzen; [2] N; R51-53      10-37-51/53-65
1-fenylopropan [2]                S: (2-)24-37-61-62
601-025-00-5    mezytylen; 203-604-4 108-67-8 R10           
1-3-5-trimetylobenzen Xi; R37        Xi; N -25% Xi; R37
N; R51-53      R:
               10-37-51/53
               S: (2-)61
601-026-00-0    styren; winylobenzen 202-851-5 100-42-5 R10            NOTA D
Xn; R20        Xn -12,50% Xn; R20-36/38
Xi; R36/38     R:
               10-20-36/38
               S: (2-)23
601-027-00-6    2-fenyloprop-1-en; 202-705-0 98-83-9 R10           
a-metylostyren; Xi;            Xi; N -255 Xi; R36/37
propen-2-ylobenzen; R36/37         R:
izopropenylobenzen; N; R51-53      10-36/37-51/53
               S: (2-)61
601-028-00-1    2-metylostyren; 210-256-7 611-15-4 Xn; R20       
2-winylotoluen N; R51-53      Xn; N -25% Xn; R20
               R: 20-51/53
               S: (2-)24-61
601-029-00-7    dipenten [1]; limonen 205-341-0 138-86-3 R10            NOTA C
[1]; [1] [1] Xi;            Xi; N
(R)-p-menta-1,8-dien 227-813-5 5989-27-5 R38            R:
[2]; d-limonene [2] [2] R43            10-38-43-50/53
[2]; 227-815-6 5989-54-8 N; R50-53      S: (2-)24-37-60-61
(S)-p-menta-1,8-dien [3] [3]               
[3]; l-limonene 229-977-3 06.12.6876               
[3]; [4] [4]               
trans-1-metylo-4-(1-met 231-732-0 7705-14-8 [5]               
ylowinylo)cykloheksen [5]               
[4]               
(?-1-metylo-4-(1-metyl
owinylo)cykloheksen               
[5];               
601-030-00-2    cyklopentan 206-016-6 287-92-3 F;            
R11            F
R52-53         R: 11-52/53
               S:
               (2-)9-16-29-33-61
601-031-00-8    2,4,4-trimetylopent-1-e 203-486-4 107-39-1 F; R11        
n; dwuizobutylen N; R51-53      F; N
               R: 11-51/53
               S:
               (2-)9-16-29-33-61
601-032-00-3    benzo[a]piren; 200-028-5 50-32-8 Rakotw. Kat.  
benzo[d,e?f]chryzen    2;             T; N
R45            R:
Muta. Kat. 2;  45-46-60-61-50/53
R46            S: 53-45-60-61
Repro. Kat.   
2;            
R60-61        
N; R50-53     
601-033-00-9    benzo[a]antracen 200-280-6 56-55-3 Rakotw. Kat.  
2; R45         T; N
N; R50-53      R: 45-50/53
               S: 53-45-60-61
601-034-00-4    benzo[b]fluoranten; 205-911-9 205-99-2 Rakotw. Kat.  
benzo[e]acefenantrylen 2; R45         T; N
N; R50-53      R: 45-50/53
               S: 53-45-60-61
601-035-00-X    benzo[j]fluoranten 205-910-3 205-82-3 Rakotw. Kat.  
2; R45         T; N
N; R50-53      R: 45-50/53
               S: 53-45-60-61
601-036-00-5    benzo[k]fluoranten 205-916-6 207-08-0 Rakotw. Kat.  
2; R45         T; N
N; R50-53      R: 45-50/53
               S: 53-45-60-61
601-037-00-0    heksan (izomer o 203-777-6 110-54-3 F;             NOTA 4, NOTA
prostym łańcuchu        R11           F ; Xn; N            -20% 6
węglowym tzw. n-heksan) Repro. Kat.    R:   5% - 20%      Zn;
3; R62         11-38-48/20-51/53-6 R38-48/20-62
Xn;            2-65-67 Xn; R48/20-62
R65-48/20      S:
Xi;            (2-)9-16-29-33-36/3
R38            7-61-62
R67           
N; R51-53     
601-041-00-2    dibenzo[a,h]antracen 200-181-8 53-70-3 Rakotw. Kat.  
2; R45         T; N
N; R50-53      R: 45-50/53
               S: 53-45-60-61
601-042-00-8    bifenyl; fenylobenzen 202-163-5 92-52-4 Xi;           
R36/37/38      Xi; N
N; R50-53      R:
               36/37/38-50/53
               S: (2-)23-60-61
601-043-00-3    1,2,4-trimetylobenzen 202-436-9 95-63-6 R10           
Xn; R20        Xn; N
Xi;            R:
R36/37/38      10-20-36/37/38-51/5
N; R51-53      3
               S: (2-)26-61
601-044-00-9    3a,4,7,7a-tetrahydro-4, 201-052-9 77-73-6 F; R11        
7-metanoinden; Xn;            F; Xn; N
dwucyklopentadien R20/22         R:
Xi;            11-20/22-36/27/38-5
R36/37/38      Jan 53
N; R51-53      S: (2-)36/37-61
601-045-00-4    1,2,3,4-tetrahydronafta 204-340-2 119-64-2               
len; tetralina R19            Xi; N
Xi;            R:
R36/38         19-36/38-51/53
N; R51-53      S: (2-)26-28-61
601-046-00-X    7-metylookta-1,6-dien 404-210-7 42152-47-6 R10           
N; R50-53      N
               R: 10-50/53
               S: (2-)60-61
601-047-00-5    m-menta-1,3(8)-dien 404-150-1 17092-80-7 Xi; R38       
N; R51-53      Xi; N
               R: 38-51/53
               S: (2-)37-61
601-048-00-0    chryzen 205-923-4 218-01-9 Rakotw. Kat.  
2; R45         T; N
Muta Kat. 3;   R: 45-50/53
R40            S: 53-45-60-61
N; R50-53     
601-049-00-6    benzo(e)piren 205-892-7 192-97-2 Rakotw. Kat   
2;             T; N
R45            R: 45-50/53
N; R50-53      S: 53-45-60-61
601-050-00-1    pochodne C10-13 267-051-0 67774-74-7 N; R50        
alkilowe benzenu                N
               R: 50
               S: 61
601-051-00-7    4-fenylobut-1-en 405-980-7 768-56-9 Xi; R38       
N; R51-53      Xi; N
               R: 38-51/53
               S: (2-)37-61
602-001-00-7    chlorometan; chlorek 200-817-4 74-87-3 F+;           
metylu R12            F+; Xn
Rakotw.Kat.3;  R:
R40            12-40-48/20
Xn; R48/20     S: (2-)9-16-33
602-002-00-2    bromometan; bromek 200-813-2 74-83-9 Muta. Kat. 3; 
metylu R40            T; N
T;             R:
R23/25         23/25-36/37/38-40-4
Xn;            8/20-50-59
R48/20         S:
Xi;            (1/2-)15-27-36/39-3
R36/37/38      8-45-59-61
N; R50        
N; R59        
602-003-00-8    dibromometan; dibromek 200-824-2 74-95-3 Xn;           
metylenu; bromek R20            Xn -12,50% Xn; R20
metylenu R52-53         R:20-52/53
               S: (2-)24-61
602-004-00-3    dichlorometan; 200-838-9 75-09-2 Rakotw. Kat.  
dichlorek metylenu; 3; R40         Xn
chlorek metylenu                R:40
               S:
               (2-)23-24/25-36/37
602-005-00-9    jodometan; jodek metylu 200-819-5 74-88-4 Rakotw. Kat.  
