--- --- -- .
               Klasyfikacja
Numer                          Oznakowanie Stężenia      preparatu w       
indeksowy1)     Nazwa substancji2) Numer Numer Klasyfikacja   substancji6) graniczne7) zale縩ości od     
WE3) CAS4) 5)             stężenia          
               granicznego
1 2 3 4 5 6 7 8
001-001-00-9    wodór    215-605-7   1333-74-0     F+; R12       
               F+
               R: 12
               S: (2-)9-16-33
001-002-00-4    tetrahydroglinian 240-877-9 16853-85-3 F; R15        
litu;               
glinowodorek                F
litowy;                R: 15
wodorek litowo-glinowy                S: (2-)7/8-24/25-43
001-003-00-X    wodorek sodu 231-587-3 7646-69-7 F; R15        
               F
               R: 15
               S: (2-)7/8-24/25-43
001-004-00-5    wodorek 232-189-2 7789-78-8 F; R15        
wapnia;                F
diwodorek wapnia                R: 15
               S: (2-)7/8-24/25-43
003-001-00-4    lit 231-102-5 7439-93-2 F;            
R14/15         F; C
C; R34         R: 14/15-34
               S: (1/2-)8-43-45
003-002-00-X    heksylolit; 404-950-0 21369-64-2 F;            
n-heksylolit R14/15-17      F: C
C; R35         R:
               14/15-17-35
               S:
               (1/2-)6-16-26-30-36
               /37/39-43-45
004-001-00-7    beryl 231-150-7 7440-41-7 Rakotw. Kat.   NOTA E
2; R49         T+
T+; R26        R:
T; R25-48/23   49-25-26-36/37/38-4
               3-48/23
Xi; R36/37/38  S: 53-45
R43           
004-002-00-2    zwiąki berylu z        -           -             Rakotw. Kat.   NOTA A, NOTA       
wyjąkiem               2; R49         E   
glinokrzemianów berylu  T+; R26        T+; N              
T; R25-48/23   R:
               49-25-26-36/37/38-4
Xi;            3-48/23-51/53
R36/37/38      S: 53-45-61
R43           
N; R51-53     
005-001-00-X    trifluorek boru 231-569-5 02.07.7637 R14           
T+; R26        T+; C
C; R35         R: 14-26-35
               S:
               (1/2-)9-26-28-36/37
               /39-45
005-002-00-5    trichlorek boru 233-658-4 10294-34-5 R14           
T+; R26/28     T+
               R:
C; R34         14-26/28-34
               S:
               (1/2-)9-26-28-36/37
               /39-45
005-003-00-0    tribromek boru 233-657-9 10294-33-4 R14           
T+; R26/28     T+; C
               R:
C; R35         14-26/28-35
               S:
               (1/2-)9-26-28-36/37
               /39-45
005-004-00-6    trialkiloborany - - F; R17         NOTA A
C; R34         F; C
               R: 17-34
               S:
               (1/2-)7-23-26-36/37
               /39-43-45
005-005-00-1    trimetoksyboran; 204-468-9 121-43-7 R10;          
Xn; R21        Xn
ortoboran trimetylu                R: 10-21
               S: (2)23-25
005-006-00-7    wodoroortoboran 401-040-5 75113-37-0 T; R48/25     
dibutylocyny(IV)                T:; N
Xn; R21/22     R:
               21/22-41-43-48/25-5
Xi; R41        0/53
               S:
R43            (1/2-)22-26-36/37-4
N; R50-53      5-60-61
006-001-00-2    tlenek węgla            211-128-3   630-08-0      F+;            NOTA E             
R12            F+; T
Repro. Kat.    R:
1; R61         61-12-23-48/23
T; R23-48/23   S: 53-45
006-002-00-8    fosgen; 200-870-3 75-44-5 T+; R26        NOTA 5
chlorek C; R34         T+ -5% T+; R26-34
karbonylu;                R: 26-34 1% - 5% T+;
tlenochlorek węgla      S:   0,5% - 1%     R26-36/37/38      
               (1/2-)9-26-36/37/39 0,2% - 0,5% T;
               -45 0,02% - 0,2% R23-36/37/38
               T; R23
               Xn; R20
006-003-00-3    disiarczek węgla        200-843-6   75-15-0       F; R11 Repro. 
Kat. 3;        F; T -20%
R62-63         R: 1% - 20%
T;             11-36/38-48/23-62-6 0,2% - 1%
R48/23         3
Xi; R36/38     S:
               (1/2-)16-33-36/37-4
               5
006-004-00-9    węglik wapnia;          200-848-3   75-20-7       F; R15        
karbid                F
               R: 15
               S: (2-)8-43
006-005-00-4    tiuram 205-286-2 137-26-8 Muta. Kat. 3; 
(PN); R40           
disulfid Xn; R20/22     Xn
tetrametylotiuramu                R:
Xi; R36/37     20/22-36/37-40-43
               S: (2-)36/37
R43           
006-006-00-X    cyjanowodór,            200-821-6   74-90-8       F+; R12       
kwas cyjanowodorowy                F+; T+; N
T+; R26        R:
N; R50-53      12-26-50/53
               S:
               (1/2-)7/9-16-36/37-
               38-45-60-61
006-006-01-7    kwas cyjanowodorowy 200-821-6 74-90-8 T+;            NOTA B T+;
...%; R26/27/28      T+; N -7% R26/27/28
kwas pruski ...% N; R50-53      R: 1% - 7% T;
               26/27/28-50/53 0,1%- 1% R23/24/25
               S: Xn; R20/21/22
               (1/2-)7/9-16-36/37-
               38-45-60-61
006-007-00-5    sole cyjanowodoru z - - T+;            NOTA A
wyjąkiem kompleksów    R26/27/28     T +; N              
cyjankowych, takich R32            R:
jak N; R50-53      26/27/28-32-50/53
tetracyjanożelaziany(II S:  
),                (1/2-)7-28-29-45-60
tetracyjanożelaziany(II -61
I) oraz tlenocyjanku               
rtęci(II)              
006-008-00-0    antu(PN); 201-706-3 86-88-4 T+; R28       
(1-naftylo)tiomocznik Rakotw.        T+
Kat.3; R40     R: 28-40
               S:
               (1/2-)25-36/37-45
006-009-00-6    dimetylokarbaminian 204-318-2 119-38-0 T+; R27/28    
1-izopropylo-3-metylo-p                T+
irazol-5-ilu;                R: 27/28
dimetylokarbamin                S:
1-izopropylo-3-metylo-p                (1/2-)28-36/37/39-4
irazol-5-ilu; izolan                5
006-010-00-1    dimetylokarbaminian 204-525-8 112-15-6 T; R25        
5,5-dimetylo-3-okso-cyk                T
loheks-1-en-1-ylu;                R: 25
dimetylokarbamian                S: (1/2-)36/37-45
5,5-dimetylo-3-okso-cyk               
loheks-1-en-1-ylu               
006-011-00-7    karbaryl 200-555-0 63-25-2 Rakotw. Kat.  
(PN); 3; R40        
metylokarbaminian Xn; R22        Xn; N
1-naftylu N; R50         R: 22-40-50
               S:
               (2-)22-24-36/37-46-
               61
006-012-00-2    ziram 205-288-3 137-30-4 Muta. Kat.    
(PN); 3;R40         
bis(dimetyloditiokarbam Xn; R22        Xn
inian) cynku Xi; R36/37/38  R:
               22-36/37/38-40
               S: (2-)36/37
006-013-00-8    metam sodowy 205-293-0 137-42-8 Xn; R22       
(PN);                C; N
metyloditiokarbaminian R31            R:
sodu C;             22-31-34-43-50/53
               S:(1/2-)26-36/37/39
R43            -45-60-61
N; R50-53     
006-014-00-3    nabam 205-547-0 142-59-6 Xn; R22       
(PN);                Xn; N
etylenobis(ditiokarbami Xi;            R:
nian) disodu R37            22-37-43-50/53
R43            S:
N; R50-53      (2-)8-24/25-46-60-6
               1
006-015-00-9    diuron (PN); 206-354-4 330-54-1 Rakotw. Kat.  
3-(3,4-dichlorofenylo)- 3;            
1,1-dimetylomocznik R40            Xn; N
Muta. Kat. 3;  R:
R40            22-40-48/22-50/53
Xn;            S:
R22-48/22      (2-)13-22-23-37-46-
N; R50-53      60-61
006-016-00-4    propoksur (PN); 204-043-8 114-26-1 T; R25        
metylokarbaminian N; R50-53      T; N
2-izopropoksyfenylu                R: 25-50/53
               S:
               (1/2-)37-45-60-61
006-017-00-X    aldikarb 204-123-2 116-06-3 T+;           
(PN); R26/28         T+; N
O-(metylokarbamoilo)oks T; R24         R:
ym-2-metylo-2-(metylosu N; R50-53      24-26/28-50/53
lfanylo)propanalu                S:
               (1/2-)22-36/37-45-6
               0-61
006-018-00-5    aminokarb 217-990-7 2032-59-9 T;            
(PN); R24/25         T; N
metylokarbaminian N; R50-53      R:
4-(dimetyloamino)-3-met                24/25-50/53
ylofenylu;                S:
metylokarbaminian                (1/2-)28-36/37-45-6
4-(dimetyloamino)-3-tol                0-61
ilu               
006-019-00-0    dialat 218-961-1 2303-16-4 Rakotw. Kat.  
(PN); 3; R40        
diizopropylotiokarbamin Xn; R22        Xn; N
ian N; R50-53      R:
S-2,3-dichloroallilu                22-40-50/53
               S:
               (2-)25-36/37-60-61
006-020-00-6    barban 202-930-4 101-27-9 Xn;           
(PN); R22            Xn; N
(3-chlorofenylo)karbami R43            R:
nian N; R50-53      22-43-50/53
4-chlorobut-2-yn-1-ylu                S:
               (2-)24-36/37-60-61
006-021-00-1    linuron 206-356-5 330-55-2 Rakotw. Kat.  
(PN); 3; R40        
3-(3,4-dichlorofenylo)- Xn;            Xn; N
1-metoksy-1-metylomoczn R22-48/22      R:
ik N; R50-53      22-40-48/22-50/53
               S: (2-)36/37-60-61
006-022-00-7    dekarbofuran - 1563-67-3 T; R23/24/25  
(PN);                T
metylokarbaminian                R: 23/24/25
2-metylo-2,3-dihydroben                S:
zofuran-7-ylu                (1/2-)13-36/37-45
006-023-00-2    merkaptodimetur 217-991-2 2032-65-7 T; R25        
(PN); N; R50-53      T; N
metiokarb                R: 25-50/53
(PN);                S:
metylokarbaminian                (1/2-)22-37-45-60-6
3,5-dimetylo-4-(metylot                1
io)fenylu               
006-024-00-8    proksan sodowy 205-443-5 140-93-2 Xn; R22       
(PN); Xi; R38        Xn; N
ditiokarbonian N; R51-53      R:
O-izoplopylu-S-sodu;                22-38-51/53
ditiowęglan             S: (2-)13-61       
O-izopropylu-S-sodu               
006-025-00-3    aletryna (PN) [1]; 209-542-4 584-79-2 Xn;            NOTA C
(1RS,3RS;1RS,3SR)-2,2-d [1] [1] R20/22         Xn; N
imetylo-3-(2-metyloprop 249-013-5 28434-00-6 N; R50-53      R:
-1-en-1-ylo)cyklopropan [2] [2]                20/22-50/53
okarboksylan 84030-86-4                S: (2-)36-60-61
(RS)-3-allilo-2-metylo- [3]               
4-oksocyklo-pent-2-en-1               
-ylu               
[1],               
bioaletryna (PN) [1];               
(1R,3R)-2-2-dimetylo-3-               
(2-metyloprop-1-en-1-yl               
o)-               
cyklopropanokarboksylan               
              
(RS)-3-allilo-2-metylo-               
4-oksocyklopent-2-en-1-               
ylu               
[1],               
S-bioaletryna [2];               
(1R,3R)-2,2-dimetylo-3-               
(2-metyloprop-1-en-1-yl               
o)-cyklopropanokarboksy               
lan               
(S)-3-allilo-2-metylo-4               
              
lu               
[2],               
esbiotryna[3];               
(1R,3R)-2,2-dimetylo-3-               
(2-metyloprop-1-en-1-yl               
o)-cyklopropanokarboksy               
lan               
(RS)-3-allilo-2-metylo-               
4-oksocyklo-pent-2-en-1               
-ylu [3]               
006-026-00-9    karbofuran 216-353-0 1563-66-2 T+;           
(PN); R26/28         T+; N
metylokarbaminian N; R50-53      R:
2,2-dimetylo-2,3-dihydr                26/28-50/53
obenzofuran-7-ylu                S:
               (1/2-)36/37-45-60-6
               1
006-028-00-X    dinobuton 213-546-1 973-21-7 T; R25        
(PN); N: R50-53      T; N
węglan   R: 25-50/53        
2-sec-butylo-4,6-dinitr                S:
ofenylu-izopropylu                (1/2-)37-45-60-61
006-029-00-5    dioksakarb 230-253-4 6988-21-2 T; R25        
(PN); N; R51-53      T; N
metylokarbaminian                R: 25-51/53
2-(1,3-dioksolan-2-ylo)                S: (1/2-)37-45-61
fenylu               
006-030-00-0    EPTC 212-073-8 759-94-4 Xn; R22       
(PN);                Xn
dipropylotiokarmaninan                R: 22
S-etylu                S: (2-)23
006-031-00-6    formetanat 244-879-0 22259-30-9 T+;           
(PN); R26/28         T+; N
metylokarbaminian R43            R:
3-[(dimetyloamino)metyl N; R50-53      26/28-43-50/53
idenoamino]fenylu                S:
               (1/2-)24-28-37/39-4
               5-60-61
006-032-00-1    monolinuron 217-129-5 1746-81-2 Xn; R22       
(PN);                Xn
3-(4-chlorofenylo)-1-me                R: 22
toksy-1-metylomocznik                S: (2-)22
006-033-00-7    metoksuron 243-433-2 19937-59-8 N; R50-53     
(PN);                N
3-(3-chloro-4-metoksyfe                R: 50/53
nylo)-1,1-dimetylomoczn                S: 60-61
ik               
006-034-00-2    pebulat 214-215-4 1114-71-2 Xn; R22       
(PN); N; R51-53      Xn; N
butylo(etylo)tiokarbami                R: 22-51/53
nian S-propylu                S: (2-)23-61
006-035-00-8    pirymikarb 245-430-1 23103-98-2 T; R25        
(PN); N; R50-53      T; N
dimetylokarbaminian                R: 25-50/53
5,6-demetylo-2-(dimetyl                S:
oamino)pirymidyn-4-ylu                (1/2-)22-37-45-60-6
               1
006-036-00-3    benzotiazuron 217-685-9 1929-88-0 Xn; R22       
(PN);                Xn
1-benzotiazol-2-ilo)-3-                R: 22
metylomocznik                S: (2-)24/25
006-037-00-9    promekarb 220-113-0 2631-37-0 T; R25        
(PN); N; R50-53      T; N
metylokarbaminian                R: 25-50/53
3-izopropylo-5-metylofe                S:
nylu                (1/2-)24-37-45-60-6
               1
006-038-00-4    sulfalat 202-388-9 95-06-7 Rakotw. Kat.   NOTA E
(PN); 2; R45         T; N
dietyloditiokarbaminian Xn; R22        R:
2-chloroallilu N; R50-53      45-22-50/53
               S: 53-45-60-61
006-039-00-X    trialat 218-962-7 2303-17-5 Xn;           
(PN); R22-48/22      Xn; N
diizopropylotiokarbamin R43            R:
ian N; R50-53      22-43-48/22-50/53
S-2,3,3-trichloroallilu                S: (2-)24-37-60-61
006-040-00-5    dimetylokarbaminian - 2532-43-6 T; R23/24/25  
3-metylopirazol-5-ilu;                T
dimetylokarbamian                R: 23/24/25
3-metylopirazol-5-ilu                S: (1/2-)13-45
006-041-00-0    chlorek 201-208-6 79-44-7 Rakotw. Kat.   NOTA E
dimetylokarbamoilu 2; R45         T
T; R23         R:
Xn; R22        45-22-23-36/37/38
Xi; R36/37/38  S: 53-45
006-042-00-6    monuron 205-766-1 150-68-5 Rakotw. Kat.  