3; R40         T
Xn; R21        R:
T;             21-23/25-37/38-40
R23/25         S:
Xi; R37/38     (1/2-)36/37-38-45
602-006-00-4    chloroform; 200-663-8 67-66-3 Xn;           
trichlorometan R22-48/20/22;  Xn -20% Xn;
Xi;            R: 5% - 20% R22-38-40-48/20/22
R38;           22-38-40-48/20/22 1% - 5%
Rakotw. Kat.   S: (2-)36/37 Xn;
3; R40         R22-40-48/20/22
               Xn; R40
602-007-00-X    bromoform; 200-854-6 75-25-2 T; R23        
tribromometan Xi;            T; N
R36/38         R:
N; R51-53      23-36/38-51/53
               S: (1/2-)28-45-61
602-008-00-5    tetrachlorometan; 200-262-8 56-23-5 Rakotw. Kat.  
tetrachlorek węgla;     3;             T; N -1% T; 
czterochlorek węgla     R40            R:   0,2% - 1%     R23/24/25-40-48/23
T;R23/24/25-48 23/24/25-40-48/23-5
/23            2/53-59 Xn;
R52-53         S: R20/21/22-48/20
N; R59         (1/2-)23-36/37-45-5
               Sep 61
602-009-00-0    chloroetan; chlorek 200-830-5 75-00-3 F+;           
etylu R12            F+;
Rakotw. Kat.   Xn
3;             R:12-40-52/53
R40            S:
R52-53         (2-)9-16-33-36/37-6
               1
602-010-00-6    1,2-dibromoetan; 203-444-5 106-93-4 Rakotw. Kat.   NOTA E
dibromek etylenu; 2; R45         T; N -20% T;
bromek etylenu T; R23/24/25   R: 1% - 20% R45-23/24/25-36/37
               45-23/24/25-36/37/3 0,1% - 1% /38
Xi;            8-51/53 T;
R36/37/38      S: 53-45-61 R45-23/24/25
N; R51-53      T; R45-20/21/22
602-011-00-1    1,1-dichloroetan; 200-863-5 75-34-3 F; R11        
chlorek etylidenu Xn; R22        F; Xn -20% Xn;
dichlorek etylidenu Xi;            R: 12,5% - 20% R22-36/37
R36/37         11-22-36/37-52/53 Xn; R22
R52-53         S: (2-)16-23-61
602-012-00-7    1,2-dichloroetan; 203-458-1 107-06-2 F;             NOTA E
dichlorek etylenu; R11            F; T -25% T;
chlorek etylenu Rakotw. Kat.   R: 20% - 25% R45-22-36/37/38
2; R45         45-11-22-36/37/38 0,1% - 20% T;
Xn; R22        S: 53-45 R45-36/37/38
Xi; R36/37/38  T; R45
602-013-00-2    1,1,1-trichloroetan; 200-756-3 71-55-6 Xn; R20        NOTA F
metylochloroform N; R59         Xn; N
               R: 20-59
               S: (2-)24/25-59-61
602-014-00-8    1,1,2-trichloroetan 201-166-9 79-00-5 Xn; R20/21/22 
               Xn -5% Xn; R20/21/22
               R: 20/21/22
               S: (2-)9
602-015-00-3    1,1,2,2-tetrachloroetan 201-197-8 79-34-5 T+;           
; tetrachlorek R26/27         T+; N -7% T+; R26/27
acetylenu N; R51-53      R: 1% - 7% T; R23/24
               26/27-51/53 0,1% - 1% Xn; R20/21
               S: (1/2-)38-45-61
602-016-00-9    1,1,2,2-tetrabromoetan; 201-191-5 79-27-6 T+; R26       
tetrabromek acetylenu Xi;            T+ -20% T+; R26-36
R36            R: 7% - 20% T+; R26
R52-53         26-36-52/53 1% - 7% T; R23
               S: 0,1% - 1% Xn; R20
               (1/2-)24-27-45-61
602-017-00-4    pentachloroetan 200-925-1 76-01-7 Rakotw. Kat.  
3; R40         T; N -1% T;
T;             R: 0,2% - 1% R40-48/23
R48/23         40-48/23-51/53 Xn; R48/20
N; R51-53      S:
               (1/2-)23-36/37-45-6
               1
602-018-00-X    1-chloropropan [1]; 208-749-7 540-54-5[1] F; R11         NOTA C
chlorek propylu [1] 75-29-6[2] Xn; R20/21/22  F; Xn -25% Xn; R20/21/22
[1], 200-858-8                R:
2-chloropropan [2]; [2]                11-20/21/22
chlorek izopropylu [2]                S: (2-)9-29
602-019-00-5    1-bromopropan; bromek 203-445-0 106-94-5 R10           
propylu Xn; R20        Xn
               R: 10-20
               S: (2-)9-24
602-020-00-0    1,2-dichloropropan; 201-152-2 78-87-5 F; R11        
dichlorek propylenu; Xn; R20/22     F; Xn
chlorek propylenu                R: 11-20/22
               S: (2-)16-24
602-021-00-6    1,2-dibromo-3-chloropro 202-479-3 96-12-8 Rakotw. Kat.   NOTA E
pan 2;             T
R45            R:
Muta. Kat. 2;  45-46-60-25-48/20/2
R46            2-52/53
Repro. Kat.    S: 53-45-61
1; R60        
T; R25        
Xn;           
R48/20/22     
R52-53        
602-022-00-1    1-chloropentan 208-846-4 543-59-9 F; R11         NOTA C
[1]; [1] [1] Xn; R20/21/22  F; Xn -25% Xn; R20/21/22
chlorek pentylu 210-885-7 625-29-6                R:
[1]; [2] [2]                11-20/21/22
2-chloropentan 210-467-4 616-20-6 [3]                S: (2-)9-29
[2] [3]               
3-chloropentan [3]               
602-023-00-7    chloroeten; chlorek 200-831-0 75-01-4 F+;            NOTA D
winylu; chloroetylen R12            F+; T
Rakotw. Kat.   R: 45-12
1; R45         S: 53-45
602-024-00-2    bromoeten; bromek 209-800-6 593-60-2 F+;           
winylu; bromoetylen R12            F+; T
Rakotw. Kat.   R: 45-12
2; R45         S: 53-45
602-025-00-8    1,1-dichloroeten; 200-864-0 75-33-4 F+; R12        NOTA D
1,1-dichloroetylen; Xn; R20-40     F+; Xn -12,50% Xn; R20-40
chlorek winylidenu                R: 12-20-40 1% - 12,5% Xn; R40
               S: (2-)7-16-29
602-026-00-3    1,2-dichloroeten [1]; 208-750-2 540-59-0 F; R11         NOTA C
1,2-dichloroetylen [1] [1] Xn;            F; Xn -12,50% Xn; R20
[1]; dichlorek 205-859-7 156-59-2 R20            R:
acetylenu [2] [2] R52-53         11-20-52/53
[1], 205-850-2 156-60-5 [3]                S: (2-)7-16-29-61
cis-1,2-dichloroeten [3]               
[2];               
trans-1,2-dichloroetan               
[3]               
602-027-00-9    trichloroeten; 201-167-4 79-01-6 Rakotw. Kat.  
trichloroetylen; tri 3;             Xn -1% Xn; R40
R40            R: 40-52/53
R52-52         S: (2-)23-36/37-61
602-028-00-4    tetrachloroeten; 204-825-9 127-18-4 Rakotw. Kat.  
tetrachloroetylen; 3; R40         Xn; N -1% Xn; R40
perchloroetylen N; R51-53      R: 40-51/53
               S: (2-)23-36/37-61
602-029-00-X    3-chloropropen; 203-457-6 107-05-1 F; R11         NOTA D
chlorek allilu T+; R26        F; T+; N
N; R50         R: 11-26-50
               S:
               (1/2-)16-29-33-45-6
               1
602-030-00-5    1,3-dichloropropen 208-826-5 542-75-6 R10            NOTA D, NOTA
[1]; [1] [1] T; R25         C
(Z)-1,3-dichloropropen 233-195-8 10061-01-5 Xn;            T; N
[2] [2] [2] R20/21         R:
Xi;            10-20/21-25-36/37/3
R36/37/38      8-43-50/53
R43            S:
N; R50-53      (1/2-)36/37-45-60-6
               1
602-031-00-0    1,1-dichloropropen 209-253-3 563-58-6 F; R11        
T;             F; T
R25            R:
R52-53         11-25-52/53
               S:
               (1/2-)16-29-33-45-6
               1
602-032-00-6    3-chloro-2-metylopropen 209-251-2 563-47-3 F; R11        
; chlorek Xn;            F, C, N
2-metyloallilu R20/22         R:
C;             11-20/22-34-43-51/5
R34            3
R43            S:
N; R51-53      (2-)9-16-26-29-36/3
               7/39-45-61
602-033-00-1    chlorobenzen 203-628-5 108-90-7 R10           
Xn; R20        Xn; N -5% Xn; R20
N; R51-53      R:
               10-20-51/53
               S: (2-)24/25-61
602-034-00-7    1,2-dichlorobenzen; 202-425-9 95-50-1 Xn; R22       
o-dichlorobenzen Xi;            Xn; N -20% Xn;
R36/37/38      R: 5% - 20% R22-36/37/38
N; R50-53      22-36/37/38-50/53 Xn; R22
               S: (2-)23-60-61
602-035-00-2    1,4-dichlorobenzen; 203-400-5 106-46-7 Xi; R36       
p-dichlorobenzen N; R50-53      Xi; N
               R: 36-50/53
               S:
               (2-)24/25-46-60-61
602-036-00-8    2-chlorobuta-1,3-dien; 204-818-0 126-99-8 F; R11         NOTA D
chloropren Xn;            F; Xn
R20/22         R:
Xi; R36        11-20/22-36
               S: (2-)16
602-037-00-3    chloro(fenylo)metan; 202-853-6 100-44-7 Rakotw. Kat.  
(chlorometylo)benzen; 3; R40         T
chlorek benzylu; T; R23         R:
a-chlorotoluen Xn; R22        22-23-37/38-40-41
Xi; R37/38-41  S:
               (1/2-)36/37-38-45
602-038-00-9    trichloro(fenylo)metan; 202-634-5 98-07-7 Rakotw. Kat.   NOTA E
2; R45         T
(trichlorometylo)benzen T; R23         R:
; Xn; R22        45-22-23-37/38-41
a,a,a-trichlorotoluen; Xi; R37/38-41  S: 53-45
fenylochloroform               
602-039-00-4    polichlorowane 215-648-1 1336-36-3 R33            NOTA C
bifenyle; PCB N; R50-53      Xn; N -0,01% Xn; R33
               R: 33-50/53
               S: (2-)35-60-61
602-040-00-X    2-chlorotoluen; 202-424-3 95-49-8 Xn; R20        NOTA C
o-chlorotoluen [1], [1] [1] N; R51-53      Xn; N
3-chlorotoluen; 203-580-5 108-41-8                R: 20-51/53
m-chlorotoluen [2] [2]                S: (2-)24/25-61
[2], 203-397-0 106-43-4               
i 4-chlorotoluen; [3] [3]               
p-chlorotoluen [3], 246-698-2 25168-05-2               
chlorotoluen [4] [4] [4]               
602-041-00-5    pentachloronaftalen 215-320-8 1321-64-8 Xn;            NOTA C
R21/22         Xn; N
Xi;            R:
R36/38         21/22-36/38-50/53
N; R50-53      S: (2-)35-60-61
602-042-00-0    HCH (PN); - - Rakotw. Kat.   NOTA C
1,2,3,4,5,6-heksachloro 3; R40         T; N
cykloheksany z T; R25         R:
wyjąkiem wymienionych  Xn; R21        21-25-40-50/53     
w innym miejscu wykazu N; R50-53      S:
               (1/2-)22-36/37-45-6
               0-61
602-043-00-6    lindan (PN); 200-401-2 58-89-9 T;            
g-HCH; R23/24/25      T; N
g-1,2,3,4,5,6-heksachlo Xi;            R:
rocykloheksan R36/38         23/24/25-36/38-50/5
N; R50-53      3
               S:
               (1/2-)13-45-60-61
602-044-00-1    kamfechlor (PN); 232-283-3 8001-35-2 Rakotw. Kat.  
toksafen; mieszanina 3; R40         T; N
chlorowanych kamfenów   T; R25         R:  
zawierająca 67?9%      Xn; R21       2 1-25-37/38-40-50/5
chloru Xi;            3
R37/38         S:
N; R50-53      (1/2-)36/37-45-60-6
               1
602-045-00-7    DDT (PN); 200-024-3 50-29-3 T; R25-48/25  
1,1,1-trichloro-2,2-bis                T; N
(4-chlorofenylo)etan Rakotw. Kat.   R:
3; R40         25-40-48/25-50/53
N; R50-53      S:
               (1/2-)22-36/37-45-6
               0-61
602-046-00-2    heptachlor (PN); 200-962-3 76-44-8 T;            
1,4,5,6,7,8,8-heptachlo R24/25         T; N
ro-3a,4,7,7a-tetrahydro Rakotw. Kat.   R:
-4,7-metanoinden 3;             24/25-33-40-50/53
R40            S:
R33            (1/2-)36/37-45-60-6
N; R50-53      1
602-047-00-8    chlordan (PN); 200-349-0 57-74-9 Rakotw. Kat.  
1,2,4,5,6,7,8,8-oktachl 3; R40         Xn; N
oro-3a,4,7,7a-tetrahydr Xn;            R:
o-4,7-metanoindan R21/22         21/22-40-50/53
N; R50-53      S: (2-)36/37-60-61
602-048-00-3    aldryna (PN) - produkt 206-215-8 309-00-2 T;            
zawierający 95% HHDN;   R24/25-48/24/2 T; N
rel-(1R,4S,4aS,5S,8R,8a 5
R)-1,2,3,4,10,10-heksac Rakotw. Kat.   R:
hloro-1,4,4a,5,8,8a-hek 3;             24/25-40-48/25-50/5
sahydro-1,4:5,8-dimetan R40            3
onaftalen                S:
N; R50-53      (1/2-)22-36/37-45-6
               0-61
602-049-00-9    dieldryna (PN) - 200-484-5 60-57-1 T+; R27       
produkt zawierający     T; R25-48/25   T+; N              
85% Rakotw. Kat.   R:
HEOD; ; R40          25-27-40-48/25-50/5
rel-(1R,4S,4aS,5R,6R,7S N; R50-53      3
,8S,8aR)-1,2,3,4,10,10-                S:
heksachloro-6,7-epoksy-                (1/2-)22-36/37-45-6
1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktah                0-61
ydro-1,4:5,8-dimetanona               
ftalen               
602-050-00-9    izodryna; 207-366-2 465-73-6 T+;           
rel-(1R,4S,4aS,5R,8S,8a R26/27/28      T+; N
R)-1,2,3,10,10-heksachl N; R50-53      R:
oro-1,4,4a,5,8,8a-heksa                26/27/28-50/53
hydro-1,4:5,8-dimetanon                S:
aftalen                (1/2-)13-28-45-60-6
               1
602-051-00-X    endryna 200-775-7 72-20-8 T+; R28       
(PN); T; R24         T+; N
rel-(1R,4S,4aS,5S,6S,7R N; R50-53      R:
,8R,8aR)-1,2,3,4,10,10-                24-28-50/53
heksachloro-6,7-epoksy-                S:
1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktah                (1/2-)22-36/37-45-6
ydro-1,4:5,8-dimetanona                0-61
ftalen               
602-052-00-5    endosulfan (PN); 204-079-4 115-29-7 T;            
3-tlenek R24/25         T; N
6,7,8,9,10,10-heksachlo Xi; R36        R:
ro-1,5,5a,6,9,9a-heksah N; R50-53      24/25-36-50/53
ydro-6,9-metano-2,4,3-b                S:
enzodioksatiepinu                (1/2-)28-36/37-45-6
               0-61
602-053-00-0    izobenzan 206-045-4 297-78-9 T+;           
(PN); R27/28         T+; N
1,3,4,5,6,7,8,8-oktachl N; R50         R: 27/28-50
oro-1,3,3a,4,7,7a-heksa                S:
hydro-4,7-metanoizobenz                (1/2-)28-36/37-45-6
ofuran                1
602-054-00-6    3-jodopropen; jodek 209-130-4 556-56-9 R10           
allilu C; R34         C
               R: 10-34
               S: (1/2-)7-26-45
602-055-00-1    bromoetan; bromek etylu 200-825-8 74-96-4 F;            
R11            F; Xn
Rakotw. Kat.   R:
3; R40         11-20/22-40
Xn; R20/22     S: (2-)36/37
602-056-00-7    trifluoro(fenylo)metan; 202-635-0 98-08-8 F; R11        
N; R51-53      F; N
(trifluorometylo)benzen                R: 11-51/53
;                S: (2-)16-23-61
a,a,a-trifluorotoluen;               
fenylofluoroform               
602-057-00-2    bromo(fenylo)metan; 202-847-3 100-39-0 Xi; R36/37/38 
(bromometylo)benzen;                Xi
bromek                R: 36/37/38
benzylu;                S: (2-)39
a-bromotoluen               
602-058-00-8    dichloro(fenylo)metan; 202-709-2 98-87-3 Rakotw. Kat.  