(PN); 3; R40         Xn; N
3-(4-chlorofenylo)-1,1- Xn; R22        R:
dimetylomocznik N; R50-53      22-40-50/53
               S: (2-)36/37-60-61
006-043-00-1    trichlorooctan - 140-41-0 Xi;           
monuronu; R36/38         Xn; N
monuron-TCA; Rakotw. Kat.   R:
trichlorooctan 3; R40         36/38-40-50/53
3-(4-chlorofenylo)-1,1- N; R50-53      S: (2-)36/37-60-61
dimetylomocznika               
006-044-00-7    izoproturon 251-835-4 34123-59-6 Rakotw. Kat.  
(PN); 3; R40        
3-(4-izopropylofenylo)- Xn; R22        Xn; N
1,1-dimetylomocznik N; R50-53      R:
               22-40-50/53
               S: (2-)36/37-60-61
006-045-00-2    metomyl 240-815-0 16752-77-5 T+; R28       
(PN); N; R50-53      T+; N
N-(metylokarbamoiloksy)                R: 28-50/53
acetoimidan metylu                S:
               (1/2-)22-36/37-45-6
               0-61
006-046-00-8    bendiokarb 245-216-8 22781-23-3 T;            
(PN); R23/25         T; N
metylokarbaminian Xn; R21        R:
2,2-dimetylobenzo-1,3-d N; R50-53      21-23/25-50/53
ioksol-4-ilu                S:
               (1/2-)22-36/37-45-6
               0-61
006-047-00-3    bufenokarb - 8065-36-9 T;            
(PN); R24/25         T; N
izomeryczna mieszanina N; R50-53      R:
poreakcyjna                24/25-50/53
zawierająca średnio 3   S :  
cz甓ci wagowe           (1/2-)28-36/37-45-6
metylokarbaminianu                0-61
3-(1-metylobutylo)fenyl               
u i 1 cz甓?wagow?    
metylokarbaminianu               
3-(1-etylopropylo)fenyl               
u               
006-048-00-9    etiofenkarb 249-981-9 29973-13-5 Xn; R22       
(PN); N; R59-53      Xn; N
metylokarbaminian                R: 22-50/53
2-[(etylosulfanylo)mety                S: (2-)60-61
lo]fenylu               
006-049-00-4    ditiobis(tiomrówczan)   207-944-4   502-55-6      Xn; R22       
O,O'-dietylu;                Xn
diksantogen                R: 22
               S: (2-)24
006-050-00-X    trichlorooctan - 4482-55-7 Xi; R38       
fenuronu; fenuron-TCA; N; R50-53      Xi;
               N
trichlorooctan                R:38-50/53
3-fenylo-1,1-dimetylomo                S:(2-)60-61
cznika               
006-051-00-5    ferbam 238-484-2 14484-64-1 Xi;           
(PN); R36/37/38     
tris(dimetyloditiokarba N; R50-53      Xi; N
minian) żelaza(III)     R:  
               36/37/38-50/53
               S: (2-)60-61
006-052-00-0    chlorowodorek 245-656-0 23422-53-9 T+;           
formetanatu; R26/28         T+; N
chlorowodorek R43            R:
metylokarbaminianu N; R50-53      26/28-43-50/53
3-[(dimetyloamino)metyl                S:
idenoamino]fenylu                (1/2-)24-28-37/39-4
               5-60-61
006-053-00-6    izoprokarb 220-114-6 2631-40-5 Xn; R22       
(PN); N; R50-53      Xn; N
metylokarbaminian                R: 22-50/53
2-izopropylofenylu                S: (2-)60-61
006-054-00-1    meksakarbat 206-249-3 315-18-4 T+; R28       
(PN);                T+; N
metylokarbaminian Xn; R21        R:
4-(dimetyloamino)-3,5-d N; R50-53      21-28-50/53
imetylofenylu                S:
               (1/2-)36/37-45-60-6
               1
006-055-00-7    metylokarbaminian 219-364-9 07.10.2425 Xn; R22       
3,4-dimetylofenylu; N; R50-53      Xn; N
ksylikarb; MPMC                R: 22-50/53
               S: (2-)60-61
006-056-00-2    metylokarbaminian 214-446-0 1129-41-5 Xn; R22       
m-tolilu; N; R51-53      Xn; N
metylokarbaminian                R: 22-51/53
3-metylofenylu;                S: (2-)61
metolkarb;               
MTMC               
006-057-00-8    nitrapiryna 217-682-2 1929-82-4 Xn; R22       
(PN); N; R51-53      Xn; N
2-chloro-6-(trichlorome                R:
tylo)pirydyna                22-51/53
               S:(2-)24-61
006-058-00-3    noruron (PN); - 2163-79-3 Xn; R22       
3-(perhydro-4,7-metanoi                Xn
ndan-5-ylo)-1,1-dimetyl                R: 22
omocznik                S: (2)
006-059-00-9    oksamyl 245-445-3 23135-22-0 T+;           
(PN); R26/28         T+; N
O-(metylokarbamoilo)mon Xn; R21        R:
ooksym N; R51-53      21-26/28-51/53
2-(dimetyloamino)-1-(me                S:
tylosulfanylo(gliksalu                (1/2-)36/37-45-61
006-060-00-4    oksykarboksyna 226-066-2 5259-88-1 Xn;           
(PN); R22            Xn
4,4-ditlenek R52-53         R: 22-52/53
2-metylo-5,6-dihydro-1,                S: (2-)61
4-oksantiino-3-karboksy               
anilidu               
006-061-00-X    chlorowodorek 243-193-9 19622-19-6 Xn; R22       
protiokarbu; N; R51-53      Xn; N
chlorowodorek                R: 22-51/53
[3-(dimetyloamino(propy                S: (2-)61
lo]tiokarbaminianu               
S-etylu               
006-062-00-5    (3,4-dichlorofenylo)kar - 1918-18-9 Xn; R22       
baminian metylu; SWEP                Xn
               R: 22
               S: (2)
006-063-00-0    tiobenkarb 248-924-5 28249-77-6 Xn; R22       
(PN); N; R50-53      Xn; N
dietylotiokarbaminian                R: 22-50/53
S-4-chlorobenzylu                S: (2)60-61
006-064-00-6    tiofanoks 254-346-4 39196-18-4 T+;           
(PN); R27/28         T+; N
O-(metylokarbamoilo)oks N; R50-53      R:
ym                27/28-50/53
3,3-dimetylo-1-(metylos                S:
ulfanylo)butan-2-onu                (1/2-)27-36/37-45-6
               0-61
006-065-00-1    O-(N-metylokarbamoilo)o - 15271-41-7 T+; R28       
ksym T; R24         T+; N
3-chloro-6-cyjanobicykl N; R51-53      R:
o[2.2.1]heptan-2-onu;                24-28-51/53
triamid                S:
               (1/2-)28-36/37-45-6
               1
006-066-00-7    wernolat (PN); 217-681-7 1929-77-7 Xn; R22       
dipropylotiokarbaminian N; R51-53      Xn; N
S-propylu;                R: 22-51/53
               S: (2-)61
006-067-00-2    metylokarbaminian - 2655-14-3 Xn; R22       
3,5-dimetylofenylu; XMC                Xn
               R: 22
               S: (2)
006-068-00-8    diazometan 206-382-7 334-88-3 Rakotw. Kat.  
2; R45        
               T
               R: 45
               S: 53-45
006-069-00-3    tiofanat metylowy 245-740-7 23564-05-8 Muta. Kat. 3; 
(PN); R40           
1,2-fenylenobis[4,4'-(3 N; R50-53      Xn; N
-tioksoallofanian)]dime                R: 40-50/53
tylu                S: (2-)36/37-60-61
006-070-00-9    furmecykloks 262-302-0 60568-05-0 Rakotw. Kat.  
(PN); 3; R40        
N-cykloheksylo-N-metoks N; R50-53      Xn; N
y-2,5-dimetylo-3-furoam                R: 40-50/53
id                S: (2-)36/37-60-61
006-071-00-4    węglan   401-620-8   87731-18-8    R43           
cyklookt-4-en-1-ylu-met                Xi
ylu                R: 43
               S: (2-)24-37
006-072-00-X    dipropylotiokarbaminian 401-730-6 52888-80-9 Xn;           
R22-48/22     
S-benzylu; N; R51-53      Xn; N
dipropylotiokarbamian                R:
S-benzylu; prosulfokarb                22-48/22-51/53
               S: (2-)37-61
006-073-00-5    [3-(dimetyloamino)propy 401-950-2 31506-43-1 Xi; R41       
lo]mocznik                Xi
               R: 41
               S: (2-)26-39
006-074-00-0    izocyjanian-2-[3-(prop- 402-440-2 2094-99-7 T+; R26       
1-en-2-ylo)fenylo]propa C; R34         T+; N
n-2-ylu; Xn;            R:
R48/20         26-34-42/43-48/20-5
izocyjanian R42/43         0/53
3-izopropenylo-a  -dime N; R50-53      S:
tylobenzylu                (1/2-)7-15-28-36/37
               /39-38-45-60-61
006-076-00-1    mankozeb - 07.01.8018 Xi; R37       
(PN); R43            Xi
kompleks cynku z                R: 37-43
manebem                S: (2-)8-24/25-46
zawierający 20%        
manganu i 2,5% cynku               
006-077-00-7    maneb 235-654-8 12427-38-2 Xi; R37        Xi
(PN), R43            R: 37-43
polimeryczny                S: (2-)8-24/25-46
etylenobis-(ditiokarbam               
inian) manganu               
006-078-00-2    zineb (PN); 235-180-1 12122-67-7 Xi; R37       
polimeryczny R43            Xi
etylenobis-ditiokarbami                R: 37-43
nian) cynku                S (2-)8-24/25-46
006-079-00-8    disulfid 202-607-8 97-77-8 Xn;           
tetraetylotiuramu; R22-48/22     
disulfiram R43            Xn; N
N; R50-53      R:
               22-43-48/22-50/53
              
               S: (2-)24-37-60-61
006-080-00-3    monosulfid 202-605-7 97-74-5 Xn;           
tetrametylotiuramu R22            Xn; N
R43            R:
N; R51-53      22-43-51/53
               S: (2-)24-26-37-61
006-081-00-9    bis(dibutyloditiokarbam 205-232-8 136-23-2 Xi; R36/37/38 
inian) cynku; R43           
bis(dibutyloditiokarbam N; R50-53      Xi; N
ian) cynku                R:
               36/37/38-43-50/53
              
               S: (2-)24-37-60-61
006-082-00-4    bis(dietyloditiokarbami 238-270-9 14324-55-1 Xn; R22       
nian)                Xn; N
cynku, Xi;            R:
bis(dietyloditiokarbami R36/37/38      22-36/37/38-43-50/5
an) cynku R43            3
N; R50-53      S (2-)24-37-60-61
006-083-00-X    butokarboksym (PN); 252-139-3 34681-10-2 R10           
O-metylokarba-moilooksy T; R23/24/25   T; N
m Xi; R36        R:
3-(metylotio)butanonu; N; R50-53      10-23/24/25-36-50/5
O-[(metyloamino)karbony                3
lo]oksym                S:
3-(metylosulfanylo)buta                (1/2-)36/37-45-60-6
n-2-onu                1
006-084-00-5    karbosulfan (PN); 259-565-9 55285-14-8 T; R23/25     
(dibutyloaminotio)-mety R43            T; N
lokarbaminian N; R50-53      R: 23/25-43-50/53
2,3-dihydro-2,2-di-mety               
lobenzofuran-7-ylu;                S:
(dibutyloamino-sulfanyl                (1/2)24-37-38-45-60
o)metylokarbamian                -61
2,2-dimetylo-2,3-dihydr               
obenzofuran-7-ylu               
006-085-00-0    fenobukarb (PN); 223-188-8 3766-81-2 Xn; R22       
metylokarbaminian N; R50-53      Xn; N
(RS)-2-sec                R: 22-50/53
-butylofenylu,                S: (2-)60-61
metylokarbamian               
2-(sec-butylo)fenylu               
006-086-00-6    fenoksykarb (PN); 276-696-7 72490-01-8 N; R50-53     
2-(4-fenoksyfenoksy)-et                N
ylokarbaminian etylu;                R: 50/53
2-(4-fenoksy-fenoksy)et                S: 60-61
ylokarbamian etylu               
006-087-00-1    furatiokarb (PN); 265-974-3 65907-30-4 T+; R26       
N,N'-dimetylo-N,N'-tiod T; R25         T+; N
ikarbaminian Xn; R48/22     R:
butylu-2,2-dimetylo-2,3 Xi; R36/38     25-26-36/38-43-48/2
R43            2-50/53
u; N; R50-53      S:
               (1/2-)28-36/37-38-4
2,4-dimetylo-6-oksa-5-o                5-60-61
kso-3-tia-2,4-diazadeka               
nian               
2,2-dimetylo-2,3-dihydr               
obenzofuran-7-ylu               
006-088-00-7    benfurakarb (PN); - 82560-54-1 T; R23/25 N;  
N-[2,2-dimelylo-2,3-dih R50-53         T; N
ydrobenzofuran-7-yloksy                R:
karbonylo-)metylo)amino                23/25-50/53
tio]-N-izopropylo-?ala S:  
ninian                (1/2-)36/37-45-60-6
etylu;                1
N-[2,2-dimetylo-2,3-dih               
ydrobenzofuran-7-yloksy               
karbonylo(metylo)aminos               
ulfanylo]-N-izopropylo-               
?alaninian etylu      
006-089-00-2    ditlenek chloru 233-162-8 10049-04-4 O; R8          NOTA 5
R6             O; T+; N -5% T+; N;
T+; R26        R: 6-8-26-34-50 R26-34-50
C; R34         1%5 -5% T+; N;
N; R50         S: 0,5% - 1% R26-36/37/38-50
               (1/2-)23-26-28-36/3 0,2% - 0,5%
               7/39-38-45-61 0,02% - 0,2% T; N;
               R23-36/37/38-50
               T; N;
               R23-50
               Xn; N; R20-50
006-089-01-X    ditlenek chloru ...% 233-162-8 10049-04-4 T; R25         NOTA B
C; R34         T; N -25% T; N;
N; R50         R: 25-34-50 10% - 25% R25-34-50
               S: 3% - 10% C; N;
               (1/2-)23-26-28-36/3 0,3% - 3% R22-34-50
               7/39-45-61 Xn; N;
               R22-36/37/38-50
               Xi; R36
006-090-00-8    fenylokarbaminian 408-010-0 88558-41-2 Xn; R20       
2-(3-jodoprop-2-yn-1-yl Xi; R41 R52-53 Xn
oksy)etylu;                R:
fenylokarbamian                20-41-52/53
2-(3-jodoprop-2-yn-1-yl                S: (2-)22-26-39-61
oksy)etylu               
007-001-00-5    amoniak bezwodny 231-635-3 7664-41-7 R10            NOTA 5
T; R23         T; N -5% T; R23-34
C; R34 N; R50  R: Xn: R20-36/37/38
               10-23-34-50 0,5% - 5%
               S:
               (1/2-)9-16-26-36/37
               /39-45-61
007-001-01-2    amoniak, roztwór ...%   215-647-6   1336-21-6     C; R34         NOTA B             
N; R50         C; N -25% C; N; R34-50
               R: 34-50 10% - 25% C; R34
               S: 5% - 10% Xi; R36/37/38
               (1/2-)26-36/37/39-4
               Mai 61
007-002-00-0    ditlenek azotu [1] i 233-272-6 10102-44-0 T+; R26        -10% NOTA 5
tetratlenek diazotu [2] [1] [1] C; R34         T+ 5% - 10% T+; R26-34