(dichlorometylo)benzen; 3; R40         T
T; R23         R:
a,a-dichlorotoluen; Xn; R22        22-23-37/38-40-41
chlorek benzylidenu Xi; R37/38-41  S:
               (1/2-)36/37-38-45
602-059-00-3    1-chlorobutan; chlorek 203-696-6 109-69-3 F; R11        
butylu                F
               R: 11
               S: (2-)9-16-29
602-060-00-9    bromobenzen 203-623-8 108-86-1 R10           
Xi; R38        Xi; N
N; R51-53      R:
               10-38-51/53
               S: (2)61
602-061-00-4    heksafluoropropen; 204-127-4 116-15-4 Xn; R20       
heksafluoropropylen; Xi; R37        Xn
perfluoropropylen                R: 20-37
               S: (2-)41
602-062-00-X    1,2,3-trichloropropan 202-486-1 96-18-4 Xn; R20/21/22  NOTA D
               Xn
               R: 20/21/22
               S: (2-)37/39
602-063-00-5    tlenek heptachloru; 213-831-0 1024-57-3 T;            
2,3-tlenek R25            T; N
heptachloru; Rakotw. Kat.   R:
1,4,5,6,7,8,8-heptachlo 3;             25-33-40-50/53
ro-2,3-epoksy-3a,4,7,7a R40            S:
tetrahydro-4,7-metanoi R33            (1/2-)36/37-45-60-6
ndan N; R50-53      1
602-064-00-0    1,3-dichloropropan-2-ol 202-491-9 96-23-1 Rakotw. Kat.   NOTA E
; 2; R45         T
alkohol T; R25         R: 45-21-25
dichloroizopropylowy Xn; R21        S: 53-45
602-065-00-6    heksachlorobenzen 204-273-9 118-74-1 Rakotw. Kat.   NOTA E
2; R45         T; N
T;             R:
R48/25         45-48/25-50/53
N; R50-53      S: 53-45-60-61
602-066-00-1    tetrachloro-1,4-benzoch 204-274-4 118-75-2 Xi;           
inon; R36/38         Xi; N
tetrachloro-p-benzochin N; R50-53      R:
on; chloranil                36/38-50/53
               S: (2-)37-60-61
602-067-00-7    1,3-dichlorobenzen 208-792-1 541-73-1 Xn; R22       
N; R51-53      Xn; N
               R: 22-51/53
               S: (2-)61
602-068-00-2    bis(trichloroctan) 219-732-9 2514-53-6 Xi; R38       
etylenu                Xi
               R: 38
               S: (2)
602-069-00-8    dichloroacetylen - 7572-29-4 E;            
R2             E; Xn
Rakotw. Kat.   R: 2-40-48/20
3; R40         S: (2-)36/37
Xn; R48/20    
602-070-00-3    1-chloro-2,3-difluoro-5 401-930-3 77227-99-7 R10           
-(trifluorometylo)benze Xn;            Xn; N
n; R29/22         R:
3-chloro-a,a,a,4,5-pent N; R50-58      10-20/22-50-58
afluorotoluen                S: (2-)51-60-61
602-071-00-9    (bromobenzylo)bromotolu 402-210-1 99688-47-8 Xn;           
en - mieszanina R48/22         Xn; N
izomerów R43            R:  
N; R50-53      43-48/22-50/53
               S:
               (2-)24-37-41-60-61
602-072-00-4    dichloro(dichlorobenzyl 278-404-3 76253-60-6 N; R50-53     
o)toluen - mieszanina                N
izomerów R: 50-53           
               S: 60-61
602-073-00-X    1,4-dichlorobut-2-en 212-121-8 764-41-0 Rakotw. Kat.   NOTA E
2; R45         T+; N
T+; R26        R:
T;             45-24/25-26-34-50/5
R24/25         3
C; R34         S: 53-45-60-61
N; R50-53     
602-074-00-5    pentachlorobenzen 210-172-0 608-93-5 F; R11        
Xn; R22        F; Xn; N
N; R50-53      R:
               11-22-50/53
               S:
               (2-)41-46-50-60-61
602-075-00-0    4,4,5,5-tetrachloro-1,3 404-060-2 22432-68-4 T+; R26       
-dioksolan-2-on Xn;            T+
R22            R: 22-26-34
C;R34          S:
               (1/2-)9-26-28-36/37
               /39-45
602-076-00-6    2,3,4-trichlorobut- 219-397-9 2431-50-7 Rakotw. Kat.  
1-en 3; R40         T; N
T; R23         R:
Xn; R22        22-23-36/37/38-40-5
Xi;            0/53
R36/37/38      S:
N; R50-53      (1/2-)36/37-45-60-6
               1
602-077-00-1    dodekachloropentacyklo- 219-196-6 2385-85-5 Rakotw. Kat.  
[5.2.1.02,6.03,9.05,8]d 3;             Xn; N
ekan; mirex R40            R:
Repro. Kat.    21/22-40-50/53-62-6
3;             Mrz 64
R62-63         S:
R64            (2-)13-36/37-46-60-
Xn;            61
R21/22        
N; R50-53     
602-078-00-7    heksachlorocyklopentadi 201-029-3 77-47-4 T+; R26       
en T; R24         T+; N
Xn; R22        R:
C; R34         22-24-26-34-50/53
N; R50-53      S:
               (1/2-)25-39-45-53-6
               0-61
602-079-00-2    2,3-dichloropropen; 201-153-8 78-88-6 F;R11         
2,3-dichloropropylen Muta. Kat. 3;  F; Xn
R40            R:
Xn;            11-20/21/22-37/38-4
R20/21/22      0-41-52/53
Xi;            S:
R37/38-41      (2-)9-16-23-26-36/3
R52-53         7/39-61
602-080-00-8    chloroalkany C10-13 o 287-476-5 85535-84-8 Rakotw. Kat.  
liczbie atomów chloru   3; R40         Xn; N              
Jan 13 N; R50-53      R: 40-50/53
               S:
               (2-)24-36/37-60-61
602-081-00-3    kwas 405-380-5 - Xn;           
2-chloro-4,5-difluorobe R21/22         Xn
nzoesowy Xi; R41        R:
R43            21/22-41-43
               S: (2-)26-36/37/39
602-082-00-9    2,2,6,6-tetrakis(bromom 408-020-5 109678-33-3 R43           
etylo)-4-oksaheptano-1, N; R51-53      Xi; N
7-diol                R: 43-51/53
               S:
               (2-)22-24-37-41-61
602-083-00-4    pochodne pentabromowe 251-084-2 32534-81-9 Xn;           
eteru R48/21/22      Xn; N
difenylowego; R64            R:
eter N; R50-53      48/21/22-50/53-64
pentabromodifenylowy                S:
               (1/2-)36/37-45-60-6
               1
602-084-00-X    1,1-dichloro-1-fluoroet 404-080-1 1717-00-6 N; R52-53-59  
an                N
               R: 52/53-59
               S: 59-61
603-001-00-X    metanol; alkohol 200-659-6 67-56-1 F; R11        
metylowy T;             F; T -20% T;
R23/24/25-39/2 R: 10% - 20% R23/24/25-39/23/24
3/24/25        11-23/24/25-39/23/2 3% - 10% /25
               Apr 25 T;
               S: R20/21/22-39/23/24
               (1/2-)7-16-36/37-45 /25
               Xn;
               R20/21/22-40/20/21
               /22
603-002-00-5    etanol; alkohol etylowy 200-578-6 64-17-5 F; R11        
               F
               R: 11
               S: (2-)7-16
603-003-00-0    propan-1-ol; alkohol 200-746-9 71-23-8 F; R11         NOTA 6
propylowy; Xi; R41        F; Xi
n-propanol R67            R: 11-41-67
               S:
               (2-)7-16-24-26-39
603-004-00-6    butan-1-ol; 200-751-6 71-36-3 R10;           NOTA 6
alkohol Xn; R22        Xn
butylowy; Xi;            R:
n-butanol R37/38-41      10-22-37/38-41-67
R67            S:
               (2-)7/9-13-26-37/39
               -46
603-005-00-1    2-metylopropan-2-ol; 200-889-7 75-65-0 F; R11        
alkohol tert-butylowy Xn; R20        F; Xn -25% Xn; R20
               R: 11-20
               S: (2-)9-16
603-006-00-7    pentanol; "alkohol 250-378-8 30899-19-5 R10            NOTA C
amylowy", z wyjąkiem   Xn; R20        Xn   -25% Xn; R20           
2-metylobutan-2-olu,                R: 10-20
czyli alkoholu                S: (2-)24/25
tert-pentylowego               
603-007-00-2    2-metylobutan-2-ol; 200-908-9 75-85-4 F; R11        
alkohol tert-pentylowy Xn; R20        F; Xn -25% Xn; R20
               R: 11-20
               S: (2-)9-16-24/25
603-008-00-8    4-metylopentan-2-ol; 203-551-7 108-11-2 R10           
alkohol metyloamylowy; Xi; R37        Xi -25% Xn; R37
metyloizobutylokarbinol                R: 10-37
               S: (2-)24/25
603-009-00-3    cykloheksanol 203-630-6 108-93-0 Xn;           
R20/22         Xn -25% Xn; R20/22-37/38
Xi; R37/38     R: 20% - 25%
               20/22-37/38
               S: (2-)24/25
603-010-00-9    2-metylocykloheksanol 209-512-0 583-59-5 Xn; R20        NOTA C
mieszanina izomerów     [1]         [1]           Xn  
[1]; 231-187-9 7443-70-1                R: 20
cis-2-metylocykloheksan [2] [2]                S: (2-)24/25
ol 231-186-3 7443-52-9 [3]               
[2]; [3]               
trans-2-metylocykloheks               
anol[3]               
603-011-00-4    2-metoksyetanol; eter 203-713-7 109-86-4 R10            NOTA E
monometylowy glikolu Repro. Kat.    T
etylenowego 2;             R:
R60-61         60-61-10-20/21/22
Xn; R20/21/22  S: 53-45
603-012-00-X    2-etoksyetanol; eter 203-804-1 110-80-5 R10            NOTA E
monoetylowy glikolu Repro. Kat.    T
etylenowego 2;             R:
R60-61         60-61-10-20/21/22
Xn; R20/21/22  S: 53-45
603-013-00-5    2-izopropoksyetanol; 203-685-6 109-59-1 Xn;            Xn;
eter monoizopropylowy R20/21         Xn -25% R20/21-36
glikolu etylenowego Xi; R26        R: 20/21-36 20% - 25% Xi; R36
               S: (2-)24/25
603-014-00-0    2-butyloksyetanol; 203-905-0 111-76-2 Xn;           
eter monobutylowy R20/21/22      Xn -20% Xn;
glikolu etylenowego Xi; R37        R: 12,5% - 20% R20/21/22-37
               20/21/22-37 Xn; R20/21/22
               S: (2-)24/25
603-015-00-6    prop-2-en-1-ol; 203-470-7 107-18-6 R10           
alkohol allilowy T;             T; N
R23/24/25      R:
Xi;            10-23/24/25-36/37/3
R36/37/38      Aug 50
N; R50         S:
               (1/2-)36/37/39-38-4
               Mai 61
603-016-00-1    4-hydroksy-4-metylopent 204-626-7 123-42-2 Xi; R36       
an-2-on; alkohol                Xi -10% Xi; R36
diacetonowy                R: 36
               S: (2-)24/25
603-018-00-2    alkohol 202-626-1 98-00-0 Xn; R20/21/22 
furfurylowy;                Xn -5% Xn; R20/21/22
2-furylometanol                R: 20/21/22
               S: (2)
603-019-00-8    eter dimetylowy; 2004-065-8 115-10-6 F+; R12       
metoksymetan; tlenek                F+
metylu                R: 12
               S: (2-)9-16-33
603-020-00-3    eter 540-67-0 FT; R12       
etylowo-metylowy;                F+
metoksyetan;                R: 12
metoksyetylen                S: (2-)9-16-33
603-021-00-9    eter 203-475-4 107-25-5 F+; R12        NOTA D
metylowo-winylowy;                F+
metoksyeten                R: 12
               S: (2-)9-16-33
603-022-00-4    eter 200-467-2 60-29-7 F+;            NOTA 6
dietylowy; R12            F+; Xn
etoksyetan R19            R:
Xn;            12-19-22-66-67
R22            S: (2-)9-16-29-33
R66           
R67           
603-023-00-X    oksiran; 200-849-9 75-21-8 F+;            NOTA E
epoksyetan; R12            F+; T
tlenek etylenu Rakotw. Kat.   R:
2;             45-46-12-23-36/37/3
R45            8
Muta. Kat.     S: 53-45
2;            
R46           
T; R23        
Xi; R36/37/38 
603-024-00-5    1,4-dioksan 204-661-8 123-91-1 F;            
R11-19         F; Xn -20% Xn;
Rakotw. Kat.   R: 1% - 20% R36/37-40
3; R40         11-19-36/37-40 Xn; R40
Xi; R36/37     S: (2-)16-36/37
603-025-00-0    tetrahydrofuran 203-726-8 109-99-9 F;            
R11-19         F; Xi -25% Xi; R36/37
Xi; R36/37     R:
               11-19-36/37
               S: (2-)16-29-33
603-026-00-6    1-chloro-2,3-epoksyprop 203-439-8 106-89-8 R10            NOTA E
an; epichlorohydryna; Rakotw. Kat.   T -10% T;
tlenek 2; R45         R: 5% - 10% R45-23/24/25-34-43
2-chloropropylenu T;             45-10-23/24/25-34-4 1% - %5%
R23/24/25      3 0,1% - 1% T;
C; R34         S: 53-45 R45-23/24/25-36/38
R43            -43
               T;
               R45-23/24/25-43
               Xn; R20/21/22
603-027-00-1    etano-1,2-diol; 203-473-3 107-21-1 Xn; R22       
glikol etylowy                Xn -255 Xn; R22
               R: 22
               S: (2)
603-028-00-7    2-chloroetanol; 203-459-7 107-07-3 T+; R26/27/28 
etylenochlorohydryna;                T+ -7% T+;
alkohol                R: 26/27/28 1% - 7% R26/27/28
2-chloroetylowy;                S: (1/2-)7/9-28-45 0,1% - 1% T;
chlorohydryna etylenu                R23/24/25
               Xn; R20/21/22
603-029-00-2    eter 203-870-1 111-44-4 R10           
bis(2-chloroetylowy); T+;            T+ -7% T+;
eter R26/27/28      R: 1% - 7% R26/27/28-40
2,2'-dichlorodietylowy Xn; R40        10-26/27/28-40 0,1% - 1% T;
               S: R23/24/25-40
               (1/2-)7/9-27-38-45 Xn; R20/21/22
603-030-00-8    2-aminoetanol; 205-483-3 141-43-5 Xn; R20       
etanoloamina Xi; R36/37/38  Xn
               R:
               20-36/37/38
               S: (2)
603-031-00-3    1,2-dimetoksyetan; 203-794-9 110-71-4 R10           
eter dimetylowy R19            Xn
glikolu etylenowego Xn;            R: 10-19-20
R20            S: (2-)24/25
603-032-00-9    diazotan(V) 211-063-0 628-96-6 E; R2         
etylenu; T+;            E; T+
diazotan(V) glikolu R26/27/28      R:
etylenowego; R33            2-26/27/28-33
nitroglikol                S:
               (1/2-)33-35-36/37-4
               5
603-033-00-4    diazotan(V) 211-745-8 693-21-0 E; R3         
3-oksapentano-1,5-diylu T+;            E; T+
; R26/27/28      R:
diazotan(V) glikolu R33            3-26/27/28-33-52/53
dietylenowego R52-53        
               S:
               (1/2-)33-35-36/37-4
               Mai 61
603-034-00-X    triazotan(V) 200-240-8 55-63-0 E; R3         
propano-1,2,3-triylu; T+;            E; T+; N
triazotan(V) R26/27/28      R:
glicerolu; R33            3-26/27/28-33-51/53
nitrogliceryna N; R51-53     
               S:
               (1/2-)33-35-36/37-4
               Mai 61
603-035-00-5    tetraazotan(V) 201-084-3 78-11-5 E; R3         
pentaerytrytolu;                E
tetraazotan(V)                R: 3
pentaerytrytu;                S: (2-)35
pentryt               
603-036-00-0    heksaazotan(V) 239-924-6 15825-70-4 E; R3         
heksano-1,2,3,5,6-heksa                E
olu; nitromannit;                R: 3
heksaazotan(V) mannitu                S: (2-)35
603-037-00-6    azotan(V) - - E; R3         
celulozy; R1             E
nitroceluloza -                R: 1-3
zawierająca więcej ni? S: (2-)35          
12,6% azotu               
603-037-01-3    azotan(V) celulozy; - - F; R11        
nitroceluloza                F
- zawierająca najwyżej  R : 11              
12,6% azotu                S: (2-)16-33-37/39
603-038-00-1    3-(2,3-epoksypropoksy)p 203-442-4 106-92-3 Xn; R20       
ropen; R43            Xn -25% Xn; R20-43
eter allilowo-glicydowy                R: 20-43 1% - 25% Xi; 43
               S: (2-)24/25
603-039-00-7    1-butoksy-2,3-epoksypro 219-376-4 06.08.2426 Xn; R20       
pan; R43            Xn -25% Xn; R20-43
eter butylowo-glicydowy                R: 20-43 1% - 25% Xi; R43
               S: (2-)24/25
603-040-00-2    metanolan sodu 204-699-5 124-41-4 F; R11        
[1]; [1] [1] C; R34         F; C
metoksylan sodu 212-736-1 865-33-8 R14            R: 11-14-34
[1], [2] [2]                S:
metanolan potasu 212-737-7 865-34-9 [3]                (1/2-)8-16-26-43-45
[2]; [3]               
metoksylan potasu               
[2],               
metanolan litu               
[3];               
metoksylan litu [3]               
603-041-00-8    etanolan potasu 213-029-0 917-58-8 F; R11        
[1] [1] [1] C; R34         F; C
etoksylan potasu 205-487-5 141-52-6 [2] R14            R: 11-14-34
[1] [2]                S:
etanolan sodu                (1/2-)8-16-26-43-45
[2];               
etoksylan sodu [2]               
603-042-00-3    triizopropanolan 209-090-8 555-31-7 F; R11        
glinu;                F
triizopropoksylan glinu                R: 11
               S: (2-)8-16
603-043-00-9    triarymol (PN); - 26766-27-8 Xn; R22       
(2,4-dichlorofenylo)(fe                Xn
nylo)-(pirymidyn-5-ylo)                R: 22
metanol                S: (2)
603-044-00-4    dikofol(PN); 204-082-0 115-32-2 Xn;           
2,2,2-trichloro-1,1-bis R21/22         Xn
(4-chlorofenylo)etanol Xi; R38        R:
R34            21/22-38-43
               S: (2-)36/37
603-045-00-X    eter diizopropylowy 203-560-6 108-20-3 F;             NOTA C NOTA 6
[1] [1] [1] R11            F
eter dipropylowy [2] 203-869-6 111-43-3 [2] R19            R:
[2] R66            11-19-66-67
R67            S: (2-)9-16-33
603-046-00-5    eter 208-832-8 542-88-1 R10            NOTA E
bis(chlorometylowy) Rakotw. Kat.   T+
1; R45         R:
T+; R26        45-10-22-24-26
T; R24         S: 53-45
Xn; R22       
603-047-00-0    2-(dimetyloamino)etanol 203-542-8 108-01-0 R10           
; Xn;            C -25% C;
N,N-dimetyloetanoloamin R20/21/22      R: 10% - 25% R20/21/22-34
a C; R34         10-20/21/22-34 5% - 10% C; R34
               S: Xi; R36/37/38
               (1/2-)25-26-36/37/3
               Sep 45
603-048-00-6    2-(dietyloamino)etanol; 202-845-2 100-37-8 R10           
Xn;            C -25% C;
N,N-dimetyloetanoloamin R20/21/22      R: 10% - 255 R20/21/22-34
a C; R34         10-20/21/22-34 5% - 10% C; R34
               S: Xi; R36/37/38
               (1/2-)25-26-36/37/3
               Sep 45
603-049-00-1    chlorofenetol 201-246-3 80-06-8 Xn; R22       
(PN);                Xn
1,1-bis(4-chlorofenylo)                R: 22
etanol                S: (2-)36
603-050-00-7    1-(2-butoksypropoksy)pr 246-011-6 24083-03-2 Xn; R21/22    
opan-2-ol                Xn -25% Xn; R21/22
               R: 21/22
               S: (2)
603-051-00-2    2-etylobutan-1-ol; 202-621-4 97-95-0 Xn; R21/22    
alkohol 2-etylobutylowy                Xn -25% Xn; R21/22
               R: 21/22
               S: (2)
603-052-00-8    1-butoksypropan-2-ol; 225-878-4 5131-66-8 Xi; R36/38    
eter monobutylowy                Xi -20% Xi; R36/38
glikolu propylenowego                R: 36/38
               S: (2)
603-053-00-3    2-metylopentano-2,4-dio 203-489-0 107-41-5 Xi; R36/38    
l;                Xi -10% Xi; R36/38
glikol heksylenowy                R: 36/38
               S: (2)
603-054-00-9    eter dibutylowy 205-575-3 142-96-1 R10           
Xi; R36/37/38  Xi -10% Xi; R36/37/38
               R:
               10-36/37/38
               S: (2)
603-055-00-4    1,2-epoksypropan; 200-879-2 75-56-9 F+;            NOTA E
metylooksiran; tlenek R12            F+; T
propylenu Rakotw. Kat.   R:
2; R45         45-12-20/21/22-36/3
Xn;            Jul 38
R20/21/22      S: 53-45
Xi; R36/37/38 
603-056-00-X    [(p-toliloksy)oksiran 218-574-8 2186-24-5 Muta. Kat. 3;  NOTA C
[1]; [1] [1] R40            Xn; N
eter 218-575-3 2186-25-6 Xi;            R:
2,3-epoksypropylowo-p-t [2] [2] R38            38-40-43-51/53
olilowy [1]; 218-645-3 2210-79-9 R43            S: (2-)36/37-61
eter [3] [3] N; R51-53     
glicydowo-p-tolilowy 247-711-4 26447-14-3               
[1]; [4] [4]               
[(m-toliloksy)metylo]ok               
siran [2];               
eter               
2,3-epoksypropylowo-m-t               
olilowy [2];               
eter               
glicydowo-m-tolilowy               
[2];               
[(o-toliloksy)metylo]ok               
siran [2];               
eter               
2,3-epoksypropylowo-o-t               
olilowy [3];               
eter               
glicydowo-o-tolilowy               
[3];               
[(tolilowksy)metylo]oks               
iran               
[4];               
1,2-epoksy-3-(metylofen               
oksy)propan               
[4];               
eter               
glicydowo-tolilowy [4]               
603-057-00-5    fenylometanol; 202-859-9 100-51-6 Xn; R20/22    
alkohol                Xn -25% Xn; R20/22
benzylowy;                R: 20/22
fenylokarbinol                S: (2-)26
603-058-00-0    1,3-epoksypropan 207-964-3 503-30-0 F; R11        
Xn; R20/21/22  F; Xn
               R:
               11-20/21/22
               S: (2-)9-16-26-29
603-059-00-6    heksan-1-ol; alkohol 203-852-3 111-27-3 Xn; R22       
heksylowy                Xn -25% Xn; R22
               R: 22
               S: (2-)24/25
603-060-00-1    1,2:3,4-diepoksybutan; 215-979-1 1464-53-5 Rakotw. Kat.   NOTA E
ditlenek 2;             T+
butadienu; R45            R:
2,2'-bioksiran Muta. Kat. 2;  45-46-24/25-26-34
R46            S: 53-45
T+; R26       
T;            
R24/25        
C; R34        
603-061-00-7    tetrahydro-2-furylometa 202-625-6 97-99-4 Xi; R36       
nol;                Xi -10% Xi; R36
2-(hydroksymetylo)                R: 36
oksolan;                S: (2-)39
alkohol               
tetrahydrofurfurylowy               
603-062-00-2    tetrahydrofurano-2,5-di 203-239-0 104-80-3 Xi; R36/37/38 
ylodimetanol;                Xi -10% Xi; R36/37/38
2,5-bis(hydroksymetylo)                R: 36/37/38
               S: (2-)39
oksolan;               
2,5-bis(hydroksymetylo)               
tetrahydrofuran               
603-063-00-8    2,3-epoksypropan-1-ol; 209-128-3 556-52-5 Rakotw. Kat.   NOTA E
alkohol 2;             T
glicydowy; R45            R:
glicydol Muta. Kat. 3;  45-60-21/22-23-36/3
R40            Jul 38
Repro. Kat.    S: 53-45
2; R60        
T; R23        
Xn;           
R21/22        
Xi; R36/37/38 
603-064-00-3    1-metoksypropan-2-ol; 203-539-1 107-98-2 R10           
eter monometylowy               
glikolu propylenowego               
               R: 10
               S: (2-)24
603-065-00-9    1,3-bis(2,3-epoksypropo 202-987-5 101-90-6 T;            
ksy)benzen; R23/24/25      T -1% T;
eter diglicydowy Xn; R40        R: 0,1% - 1% R23/24/25-40-43
rezorcynolu; R43            23/24/25-40-43 Xn; R20/21/22
eter diglicydowy                S: (1/2-)23-24-45
rezorcyny               
603-066-00-4    diepoksy-4-winylocykloh 203-437-7 106-87-6 T;            
eksan; R23/24/25      T -1% T;
1,2-epoksy-4-(epoksyety Xn; R40        R: 0,1% - 1% R23/24/25-40
lo)cykloheksan                23/24/25-40 Xn; R20/21/22
               S: (1/2-)23-24-25
603-067-00-X    1,2-epoksy-3-fenoksypro 204-557-2 122-60-1 Xn; R21       
pan; R43            Xn -25% Xn; R21-43
eter fenylo-glicydowy                R: 21-43 1% - 25% Xi; R43
               S: (2-)24/25
603-068-00-5    1,2-epoksy-3-(2-etylocy - 130014-35-6 Xi;           
kloheksanoksy)-propan; R36/38         Xi -20% Xi;
eter R43            R: 36/38-43 1% - 20% R36/38-43
2-etylocykloheksano-gli                S: (2-)26-28-37/39 Xi; R43
cydowy               
603-069-00-0    2,4,6-tri(dimetyloamino 202-013-9 90-72-2 Xn; R22       
metylo)fenol Xi; R36/38     Xn
               R: 22-36/38
               S: (2-)26-28
603-070-00-6    2-amino-2-metylopropan- 204-709-8 124-68-5 Xi;           
1-ol; izobutanoloamina R36/38         Xi -10% Xi; R36/38
R52-53         R:
               36/38-52/53
               S: (2-)61
603-071-00-1    2,2'-iminodietanol; 203-868-0 111-42-2 Xn;           
dietanoloamina R22-48/22      Xn
Xi; R38-41     R:
               22-38-41-48/22