234-126-4 10544-72-6                R: 1% - 5% T; R23-34
[2] [2]                26-34 0,5% - 1% T; R23-36/37/38
               S:(1/2-)9-26-28-36/ 0,1% - 0,5% Xn; R20-36/37/38
               37/39-45
               Xn; R20
007-003-00-6    chloromekwatu chlorek 213-666-4 999-81-5 Xn; R21/22    
(PN);                Xn
chlorek                R: 21/22
(2-chloroetylo)trimetyl                S: (2-)36/37
oamonium               
007-004-00-1    kwas azotowy(V) ...% 231-714-2 7697-37-2 O; R8          NOTA B C; R35
C; R35         O; C -20% C; R34
               R: 8-35 5% - 20%
               S: dodatkowo:
               (1/2-)23-26-36-45 -70% O; R8
007-006-00-2    azotan(III) 203-722-6 109-95-5 E; R2         
etylu; Xn; R20/21/22  E; Xn
azotyn etylu                R: 2-20/21/22
               S: (2)
007-007-00-8    azotan(V) etylu 210-903-3 625-58-1 E; R2         
               E
               R: 2
               S: (2-)23-24/25
007-008-00-3    hydrazyna; 206-114-9 302-01-2 R10            NOTA E
dwuamina Rakotw. Kat.   T; N -25% T;
2; R45         R: 10% - 25% R45-23/24/25-34-43
T; R23/24/25   45-10-23/24/25-34-4 3% - 10%
               3-50/53 1% - 3% T;
C;             S: 53-45-60-61 0,1% - 1% R45-20/21/22-34-43
R34           
R43            T;
N; R50-53      R45-20/21/22-36/38
               -43
               T; R45-43
               T; R45
007-009-00-9    azotan(III) 221-515-9 3129-91-7 Xn; R20/22    
dicykloheksyloamonium;                Xn -10% Xn; R20/22
azotyn                R: 20/22
dicykloheksyloamonium;                S: (2-)15-41
azotan(III)               
dicykloheksyloamoniowy;               
azotyn               
dicykloheksyloamoniowy               
007-010-00-4    azotan(III) sodu; 231-555-9 7632-00-0 O; R8          T; R25
azotyn sodu T; R25         O; T; N -5% Xn; R22
N; R50         R: 8-25-50 1% - 5%
               S: (1/2-)45-61
007-011-00-X    azotan(III) 231-832-4 7758-09-0 O; R8          T; R25
potasu; T; R25         O; T; N -5% Xn; R22
azotyn potasu N; R50         R: 8-25-50 1% - 5%
               S: (1/2-)45-61
007-012-00-5    1,1-dimetylohydrazyna; 200-316-0 57-14-7 F;             NOTA E
N,N-dimetylohydrazyna R11            F; T; N
Rakotw. Kat.   R;
2; R45         45-11-23/25-34-51/5
T;             3
R23/25         S: 53-45-61
C; R34        
N; R51-53     
007-013-00-0    1,2-dimetylohydrazyna; - 540-73-8 Rakotw. Kat.   NOTA E
N,N-dimetylohydrazyna 2; R45         T; N -25% T;
T;             R: 3% - 25% R45-23/24/25
R23/24/25      45-23/24/25-51/53 0,01% - 3% T;
N; R51-53      S: 53-45-61 R45-20/21/22
               T; R45
007-014-00-6    hydrazyny sole - - Rakotw. Kat.   NOTA A, NOTA
2; R45         E
T; R23/24/25   T; N
               R:
R43            45-23/24/25-43-50/5
N; R50-53      3
               S: 53-45-60-61
007-015-00-1    O-etylohydroksyloamina 402-030 624-86-2 F; R11        
T; R23/24/25   F; T; N
               R:
Xn;            11-23/24/25-36-43-4
R48/20         8/20-50
Xi;            S:
R36            (1/2-)16-26-36/37/3
R43            9-38-45-61
N; R50        
007-016-00-7    azotan(III) butylu; 2-8-862-1 544-16-1 F; R11        
azotyn butylu T; R23/25      F; T
               R: 11-23/25
               S: (1/2-)16-24-45
007-017-00-2    azotan(III) izobutylu; 208-819-7 542-56-3 F; R11        
azotyn izobutylu Xn; R20/22     F; Xn
               R: 11-20/22
               S: (2-)16-24-46
007-018-00-8    azotan(III) 213-104-8 924-43-6 F; R11        
sec-butylu; azotyn Xn; R20/22     F; Xn
sec-butylu                R: 11-20/22
               S: (2-)16-24-16
007-019-00-3    azotan(III) 208-757-0 540-80-7 F; R11        
tert-butylu; azotyn Xn; R20/22     F; Xn
tert-butylu                R: 11-20/22
               S: (2-)16-24-46
007-020-00-9    azotan(III) pentylu; 207-332-7 463-04-7 F; R11        
azotan pentylu [1] [1] [1] Xn; R20/22     F; Xn
oraz "azotyn amylu", 110-46-3 110-46-3 [2]                R: 11-20/22
mieszanina izomerów [2] [2]         S: (2-)16-24-46    
007-021-00-4    1,2-difenylohydrazyna; 204-563-5 122-66-7 Rakotw. Kat.   NOTA E
hydrazobenzen 2; R45         T; N
Xn; R22        R:
N; R50-53      45-22-50/53
               S: 53-45-60-61
007-022-00-X    bis(3-karboksy-4-hydrok 405-030-1 - Rakotw. Kat.   NOTA E
sybenzeno-sulfonian) 2;             T
hydrazyn-1,2-ium; R45            R:
bis(3-karboksy-4-hydrok Xn; R22        45-22-34-43-52/53
sybenzeno-sulfonian) C;            
hydrazyny R34            S: 53-45-61
R43           
R52-53        
007-023-00-5    3,5-bis[3-(2,4-di-tert- 405-510-0 - Xi; R38       
pentylofenoksy)-propylo R43            Xi
karbamoilo)benzenosulfo                R: 38-43
nian sodu                S: (2-)24-37
007-024-00-0    chlorek 405-640-8 36362-09-1 Xn;           
2-(decylosulfanylo)etyl R48/22         Xn; N
oamonium; Xi;            R:
chlorek R38-41         38-41-48/22-50/53
2-(decylotio)elyloamoni N; R50-53      S:
um                (2-)26-36/37/39-60-
               61
008-001-00-8    tlen 231-956-9 7782-44-7 O; R8         
               O
               R: 8
               S: (2-)17
008-003-00-9    nadtlenek wodoru, 231-765-0 7722-84-1 O; R8          NOTA B -20% C; R34
roztwór ... %           C; R34         O; C Xi;
               R: 8-34 5% - 20% R36/380,
               S: dodatkowo:
               (1/2-)3-28-36/39-45 -60% O; R8
009-001-00-0    fluor 231-954-8 7782-41-4 R7            
T+; R26        T+; C
C; R35         R: 7-26-35
               S:
               (1/2-)9-26-36/37/39
               -45
009-002-00-6    fluorowodór             231-634-8   7664-39-3     T+;           
R26/27/28      T+; C
C; R35         R:
               26/27/28-35
               S:
               (1/2-)7/9-26-36/37/
               39-45
009-003-00-1    kwas fluorowodorowy 231-634-8 7664-39-3 T+;            NOTA B
... % R26/27/28      T+; C -7% T+; C;
C; R35         R: 1% - 7% R26/27/28-35
               26/27/28-35 0,1% - 1%
               S: T;
               (1/2-)7/9-26-36/37- R23/24/25-34
               45 Xn;
               R20/21/22-36/37/38
009-004-00-7    fluorek sodu 231-667-8 7681-49-4 T; R25        
Xi; R36/38 R32 T
               R: 25-32-36/38 S:
               (1/2-)22-36-45
009-005-00-2    fluorek potasu 232-151-5 7789-23-3 T; R23/24/25  
               T
               R: 23/24/25
               S: (1/2-)26-45
009-006-00-8    fluorek amonu 235-185-9 12125-01-8 T; R23/24/25  
               T
               R: 23/24/25
               S: (1/2-)26-45
009-007-00-3    fluorek 215-608-3 1333-83-1 T; R25        
sodu-fluorowodór(1/1);  C; R34         T; C -10% T; C; R25-34      
wodorofluorek sodu;                R: 25-34 1% - 10% C; R22-34
kwaśny fluorek sodu     S:   0,1% - 1%     Xi; R36/38        
               (1/2-)22-26-37-45
009-008-00-9    fluorek 232-156-2 7789-29-9 T; R25        
potasu-fluorowodór(1/1) C; R34         T; C -10% T; C; R25-34      
;                R: 25-34 1% - 10% C; R22-34
wodorofluorek potasu;                S: 0,1% - 1% Xi; R36/38
kwaśny fluorek potasu   (1/2-)22-26-37-45  
009-009-00-4    fluorek amonu 215-676-4 1341-49-7 T; R25         -10% T; C; R25-34
fluorowodór(1/1);       C; R34         T; C 1% - 10%      C; R22-34         
wodorofluorek amonu,                R: 25-34 0,1% - 1% Xi; R36/38
kwaśny fluorek amonu    S:  
               (1/2-)22-26-37-45
009-010-00-X    kwas tetrafluoroborowy 240-898-3 16872-11-0 C; R34         NOTA B -25% C; R34
...%                C 10% - 25% Xi; R36/38
               R: 34
               S: (1/2-)26-27-45
009-011-00-5    kwas 241-034-8 16961-83-4 C; R34         NOTA B -10% C; R34
heksafluorokrzemowy                C 5% - 10% Xi; R36/38
...%                R: 34
               S: (1/2-)26-27-45
009-012-00-0    heksafluorokrzemiany 16893-85-9 16893-85-9 T; R23/24/25   NOTA A -10% T,
alkaliczne: sodu [1], [1] [1]                T 1% - 10% R23/24/25
potasu [2], 6871-90-2 16871-90-2                R: 23/24/25 Xn, R20/21/22
amonu [3] [2] [2]                S: (1/2-)26-45
16919-19-0 16919-19-0               
[3] [3]               
009-013-00-6    heksafluorokrzemiany z - - Xn; R22        NOTA A -10% Xn; R22
wyjąkiem wymienionych  Xn  
w innych miejscach                R: 22
wykazu                S: (2-)13-24/25
009-014-00-1    heksafluorokrzemian 247-278-1 25808-74-6 Repro. Kat.    NOTA E NOTA 1
ołowiu(II)              1;             T   
R61            R:
Repro. Kat.    61-20/22-33
3; R62         S: 53-45
Xn;           
R20/22        
R33           
009-015-00-7    fluorek sulfonylu; 220-281-5 2699-79-8 T;            
fluorek sulfurylu R23/25         T
difluorek sulfurylu Xi; R36/37/38  R:
               23/25-36/37/38
               S:
               (1/2-)23-37/38-45
009-016-00-2    heksafluoroglinian 237-410-6 13775-53-6 T;             NOTA C
trisodu; 239-148-8 15096-52-3 R48/23/25      T; N
heksafluoroglinian Xn;            R:
sodu; heksafluorek R20/22         20/22-48/23/25-51/5
glinu i sodu; kriolit N; R51-53      3
               S:
               (1/2-)22-37-45-61
009-017-00-8    m-fluoro-bis 400-040-2 12091-08-6 F; R11-14/15  
(trietyloglinian)potasu                F; C
C; R35         R:
Xn; R20        11-14/15-20-35
               S:
               (1/2-)16-30-36/39-4
               Mrz 45
009-018-00-3    heksafluorokrzemian 241-022-2 16949-65-8 T; R25         -10% T; R25
magnezu                T 1% - 10% Xn; R22
               R: 25
               S: (1/2-)24/25-45
011-001-00-0    sód      231-132-9   7440-23-5     F;            
R14/15         F; C
C; R34         R: 14/15-34
               S:
               (1/2-)5*-8-43-45
               * S5 nie jest
               wymagane w
               przypadku
               zastosownia
               odpowiedniego
               bezpiecznego
               opakowania
011-002-00-6    wodorotlenek sodu 215-185-5 1310-73-2 C; R35         C -5% C; R35
               R: 35 2% - 5% C; R34
               S: 0,5% - 2% Xi; R36/38
               (1/2-)26-37/39-45
011-003-00-1    nadtlenek sodu 215-209-4 1313-60-6 O; R8          O; C
C; R35         R: 8-35
               S: (1/2-)8-27-39-45
011-004-00-7    azydek sodu 247-852-1 26628-22-8 T+;           
R28            T+; N
R32            R:
N; R50-53      28-32-50/53
               S:
               (1/2-)28-45-60-61
011-005-00-2    węglan sodu; węglan     207-838-8   497-19-8      Xi; R36       
disodu                Xi
               R: 36
               S: (2-)22-26
011-006-00-8    cyjanian sodu 213-030-6 917-61-3 Xn;           
R22            Xn
R52-53         R: 22-52/53
               S: (2-)24/25-61
012-001-00-3    magnez, proszek 231-104-6 7439-95-4 F; R15-17     
niestabilizowany                F
               R: 15-17
               S: (2-)7/8-43
012-002-00-9    magnez, proszek 231-104-6 - F; R11-15     
stabilizowany lub                F
skrawki                R: 11-15
               S: (2-)7/8-43
012-003-00-4    magnezu alkilowe - - R14            NOTA A
pochodne F; R17         F; C
C; R34         R: 14-17-34
               S: (1/2-)16-43-45
013-001-00-6    glin, proszek 231-072-3 7429-90-5 F; R15-17     
(niestabilizowany)                F
               R: 15-17
               S: (2-)7/8-43
013-002-00-1    glin, proszek 231-072-3 - F; R15        
(stabilizowany) R10            R: 10-15
               S: (2-)7/8-43
013-003-00-7    trichlorek glinu, 231-208-1 7446-70-0 C; R34        
bezwodny                C
               R: 34
               S: (1/2-)7/8-28-45
013-004-00-2    glinu(III) alkilowe - - R14            NOTA A
pochodne F; R17         F; C
C; R34         R: 14-17-34
               S: (1/2-)16-43-45
013-005-00-8    dietylo(etylodimetylosi 401-160-8 55426-95-4 F; R14/15-17  
loksy)glin(III)                F; C
C; R35         R:
               14/15-17-35
               S:
               (1/2-)6-16-30-36/39
               -43-45
013-006-00-3    dimer 402-370-2 - R10           
(3-oksobutaniano-O1,O3e Xi; R41        Xi
tylo)-(2-dimetyloaminoe                R: 10-41
tanolano)(1-metoksy-2-p                S: (2-)26-39
ropanolano)glinu(III)               
013-007-00-9    poli[okso(2-butoksyetyl 403-430-0 - Xi; R41       
o-3-oksobuteniano-O1,O3                Xi
)glin]                R: 41
               S: (2-)26-39
014-001-00-9    trichlorosilan 233-042-5 10025-78-2 F+;            -10% C; R20/22-35
R12            F+; 5% - 10% C; R34
R14            C 1% - 5% Xi; R36/37/38
F; R17         R:12-14-17-20/22-29
Xn;            -35
R20/22         S:
R29            (2-)7/9-16-26-36/37
C; R35         /39-43-45
014-002-00-4    tetrachlorosilan; 233-054-0 10026-04-7 R14           
tetrachlorek krzemu Xi; R36/37/38  Xi
               R:
               14-36/37/38
               S: (2-)7/8-26
014-003-00-X    dichlorodimetylosilan 200-901-0 75-78-5 F; R11        
Xi; R36/37/38  F; Xi
               R:
               11-36/37-38
               S: (2)
014-004-00-5    trichloro(metylo)silan 200-902-6 75-79-6 R14            Xi; R36/37/38
F; R11         F; Xi -1%
Xi; R36/37/38  R:
               11-14-36/37-38
               S: (2-)26-39
014-005-00-0    tetraetoksysilan; 201-083-8 78-10-4 R10           
ortokrzemian Xn; R20        Xn
tetraetylu; krzemian Xi; R36/37     R:
etylu                10-20-36/37
               S: (2)
014-006-00-6    chlorowodorek 401-380-4 Xi; R36       
bis(4-fluorofenylo)-met N; R51-53      Xi; N
ylo-[(1,2,4-triazol-4-i                R: 36-51/53
lo)metylo]silanu                S: (2-)26-61
014-007-00-1    trietoksy(izobutylo)sil 402-810-3 17980-47-1 Xi; R38       
an                Xi
               R: 38
               S: (2-)24
014-008-00-7    (chlorometylo)bis(4-flu 401-200-4 85491-26-5 N; R51-53     
orofenylo)(metylo)silan                N
               R: 51/53
               S: 61
014-009-00-2    izobutylo(izopropylo)di 402-580-4 111439-76-0 R10           
metoksysilan Xn; R20        Xn
Xi; R38        R: 10-20-38
               S: (2-)25-26-36/37
014-010-00-8    metakrzemian disodu 229-912-9 6834-92-0 C; R34        
Xi; R37        C
               R: 34-37
               S:
               (1/2-)13-24/25-36/3
               7/39-45
014-011-00-3    cykloheksylo(dimetoksy) 402-140-1 17865-32-6 Xi; R38       
metylosilan N; R51-53      Xi; N
               R: 38-51/53
               S: (2-)24-61
014-012-00-9    bis[3-(trimetoksysililo 403-480-3 - Xi; R41       
)propylo]amina N; R51-53      Xi; N
               R: 41-51/53
               S: (2-)24-26-39-61
014-013-00-4    a-hydroksypolimetylo-[3 404-920-7 - Xn, R21/22    
(2,2,6,6-tetra-melytopi                C; N
perydyn-4-yloksy)propyl C; R34         R: 21/22-34-51/53
o]-siloksan N; R51-53     
               S:
               (1/2-)26-36/37/39-4
               Mai 61
014-014-00-X    etacelasil (PN); 253-704-7 37894-46-5 Repro. Kat.    NOTA E
2-chloroetylotris(2-me- 2; R61         T
toksyetoksy)silan; Xn; R22-48/22  R: 61-22-48/22 S:
6-(2-chloroetylo)-6-(2-                53-45
metoksyetoksy)-2,5,7,10               
-tetraoksa--6-silaundek               
an               
014-015-00-5    a-trimetylosilanylo-w-t 406-420-4 69430-40-6 R53           
rimetylosiloksy-poli[(o               
ksymetylo-3-[2-(2-metok               
sy-propoksy)propoksy]pr               
opylo)silanodiylo)-co               
-oksy(dimetylosilan)]                R: 53
               S: 61
014-016-00-0    mieszanina 406-490-6 - N; R51-53     
1,3-di(heks-5-en- 1                N
-ylo)-1,1,3,3-tetramety                R: 51/53
lodisiloksanu i                S: 61
1,3-di(heks-n-en-1-ylo)               
-1,1,3,3-tetra-metylodi               
siloksanu               
015-001-00-1    fosfor biały;           231-768-7   12185-10-3    F; R17        
tetrafosfor T+;            F; T+; C; N
R26/28         R:
C; R35         17-26/28-35-50
N; R50         S:
               (1/2-)5-26-28-45-61
015-002-00-7    fosfor czerwony; 231-768-7 7723-14-0 F;            
polifosfor R11            F; N
R16            R: 11-16-50
N; R50         S: (2-)7-43-61
015-003-00-2    fosforek wapnia(II) 215-142-0 1305-99-3 F;            
R15/29         F; T+
T+; R28        R: 15/29-28
               S: (1/2-)22-43-45
015-004-00-8    fosforek glinu(III) 244-088-0 20859-73-8 F;            
R15/29         F; T+
T+; R28        R:
R32            15/29-28-32
               S:
               (1/2-)3/9/14-30-36/
               37-45
015-005-00-3    fosforek magnezu(II) 235-023-7 12057-74-8 F;            
R15/29         F; T+
T+; R28        R: 15/29-28
               S: (1/2-)22-43-45
015-006-00-9    fosforek cynku(II) 215-244-5 1314-84-7 F;            
R15/29         F; T+
T+; R28        R:
R32            15/29-28-32
               S:
               (1/2-)3/9/14-30-36/
               37-45
015-007-00-4    trichlorek fosforu 231-749-3 02.12.7719 R14           
R29            T+; C
T+;            R:
R26/28         14-26/28-35-48/20
Xn;            S:
R48/20         (1/2-)7/8-26-36/37/
C; R35         39-45
015-008-00-X    pentachlorek fosforu 233-060-3 10026-13-8 R14           
R29            T+
T+; R26        R:
Xn;            14-22-34-48/20
R22-48/20      S:
C; R34         (1/2-)7/8-26-36/37/
               39-45
015-009-00-5    trichlorek fosforylu; 233-046-7 10025-87-3 R14           
trichlorek tlenek R29            T+; C
fosforu; tlenochlorek T+; R26        R:
fosforu T;             14-22-26-35-48/23
R48/23         S:
Xn; R22        (1/2-)7/8-26-36/37/
C; R35         39-45
015-010-00-0    dekatlenek 215-236-1 1314-56-3 C; R35        
tetrafosforu;                C
pentatlenek difosforu;                R: 35
bezwodnik kwasu                S: (1/2-)22-26-45
fosforowego(V);               
bezwodnik kwasu               
ortofosforowego(V)               
015-011-00-6    kwas fosforowy(V) 231-633-2 7664-38-2 C; R34         NOTA B -25% C; R34
...%;                C 10% - 25% Xi; R36/38
kwas ortofosforowy(V)                R: 34
...%                S: (1/2-)26-45
015-012-00-1    trisiarczek 215-245-0 1314-85-8 F; R11        
tetrafosforu Xn; R22        F; Xn; N
N; R50         R: 11-22-50
               S:
               (2-)7-16-24/25-61
015-013-00-7    fosforan(V) 201-114-5 78-40-0 Xn; R22       
trietylu;                Xn
ortofosforan(V)                R: 22
trietylu                S: (2-)25
015-014-00-2    fosforan(V) 204-800-2 126-73-8 Xn; R22       
tributylu;                Xn
ortofosforan(V)                R: 22
tributylu                S: (2-)25
015-015-00-8    fosforany(V) 201-103-5 78-30-8 [1] T;             NOTA C
tritolilu; [1] R39/23/24/25   T; N
ortofosforany(V) N; R51-53      R: -1% T;
tritolilu; fosforany                39/23/24/25-51/53 0,2% - 1% R39/23/24/25
trikrezylu                S: Xn; R40/20/21/22
izomery: o-o-o [1],                (1/2-)20/21-28-45-6
o-o-m, o-o-p, o-m-m,                1
o-m-p, o-p-p               
015-016-00-3    fosforany(V) 201-105-6 78-32-0 [1] Xn;            NOTA C -5% Xn; R21/22
tritolilu; [1] R21/22         Xn; N
ortofosforany(V) N; R51-53      R:
tritolilu; fosforany                21/22-51/53
trikrezylu                S: (2-)28-61
izomery: p-p-p [1],               
m-m-p, m-p-p, m-m-m               
015-019-00-X    dichlorfos (PN); 200-547-7 62-73-7 T; R24/25     
fosforan                T
2,2-dichlorowinylu-dime                R: 24/25
tylu                S:
               (1/2-)23-36/37-45
015-020-00-5    mewinfos (PN); 232-095-1 7786-34-7 T+; R27/28    
fosforan                T+
2-(metoksykarbonylo)-1-                R: 27/28
metylowinylu-dimetylu                S:
               (1/2-)23-28-36/37-4
               5
015-021-00-0    trichlorfon (PN); 200-149-3 52-68-6 Xn; R22       
2,2,2-trichloro-1-hydro R43            Xn
ksyetylofosfonian                R: 22-43
dimetylu                S: (2-)24-37
015-022-00-6    fosfamidon (PN); 236-116-5 13171-21-6 T+; R28       
fosforan T;             T+; N
2-chloro-2-(dietylokarb R24            R:
amoilo)1-metylowinylu-d Muta. Kat. 3;  24-28-40-50/53
imetylu R40            S:
N; R50-53      (1/2-)23-36/37-45-6
               0-61
015-023-00-1    fosforan(V) - 108-34-9 T+; R26/27/28 
dietylu-)3-metylo-1H-pi                T+
razol-5-ilu);                R: 26/27/28
pirazokson;                S: (1/2-)13-28-45
ortofosforan(V)               
dietylu-(3-metylo-1H-pi               
razol-5-ilu)               
015-024-00-7    triamifos (PN); - 1031-47-6 T+; R27/28    
bis(dimetyloamid)                T+
5-amino-3-fenylo-1H-1,2                R: 27/28
,4-triazol-1-ilo-fosfon                S:
owy                (1/2-)22-28-36/37-4
               5
015-025-00-2    TEPP (PN); 203-495-3 107-49-3 T+;           
pirofosforan R27/28         T+; N
tetraetylu N; R50         R: 27/28-50
difosforan(V)                S:
tetraetylu                (1/2-)36/37/39-38-4
               Mai 61
015-026-00-8    szradan 205-801-0 152-16-9 T+; R27/28    
(PN);                T+
oktametylopirofosforote                R: 27/28
tramid                S:
               (1/2-)36/37-38-45
015-027-00-3    sulfotep 222-995-2 3689-24-5 T+; R27/28    
(PN);                T+
ditiopirofosforan                R: 27/28
O,O,O,O-tetraetylu;                S:
1,2-ditiodifosforan(4-)                (1/2-)23-28-36/37-4
O,O,O',O'-tetraetylu                5
015-028-00-9    demeton-O (PN); 206-053-8 298-03-3 T+;           
tiofosforan R27/28         T+; N
O-(2-etylosulfanylo)ety N; R50         R: 27/28-50
lu-O,O-dietylu                S:
               (1/2-)28-36/37-45-6
               0-61
015-029-00-4    demeton-S (PN); 204-801-8 126-75-0 T+; R27/28    
tiofosforan                T+
S-(2-etylosulfanylo)ety                R: 27/28
lu-O,O-dietylu                S:
               (1/2-)28-36/37-45
015-030-00-X    demeton-O metylowy 212-758-1 867-27-6 T; R25        
(PN); tiofosforan                T
O-2-(etylosulfanylo)ety                R: 25
lu-O,O-dimetylu                S:
               (1/2-)24-36/37-45
015-031-00-5    demeton-S metylowy 213-052-6 919-96-8 T;            
(PN); tiofosforan R24/25         T; N
S-2-(etylosulfanylo)ety N; R51-53      R:
lu-O,O-dimetylu                24/25-51/53
               S:
               (1/2-)28-36/37-45-6
               1
015-032-00-0    protoat (PN); 218-892-2 2275-18-5 T+; R27/28    
ditiofosforan                T+
O,O-dietylu-S-(izopropy                R: 27/28
lokarbamoilo)metylu                S:
               (1/2-)28-36/37-45
015-033-00-6    forat (PN); 206-052-2 298-02-2 T+; R27/28    
ditiofosforan                T+
S-(etylosulfanylo)metyl                R: 27/28
u-O,O-dietylu                S:
               (1/2-)28-36/37-45
015-034-00-1    paration (PN); 200-271-7 56-38-2 T+;           
tiofosforan R27/28         T+; N
O,O-dietylu-O-4-nitrofe N; R50-53      R:
nylu                27/28-50/53
               S:
               (1/2-)28-36/37-45-6
               0-61
015-035-00-7    paration metylowy 206-050-1 298-00-0 T+; R28       
(PN); tiofosforan T; R24         T+
O,O-dimetylu-O-4-nitrof                R: 24-28
enylu                S:
               (1/2-)28-36/37-45
015-036-00-2    fenylotiofosfonian 218-276-8 2104-64-5 T+;           
O-etylu-O,4-nitrofenylu T27/28         T+; N
; EPN N; 50-53       R:
               27/28-50/53
               S:
               (1/2-)22-36/37-45-6
               0-61
015-037-00-8    fenkapton (PN); 218-892-7 2275-14-1 T+;           
ditiofosforan R23/24/25      T; N
S-(2,5-dichlorofenylosu N; R50-53      R:
lfanylo)metylu-O,O-diet                23/24/25-50/53
ylu                S:
               (1/2-)13-45-60-61
015-038-00-3    kumafos (PN); 200-285-3 56-72-4 T+; R28       
tiofosforan Xn; R21        T+; N
O-3-chloro-4-metylo-2-o N; R50-53      R:
kso-2H-chromen-7-ylu-O,                21-28-50/53
O-dietylu                S:
               (1/2-)28-36/37-45-6
               0-61
015-039-00-9    azynofos metylowy 201-676-1 86-50-0 T+;           
(PN); ditiofosforan R26/28         T+; N
O,O-dimetylu-S-(4-okso- T;             R:
3,4-dihydrobenzeno[d]-1 R24            24-26/28-43-50/53
,2,3-triazyn-3-ylo)mety R43            S:
lu N; R50-53      (1/2-)28-36/37-45-6
               0-61
015-040-00-4    diazynon (PN); 206-373-8 333-41-5 Xn; R22       
tiofosforan N; R50-53      Xn; N
O,O-dietylu-O-2-izoprop                R: 22-50/53
ylo-6-metylopirymidyn-4                S: (2-)24/25-60-61
-ylu               
015-041-00-X    malation (PN); 204-497-7 121-75-5 Xn; R22       
ditiofosforan                Xn
S-1,2-bis(etoksykarbony                R: 22
lo)etylo-O,O-dimetylu                S: (2-)24
015-042-00-5    tiofosforan 207-902-5 500-28-7 Xn; R20/21/22 
O-3-chloro-4-nitrofenyl               
u-O,O-dimetylu;                Xn
chlorotion (nazwa                R: 20/21/22
zwyczajowa nieprzyj阾a  S: (2-)13          
przez ISO)               
015-043-00-0    fosnichlor (PN); - 5826-76-6 Xn; R20/21/22 
tiofosforan                Xn
O-4-chloro-3-nitrofenyl                R: 20/21/22
u-O,O-dimetylu                S: (2-)13
015-044-00-6    karbofenotion (PN); 212-324-1 786-19-6 T;            
ditiofosforan R24/25         T; N
S-(4-chlorofenylosulfan N; R50-53      R:
ylo)metylu-O,O-dietylu                24/25-50/53
               S:
               (1/2-)28-36/37-45-6
               0-61
015-045-00-1    mekarbam (PN); 219-993-9 2595-54-2 T;            
ditiofosforan R24/25         T; N
S-(N-etoksykarbonylo-N- N; R50-53      R:
metylokarbamoilo)metylu                24/25-50/53
-O,O-dietylu                S:
               (1/2-)36/37-45-60-6
               1
015-046-00-7    oksydemeton metylowy 206-110-7 301-12-2 T;            
(PN); tiofosforan R24/25         T; N