               S:
               (2-)26-36/37/39-46
603-072-00-7    1,4-bis(2,3-epoksypropo 219-371-7 2425-79-8 Xn;           
ksy)butan; R20/21         Xn -25% Xn;
eter diglicydowy Xi;            R: 20% - 25% R20/21-36/38-43
butano-1,4-diolu R36/38         20/21-36/38-43 1% - 20% Xi;
R43            S: (2-)26-28-37/39 R36/38-43
               Xi; R43
603-073-00-2    2,2-bis[4-(2,3-epoksypr 216-823-5 1675-54-3 Xi;           
opoksy(fenylo]propan R36/38         Xi -5% Xi;
R43            R: 36/38-43 1% - 5% R36/38-43
               S: (2-)28-37/39 Xi; R43
603-074-00-8    produkt reakcji 500-033-5 25068-38-6 Xi;           
bisfenolu A z R36/38         Xi; N -5% Xi;
epichlorohydryn?       R43            R:   1% - 5%       R36/38-43         
żywica epoksydowa       N; R51-53      36/38-43-51/53      Xi; R43           
(średnia masa           S: (2-)28-37/39-61 
cz眘teczkowa ?700)    
603-075-00-3    eter 203-480-1 107-30-2 F;             NOTA E
chlorometylowy; R11            F; T
chloro(metoksy)metan Rakotw. Kat.   R:
1; R45         45-11-20/21/22
Xn; R20/21/22  S: 53-45
603-076-00-9    but-2-yno-1,4-diol 203-788-6 110-65-6 T;            
R23/25         T -50% T;
Xn;            R: 25% - 50% R21-23/25-34-48/22
R21-48/22      21-23/25-34-48/22 10% - 25%
C; R34         S: 3%10%       T; 
               (1/2-)26-36/37/39-4 R21-23/25-36/38-48
               5 /22
               Xn;
               R20/22-48/22
               Xn; R20/22
603-077-00-4    1-(dimetyloamino) 203-556-4 108-16-7 R10           
propan-2-ol; Xn; R22        C
N-N-dimetylopropanoloam C; R34         R:10-22-34
ina                S:(1/2-)23-26-36-45
603-078-00-X    prop-2-yn-1-ol; 203-471-2 107-19-7 R10           
alkohol propargilowy T;             T; N
R23/24/25      R:
C; R34         10-23/24/25-34-51/5
N; R51-53      3
               S:
               (1/2-)26-28-36-45-6
               1
603-079-00-5    2,2'-metyloiminodietano 203-312-7 105-59-9 Xi; R36       
l;                Xi
               R: 36
N-metylodietanoloamina                S: (2-)24
603-080-00-0    2-(metyloamino) 203-710-0 109-83-1 Xn;           
etanol; R21/22         C -25% C; R21/22-34
N-metyloetanoloamina; C; R34         R: 21/22-34 10% - 25% C; R34
N-metyloetanolo-2-amina                S: 5% - 10% Xi; R36/37/38
;                (1/2-)26-36/37/39-4
N-metylo-2-aminoetanol                5
603-081-00-6    2,2'-sulfanodiylodietan 203-874-3 111-48-8 Xi; R36       
ol;                Xi
2,2'-tiodietanol;                R: 36
siarczek                S: (2)
di(2-hydroksyetylu);               
tiodiglikol               
603-082-00-1    1-aminopropan-2-ol; 201-162-7 78-96-6 C; R34        
izopropanoloamina                C
               R: 34
               S:
               (1/2-)23-26-36-45
603-083-00-7    1,1'-iminodipropan-2-ol 203-820-9 110-97-4 Xi; R36       
; diizopropanoloamina                Xi
               R: 36
               S: (2-)26
603-084-00-2    (epoksyetylo)benzen; 202-476-7 96-09-3 Rakotw. Kat.   NOTA E
fenylooksiran; 2; R45         T
tlenek styrenu Xn; R21        R: 45-21-36
Xi; R36        S: 53-45
603-085-00-8    2-bromo-2-nitropropano- 200-143-0 52-51-7 Xn;           
1,3-diol; R21/22         Xn; N
bronopol XI;            R:
R37/38-41      21/22-37/38-41-50/5
N; R50-53      3
               S:
               (2-)26-37/39-60-61
603-086-00-3    etyrymol 245-949-3 23947-60-6 Xn; R21       
(PN);                Xn
5-butylo-2-etyloamino-6                R: 21
metylopirymidyn-4-ol                S: (2-)36/37
603-087-00-9    2-etyloheksano-1,3-diol 202-377-9 94-96-2 Xi; R41       
;                Xi
glikol oktylenowy                R: 41
               S: (2-)25-26-39-46
603-088-00-4    2-(oktylosulfanylo) 222-598-4 3547-33-9 Xi; R41       
etanol;                Xi
sulfid                R: 41
2-hydroksyetylowo-oktyl                S: (2-)26
owy               
603-089-00-X    7,7-dimetylo-3-oksa-6-a 400-390-6 - C; R35        
za-oktan-1-ol Xn; R22        C
               R: 22-35
               S:
               (1/2-)26-28-36/37/3
               Sep 45
603-090-00-5    2-(2-bromoetoksy) 402-010-4 4463-59-6 Xn;           
anizol; R22            Xn
2-(2-bromoetoksy) R52-53         R: 22-52/53
metoksybenzen                S: (2-)22-61
603-091-00-0    egzo-4-izopropylo-1-met 402-470-6 87172-89-2 O; R8         
ylo-1,4-epoksycykloheks Xn; R22        O; Xn
an-2-ol; Xi; R36        R: 8-22-36
egzo-1-metylo-4-(1-mety                S: (2-)26
loetylo)-7-oksabicyklo[               
2.2.1]heptan-2-ol               
603-092-00-6    2-metylo-4-fenylopentan 402-770-7 92585-24-5 R43           
ol N; R51-53      Xi; N
               R: 43-51/53
               S: (2-)24-37-61
603-093-00-1    egzo-(+/-)-4-izopropylo 402-410-9 87818-31-3 Xn; R20       
-1-metylo-2-(2-metylobe N; R51-53      Xn; N
nzyloksy)-1,4-epoksycyk                R: 20-51/53
loheksan;                S: (2-)23-61
egzo-(+/-)-1-metylo-4-(               
1-metyloetylo)-2-[(2-me               
tylofenylo)metoksy)-7-o               
ksabicyklo[2.2.1]heptan               
603-094-00-7    1,3-bis(2,3-epoksypropo 241-536-7 17557-23-2 Xi; R38       
ksy)-2,2-dimetylopropan R43            Xi
;                R: 38-43
eter diglicydowy                S: (2-)24-37
glikolu neopentylowego               
603-095-00-2    2-propoksyetanol; 220-548-6 2807-30-9 R10           
eter monopropylowy Xn; R21        Xn
glikolu etylenowego Xi; R36        R: 10-21-36
               S: (2-)24/25-36/37
603-096-00-8    2-(2-butoksyetoksy) 203-961-6 112-34-5 Xi; R36       
etanol;                Xi
eter monobutylowy                R: 36
glikolu dwuetylenowego                S: (2-)24-26
603-097-00-3    1,1',1"-nitrylopropan-2 204-528-4 122-20-3 Xi;           
-ol; R36            Xi
triizopropanoloamina R52-53         R: 36-52/53
               S: (2-)26-61
603-098-00-9    2-fenoksyetanol; 204-589-7 122-99-6 Xn; R22       
eter monofenylowy Xi; R36        Xn
glikolu etylenowego                R: 22-36
               S: (2-)26
603-099-00-4    chlorowodorek 403-440-5 93633-79-5 Xn;           
3-[N-metylo-N-(4-metylo R22            Xn
-amino-3-nitrofenylo)am R52-53         R: 22-52/53
ino]propano-1,2-diolu                S: (2-)61
603-100-00-8    1,2-dimetoksypropan 404-630-0 7778-85-0 F; R11-19     
               F
               R: 11-19
               S:
               (2-)9-16-24/25-33
603-101-00-3    2-izobutylo-4-metylotet 405-040-6 - Xi; R36       
rahydropiran-4-ol,                Xi
mieszanina izomerów     R: 36              
cis i trans                S: (2-)25-26
603-102-00-9    1,2-epoksybutan 203-438-2 106-88-7 F;            
R11            F; Xn
Rakotw. Kat.   R:
3; R40         11-20/21/22-36/37/3
Xn;            8-40-52/53
R20/21/22      S:
Xi; R36/37/38  (2-)9-16-29-36/37-6
R52-53         1
603-103-00-4    pochodne mono[(C 271-846-8 68609-97-2 Xi; R38       
12-14-alkiloksy)-metylo R43            Xi
we] oksiranu;                R: 38-43
[(C12-14-alkiloksy)mely                S: (2-)24-37
lo)oksiran;               
eter               
(C12-14-alkilowo)-glicy               
dowy               
603-106-00-0    2-metoksypropan-1-ol 216-455-5 1589-47-5 R10           
Repro. Kat.    T
2; R61         R:
Xi; R37/38-41  61-10-37/38-41
               S: 53-45
603-107-00-6    2-(2-metoksyetoksy)etan 203-906-6 111-77-3 Repro. Kat.   