S-(2-etylosulfinylo)ety N; R50         R: 24/25-50
lu-O,O-dimetylu                S:
               (1/2-)23-36/37-45-6
               1
015-047-00-2    etion (PN); 209-242-3 563-12-2 T; R25        
bis(ditiofosforan) Xn; R21        T
O,O,O',O'-tetraetylo-S,                R: 21-25
S'-metylenu                S:
               (1/2-)25-36/37-45
015-048-00-8    fention (PN); 200-231-9 55-38-9 Muta. Kat. 3; 
tiofosforan R40            T; N
O,O-dimetylu-O,3-metylo T; R23-48/25   R:
-4-(metylosulfanylo)fen Xn;            21/22-23-40-48/25-5
ylu R21/22         0/53
N; R50-53      S:
               (1/2-)36/37-45-60-6
               1
015-049-00-3    endotion (PN); 220-472-3 03.04.2778 T; R24/25     
tiofosforan                T
S-(5-metoksypiran-4-on-                R: 24/25
2-ylo)metylu-O,O-dimety                S: (1/2-)36/37-45
lu               
015-050-00-9    tiometon (PN); 211-362-6 640-15-3 T; R25        
ditiofosforan Xn; R21        T
S-2-(etylosulfanylo)ety                R: 21-25
lu-O,O-dimetylu                S: (1/2-)36/37-45
015-051-00-4    dimetoat (PN); 200-480-3 60-51-5 Xn; R21/22    
ditiofosforan                Xn
S-metylokarbamoilometyl                R: 21/22
u-O,O-dimetylu                S: (2-)36/37
015-052-00-X    fenchlorfos (PN); 206-082-6 299-84-3 Xn; R21/22    
tiofosforan                Xn
O,O-dimetylu-O,2,4,5-tr                R: 21/22
ichlorofenylu                S: (2-)25-36/37
015-053-00-5    menazon (PN); 201-123-4 78-57-9 Xn;           
ditiofosforan R22            Xn
S-(4,6-diamino-1,3,5-tr R52-53         R: 22-52/53
iazyn-2-ylo)metylu-O,O-                S: (2-)61
dimetylu               
015-054-00-0    fenitrotion (PN); 204-524-2 122-14-5 Xn; R22       
tiofosforan N; R50-53      Xn; N
O-3-metylo-4-nitrofenyl                R: 22-50/53
u-O,O-dimetylu                S: (2-)60-61
015-055-00-6    naled (PN); fosforan 206-098-3 300-76-5 Xn;           
1,2-dibromo-2,2-dichlor R21/22         Xn
oetylu-dimetylu Xi; R36/38     R:
               21/22-36/38
               S: (2-)36-37
015-056-00-1    azynofos etylowy 220-147-6 2642-71-9 T+; R28       
(PN); T; R24         T+; N
ditiofosforan N; R50-53      R:
O,O-dietylu-S-(4-okso-3                24-28-50/53
,4-dihydrobenzo[d]-1,2,                S:
3-triazyn-3-ylo)metylu                (1/2-)28-36/37-45-6
               0-61
015-057-00-7    formotion (PN); 219-818-6 2540-82-1 Xn; R21/22    
ditiofosforan                Xn
S-(N-formylo-N-metyloka                R: 21/22
rbamoilo)metylu-O,O-dim                S: (2-)36/37
etylu               
015-058-00-2    morfotion (PN); 205-628-0 144-41-2 T;            
ditiofosforan R23/24/25      T; N
O,O-dimetylu-S-(morfoli N; R50-53      R:
nokarbonylo)metylu                23/24/25-50/53
               S:
               (1/2-)13-45-60-61
015-059-00-8    wamidotion (PN); 218-894-8 2275-23-2 T; R25        
tiofosforan Xn; R21        T; N
O,O-dimetylu-S-2-[1-(me N; R50         R: 21-25-50
tylokarbamoilo)etylosul                S:
fanylo]etylu                (1/2-)36/37-45-61
015-060-00-3    disulfoton (PN); 206-054-3 298-04-4 T+;           
ditiofosforan R27/28         T+; N
O,O-dietylu-S-2-(etylos N; R50-53      R:
ulfanylo)etylu                27/28-50/53
               S;
               (1/2-)28-36/37-45-6
               0-61
015-061-00-9    dimefoks (PN); fluorek 204-076-8 115-26-4 T+; R27/28    
bis(dimetyloamido)fosfo                T+
rowy                R: 27/28
               S:
               (1/2-)23-28-36/37-3
               Aug 45
015-062-00-4    mipafoks (PN); fluorek 206-742-3 371-86-8 T+;           
bis(izopropyloamido)fos R39/26/27/28   T+
forowy                R:
               39/26/27/28
               S: (1/2-)13-45
015-063-00-X    dioksation (PN); 201-107-7 78-34-2 T+;           
bis(ditiofosforan) R26/28         T+
S,S'-1,4-dioksan-2,3-di T; R24         R: 24-26/28
ylu-O,O,O',O'-tetraetyl                S:
u                (1-2-)28-36/37-45
015-064-00-5    bromofos etylowy (PN); 225-399-0 4824-78-6 T; R25        
tiofosforan Xn; R21        T; N
O-4-bromo-2,5-dichlorof N; R50-53      R:
enylu-O,O-dietylu                21-25-50/53
               S:
               (1/2-)28-36/37-45-6
               0-61
015-065-00-0    ditiofosforan - 2703-37-9 T+; T26/27/28 
S-2-(etylosulfinylo)ety                T+
lu-O,O-dimetylu                R: 26/27/28
               S: (1/2-)13-28-45
015-066-00-6    ometoat (PN); 214-197-8 1113-02-6 T; R25        
tiofosforan Xn; R21        T; N
S-(metylokarbamoilo)met N; R50         R: 21-25-50
ylu-O,O-dimetylu                S:
               (1/2-)23-36/37-45-6
               1
015-067-00-1    fosalon 218-996-2 2310-17-0 T; R25        
(PN); Xn; R21        T; N
ditiofosforan N; R50-53      R:
S-(6-chloro-2-okso-2,3-                21-25-50/53
dihydrobenzoksazol-3-il                S:
o)metylu-O,O-dietylu                (1/2-)36/37-45-60-6
               1
015-068-00-7    dichlorfention (PN); 202-564-5 97-17-6 Xn; R22       
tiofosforan N; R50-53      Xn; N
O-2,4-dichlorofenylu-O,                R: 22-50/53
O-dietylu                S: (2-)60-61
015-069-00-2    metydation 213-449-4 950-37-8 T+; R28       
(PN); Xn; R21        T+; N
ditiofosforan N; R50-53      R:
S-(5-metoksy-2-okso-2,3                21-28-50/53
-dihydro-1,3,4-tiadiazo                S:
l-3-ilo)metylu-O,O-dime                (1/2-)22-28-36/37-4
tylu                5-60-61
015-070-00-8    cyjanotoat 223-099-4 3734-95-0 T+; R28       
(PN)-tiofosforan-S-[N-( T; R24         T+
1-cyjano-1-metyloetylo)                R: 24-28
karbamoilo]metylu-O,O-d                S: (1/2-)36/37-45
ietylu               
015-071-00-3    chlorfenwinfos (PN); 207-432-0 470-90-6 T+; R28       
fosforan T; R24         T+; N
(Z,E)-2-chloro-1-(2,4-d N; R50-53      R:
ichlorofenylo)winylu-di                24-28-50/53
etylu                S:
               (1/2-)28-36/37-45-6
               0-61
015-072-00-9    monokrotofos (PN); 230-042-7 6923-22-4 Muta. Kat. 3; 
fosforan R40            T+; N
dimetylu-(E)-1-metylo-2 T+;            R:
-(metylokarbamoilo)winy R26/28         24-26/28-50/53
lu T; R24         S:
N; R50-53      (1/2-)
               36/37-45-60-61
015-073-00-4    dikrotofos (PN); 205-494-3 141-66-2 T+; R28       
fosforan T; R24         T+; N
(E)-2-(dimetylokarbamoi N; R50-53      R:
lo)-1-metylowinylu-dime                24-28-50/53
tylu                S:
               (1/2-)28-36/37-45-6
               0-61
015-074-00-X    krufomat (PN); 206-083-1 299-86-5 Xn;           
N-metyloamidofosforan R21/22         Xn; N
O-butylofenylu-O-metylu N; 50-53       R:
               21/22-50/53
               S: (2-)36/37-60-61
015-075-00-5    tiofosforan(V) - 2635-50-9 T; R23/24/25  
S-2-(izopropylosulfinyl                T
o)etylo-O,O-dimetylu                R: 23/24/25
               S: (1/2-)13-45
015-076-00-0    tiofosforan(V) - 299-45-6 T+; R26/27/28 
O,O-dietylu-O-4-metylo-                T+
2-okso-2H-chromen-7-ylu                R: 26/27/28
               S: (1/2-)13-28-45
015-077-00-6    fosforan(V) - 7076-53-1 T; R23/24/25  
2,2-dichlorowinylu-2-(e                T
tylosulfinylo)etylu-met                R: 23/24/25
ylu                S: (1/2-)13-45
015-078-00-1    demeton 241-109-5 17040-19-6 T; R25        
S-metylosulfonowy Xn; R21        T
(PN); tiofosforan                R: 21-25
S-2-(etylosulfonylo)ety                S:
lu-O,O-dimetylu                (1/2-)22-28-36/37-4
               5
015-079-00-7    acefat (PN); 250-241-2 30560-19-1 Xn; R22       
N-acetyloamidotiofosfor                Xn
an O,S-dimetylu                R: 22
               S: (2-)36
015-080-00-2    amidition (PN); - 919-76-6 Xn; R22       
ditiofosforan                Xn
S-[(2-metoksyetylo)karb                R:22
amoilo]metylu-O,O-dimet                S: (2-)24-36
ylu               
015-081-00-8    ditiopirofosforan 221-817-0 3244-90-4 Xn;           
O,O,O,O-tetrapropylu; R21/22         Xn; N
1,2-ditiodifosforan(4-) N; R50-53      R:
O,O,O',O'-tetrapropylu                21/22-50/53
               S: (2-)36/37-60-61
015-082-00-3    azotoat (PN); 227-419-3 5834-96-8 Xn; R20/22    
tiofosforan                Xn
O-4-(4-chlorofenyloazo)                R: 20/22
fenylu-O,O-dimetylu                S: (2-)13
015-083-00-9    bensulid (PN); 212-010-4 741-58-2 Xn; R22       
ditiofosforan                Xn
S-2-(benzenosulfonoamid                R: 22
o)etylu-O,O-diizopropyl                S: (2-)24-36
u               
015-084-00-4    chloropiryfos (PN); 220-864-4 2921-88-2 T;            
tiofosforan R24/25         T; N
O,O-dietylu-O-3,5,6-tri N; R50-53      R:
chloro-2-pirydylu                24/25-50/53
               S:
               (1/2-)28-36/37-45-6
               0-61
015-085-00-X    chlorofonium chlorek 204-105-4 115-78-6 T; R25        
(PN); chlorek Xn; R21        T
tributylo(2,4-dichlorob Xi; R36/38     R:
enzylo)fosfonium                21-25-36/38
               S:
               (1/2-)36/37/39-45
015-086-00-5    kumitoat (PN); - 572-48-5 T; R25        
tiofosforan                T
O,O-dietylu-O-6-okso-7,                R: 25
8,9,10-tetrahydrobenzo[                S:
c]chromen-3-ylu                (1/2-)28-36/37-45
015-087-00-0    cyjanofos (PN); 220-130-3 2636-26-2 Xn;           
tiofosforan R21/22         Xn; N
O-4-cyjanofenylu-O,O-di N; R50-53      R:
metylu                21/22-50/53
               S: (2-)36/37-60-61
015-088-00-6    dialifos (PN); 233-689-3 10311-84-9 T+; R28       
ditiofosforan T; R24         T+; N
S-2-chloro-1-ftalimidoe N; R50-53      R:
tylu-O,O-dietylu                24-28-50/53
               S:
               (1/2-)28-36/37-45-6
               0-61
015-089-00-1    etoat-metylowy (PN); 204-121-1 116-01-8 Xn; R21/22    
ditiofosforan                Xn
S-(etylokarbamoilo)mety                R: 21/22
lu-O,O-dimetylu                S: (2-)36/37
015-090-00-7    fensulfotion (PN); 204-114-3 115-90-2 T+;           
tiofosforan R27/28         T+; N
O,O-dietylu-O-4-(metylo N; R50-53      R:
sulfinylo)fenylu                27/28-50/53
               S:
               (1/2-)23-28-36/37-4
               5-60-61
015-091-00-2    fonofos (PN); 213-408-0 944-22-9 T+;           
etyloditiofosfonian R27/28         T+; N
O-etylu-S-fenylu N; R50-53      R:
               27/28-50/53
               S:
               (1/2-)28-36/37-45-6
               0-61
015-092-00-8    fosacetym (PN); 223-874-7 4104-14-7 T+;           
N-acetimidoiloamidotiof T27/28         T+; N
osforan N; R50-53      R:
O,O-bis(4-chlorofenylu)                27/28-50/53
               S:
               (1/2-)28-36/37-45-6
               0-61
015-093-00-3    leptofos (PN); 244-472-8 21609-90-5 T;            
fenylotiofosfonian R25-39/25      T; N
O-4-bromo-2,5-dichlorof Xn; R21        R:
enylu-O-metylu N; R50-53      21-25-39/25-50/53
               S:
               (1/2-)25-36/37/39-4
               5-60-61
015-094-00-9    mefosfolan (PN); 213-447-3 950-10-7 T+;           
N-(4-metylo-1,3,ditiola R27/28         T+; N
n-2-ylideno)amidofosfor N; R51-53      R:
an dietylu                27/28-51/53
               S:
               (1/2-)36/37/39-45-6
               1
015-095-00-4    metamidofos (PN); 233-606-0 10265-92-6 T+; R28       
amidotiofosforan T; R24         T+; N
O,S-dimetylu Xi; R36        R:
N; R50         24-28-36-50
               S:
               (1/2-)22-28-36/37-4
               Mai 61
015-096-00-X    oksydisulfoton (PN); 219-679-1 06.07.2497 T+; R28       
ditiofosforan T; R24         T+
S-2-(etylosulfinylo)ety                R: 24-28
lu-O,O-dimetylu                S:
               (1/2-)28-36/37-45
015-097-00-5    fentoat (PN); 219-997-0 07.03.2597 Xn; R21/22    
ditiofosforan                Xn
S-etoksykarbonylo(fenyl                R: 21/22
o)metylu-O,O-dimetylu                S: (2-)22-36/37
015-098-00-0    trichloronat (PN); 206-326-1 327-98-0 T+; R28       
etylotiofosfonian T; R24         T+; N
O-etylu-O,2,4,5-trichlo N; R50-53      R:
rofenylu                24-28-50/53
               S:
               (1/2-)23-28-36/37-4
               5-60-61
015-099-00-6    pirymifos etylowy 245-704-0 23505-41-1 T; R25        
(PN); tiofosforan Xn; R21        T; N
O-2-dietyloamino-6-mety N; R50-53      R:
lopirymidyn-4-ylu-O,O-d                21-25-50/53
ietylu                S:
               (1/2-)23-36/37-45-6
               0-61
015-100-00-X    foksym (PN); 238-887-3 14816-18-3 Xn; R22       
tiofosforan                Xn
O-cyjano(fenylo)metylid                R: 22
enoamino-O,O-dietylu                S: (2-)36
015-101-00-5    fosmet (PN); 211-987-4 732-11-6 Xn; R21/22    
ditiofosforan                Xn
S-ftalimidometylu-O,O-d                R: 21/22
imetylu                S: (2-)22-36/37
015-102-00-0    fosforan(V) tris 204-118-5 115-96-8 Rakotw. Kat.  
(2-chloroetylu); 3; R40        
ortofosforan(V) Xn; R22        Xn; N
tris(2-chloroetylu) N; R51-53      R:
               22-40-51/53
               S: (2-)36/37-61
015-103-00-6    tribromek fosforu 232-178-2 7789-60-8 R14           
C; R34         C
Xi; R37        R: 14-34-37
               S: (1/2-)26-45
015-104-00-1    dekasiarczek 215-242-4 1314-80-3 F;            
tetrafosforu; R11            F; Xn; N
pentasiarczek difosforu R29            R:
Xn;            11-20/22-29-50
R20/22         S: (2-)61
N; R50        
015-105-00-7    trifenoksyfosfan; 202-908-4 101-02-0 Xi;            -5% Xi; R36/38
trifenoksyfosfina R36/38         Xi; N
fosforyn trifenylu N; R50-53      R:
               36/38-50/53
               S: (2-)28-60-61
015-106-00-2    heksametylofosforotriam 211-635-8 680-31-9 Rakotw. Kat.  
id; 2;             T
heksametylotriamid R45            R: 45-46
kwasu fosforowego(V) Muta. Kat. 2;  S: 53-45
R46           
015-107-00-8    etoprofos (PN); 236-152-1 13194-48-4 T+; R27       
ditiofosforan T; R25         T+
O-etylu-S,S-dipropylu                R: 25-27
               S:
               (1/2-)36/37/39-45
015-108-00-3    bromofos (PN); 218-277-3 2104-96-3 Xn; R22       
tiofosforan                Xn
O-4-bromo-2,5-dichlorof                R: 22
enylu-O,O-dimetylu                S: (2-)36
015-109-00-9    krotoksyfos (PN); 231-720-5 7700-17-6 T; R24/25     
fosforan                T
dimetylu-1-metylo-2-[(1                R: 24/25
-fenyloetoksy)karbonylo                S:
]winylu                (1/2-)28-36/37-45
015-110-00-4    cyjanofenfos (PN); - 13067-93-1 T; R25-39/25  
fenylotiofosfonian                T
O-4-cyjanofenylu-O-etyl Xn; R21        R:
u Xi; R36        21-25-36-39/25
               S: (1/2-)36/37-45
015-111-00-X    fosfolan (PN); 213-423-2 947-02-4 T+; R27/28    
1,3-ditiolan-2-ylidenoa                T+
midofosforan dietylu                R: 27/28
               S:
               (1/2-)28-36/37-45
015-112-00-5    tionazyna (PN); 206-049-6 297-97-2 T+; R27/28    
tiofosforan                T+
O,O-dietylu-O-pirazyn-2                R: 27/28
-ylu                S:
               (1/2-)36/37/39-38-4
               5
015-114-00-6    chloromefos (PN); 246-538-1 24934-91-6 T+; R27/28    
ditiofosforan                T+
S-chlorometylu-O,O-diet                R: 27/28
ylu                S:
               (1/2-)28-36/37-45
015-115-00-1    chlorotiofos; 244-663-6 21923-23-9 T+; R28       
tiofosforan T; R24         T+
O-2,5-dichloro-4-(metyl                R: 24-28
osulfanylo)fenylu-O,O-d                S:
ietylu UWAGA: wg PN                (1/2-)28-36/37-45
mieszanina trzech               
izomerycznych               
tiofosforanów (CAS     
60238-56-4):               
O-2,4-dichloro-5-(metyl               
osulfanylo)fenylu-O,O-d               
ietylu,               
O-2,5-dichloro-4-(metyl               
osulfanylo)fenylu-O,O-d               
ietylu i               
O-4,5-dichloro-2-(metyl               
osulfanylo)fenylu-O,O-d               
ietylu               
015-116-00-7    demefion-O (PN); 211-666-9 682-80-4 T+; R28       
tiofosforan T; R24         T+
O-2-(metylosulfanylo)et                R: 24-28
ylu-O,O-dimetylu                S:
               (1/2-)28-36/37-45
015-117-00-2    demefion-S (PN); 219-971-9 2587-90-8 T+; R28       
tiofosforan T; R24         T+
S-2-(metylosulfanylo(et                R: 24-28
ylu-O,O-dimetylu                S:
               (1/2-)28-36/37-45
015-118-00-8    demeton; mieszanina: - 8065-48-3 T+;           
demetonu-O (wg PN); R27/28         T+; N
tiofosforan N; R50         R: 27/28-50
O,O-dietylu-O-2-(etylos                S:
ulfanylo)etylu (CAS                (1/2-)28-36/37-45-6
298-03-3) oraz                1
demetonu-S (wg PN);               
tiofosforan               
O,O-dietylu-S-2-(etylos               
ulfanylo)etylu (CAS               
126-75-0)               
015-119-00-3    fosforan - 3254-63-5 T+; R27/28    
4-(metylosulfanylo)feny                T+
lu-dimetylu                R: 27/28
               S:
               (1/2-)28-36/37-45
015-120-00-9    ditalimfos (PN); 225-875-8 5131-24-8 Xi; R38       
ftalimidotiofosfonian R43            Xi
O,O-dietylu;                R: 38-43
               S: (2-)36/37
015-121-00-4    edifenfos (PN); 241-178-1 17109-49-8 Muta. Kat. 3; 
ditiofosforan R40            T; N
O-etylu-S,S-difenylu T;             R::
R23/25         21-23/25-40-50/53
Xn; R21        S:
N; R50-53      (1/2-)36/37-45-60-6
               1
015-122-00-X    etrymfos (PN); 253-855-9 38260-54-7 Xn; R22       
tiofosforan                Xn
O-6-etoksy-2-etylopirym                R: 22
idyn-4-ylu-O,O-dimetylu                S: (2)
015-123-00-5    fenamifos (PN); 244-848-1 22224-92-6 T+; R28       
izopropyloamidofosforan T; R24         T+
               R: 24-28
etylu-3-metylo-4-(metyl                S:
osulfanylo)fenylu                (1/2-)23-28-36/37-4
               5
015-124-00-0    fostietan (PN); 244-437-7 21548-32-3 T+; R27/28    
1,3-ditietan-2-ylidenoa                T+
midofosforan dietylu                R: 27/28
               S: (1/2-)36/37-45
015-125-00-6    glifozyna (PN); 219-468-4 2439-99-8 Xi; R41       
N,N-bis(fosfonometylo)g                Xi
licyna                R: 41
               S: (2-)26
015-126-00-1    heptenofos (PN); 245-737-0 23560-59-0 T; R25        
fosforan                T
7-chlorobicyklo[3.2.0]h                R: 25
epta-2,6-dien-6-ylu-dim                S:
etylu                (1/2-)23-28-37-45
015-127-00-7    iprobenfos (PN); 247-449-0 26087-47-8 Xn; R22       
tiofosforan                Xn
S-benzylu-O,O-diizoprop                R: 22
ylu                S: (2)
015-128-00-2    ditiofosforan - 04.05.5827 T+; R27       
S-(etylosulfinylo)metyl T; R25         T+
u-O,O-diizopropylu;                R: 25-27
IPSP                S:
               (1/2-)28-36/37-45
015-129-00-8    izofenfos (PN); 246-814-1 25311-71-1 T; R24/25     
N-izopropyloamidotiofos                T
foran                R: 24/25
O-etylu-O-2-(izoproksyk                S: (1/2-)36/37-45
arbonylo)fenylu               
015-130-00-3    izotioat (PN); - 36614-38-7 T; R24/25     
ditiofosforan                T
S-2-(izopropylosulfanyl                R: 24/25
o)etylu-O-O-dimetylu                S:
               (1/2-)28-36/37-45
015-131-00-9    tiofosforan 242-624-8 18854-01-8 T; R24/25     
O,O-dietylu-O-5-fenyloi                T
zoksazol-3-ilu;                R: 24/25
izoksation                S:
               (1/2-)28-36/37-45
015-132-00-4    ditiofosforan - 953-17-3 T; R24/25     
S-(4-chlorofenylosulfan                T
ylo)metylu-O-O-dimetylu                R: 24/25
; karbofenotion                S:
metylowy                (1/2-)28-36/37-45
015-133-00-X    piperofos (PN); - 24151-93-7 Xn; R22       
ditiofosforan                Xn
S-2-(metylopiperydynoka                R: 22
rbonylo)metylu-O-O-dipr                S: (2)
opylu               
015-134-00-5    pirymifos metylowy 249-528-5 29232-93-7 Xn; R22       
(PN);                Xn
tiofosforan                R: 22
O-2-(dimetyloamino)-6-m                S: (2)
etylopirymidyn-4-ylu-O,               
O-dimetylu               
015-135-00-0    profenofos (PN); 255-255-2 41198-08-7 Xn; R20/21/22 
tiofosforan                Xn
O-4-bromo-2-chlorofenyl                R: 20/21/22
u-O-etylu-S-propylu                S: (2-)36/37
015-136-00-6    propetamfos 250-517-2 31218-83-4 T; R25        
(PN);                T
etyloamidotiofosforan                R: 25
O-[(E)-2-(izopropoksyka                S: (1/2-)37-45
rbonylo)-1-metylowinylu               
]-O-metylu               
015-137-00-1    pirazofos 236-656-1 13457-18-6 Xn; R22       
(PN);                Xn
tiofosforan                R: 22
O-6-etoksykarbonylo-5-m                S: (2)
etylopirazolo[1,5-a]pir               
ymidyn-2-ylu-O,O-dietyl               
u               
015-138-00-7    chinalfos (PN); 237-031-6 13593-03-8 T; R25        
tiofosforan Xn; R21        T
O-chinoksalin-2-ylu-O,O                R: 21-25
-dietylu                S:
               (1/2-)22-36/37-45
015-139-00-2    terbufos (PN); 235-963-8 13071-79-9 T+; R27/28    
ditiofosforan                T+
S-(tert-butylosulfanylo                R: 27/28
)metylu-O,O-dietylu                S: (1/2-)36/37-45
015-140-00-8    triazofos (PN); 245-986-5 24017-47-8 T;            
tiofosforan R23/25         T; N
O,O-dietylu-O-1-fenylo- Xn; R21        R:
1H-1,2,4-triazol-3-ilu N; R50-53      21-23/25-50/53
               S:
               (1/2-)36/37-45-60-6
               1
015-141-00-3    ditiofosforan 400-520-1 - C; R34        
O,O-dioktylu-S-etylenod Xn; R22        C; N
iamonium, mieszanina N; R50-53      R:
izomerów 22-34-50/53        
               S:
               (1/2-)24/25-26-28-3
               9-45-60-61
015-142-00-9    fosforan 401-100-0 - F; R11        
butylu-dialkoksy(dibuto Xi; R36        F; Xi; N
ksyfosforyloksy)tytanu) N; R51-53      R:
IV)-trialkoksytytanu(IV                11-36-51/53
)                S:
               (2-)7/9-16-26-43-61
015-143-00-4    mieszanina: 401-740-0 - Xn; R22       
(2-chloroetylo)fosfonia                Xn
n dialkilu oraz                R: 22
(2-chloropropylo)fosfon                S: (2)
ianu dialkilu, gdzie               
alkil: 2-chloroetyl,               
2-chloropropyl lub               
2-chloro-1-metyloetyl               
015-144-00-X    mieszanina 402-090-0 87025-52-3 C; R34        
metylofosfinianu                C
pentylu oraz                R: 34
metylofosfinianu-2-mety                S:
lobutylu                (1/2-)26-36/37/39-4
               5
015-145-00-5    mieszanina: 401-520-4 - N; R50-53     
ditiofosforanu                N
O,O-diizopropylu-S-mied                R: 50/53
zi(I), ditiofosforanu                S: 60-61
O-izopropylu-O-(4-metyl               
opentan-2-ylu)-S-miedzi               
(I) oraz               
ditiofosforanu               
O,O-di(4-metylopentan-2               
-ylu)-S-miedzi(I)               
015-146-00-0    ditiofosforan 401-850-9 - N; R50-53     
S-tricyklo[5.2.1.02,6]d                N
ek-3-en-8-ylu-O-alkilu-                R: 50/53
O-alkilu lub                S: 60-61
ditiofosforan               
S-tricyklo[5.2.1.02,6]d               
ek-3-en-9-ylu-O-alkilu-               
O-alkilu, gdzie alkil               
to: izopropyl,               
izobutyl lub               
2-etyloheksyl               
015-147-00-6    mieszanina 400-930-0 - Xi;           
tiofosforanu R38-41         Xi; N
O.O-difenylu-S-tert-alk R43            R:
iloamonium oraz N; R51-53      38-41-43-51/53
sulfidu lub disulfidu                S:
dinonytowego, gdzie                (2-)24-26-37/39-61
grupa alkilowa ma od               
12 do 14 atomów węgla  
015-148-00-1    kwas 403-070-4 51395-42-7 C; R34        
2-(difosfonometylo)burs R43            C
ztynowy                R: 34-43
               S:
               (1/2-)26-36/37/39-4
               5
015-149-00-7    mieszanina: tlenku 403-470-9 - C; R34        
trioktylofosfanu N, R50-53      C; N
(tlenku                R: 34-50/53
trioktylofosfiny),                S:
tlenku                (1/2-)26-36/37/39-4
heksylodioktylofosfanu                5-60-61
(tlenku               
heksylodioktylofosfiny)               
oraz tlenku               
diheksylooktylofosfanu               
(tlenku               
diheksylooktylofosfiny)               
015-150-00-2    bromek 404-940-6 86608-70-0 Xn; R22       
[2-(1,3-dioksolan-2-ylo Xi;            Xn
)etylo]-trifenylofosfon R41            R:
ium; bromek R33            22-33-41-52/53
[2-(1,3-dioksolan-2-ylo R52-53         S: (2-)22-26-39-61
)etylo]-trifenylofosfon               
iowy               
015-151-00-8    fosforan 405-010-2 - N; R51-53     
tris[izopropylo (lub                N
tert-butyto) fenylu]                R: 51/53
               S: 61
015-152-00-3    2-metoksy-4H - 223-292-3 3811-49-2 T;            
1,3,2-benzodioksa-fosfi R24/25-39/25  
nino-2-tion;                T; N
dioksabenzofos N; R51-53      R:
               24/25-39/25-51/53
               S:
               (1/2-)36/37-38-45-6
               1
015-153-00-9    izazofos (PN); 255-863-8 42509-80-8 T+; R26       
tiofosforan T;             T+; N
O-(5-chloro-1-izopropyl R24/25         R:
o-1H-1,2,4-triazol-3-il Xn,            24/25-26-43-48/20-5
u)-O,O-dietylu R48/20         0/53
R43            S:
N; R50-53      (1/2-)28-36/37-38-4
               5-59-61