ol; 3; R63         Xn
eter monometylowy                R: 63
glikolu                S: (2-)36/37
dietylenowego;               
3,6-dioksaheptan-1-on               
603-108-00-1    2-metylopropan-1-ol; 201-148-0 78-83-1 R10            NOTA 6
izobutanol; alkohol Xi;            Xi
izobutylowy R37/38-41      R:
R67            10-37/38-41-67
               S:
               (2-)7/9-13-26-37/39
               -46
603-117-00-0    propan-2-ol; 200-661-7 67-63-0 F; R11         NOTA 6
izopropanol; alkohol Xi; R36        F; Xi
izopropylowy R67            R: 11-36-67
               S:
               (2-)7-16-24/25-26
603-118-00-6    6-dimetyloaminoheksan-1 404-680-3 1862-07-3 Xn; R22       
ol C;             C
R34            R: 22-34-52/53 S:
R52-53         (1/2-)26-36/37/39-4
               Mai 61
603-119-00-1    1,1'-(1,3-fenylenodioks 405-840-5 - R43           
y)bis N; R50-53      Xi; N
3-[2-(prop-2-en-1-ylo)f                R: 43-50/53
enoksy]propan-2-ol                S: (2-)24-37-60-61
603-120-00-7    2-melylo-5-fenylopentan 405-890-8 25634-93-9 Xi; R36/38    
-1-ol                Xi
               R: 36/38
               S: (2-)26-37
603-121-00-2    4-[4-(1,3-dihydroksypro 406-057-1 114565-66-1 Carc.Cat. 3;  
pan-2-ylo)-fenyloamino] R40            Xn
-1,8-dihydroksy-5-nitro R43            R: 40-43-53
-antrachinon R53            S: (2-)36/37-61
603-122-00-8    2-etyloheksan-1-olan 406-150-7 38411-13-1 F; R11        
sodu C;             F; C
R34            R:
R52-53         11-34-52/53
               S:
               (1/2-)7-26-36/37/39
               -45-61
603-123-00-3    4-metylo-8-metylideno-t 406-330-5 122760-84-3 Xi;           
ricyklo[3.3.1.13,7]deka R38            Xi; N
n-2-ol R43            R;
N; R51-53      38-43-51/53
               S: (2-)24-37-61
603-124-00-9    1,4-bis[2-(winyloksy)et 406-900-3 84563-49-5 N; R50-53     
oksy]benzen                N
               R: 50/53
               S: 60-61
603-125-00-4    2-(2,4-dichlorofenylo)- 407-850-5 89544-40-1 Xn; R22       
1-(1H-1,2,4-triazol-1-i Xi; R41        Xn; N
lo)pent-4-en-2-ol N; R51-53      R:
               22-41-51/53
               S: (2-)26-39-61
603-126-00-X    2-[(4-metylo-2-nitrofen 408-090-7 100418-33-5 Xn;           
ylo)amino]etanol R22            Xn
R43            R:
R52-53         22-43-52/53
               S: (2-)36/37-61
603-127-00-5    butan-2-ol [1]; 201-158-5 78-92-2 R10            NOTA C NOTA 6
(S)-butan-2-ol [2]; [1] [1] Xi;            Xi
(R)-butan-2-ol) [3]; 224-168-1 4221-99-2 R36/37         R:
(?-butan-2-ol [4]      [2]         [2]           R67            10-36/37-67        
238-967-8 14898-79-4                S:
[3] [3]                (2-)7/9-13-24/25-26
240-029-8 15892-23-6                -46
[4] [4]               
603-128-00-0    2-(fenylometoksy)naftal 405-490-3 613-62-7 R53            R: 53
en                S: 61
603-129-00-6    1-tert 406-180-0 57018-52-7 R10           
butoksypropan-2-ol Xi; R41        Xi
               R: 10-41
               S: (2-)26-39
603-130-00-1    mieszanina izomerów     406-325-8   -             Xn;           
a-[(dimelylo)-bifenylo] R22            Xn
-w-hydroksypoli(oksyety R52-53         R: 22-52/53
lenu)                S: (2-)39-61
603-131-00-7    mieszanina 407-290-1 - Xi; R41       
1-dezoksy-1-[metylo(1-o                Xi
kso-dodecylo)amino)-D-g                R: 41
lucitolu i                S: (2-)26-39
1-dezoksy-1-[metylo(1               
-oksotetradecylo)amino]               
-D-glucitolu (1:3)               
603-132-00-2    2-hydroksymetylo-9-mety 408-200-3 63187-91-7 Xi; R38-41     Xi
lo-6-(1-metyloetylo)-1, R52-53         R:
4-dioksa-spiro[4.5]deka                38-41-52/53
n                S: (2-)26-37/39-61
603-133-00-8    mieszanina 408-240-1 - Xn;           
3-[(4-amino-2-chloro-5- R22            Xn
nitrofenylo)amino)propa R52-53         R: 22-52/53
no-1,2-diolu i                S: (2-)22-36-61
3,3-(2-chloro-5-nitro-1               
,4-fenyleno-diimino)bis               
(propano-1,2-diolu)               
603-134-00-3    mieszanina 410-450-3 - R53           
podstawionych               
dodecylem i/lub                R: 53
tetradecylem eterów     S: 61              
difenylowych Produkt               
reakcji Friedela               
Craftsa. Katalizator               
jest usuwany z               
produktu. Eter               
difenylowy jest               
podstawiony grupami               
alkilowymi C1-C10.               
Grupy alkilowe s?     
rozło縪ne losowo       
pomiędzy węgle C1 i    
C6. Stosuje si?grupy  
o prostym łańcuchu     
węglowym zawierające   
12 i 14 atomów węgla w 
stosunku 50/50.               
603-135-00-9    bis[2,2',2"-nitrylotris 410-500-4 - Xi; R41       
(etanolano)]-1-N,Obis[2 N; R51-53      Xi; N
-(2-metoksyetoksy)etoks                R: 41-51/53
y)-tytan                S: (2-)26-39-61
603-136-00-4    3-(4-[bis(2-hydroksyety 410-910-3 104226-19-9 R43           
lo)amino]-2-nitrofenylo R52-53         Xi
amino)pfopan-1-ol                R: 43-52/53
               S: (2-)24-37-61
603-137-00-X    mieszanina 411-130-6 - Xi; R41       
1-dezoksy-1-[metylo-1                Xi
-oksoheksadecylo)amino]                R: 41
-D-glucitolu i                S: (2-)26-39
1-deoksy-1-(metylo-(1-o               
ksooktadecylo)-amino]-D               
glucitolu               
603-138-00-5    3-(2,2-dimetylo-3-hydro 403-140-4 103694-68-4 R52-53        
ksypropylo)toluen;                R: 52/53
2,2-dimetylo-3-(3-metyl                S: 61
ofenylo)propan-1-ol