015-154-00-4    elefon (PN); kwas 240-718-3 16672-87-0 Xn,            -25% C; R20/21-34 C;
2-chloroetylo-fosfonowy R20/21         C 10% - 25% R34
C;             R: 5% - 10% Xi; R36/37/38
R34            20/21-34-52/53
R52-53         S:
               (1/2-)26-28-36/37/3
               9-45-61
015-155-00-X    glufosynat amonowy 278-636-5 77182-82-2 Xn; R22       
(PN);                Xn
2-amino-4-(hydroksymety                R: 22
lofosforylo)ma秎an      S: (2-)            
amonium;               
2-amino-4-(hydroksymety               
lo-fosforylo)butanian               
amonium;               
(RS)-(3-amino-3-karboks               
ypropylo)-metylofosfini               
an amonium               
015-156-00-5    metakryfos (PN); 250-366-2 30864-28-9 Xn; R22       
tiofosforan 62610-77-9 R43            Xn; N
O-[(E)-2-metoksykarbony N; R50-53      R:
loprop-1-enylu]-O,O-dim                22-43-50/53
etylu,                S: (2-)36/37-60-61
3-dimetoksy-tiofosforyl               
ooksymetakrylan metylu               
015-157-00-0    kwas fosfonowy, kwas 237-066-7 13598-36-2 Xn; R22       
ortofosforawy; kwas C; R35         C
fosforawy                R: 22-35
               S:
               (1/2-)26-36/37/39-4
               5
015-158-00-6    heksafluorofosforan(1-) 402-340-9 32760-80-8 R52-53        
(h-cyklopenta-dienylo)(                R: 52/53
h-kumenylo)żelaza(1+)   S: 61              
015-159-00-1    kwas 405-710-8 23783-26-8 Xn; R22-48/22 
hydroksyfosfonooctowy                C
C; R34         R:
R43            22-34-43-48/22
               S:
               (1/2-)22-26-36/37/3
               Sep 45
015-160-00-7    difosforan(V) 406-260-5 58834-75-6 Xi;           
wanadylu; R36            Xi
pirofosforan(V) R43            R:
wanadylu R52-53         36-43-52/53
               S: (2-)24-26-37-61
015-161-00-2    difosforan(V) 407-130-0 65232-89-5 Xn; R22       
diwanadylu; Xi, R41        Xn; N
pirofosforan(V) R43            R:
diwanadylu                22-41-43-51/53
N;R51-53       S:
               (2-)24-26-37/39-61
015-162-00-8    tlenek 407-350-7 - Xn;           
wodorofosforan(V) R20-48/22      Xn; N
wanadu(IV) - 1/2 Xi; R41        R:
hydrat (p蟪wodzian), z  N; R51-53      20-41-48/22-51/53  
dodatkiem litu, cynku,                S:
molibdenu, żelaza i     (2-)22-26-36/39-61 
chloru               
015-163-00-3    tlenek 412-010-6 145052-34-2 R43            Xi; N
bis(2,6-dimetoksybenzoi N; R50-53      R: 43-50/53
lo)--2,4,4-trimetylopen                S: (2-)24-37-60-61
tylofosfiny;               
bis(2,6-dimetoksybenzoi               
lo)(2,4,4-trimetylo-pen               
tylo)oksofosforan               
015-164-00-9    P,P'(1-hydroksyetyleno) 400-480-5 36669-85-9 R52-53        
bis(wodorofosfonian)               
wapnia - dihydrat                R: 52/53
               S: 61
015-165-00-4    mieszanina 404-986-7 - Xi; R41       
bis[heksafluorofosforan N; R50-53      Xi; N
u(V)]                R: 41-50/53
tiobis(4,1-(fenyleno)-S                S:
,S,S',S'-tetrafenylo-di                (2-)15-26-39-60-61
sulfonium i               
heksafluorofosforanu(V)               
              
difenylu-(4-fenylotiofe               
nylo)sulfonium               
015-166-00-X    3,9-bis(2,6-di-tert 410-290-4 80693-00-1 R53           
-butylo-4-metylo-fenoks               
y)-2,4,8,10-tetraoksa-3                R: 53
,9-difosfa-spiro[5.5]un                S: 61
dekan               
015-167-00-5    kwas 411-200-6 14657-64-8 Xi; R41       
3-(hydroksyfenylofosfin                Xi
ylo)-propanowy; kwas                R; 41
3-(hydroksyfenylofosfin                S: (2-)26-39
ylo)-propionowy               
016-001-00-4    siarkowodór             321-977-3   05.06.7783 F+; R12        F+; T+; N           -10% NOTA 5            
T+; R26        R: 12-26-50 5% - 10% T+; R26
N; R50         S: 1% - 5% T; R23
               (1/2-)9-16-28-36/37 Xn; R20
               -45-61
016-002-00-X    siarczek baru 244-214-4 21109-95-5 R31           
Xn; R20/22     Xn
               R: 20/22-31
               S: (2-)28
016-003-00-5    polisiarczki baru 256-814-3 50864-67-0 R31           
Xi; R36/37/38  Xi
               R:
               31-36/37/38
               S: (2-)28
016-004-00-0    siarczek wapnia 243-873-5 20548-54-3 R31           
Xi; R36/37/38  Xi
               R:
               31-36/37/38
               S: (2-)28
016-005-00-6    polisiarczki wapnia 215-709-2 1344-81-6 R31           
Xi; R36/37/38  Xi
               R:
               31-36/37/38
               S: (2-)28
016-006-00-1    siarczek potasu; 215-197-0 1312-73-8 R31            C; N
siarczek dipotasu C; R34         R: 31-34-50
N; R50         S: (1/2-)26-45-61
016-007-00-7    polisiarczki potasu 253-390-1 37199-66-9 R31           
C; R34         C; N
N; R50         R: 31-34-50
               S: (1/2-)26-45-61
016-008-00-2    polisiarczki amonu 232-989-1 9080-17-5 R31            C; N -5% C; R31-34
C; R34         R: 31-34-50 1% - 5% Xi; R31-36/38
N; R50         S: (1/2-)26-45-61
016-009-00-8    siarczek sodu; 215-211-5 1313-82-2 R31           
siarczek disodu C; R34         C; N
N; R50         R: 31-34-50
               S: (1/2-)26-45-61
016-010-00-3    polisiarczki sodu 215-686-9 1344-08-7 T;            
R25            T; N
R31            R:
C; R34         25-31-34-50
N; R50         S:
               (1/2-)26-36/37/39-4
               Mai 61
016-011-00-9    ditlenek siarki 231-195-2 05.09.7446 T; R23         T -20% NOTA 5
C; R34         R: 23-34 5% - 20% T; R23-34
               S: 0,5% - 5% Xn; R20-34
               (1/2-)9-26-36/37/39 Xi; R36/37/38
               -45
016-012-00-4    dichlorek disiarki; 233-036-2 10025-67-9 R14            T; C; N -25%
monochlorek siarki T; R25         R: 10% - 25% T; C;
Xn;            14-20-25-29-35-50 5% - 10% R20-25-35
R20            S: 3% - 5% C; R22-35
R29            (1/2-)26-36/37/39-4 1% - 3% C; R22-34
C; R35         Mai 61 Xn;
N; R50         R22-36/37/38
               Xi; R36/37/38
016-013-00-X    dichlorek siarki 234-129-0 10545-99-0 R14           
C; R34         C; N -10% C; R34
N; R50         R: 14-34-50 5% - 10% Xi; R36/37/38
               S:
               (1/2-)26-36/37/39-4
               Mai 61
016-014-00-5    tetrachlorek siarki - 13451-08-6 R14           
C; R34         C; N -10% C; R34
N; R50         R: 14-34-50 5% - 10% Xi; R36/37/38
               S:
               (1/2-)26-36/37/39-4
               Mai 61
016-015-00-0    chlorek sulfinylu; 231-784-8 07.09.7719 R14           
dichlorek tionylu; Xn;            C -25% C; R20/22-35
chlorek tionylu; R20/22         R: 10% - 25% C; R35
dicholrek tlenek R29            14-20/22-29-35 5% - 10% C; R34
siarki; tlenochlorek C; R35         S: 1% - 5% Xi; R36/37/38
siarki                (1/2-)26-36/37/39-4
               5
016-016-00-6    dichlorek sulfonylu; 232-245-6 7791-25-5 R14           
dichlorek sulfurylu; C; R34         C
chlorek sulfurylu Xi; R37        R: 14-34-37
               S: (1/2-)26-45
016-017-00-1    kwas 232-234-6 7790-94-5 R14           
chlorosiarkowy(VI); C; R35         C
kwas chlorosulfonowy Xi; R37        R: 14-35-37
               S: (1/2-)26-45
016-018-00-7    kwas 232-149-4 7789-21-1 Xn; R20       
fluorosiarkowy(VI); C; R35         C
kwas fluorosulfonowy                R: 20-35
               S: (1/2-)26-45
016-019-00-2    oleum; kwas siarkowy - - R14            NOTA B
dymiący zawierający od  C; R35        C
20% do 65% SO<SUB>3</SU B>          Xi; R37       R: 14-35 -37
               S: (1/2-)26-30-45
016-020-00-8    kwas siarkowy(VI) ...% 231-639-5 7664-93-9 C; R35         NOTA B
               C -15% C; R35
               R: 35 5% - 15% Xi; R36/38
               S: (1/2-)26-30-45
016-021-00-3    metanotiol; merkaptan 200-822-1 74-93-1 F+; R12       
metylowy Xn; R20        F+; Xn; N
N; R50-53      R:
               12-20-50/53
               S: (2-)16-25-60-61
016-022-00-9    etanotiol; merkaptan 200-837-3 75-08-1 F; R11        
etylowy Xn; R20        F; Xn; N
N; R50-53      R:
               11-20-50/53
               S: (2-)16-25-60-61
016-023-00-4    siarczan(VI) dimetylu 201-058-1 77-78-1 Rakotw. Kat.   NOTA E
2;             T+ -25% T+;
R45            R: 10% - 25% R45-25-26-34-43
Muta. Kat. 3;  45-25-26-34-43 7% - 10% T+;
R40            S: 53-45 %5 - 7% R45-22-26-34-43
T+; R26        3% - 5% T+;
T; R25         1% - 3% R45-22-26-36/37/38
C; R34         0,1% - 1% -43
R43            0,01% - 0,1% T;
               R45-22-23-36/37/38
               -43
               T;
               R45-22-23-43
               T; R45-23-43
               T; R45-20
               T; R45
016-024-00-X    dimeksan (PN); 215-993-8 1468-37-7 Xn; R22       
ditiobis(tiomrówczan)-O N; R50-53      Xn; N              
,O-dimetylu                R: 22-50/53
               S: (2-)60-61
016-025-00-5    disul (PN); 205-259-5 149-26-8 Xn; R22       
wodorosiarczan Xi; R38-41     Xn
2-(2,4-dichlorofenoksy)                R: 22-38-41
etylu                S: (2-)26
016-026-00-0    kwas 225-218-8 5329-14-6 Xi;           
amidosiarkowy(VI); R36/38         Xi
kwas sulfamidowy; kwas R52-53         R:
amidosulfonowy                36/38-52/53
               S: (2-)26-28-61
016-027-00-6    siarczan(VI) dietylu 200-589-6 64-67-5 Rakotw. Kat.   NOTA E
2;             T
R45            R:
Muta. Kat. 2;  45-46-20/21/22-34
R46            S: 53-45
Xn;           
R20/21/22     
C; R34        
016-028-00-1    ditionian(III) sodu; 231-890-0 7775-14-6 R7            
podsiarczyn sodu R31            Xn
Xn; R22        R: 7-22-31
               S: (2-)7/8-26-28-43
016-029-00-7    kwas - - C; R34         -25%
4-metylobenzenosulfonow                C 10% - 25% C; R34
y; kwas                R: 34 Xi; R36/38
p-toluenosulfonowy                S:
(zawierający więcej     ( 1/2-)26-37/39-45  
ni?5% H2SO4)          
016-030-00-2    kwas 203-180-0 104-15-4 Xi; R36/37/38  Xi -20% Xi; R36/37/38
4-metylobenzenosulfonow                R: 36/37/38
y; kwas                S: (2-)26-37
p-toluenosulfonowy               
(zawierający           
maksymalnie do 5%               
H2SO4)               
016-031-00-8    1,1-ditlenek 204-783-1 126-33-0 Xn; R22       
tetrahydrotiofenu;                Xn -25%
1,1-dioksotetrahydrotio                R: 22 Xn; R22
fen; sulfolan; sulfon                S: (2-)25
tetrametylenu               
016-032-00-3    1,3-propanosulton; 214-317-9 1120-71-4 Rakotw. Kat.   NOTA E
2,2-dioksy-1,2-oksatiol 2; R45         T -25% T; R45-21/22
an Xn; R21/22     R: 45-21/22 0,01% - 25% T; R45
               S: 53-45
016-033-00-9    chlorek 236-412-4 13360-57-1 Rakotw. Kat.   NOTA E
dimetylosulfamoilu; 2; R45         T+
chlorek T+; R26        R:
dimetylosulfamylu Xn;            45-21/22-26-34
R21/22         S: 53-45
C; R34        
016-034-00-4    3,3'-piperazyno-1,4-diy 400-010-9 81898-60-4 R43           
lobis[(6-chloro-1,3,5-t                Xi
riazyno-2,4-diylo)imino                R: 43
(2-acetamido)-1,4-fenyl                S: (2-)22-24-37
enoazo]bis(naftaleno-1,               
5-disulfonian)               
tetrasodu               
016-035-00-X    5-anilino-3-(4-4-[4-chl 400-120-7 - Xi; R36       
oro-6-(3-sulfonianoanil                Xi
ino)-1,3,5-triazyno-2-y                R: 36
loamino]-2,5-dimetylofe                S: (2-)22-26
nyloazo}-2,5-disulfonia               
no-fenyloazo)-4-hydroks               
ynaftaleno-2,7-disulfon               
ian pentasodu               
016-036-00-5    5'-(4,6-dichloro-5-cyja 400-130-1 - R42           
nopirymidyn-2-yloamino) N; R51-53      Xn; N
-4'-hydroksy-2,3'-azodi                R: 42-51/53
naftaleno-1,2',5,7'-dis                S: (2-)22-61
ulfonian tetrasodu               
016-37-00-0     1-amino-4-(4-benzenosul 400-350-8 85153-93-1 Xi;           
fonoamido-3-sulfonianoa R41            Xi
nilino)-9,10-antrachino R52-53         R: 41-52/53
no-2-sulfonian disodu                S: (2-)26-39-61
016-038-00-6    6-[(4-chloro-6-(N-metyl 400-380-1 86393-35-3 R43           
o-2-toluidyno)-1,3,5-tr                Xi
iazyno-2-yloamino]-1-hy                R: 43
droksy-2-(4-metoksy-2-s                S: (2-)22-24-37
ulfonianofenyloazo)-naf               
taleno-3-sulfonian               
disodu               
016-039-00-1    2-(6-chloro-4-4-[2,5-di 400-430-2 - R43           
metylo-4-(2,5-disulfoni                Xi
anofenyloazo)fenyloazo]                R: 43
-3-ureidoanilino)-1,3,5                S: (2-)22-24-37
-triazyno-2-yloamino)-b               
enzeno-1,4-disulfonian               
tetrasodu               
016-040-00-7    mieszanina: 400-570-4 - Xi; R36       
6-(2,4-dihydroksyfenylo                Xi
azo)-3-4-[4-(2,4-dihydr                R: 36
oksyfenyloazo)anilino]-                S: (2-)26
3-sulfonianofenyloazo-4               
-hydroksynaftaleno-2-su               
lfonian disodu,               
6-(2,4-diaminofenyloazo               
(-3-4-[4-(2,4-diaminofe               
nyloazo)anilino]-3-sulf               
onianofenyloazo-4-hydro               
ksynaftaleno-2-sulfonia               
n disodu i               
6-(2,4-dihydroksyfenylo               
azo)-3-(4-4-[7-(2,4-dih               
ydroksyfenyloazo-1-hydr               
oksy-3-sulfoniano-2-naf               
tyloazo]anilino-3-sulfo               
nianofenyloazo)-4-hydro               
ksynaftaleno-2-sulfonia               
nu disodu               
016-041-00-2    2,5-dichloro-4-[4-(5-ch 400-710-4 - Xn; R20       
loro-4-metylo-2-sulfoni                Xn
anofenyloazo)-5-hydroks                R: 20
y-3-metylopirazol-1-ilo                S: (2)
]benzenosulfonian               
wapnia               
016-042-00-8    5-benzamido-3-5-[4-fluo 400-790-0 85665-97-0 Xi;           
ro-6-(1-sulfoniano-2-na R36/38         Xi
ftyloamino)-1,3,5-triaz R43            R: 36/38-43
yno-2-yloamino]-2-sulfo                S: (2-)22-24/25-37
nianofenyloazo-4-hydrok               
synaftaleno-2,7-disulfo               
nian tetrasodu               
016-043-00-3    6-acetamido-4-hydroksy- 401-010-1 - R43           
3-4-[2-(sulfonianooksy)                Xi
etylosulfonylo]fenyloaz                R: 43
onaftaleno-2-sulfonian                S: (2-)24-37
dilitu               
016-044-00-9    S,S'-heksano-1,6-diylob 401-320-7 - R43           
is(tiosarczan) disodu R52-53         Xi
- dihydrat                R: 43-52/53
               S: (2-)22-24-37-61
016-045-00-4    4-amino-6-[5-(5-chloro- 401-560-2 108624-00-6 R43           
2,6-difluoropirymidyno-                Xi
4-aloamino)-2-sulfonian                R: 43
ofenyloazo]-5-hydroksy-                S: (2-)22-24-37
3-4-[2-(sulfonianooksy)               
-etylosulfonylo]fenyloa               
zonaftaleno-2,7-disulfo               
nian litu-sodu-wodoru               
016-046-00-X    wodorosiarczan(V) 231-665-7 7681-38-1 Xi; R41       
sodu; kwaśny siarczan   Xi  
sodu                R: 41
               S: (2-)24-26
016-047-00-5    7-(4-{4-[4-(2,5-disulfo 401-650-1 85665-96-9 R43           
nianoanilino)-6-fluoro-                Xi
1,3,5-triazyno-2-yloami                R: 43
no]-2-metylofenyloazo}-                S: (2-)22-24-37
7-sulfoniano-1-naftyloa               
zo}-naftaleno-1,3,5-tri               
sulfonian heksasodu               
016-048-00-0    3,5-dichloro-2-[5-cyjan 401-870-8 - Xi;           
o-2,6-bis(3-hydroksypro R41            Xi
pyloamino)-4-metylo-3-p R52-53         R: 41-52/53
irydyloazo]-benzenosulf                S: (2-)26-61
onian sodu               
016-049-00-6    bis[dimetylo(oktadecylo 402-040-8 - C; R34        
)benzenosulfonian] N; R51-53      C; N
wapnia                R: 34-51/53
               S:
               (1/2-)26-28-36/37/3
               9-45-61
016-050-00-1    5-{4-chloro-6-[N(4-(4-c 402-150-6 - Xi; R36       
hloro-6[5-hydroksy-2,7- R43            Xi
disulfoniano-6-(2-sulfo                R: 36-43
nianofenyloazo)-4-nafty                S: (2-)22-24-26-37
loamino]-1,3,5-triazyno               
-2-yloamino}fenylo-N-me               
tylo)amino]-1,3,5-triaz               
yn-2-yloamino}-4-hydrok               
sy-3-(2-sulfonianofenyl               
oazo)naftaleno-2,7-disu               
lfonian               
tripotasu-trisodu               
016-051-00-7    7-(4-{6-fluoro-4-[2-(2- 402-170-5 106359-91-5 R43           
winylosulfonyloetoksy)e                Xi
tyloamino]-1,3,5-triazy                R: 43
n-2-yloamino}-2-ureidof                S: (2-)22-24-37
enyloazo)naftaleno-1,3,               
6-trisulfonian trosodu               
016-052-00-2    4-hydroksynaftaleno-1-s 402-240-5 102561-46-6 Xn; R20       
ulfonian N; R51-53      Xn; N
benzylotributyloamonium                R: 20-51/53
;                S: (2-)22-61
4-hydroksynaftaleno-1-s               
ulfonian               
benzylotributyloamoniow               
y               
016-053-00-8    2-(dialkilokarbamoilo)b 402-460 - Xi;           
enzenosulfonian R38            Xi
dialkiloamonium, gdzie R43            R: 38-43-53
alkil oznacza R53            S: (2-)24-37-61
nasycony,               
nierozga酬ziony        
łańcuch zawierający 16 
lub 18 atomów węgla    
(heksadecyl lub               
oktadecyl)               
016-054-00-3    (2,4,4-trimetyloheksano 400-039-8 - T;            
iloksy)benzenosulfonian R23-48/23      T
sodu Xn; R22        R:
Xi;            22-23-36/37-43-48/2
R36/37         3
R43            S:
               (1/2-)22-24-36-45
016-055-00-9    4-amino-3,6-bis{5-[6-ch 400-510-7 - Xi; R41       
loro-4-(2-hydroksyetylo R43            Xi
amino)-1,3,5-triazyn-2-                R: 41-43
yloamino]-2-sulfonianof                S:
enyloazo-5-hydroksy-naf                (2-)22-24-26-37/39
taleno-2,7-disulfonian               
tetrasodu (zaw. ; 35%               
chlorku sodu i octanu               
sodu)               
016-056-00-4    wodorosiarczan(VI) 231-594-1 7646-93-7 C; R34        
potasu; kwaśny          Xi; R37        C   
siarczan potasu                R: 34-37
               S:
               (1/2-)26-36/37/39-4
               5
D16-057-00-X    chlorek 404-770-2 2633-67-2 Xi;           
styreno-4-sulfonylu R38-41         Xi
R43            R: 38-41-43
               S: (2-)24-26-37/39
016-058-00-5    produkty reakcji 404-820-3 - Xi;           
chlorku tionylu R38            Xi
1,3,4-tiadiazolo-2,5-di R43            R:
tiolem, R52-53         38-43-52/53
tert-nonanotiolem i                S: (2-)36/37-61
C12-14-tert-alkiloamin眧
016-059-00-0    dichlorowodorek 405-300-9 17339-60-5 Xn; R22       
N,N,N',N'-tetrametylo-d Xi;            Xn; N
itiobis(etyleno)diaminy R36            R:
R43            22-36-43-51/53
N; R51-53      S: (2-)26-36/37-61
016-060-00-6    peroksodisiarczan(VI) 231-786-5 7727-54-0 O; R8         
diamonu; Xn; R22        O; Xn
nadtlenodisiarczan(VI) Xi;            R:
diamonu R36/37/38      8-22-36/37/38-42/43
R42/43        
               S: (2-)22-24-26-37
016-061-00-1    peroksodisiarczan(VI) 231-781-8 7727-21-1 O; R8         
dipotasu; Xn; R22        O; Xn
nadtlenodisiarczan(VI) Xi;            R:
dipotasu R36/37/38      8-22-36/37/38-42/43
R42/43        
               S: (2-)22-24-26-37
016-062-00-7    bensultap (PN); - 17606-31-4 Xn; R22       
bis(benzenotiosulfonian N; R50-53      Xn; N
)                R: 22-50/53
S,S'-2-dimetyloaminotri                S: (2-)60-61
metytenu;               
bis(benzenotiosulfonian               
)               
S,S'-2-dimetyloaminopro               
pano-1,3-diylu;               
1,3-bis(fenylosulfonylo               
tio)-2-(N,N-dimetyloami               
no)propan               
016-064-00-8    wodorosiarczan(IV) 231-548-0 7631-90-5 Xn; R22        NOTA B
sodu ...%, R31            Xn
wodorosiarczyn sodu                R: 22-31
...%                S: (2-)25-46
016-065-00-3    1-amino-4-[2-metylo-5-( 400-100-8 84057-97-6 N; R51-53     
4-metylofenylo-sulfonyl                N
oamino)fenyloamino)antr                R: 51/53
achinono-2-sulfonian                S: 61
sodu               
016-066-00-9    5-[(4-amino-6-chloro-1, 404-070-7 116912-62-0 R52-53        
3,5-triazyn-2-ylo)-amin               
o]-2-[(2-hydroksy-3,5-d                R: 52/53
isulfoniano-fenyloazo)-                S: 61
2-sulfonianobenzylideno               
-hydrazyno]benzoesan)mi               
edzian(II) tetrasodu               
016-067-00-4    2,4,6-trimetylobenzenos 407-530-5 67811-06-7 R53           
ulfonian               
4-metylofenylu;                R: 53
mezytylenosulfonian                S: 61
4-metylofenylu               
016-068-00-X    3,5-bis(tetradecyloksyk 407-720-8 155160-86-4 R43           
arbonylo)-benzenosulfin N; R51-53      Xi; N
ian sodu                R: 43-51/53
               S: (2-)24-37-61
016-069-00-5    kwas 407-990-9 141915-64-2 R43           
3,5-bis(tetradecyloksyk N; R51-53      Xi; N
arbonylo)-benzenosulfin                R: 43-51/53
owy                S: (2-)24-37-61
016-070-00-0    sulfon 4-benzyloksy-4' 408-220-2 - R53           
-(2,3-epoksy-2-metylopr               
opoksy)difenylowy;                R: 53
1-(4-benzyloksyfenylosu                S: 61
lfonylo)-4-(2,3-epoksy-               
2-metylopropoksy)benzen               
016-071-00-6    3-amino-6,13-dichloro-1 410-130-3 136248-03-8 R43           
0-3-[4-chloro-6-(2-sulf                Xi
ofenyloamino)-1,3,5-tri                R: 43
azyn-2-yloamino]propylo                S: (2-)22-24-37
aminotrifenoksy-dioksaz               
yno-4,11-disulfonian               
trisodu               
017-001-00-7    chlor 231-959-5 7782-50-5 T; R23         T; N
Xi;            R:
R36/37/38      23-36/37/38
N; R50         S: (1/2-)9-45-61
017-002-00-2    chlorowodór             231-595-7   7647-01-0     T; R23         NOTA 5            
C; R35         T; C -5% T; C; R23-35
               R: 23-35 1% - 5% C; R20-35
               S: 0,5% - 1% C; R20-34
               (1/2-)9-26-36/37/39 0,2% - 0,5% C; R34
               -45 0,02% - 0,2% XI; R36/37/38
017-002-01-X    kwas chlorowodorowy 231-595-7 - C; R34         NOTA B -25% C; R34-37
...%; Xi; R37        C 10% - 25% Xi; R36/37/38
kwas solny ...%                R: 34-37
               S: (1/2-)26-45
017-003-00-8    chloran(V) baru 236-760-7 13477-00-4 O; R9         
Xn; R20/22     O; Xn
               R: 9-20/22
               S: (2-)13-27
017-004-00-3    chloran(V) potasu 223-289-7 09.04.3811 O; R9         
Xn; R20/22     O; Xn
               R: 9-20/22
               S: (2-)13-16-27
017-005-00-9    chloran(V) sodu 231-887-4 09.09.7775 O; R9         
Xn; R22        O; Xn
               R: 9-22
               S: (2-)13-17-46
017-006-00-4    kwas chlorowy(VII) 231-512-4 7601-90-3 R5             NOTA B -50% C; R35
...%; O; R8          O; C 10% - 50% C; R34
kwas nadchlorowy ...% C; R35         R: 5-8-35 1% - 10% Xi;
               S: dodatkowo: R36/38
               (1/2-)23-26-36-45 -50%
               O; R5-8
017-007-00-X    chloran(VII) baru; 236-710-4 13465-95-7 O; R9         
nadchloran baru Xn; R20/22     O; Xn
               R: 9-20/22
               S: (2-)27
017-008-00-5    chloran(VII) potasu; 231-912-9 7778-74-7 O; R9         
nadchloran potasu Xn; R22        O; Xn
               R: 9-22
               S: (2-)13-22-27
017-009-00-0    chloran(VII) amonu; 232-235-1 7790-98-9 O; R9          NOTA G
nadchloran amonu R44            O
               R: 9-44
               S:
               (2-)14-16-27-36/37
017-010-00-6    chloran(VII) sodu; 231-511-9 7601-89-0 O; R9         
nadchloran sodu Xn; R22        O; Xn
               R: 9-22
               S: (2-)13-22-27
017-011-00-1    chloran(I) sodu; 231-668-3 7681-52-9 R31            NOTA B
podchloryn sodu, C; R34         C  -10%(*) C; R31-34
roztwór zawierający     R : 31-34            5% - 10%(*)   Xi; R31-36/380;   
...% aktywnego Cl                S: (1/2-)28-45-50 (*) %Cl
               aktywnego
017-012-00-7    chloran(I) wapnia; 231-908-7 7778-54-3 O; R8         
podchloryn wapnia Xn;            O; C; N -25% C; R22-34
R22            R: 10% - 25% C; R34
R31            8-22-31-34-50 3% - 10% Xi;
C; R34         S: 0,5% - 3% R37/38-41
N; R50         (1/2-)26-36/37/39-4 Xi; R36
               Mai 61
017-013-00-2    chlorek wapnia 233-140-8 10043-52-4 Xi; R36       
               Xi
               R: 36
               S: (2-)22-24
017-014-00-8    chlorek amonu 235-186-4 12125-02-9 Xn; R22       
Xi; R36        Xn
               R: 22-36
               S: (2-)22
019-001-00-2    potas 231-119-8 07.09.7440 R14           
F; R15         F; C
C; R34         R: 14/15-34
               S:
               (1/2-)5*-8-45
               * S5 nie jest
               wymagane w
               przypadku
               zastosownia
               odpowiedniego
               bezpiecznego
               opakowania
019-002-00-8    wodorotlenek potasu 215-181-3 1310-58-3               
Xn; R22        C -25% C; R22-35
C; R35         R: 22-35 5% - 25% C; R35
               S: 2% - 5% C; R34
               (1/2-)26-36/37/39-4 0,5% - 2% Xi; R36/38
               5